GDPR UKE SAV

V zmysle zákona č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je kontakt na  zodpovednú osobu:  gdpr.ukesav@savba.sk.