Národné

Aktuálne

Hodnotenie kultúrnych ekosystémových elužieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu
The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena PhD.
Anotácia: Vedeckým zámerom projektu je tvorba a aplikácia nových kvantitatívnych metód hodnotenia kultúrnych služieb ekosystémov krajiny, kde budeme vychádzať z hodnotenia krajinnoekologickej významnosti (KEV) prvkov LAND COVER na základe biologickej diverzity a krajinnej diverzity, estetických hodnôt ekosystémov (EV), kultúrnohistorickej významnosti kultúrneho dedičstva (KHV) a kvantitatívne metodické postupy pre hodnotenie socioekonomickej významnosti prírodných zdrojov (SEV). Súčasťou projektu je aj dotazníkový prieskum, cieľom ktorého je skúmanie percepcie mestského cestovného ruchu návštevníkmi mesta a hodnotenie kumulatívnych vplyvov rekreácie vzhľadom na životné prostredie. Uvedený výskum bude podkladom pre vypracovanie ekologických modelov rozvoja cestovného ruchu (ECOTUR), návrh tématicky zameraných trás, ktoré budú sprístupňovať a chrániť unikátne a atraktívne prírodné a kultúrne prostredie. Súčasťou modelov ECOTUR bude vypracovanie opatrení a regulatív rozvoja s možnosťou implementácie do strategických dokumentov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Nezávislé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020
Independent evaluation of the Rural Development Programme for the period 2014-2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana PhD.
Anotácia: Vypracovanie podkladov pre hodnotiace správy vrátane zodpovedanie hodnotiacich otázok pre „Výkon nezávislého hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020“, ktoré poskytne nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj faktorov úspechu a neúspechu.
Doba trvania: 18.12.2015 – 31.12.2019
Kanály – Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik PhD.
Anotácia: Odvodňovacie kanálové sústavy ako umelý multifunkčný antropogénny prvok v krajine, majú svoje ďalšie špecifické funkcie, ktorým sa doteraz nevenovala pozornosť. Dôvodom výstavby týchto kanálových sústav bola intenzifikácia poľnohospodárskej výroby a odvádzanie vnútorných vôd. Stavebné charakteristiky kanálov sú analogické s tokom. Tieto charakteristiky je potrebné prehodnotiť z hľadiska ich funkčného využitia v konkrétnych podmienkach územia. V dôsledku zmeny poľnohospodárskej politiky ďalšia výstavba a údržba melioračných kanálov prakticky neexistuje a životnosť nadväzných technických segmentov končí. Sekundárne odvodňovacie kanály sú postupne zazemňované, dochádza k rozvoju drevinovej vegetácie a prestávajú plniť svoju hlavnú funkciu. U hlavných odvodňovacích kanálov je stav obdobný, navyše ich využitie je viazané na kapacitu čerpacích staníc. Primárne a sekundárne kanály predstavujú významné konektívne krajinné prvky a slúžia aj ako refúgium, či biocentrum pre viaceré druhy organizmov. V kanálovej sieti dochádza k výrazným sukcesným procesom. Na základe prehodnotenia súčasného stavu odvodňovacích kanálov bude vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie ich primárnych funkcií a návrh ich multifunkčného využitia. Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav sú významné z hľadiska ochrany a vyžívania krajiny, menovite rozvoja a stability biodiverzity.
Doba trvania: 1.7.2015 – 28.6.2019
Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie
Changes in Slovak Landscape Driven by European Union Agricultural Policy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj PhD.
Anotácia: Zmeny krajiny a jej biodiverzity sú výsledkom socio-ekologických interakcií (SEI) v minulosti i v súčasnosti. Modelové územie – Národný Park Poloniny (NPP) s marginálnou geografickou polohou v rámci Slovenska patrí k ekologicky najvýznamnejším regiónom. Územie však prešlo výraznými politickými a socio-ekonomickými zmenami za obdobie posledných desaťročí, ktoré zanechali stopy v krajine. Tradičné formy individ. hospodárenia a typický ráz mimolesnej krajiny zložený z mozaiky lúk, pasienkov a úzkych políčok sa výrazne zmenili, a následne i biodiverzita poľnohospodárskej krajiny, naopak podiel lesa sa výrazne zvýšil. Vplyv výrazných a častých socio-ekonomických zmien podnietil implementáciu odlišných manažmentových opatrení v krajine. Komplexný pohľad na krajinu a jej vzájomné väzby za posledných 60 rokov, s dôrazom na biodiverzitu územia, je hlavným zámerom projektu. Výsledkom projektu je zhodnotiť SEI v NPP a navrhnúť kauzálny reťazec procesov v krajine, ktorý by mohol identifikovať možnosti smerovania vhodného manažmentu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.1.2019
Ekologická optimalizácia využívania zosuvných území vo vybraných častiach flyšového pásma, so zreteľom na ich tradičné obhospodarovanie
Ecological optimization of the utilization of landslide areas in selected parts of the flysch zone in regard to the traditional farming
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančoková Mária PhD.
Anotácia: Výskyt zosuvov vo flyšovej časti Západných Karpát podmieňoval využívanie krajiny od začiatku jeho osídľovania. Miesta, ktoré neboli zasiahnuté výstavbou, boli využívané podľa potrieb agrárneho obyvateľstva. Každý zásah mal vplyv na vývoj cenóz, čím sa vytvorili špecifické habitaty s vysokou variabilitou. Príčinou boli nielen prírodné špecifiká jednotlivých lokalít, ale aj pestrosť hospodárskych návykov a zručností na kopaniciach. Svahové deformácie predstavujú geofaktor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Cieľom projektu je vytvoriť metodický postup hodnotenia zosuvných území vo flyšovom prostredí a ich využívanie v tradičnom obhospodarovaní. Aplikácia tohto metodického postupu bude realizovaná na vybraných územiach, spoločne s návrhmi na ich ekologicky optimálne využívanie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Zelená infraštruktúra Slovenska
Green Infrastructure of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena PhD.
Anotácia: Koncepcia zelenej infraštruktúry rovnako ako územné systémy ekologickej stability sa zameriava na postupný prechod od čierno-bieleho členenia krajiny na chránenú a nechránenú, ku celoplošnému diferencovanému systému zachovania ekologicky vyhovujúcej krajinnej štruktúry s diferencovaným spôsobom využívania. Cieľom návrhu zelenej infraštruktúry a zmierňovania negatívnych vplyvov jej bariér je preto zachovanie a podpora biodiverzity a diverzity krajiny Slovenska, zachovanie a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého pôsobenia na okolité, ekologicky aj menej stabilné časti krajiny, podpora variant polyfunkčného využívania krajiny s cieľom ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, zachovanie významných krajinných prvkov a špecifikácia bariér a zmierňovanie ich negatívneho vplyvu na jednotlivé „zelené prvky“ v krajine.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar PhD.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenie teoreticko – metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) a regionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľného manažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby
Diversity of agricultural landscape and its ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na hodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby v rôznych reprezentatívnych typoch krajiny Slovenska. Pozornosť je venovaná extenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine a historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, ktoré sa vyznačujú vyššou diverzitou krajinných prvkov a prítomnosťou prírode blízkych biotopov, ktoré sa svojou zložitejšou štruktúrou výraznejšie podieľajú na plnení ekologických funkcií v krajine a poskytujú multifunkčné ekosystémové služby pre spoločnosť. Na základe získaných doterajších skúseností výskumu bude metodický postup aplikovaný v širších priestorových vzťahoch na regionálnej úrovni. Pozornosť bude venovaná analýze faktorov, ktoré súvisia s diverzitou poľnohospodárskej krajiny a podmienili zachovanie tradičnej poľnohospodárskej krajiny. Diverzita krajiny bude hodnotená vo vzťahu k potenciálu krajiny, ako sa jednotlivé typy poľnohospodárskej krajiny podieľajú na poskytovaní vybraných ekosystémových služieb.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Dlhodobé zmeny vybraných parametrov pôd a ich ekosystémových služieb v závislosti od rôznych foriem využitia krajiny.
Long-term changes of selected soil properties and their ecosystem services depending on the different forms and intensity of agricultural land cultivation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol Ph.D.
Anotácia: Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien vybraných pôdnych parametrov v závislosti od rôznych foriem a intenzity využitia poľnohospodárskej krajiny. Výskum bude realizovaný na lokalitách s charakterom tradičnej poľnohospodárskej krajiny (predpoklad extenzívneho hospodárenia) a pre porovnanie aj na miestach s rovnakými podmienkami avšak s odlišným, konvenčným obhospodarovaním pôdy (intenzívne hospodárenie po období kolektivizácie). Zmena pôdnych parametrov bude vyhodnotená na základe porovnania výsledkov aktuálneho prieskumu a analýz s historickými údajmi z databázy Komplexného prieskumu pôd (VÚPOP). Výsledky budú interpretované vo vzťahu k vybraným funkciám pôd. Tieto funkcie budú ďalej definované z pohľadu schopnosti pôd poskytovať vybrané ekosystémové služby na základe aktualizovanej klasifikácie CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services).
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Lesná vegetácia a zmena pôdnych vlastností na bývalej poľnohospodárskej pôde
Forest vegetation and changes in soil properties on the former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na lesné porasty, ktoré vznikli v dôsledku zmien využívania krajiny vo vybraných regiónoch Slovenska odlišujúcimi sa prírodnými podmienkami a formou bývalého využívania: v Malých Karpatoch (po útlme vinohradníctva), v Považskom Inovci (zalesnením pasienkov), a na Kysuciach (zanechaním ornej pôdy). Výskum má interdisciplinárny charakter. V rámci fytocenologicko-floristickej časti projektu sa vypracuje podrobná fytocenologická a floristická charakteristika študovaných lesných porastov, ktorá bude údajovou bázou pre ďalšie aktivity. Pozornosť budeme venovať ekologickému a socio-ekonomickému hodnoteniu dotknutej lesnej vegetácie a priebehu sukcesie, ktorá zásadne určuje stav ako aj budúcnosť jednotlivých porastov. V pôdnej časti sa budú sledovať základné a niektoré špeciálne pôdne charakteristiky, ktoré o.i. poslúžia aj na zhodnotenie vplyvu historického využívania krajiny na pôdu. Mikrobiologická časť sa orientuje na charakteristiku pôdnych mikromycét.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
NDS-Korytnica – RK Juh
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2017
Priestorové a časové trendy akumulácie ťažkých kovov a dusíka v machoch na Slovensku za 25 rokov
Spatial and Time Trends of Accumulation of Heavy Metals and Nitrogen in Mosses in Slovakia in 25 years
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka DrSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je pokračovanie v zisťovaní zaťaženia územia Slovenska ťažkými kovmi a dusíkom pomocou machov a nadviazanie na výskum, ktorý na Slovensku prebiehal v rámci ICP Vegetácia a VEGA (2010- 2012). Hlavným cieľom projektu je vykonať porovnávacie analýzy a vyhodnotiť zmeny zaťaženia Slovenska po 25 rokoch. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie aktuálneho rozloženia sledovaných elementov v machu na Slovensku; časové a priestorové zmeny 1990-2015; korelácia obsahov elementov a faktorová analýza; vplyv faktorov krajiny (nadmorská výška); zhodnotenie z hľadiska hot spotov, ich príčina a epidemiologická závažnosť zistenia za SK; dlhodobé trendy; porovnanie so susednými krajinami a vypracovanie elementových máp a časové horizonty. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017