Publications

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
 • BARANČOK, Peter. Changes in land use and landscape structure significantly affecting the biodiversity and species migration in the territory [Zmeny vo využívaní krajiny a krajinnej štruktúry, ktoré významne ovplyvňujú biodiverzitu a migráciu druhov v území]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 3. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária. Natural capital assessment of the eastern part of the Slovenské rudohorie mountains [Hodnotenie prírodného kapitálu východnej časti Slovenského rudohoria]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 4. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária**. Historical and present changes in the landscape diversity and biodiversity in a selected part of the Lower Spiš (Slovakia) [Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vo vybranej časti Dolného Spiša (Slovensko)]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 117. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • BARANČOKOVÁ, Mária** - HUTÁROVÁ, Daniela - NIKOLAJ, Maroš. Quantitative assessment of geodiversity for conservation purposes in Slovenské rudohorie Mountains (Slovakia) [Kvantitatívne hodnotenie geodiverzity na ochranu Slovenského rudohoria (Slovensko)]. In Land, 2023, vol. 12, iss. 9, article no. 1 650. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12091650 (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • BARANČOKOVÁ, Mária - HUTÁROVÁ, Daniela - NIKOLAJ, Maroš. Quantitative assessment of geodiversity in the Slovenské rudohorie region [Kvantitatívne hodnotenie geodiverzity v Slovenskom rudohorí]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 5. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana** - ŠPULEROVÁ, Jana. Human-nature relationships in defining biocultural landscapes: A systematic review [Vzťah človeka a prírody pri definovaní biokultúrnej krajiny: Systematický prehľad]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 1, p. 64-74. (2022: 0.293 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/eko-2023-0008 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADNB
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana - ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Hayloft meadows of Slovakia and drivers of their development [Senníkové lúky Slovenska a faktory, ktoré prispeli k ich vzniku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 6. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii/Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • Landcape and society in the context of globalisation = Book of abstracts [Krajina a spoločnosť v kontexte globalizácie] [elektronický dokument]. Editors Zuzana Baránková, Marta Dobrovodská, Alexandra Hladká. 1. vyd. Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023. 70 p. ISBN 978-80-89325-31-3 (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: FAI
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana**. Disappearing witnesses to traditional management of hay meadows in northern Slovakia [MIZNÚCE SVEDECTVÁ TRADIČNÉHO OBHOSPODAROVANIA SENNÍKOVÝCH LÚK SLOVENSKA]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 22. Dostupné na internete: https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: GII
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - MOYZEOVÁ, Milena - PETROVIČ, František. Different landscape, different perception? [Rozdielna krajina, rozdielne vnímanie?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 7. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • BITUNJAC, Doroteja - SEVER OSTROGOVIC, Maša Zorana - MERGANIČOVÁ, Katarína - MARJANOVIC, Hrvoje. Modelling forest SOC change - calibration and validation challenges [Modelovanie zmeny zásob organického uhlíka v pôde - výzvy pre kalibráciu a validáciu]. In EGU - General Assembly 2023. - Vienna : EGU General Assembly, 2023, p. 1. Dostupné na internete: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/EGU23-14417.html (European Geosciences Union General Assembly 2023) Typ: GII
 • BOLTIŽIAR, Martin**. The relation of alpine vegetation cover and geomorphic processes in the Belianske Tatra Mts. (Slovakia). In GeoScape : alternative approaches to Middle-European geography, 2023, vol. 17, no. 1, p. 74-88. (2022: 1.3 - IF, 0.366 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1802-1115. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geosc-2023-0006 Typ: ADMA
 • BOLTIŽIAR, Martin - PETROVIČ, František - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana - PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO monument: Vlkolínec /Slovakia/ [Dlhodobé trendy vývoja historickej kultúrnej krajiny lokality UNESCO: Vlkolínec (Slovensko)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 8. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • BOLTIŽIAR, Martin** - PETROVIČ, František. Land-use changes of the world heritage site of Vlkolínec (Slovakia) since the late eighteenth century [Zmeny využitia lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec (Slovensko) od konca 18. storočia]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 118. Dostupné na internete: https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • BOŠEĽA, Michal** - RUBIO-CUADRADO, Álvaro - MARCIS, Peter - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER JR., P. - FORRESTER, David I. - UHL, Enno - AVDAGIĆ, Admir - BELLAN, Michal - BIELAK, Kamil - BRAVO, Felipe - COLL, Lluís - CSEKE, Klára - DEL RIO, Miren - DINCA, Lucian - DOBOR, Laura - DROZDOWSKI, Stanislaw - GIAMMARCHI, Francesco - GÖMÖRYOVÁ, Erika - IBRAHIMSPAHIC, Aida - KAŠANIN-GRUBIN, Milica - KLOPČIČ, Matija - KURYLYAK, Viktor - MONTES, Fernando - PACH, Maciej - RUIZ-PEINADO, Ricardo - SKRZYSZEWSKI, Jerzy - STAJIC, Branko - STOJANOVIC, Dejan - MITROVIC, Suzana - SVOBODA, Miroslav - TONON, Giustino - VERSACE, Soraya - ZLATANOV, Tzvetan - PRETZSCH, Hans - TOGNETTI, Roberto. Empirical and process-based models predict enhanced beech growth in European mountains under climate change scenarios: A multimodel approach [Empirické a procesné modely predikujú zlepšený rast buka v európskych lesoch vplyvom klimatických scenárov: Multimodelový prístup]. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 888, art. no. 164123. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164123 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - KANKA, Róbert - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton - KOLLÁR, Jozef - STAŠIOV, Slavomír - LIESKOVSKÝ, Juraj. Factors affecting the biodiversity of historical landscape elements: detailed analyses from three case studies in Slovakia [Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu historických prvkov krajiny: podrobná analýza z troch prípadových štúdií na Slovensku]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2023, vol. 195, article no. 674. (2022: 3 - IF, Q3 - JCR, 0.626 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10661-023-11035-w (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter** - MAJZLAN, Oto - DAVID, Stanislav - PURGAT, Pavol - LITAVSKÝ, Juraj**. Assemblages of ground-living spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of the recultivated old chemical waste dump in Vrakuňa (Bratislava, Slovakia) [Spoločenstvá epigeických pavúkov (Araneae) a koscov (Opiliones) rekultivovanej skládky chemického odpadu vo Vrakuni (Bratislava, Slovensko).]. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 1, p. 149-162. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01247-9 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Peter** - MAJZLAN, Oto - PURGAT, Pavol. Epigeické spoločenstvá pavúkov (Araneae) lesostepi a viníc Drieňovej hory pri Novej Vieske [Ground-living spider communities (Araneae) of xerothermic grassland and vineyards of Drieňová hora hill near Nová Vieska]. In Entomofauna Carpathica, 2023, roč. 35, č. 1, s. 8-18. ISSN 1335-1214. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • GAŠPAROVIČOVÁ, Petra** - ŠEVČÍK, Michal. Using species distribution models as a tool to predict occurrence of Fallopia taxa in Slovakia [Využitie modelov rozšírenia druhov ako nástroja na predikovanie výskytu pohánkovca na Slovensku]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 131. Dostupné na internete: https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • GDUĽOVÁ, Dominika - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of waste separation and recycling in the municipalities of the Hrušovsko-Beňadický microregion [Hodnotenie separácie a recyklácie odpadov v obciach Hrušovsko - Beňadického mikroregiónu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 12. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • GERHÁTOVÁ, Katarína** - DAVID, Stanislav - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - MOJSES, Matej - KOHÚT, František - PONECOVÁ, Zuzana - RUSŇÁK, Tomáš. The preliminary results of the monitoring of effects of warming and nitrogen deposition on alpine meadows /Kráľova hoľa, 1 946 m a. s. l., Low Tatra Mts./ [Predbežné výsledky sledovania účinkov otepľovania a depozície dusíka na vysokohorské lúky /Kráľova hoľa, 1 946 m n. m. s. l., Nízke Tatry/]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 13. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • GLAS, Martin** - TRITTHART, Michael - PESSENLEHNER, Sebastian - ANDO, Marek - LUKÁČ, Miroslav - BARANYA, Sándor - KENDERESSY, Pavol - RINDLER, Rolf - HAIMANN, Marlene - GMEINER, Philipp - LIEDERMANN, Marcel - MRAVCOVÁ, Katarína - HOLUBOVÁ, Katarína - HABERSACK, Helmut. Einblicke in hydrodynamische und morphodynamische Modellierungen in der Donau [Pohľad do hydrodynamického a morfodynamického modelovania rieky Dunaj]. In Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 2023, vol. 75, no., p. 381–390. ISSN 0945-358X. Typ: ADEB
 • GOMES DOS SANTOS, André** - FROUFE, Elsa** - MACHADO, André M. - LAJTNER, Jasna - ČERNECKÝ, Ján - CASTRO, L. Filipe C. - LOPES-LIMA, Manuel**. A PacBio Hi-Fi genome assembly of the painter´s mussel Unio pictorum /Linnaeus, 1758/ [Zostavenie genómu korýtka maliarského (Unio pictorum) na základe PacBio Hi-Fi analýzy]. In Genome Biology and Evolution, 2023, vol. 15, no. 7, article no. evad116. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 1.374 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-6653. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/gbe/evad116 Typ: ADCA
 • HALADA, Ľuboš - TRNKA, Alfréd - GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto - PURGAT, Pavol. Ecological significance of different types of rural landscape in Slovakia [Ekologická významnosť rozdielnych typov vidieckej krajiny na Slovensku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HALADA, Ľuboš - LIESKOVSKÝ, Juraj** - GAJDOŠ, Peter. Hotspots of the habitats directive species and habitats in the Carpathians [Miesta koncentrácie druhov a biotopov Smernice o biotopoch v Karpatoch]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 96. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • HANZES, Ľubomír - BOLTIŽIAR, Martin - BRITAŇÁK, Norbert - ILAVSKÁ, Iveta. Floristické zmeny degradovaného aluviálneho trávneho porastu v Čiernovážskej doline [Floristic changes of the degraded alluvial grassland in the Černovažska valley]. In Geografické informácie, 2022, roč. 26, č. 2, s. 203-214. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi Typ: ADFB
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** - GALVÁNEK, Dobromil - BARÁNKOVÁ, Zuzana - DÚBRAVKOVÁ, Daniela - HALADA, Ľuboš - JANIŠOVÁ, Monika - MELICHER, Jakub - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŠIRKA, Pavel - ŠPULEROVÁ, Jana - TURISOVÁ, Ingrid - UHLIAROVÁ, Eva - ŠKODOVÁ, Iveta. How EU CAP subsidies affect species composition of mesic meadows in Slovakia, Central Europe. In European Vegetation Survey: Methods and approaches in a changing environment : Book of abstracts. 1. ed. - Rome : Sapienza University of Rome, 2023, p. 174-175. (Conference of the European Vegetation Survey : scientific conference) Typ: GII
 • HLADKÁ, Alexandra. Transport availability as a prerequisite for the development of tourism the local action group assimilation of municipalities of the White Carpathians and Trenčín microregion and the Bošáška microregion [Dopravná dostupnosť ako predpoklad rozvoja cestovného ruchu Miestnej akčnej skupiny Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach) Typ: ADCA
 • HREŠKO, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - ČIERNIKOVÁ, Malvína - CELER, Slavomír. Spatial model of the postglacial lake basin - Christlová in the southern foreland of Studena dolina in the High Tatras /Slovakia/ [Priestorový model postglaciálnej jazernej kotliny - Christlová v južnom výbežku Studenej doliny vo Vysokých Tatrách /Slovensko/]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 20. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália** - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. The impact of past human activities on the current state of vegetation in historical settlements of a wine-growing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv človeka v minulosti na súčasný stav vegetácie na bývalých historických osídleniach vo vinohradníckej kultúrnej krajine (Svätý Jur, Slovensko).]. In Land, 2023, vol. 12, no. 9, article no. 1 690. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/9/1690 (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present) Typ: ADMA
 • HURAJTOVÁ, Natália - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra - ŠEVČÍK, Michal. Impact of human activities on the current state of vegetation in winegrowing cultural landscape /Svätý Jur, Slovakia/ [Vplyv aktivít človeka na súčasný stav vegetácie vo vinohradníckej krajine (Svätý Jur, Slovensko)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 21. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália - LIESKOVSKÝ, Juraj. The origin and development of viticulture in Svätý Jur [Vznik a vývoj vinohradníctva vo Svätom Jure]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 22. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália** - LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor. LIDAR as a tool for mapping of historical anthropogenic features in traditional viticultural landscape of Svätý Jur (Slovakia). In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 23. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • HUTÁROVÁ, Daniela - BARANČOKOVÁ, Mária - KOZELOVÁ, Ivana**. Geopark Gemer: Geodiverzita a banské dedičstvo v geoturistike [Geopark Gemer: geodiversity and mining heritage in geotourism]. In Ekonomika a spoločnosť : Recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2023, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 2729-8213 (online). Dostupné na internete: http://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=1553 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADFB
 • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HLADKÁ, Alexandra. Allotments development in Bratislava [Vývoj záhradkárskych osád v Bratislave]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 23. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • HUTÁROVÁ, Daniela** - KOZELOVÁ, Ivana - BARANČOKOVÁ, Mária. Sustainable tourism development in marginal regions (Gemer-Malohont region, Slovakia) [Udržateľný cestovný ruch v marginálnych regiónoch (región Gemer-Malohont, Slovensko)]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 56. (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • IVANOV, Vladislav Vasilievič** - BLAGOEV, Gergin - DANFLOUS, Samuel - GAJDOŠ, Peter - HOYE, Toke T. - MIN LEE, Kyung - MARUSIK, Yuri - LOHSE MIELEC, Cecilie - MUSTER, Christoph - PÉTILLON, Julien - SPELDA, Jorg - MUTANEN, Marko. Across mountains and ocean: species delimitation and historical connectivity in Holarctic and Arctic-Alpine wolf spiders (Lycosidae, Pardosa). In Insect Systematics and Diversity, 2023, vol. 7, no. 5, p. 1-14. (2022: 3.4 - IF, Q1 - JCR, 1.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-3421. Dostupné na internete: https://academic.oup.com/isd/article/7/5/1/7265346 Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. The approach to typology of the biocultural landscape in Slovakia. In Environmental Management, 2022, vol. 70, iss. 5, p. 746-762. (2021: 3.644 - IF, Q3 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0364-152X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00267-022-01695-8 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] CIEPLOK, A. - KRODKIEWSKA, M. - FRANIEL, I. - STARZAK, R. - SOWA, M. - SPYRA, A. The Role of Habitat Protection in Maintaining the Diversity of Aquatic Fauna in Rural and Industrial Areas. In WATER, 2022, eISSN : 2073-4441, vol. 14, no. 23, article number 3 983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14233983., Registrované v: WOS

 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František. Hodnotiaci manuál kvalifikácie Špecialista ochrany prírody za sektor Voda a životné prostredie [Evaluation manual for the Nature Protection Specialist qualification for the Water and Environment sector]. Košice : Asseco Central Europe, 2022. 82 s. Typ: AGI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Conflicts in the utilisation of Slovakia´s agricultural land [Konflikty využívania poľnohospodárskej krajiny Slovenska]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 26. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MELICHER, Jakub - HREŠKO, Juraj. Landscape-ecological plan as a tool for management of Biosphere reserves [Krajinno-ekologický plán ako nástroj pre manažment biosférických rezervácií]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 65. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • KALIVODA, Henrik. Drainage ditches like the butterflies diversity islands in agricultural landscape in eastern Slovakia [Odvodňovacie kanály ako ostrovy diverzity motýľov v poľnohospodárskej krajine na východnom Slovensku]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 24. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KANKA, Róbert - BARANČOK, Peter - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Detailed vegetation research as a proxy for monitoring climate change in alpine ecosystems [Podrobný výskum vegetácie ako zástupca monitorovania klimatických zmien vo vysokohorských ekosystémoch]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KAVANAGH, Saorla - ŠPULEROVÁ, Jana - KERNECKER, Maria Lee - STOVER, Daniel - KIRCHWEGER, Stefan - ROBLES DEL SALTO, José Fernando. EU CAP network focus group enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features = Managing high diversity landscape features (HDLF) for pollinators [Podpora biodiverzity poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom krajinných prvkov zvyšujúcich diverzitu krajiny. Manažment prvkov krajiny s vysokou diverzitou pre opeľovače]. Brussels : EU CAP Network, 2023. 20 p. Dostupné na internete: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/enhancing-biodiversity-farmland-through-high-diversity-landscape-features_en Typ: GHG
 • KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Analysis of soil moisture variability in relation to landuse transition - case study from Tematínske vrchy hills /Považský Inovec Mts., SW Slovakia/ [Analýza variability pôdnej vlhkosti vo vzťahu k zmene využívania krajiny - prípadová štúdia na modelovom území Tematínske kopce, Považský Inovec.]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 27. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej**. The changes in the forest vegetation on the Danube river aggradation mound affected by water regime changes [Dynamika lesnej vegetácie na agradačnom vale Dunaja vplyvom zmeny vodného režimu]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2023, vol. 42, no. 2, p. 117-121. (2022: 0.293 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/eko-2023-0014 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: ADFB
 • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Typ: AFH
 • KONÔPKA, Bohdan - MURGAŠ, Vlastimil - ŠEBEŇ, Vladimír** - PAJTÍK, Jozef - MERGANIČOVÁ, Katarína. Stand-level biomass and leaf trait models for young naturally regenerated forest of European hornbeam [Modely porastovej biomasy a vlastností listov pre mladé generatívne zmladené lesy hraba obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, article no. 1 084. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14061084 Typ: ADCA
 • KOŠÁNOVÁ, Svetlana - HILBERT, Hubert - RUSŇÁK, Tomáš - HALABUK, Andrej. Mapping of brown biomass in an agricultural landscape using remote sensing [Mapovanie hnedej biomasy v poľnohospodárskej krajine pomocou využitia diaľkového prieskumu Zeme]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 29. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana. Past and present landscape of Skalica district [Minulá a súčasná krajina okresu Skalica]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 30. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana**. Legacy of the past in the Skalica district [Odkaz minulosti v okrese Skalica]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 88. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KRNÁČ, Štefan - BARANČOKOVÁ, Mária**. Analysis of interrelations structure in agro-systems using the factor analysis technique (FA) [Analýza interakčných väzieb v agro-systémoch s využitím techniky faktorovej analýzy (FA)]. In Land, 2023, vol. 12, iss. 2, article no. 272. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12020272 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • KRNÁČOVÁ, Zdena. Soil retention potential as an importatnt faktor of water balance in the landscape [Retenčný potenciál pôd ako významný faktor vodnej bilancie v krajine]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 32. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • KRUSE, Alexandra** - ŠPULEROVÁ, Jana - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - JURGENS, Suzan - KLADNIK, Drago - KUČERA, Zdeněk - MARUSCA, Teodor - NECULAI, Dragomir - RENES, Hans - SICKEL, Hanne - SIGURA, Maurizia - SLÁMOVÁ, Martina - STENSGAARD, Kari - STRASSER, Peter. Country perspectives on hay-making landscapes as part of the European agricultural heritage [Perspektívy krajín na krajinu so sušiakmi sena ako súčasť európskeho poľnohospodárskeho dedičstva]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 1 694. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/9/1694 (Vega 2/0132/21 : Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii/Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU) Typ: ADMA
 • KRUSE, Alexandra - RENES, Hans - ANDLAR, Goran - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - HOOKE, Della - KUČERA, Zdeněk - PUSCHMANN, Oskar - SIGURA, Maurizia - SLÁMOVÁ, Martina - ŠMID HRIBAR, Mateja - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠRAJER, Filip - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - URBANC, Mimi - GAILLARD, Bénédicte. Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage [Ohraničené krajiny ako súčasť európskeho poľnohospodárskeho dedičstva]. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 1-28. ISBN 978 0 09 539712 4. Typ: AECA
 • LEŠTIANSKA, Adriana** - FLEISCHER JR., P. - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER, Peter - NALEVANKOVÁ, Paulína - STŘELCOVÁ, Katarína. Effect of provenance and environmental factors on tree growth and tree water status of Norway Spruce [Vplyv proveniencií a environmentálnych faktorov na rast stromu a vodný stav vody smreka obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 1, article no. 156. (2022: 2.9 - IF, Q1 - JCR, 0.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010156 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol. Degradation of traditional vineyards in Slovakia by abandonment and soil erosion: A case - study of Vráble [Degradácia tradičných viníc na Slovensku vplyvom opúšťania a erózie pôdy: Prípadová štúdia Vráble]. In Land Degradation & Development, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 98-108. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.145 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1085-3278. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ldr.4446 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj - HALABUK, Andrej - BEZÁK, Peter. How can the new Common agricultural policy change the intensive agricultural landscape in Slovakia? [Ako môže nová spoločná poľnohospodárska politika zmeniť intenzívnu poľnohospodársku krajinu na Slovensku?]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 34. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • LICHNER, Ľubomír** - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef - IGAZ, Dušan. Impact of duration of land abandonment on soil properties. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 148-155. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0011 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času trvania opustenia poľa na pôdne vlastnosti [Impact of duration of field abandonment on soil properties]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 299-305. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter. Nálezy koscov (Arachnida, Opiliones) na vybraných územiach Slovenska so zameraním na Pohronský Inovec. In Entomofauna Carpathica, 2023, roč. 35, č. 1, s. 19-30. ISSN 1335-1214. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADFB
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória - KOZELOVÁ, Ivana - MIKLÓS, László. The ecosystem services and their conflicts in study area of Rye Island [Ekosystémové služby a ich konflikty na záujmovom území Žitného ostrova]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 40. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória - BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária - BARÁNKOVÁ, Zuzana - DOBROVODSKÁ, Marta - HUTÁROVÁ, Daniela - IZAKOVIČOVÁ, Zita - KOZELOVÁ, Ivana - KRNÁČOVÁ, Zdena - MIKLÓS, László. Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) : Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [Change to the Operational Programme Quality of the Environment (version 15). Report on the evaluation of a strategic document with national impact pursuant to Act. No. 24/2006 Coll. on environmental impact assessment and on amendment and supplementation of certain acts as amended]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2023. 90 s. Dostupné na internete: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-verzia-15- Typ: AGI
 • MOYZEOVÁ, Milena. Landscape-ecological aspects of green infrastructure in relation to the creation of an optimal spatial basis of ecologically stable areas in urban landscape [KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRI TVORBE OPTIMÁLNEHO PRIESTOROVÉHO ZÁKLADU EKOLOGICKY STABILNÝCH PLÔCH V URBANIZOVANEJ KRAJINE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 43. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena. Protected trees in urban environment, significance, protection and hazard [CHRÁNENÉ STROMY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ, ICH VÝZNAM, OCHRANA A OHROZENIE]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 42. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • MOYZEOVÁ, Milena** - GDUĽOVÁ, Dominika. Landscape ecological aspects of environmental quality assessment in the context of the health status of its inhabitants [Krajinnoekologické aspekty hodnotenia kvality životného prostredia v kontexte zdravotného stavu jej obyvateľov]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 48. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • NOVÁK, Pavel** - WILLNER, Wolfgang - BIURRUN, Idoia - GHOLIZADEH, Hamid - HEINKEN, Thilo - JANDT, Ute - KOLLÁR, Jozef - KOZHEVNIKOVA, Maria - NAQINEZHAD, Alireza - ONYSHCHENKO, Viktor - PIELECH, Remigiusz - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - SHIROKIKH, Pavel - VASSILEV, Kiril - WOHLGEMUTH, Thomas - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan. Classification of European oak-hornbeam forests and related vegetation types [Klasifikácia európskych dubovo-hrabových lesov a príbuzných vegetačných typov]. In Applied Vegetation Science, 2023, vol. 26, article no. e12712. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12712 Typ: ADCA
 • NYÁRAI, Orsolya - AVIRON, Stéphanie - KIRCHWEGER, Stefan - ZURBRUGG, Corinne - MESMIN, Xavier - SANTORO, Antonio - MOOSMANN, Simona - KERNECKER, Maria Lee - GORACCI, Jacopo - STOVER, Daniel - KAVANAGH, Saorla - DREISIEBNER-LANZ, Sabrina - ŠPULEROVÁ, Jana - GOGGINS, Gary - ROBLES DEL SALTO, José Fernando - LANGSTEDT, Nina - GREBENC, Tine - TREPP, Rufus - KAROGLAN TODOROVIC, Sonja - PETROV, Petar. EU CAP Network Focus Group : Starting paper - report = Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features. Brussels : EU CAP Network, 2023. 39 p. Dostupné na internete: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/enhancing-biodiversity-farmland-through-high-diversity-landscape-features_en Typ: GII
 • Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere. Editor in chief M. Ružička [1982-2006], J. Oszlányi [2007-], H. Kalivoda [2021-]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-. V rokoch 1982-1990 vychádzal pod názvom Ekológia (ČSSR), v rokoch 1990-1992 pod názvom Ekológia (ČSFR). 4x ročne. ISSN 1335-342X Typ: FAI
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Dynamics of Alpine endemic plant species in the Western Carpathians [Dynamika alpínskych endemických druhov Západných Karpát]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 44. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Typ: AFH
 • PETLUŠ, Peter - MEDERLY, Peter - PETLUŠOVÁ, Viera - MADARA, Martin - TURŇA, Maroš - MARKOVIČ, Ladislav - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej - LIESKOVSKÝ, Juraj. Development of selected climate indicators and land use changes in Slovakia since 1990 [Vývoj vybraných klimatických ukazovateľov a zmien využívania krajiny na Slovensku od roku 1990]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 47. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • PETLUŠOVÁ, Viera - PETLUŠ, Peter - ŠEVČÍK, Michal - MEDERLY, Peter - MORAVČÍK, Marek - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - MOJSES, Matej. The influence of selected soil properties on the character and changes in the use of the foothill agricultural landscape [Vplyv vybraných pôdnych vlastností na charakter a zmeny vo využívaní podhorskej poľnohospodárskej krajiny]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 48-49. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika** - LEHOTAYOVÁ, Jarmila - HREŠKO, Juraj. Environmental education in the school system at elementary schools in Slovakia [Environmentálne vzdelávanie na základných školách v školskom systéme Slovenska]. In European Journal of Science and Mathematics Education, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 650-671. (2022: 0.198 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2301-251X. Dostupné na internete: https://www.scimath.net/download/environmental-education-in-the-school-system-at-elementary-schools-in-slovakia-13377.pdf Typ: ADEB
 • PISCOVÁ, Veronika** - ŠEVČÍK, Michal - SEDLÁK, Andrej - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - SLOBODOVÁ, Terézia. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia. In Diversity-Basel, 2023, vol. 15, no. 128. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.641 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d15020128 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA
 • PISCOVÁ, Veronika - SEDLÁK, Andrej - ŠEVČÍK, Michal - HREŠKO, Juraj - SLOBODOVÁ, Terézia - PETROVIČ, František. Resistance of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia [Odolnosť zregenerovaných vysokohorských spoločenstiev v Belianskych Tatrách na severnom Slovensku voči opakovanému experimentálnemu zošľapovaniu]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 50. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - MELICHER, Jakub - BEZÁK, Peter - GAJDOŠ, Peter. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • PISCOVÁ, Veronika** - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - MAJKO, P. - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - LEHOTAYOVÁ, Jarmila - FALŤAN, Vladimír - ŠEVČÍK, Michal - HURAJTOVÁ, Natália - GDUĽOVÁ, Dominika - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIŠOVIČOVÁ, R. Social and environmental education in the Tatra Biosphere Reserve as a task for the implementation of Agenda 2030 (Slovakia). In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 138-139. Dostupné na internete: https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. Vega 2/0031/23 : Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť/Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURKART, Adrián - PAVELLA, Adam - GAJDOŠ, Peter. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy [Current state of knowledge of the araneofauna in Slovakia with emphasis on new species]. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 173. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny) Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. The importance of landscape mosaic heterogeneity for spider communities in the agricultural landscape of Slovakia [Význam heterogenity krajinnej mozaiky pre spoločenstvá pavúkov v poľnohospodárskej krajine Slovenska]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter. Changes in the composition of araneocenoses in the Malá Lehota village (central Slovakia) in response to global climate and landscape changes over a long-term horizon [Zmeny v zložení araneocenóz v obci Malá Lehota (stredné Slovensko) v závislosti od globálnych klimatických a krajinných zmien v dlhodobom horizonte]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 111-112. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • RUSŇÁK, Tomáš** - KASANICKÝ, Tomáš - MALÍK, Peter - MOJŽIŠ, Ján - ZELENKA, Ján - SVIČEK, Michal - ABRAHÁM, Dominik - HALABUK, Andrej. Crop mapping without labels: Investigating temporal and spatial transferability of crop classification models using a 5-year sentinel-2 series and machine learning [Mapovanie plodín bez označení: Skúmanie časovej a priestorovej prenositeľnosti klasifikačných modelov plodín pomocou 5-ročnej série Sentinel-2 a metód strojového učenia]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2023, vol. 15, article no. 3 414. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.136 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs15133414 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • RUSŇÁK, Tomáš. Data from geocaching as a measure of recreation ecosystem services in cities: a case study of Bratislava [Dáta z geocachingu na hodnotenie rekreačných ekosystémových služieb v mestách: prípadová štúdia Bratislavy]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 53. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • RUSŇÁK, Tomáš**. The monitoring of drought in the Ponitrie protected landscape area from 2018 to 2022 with MODIS land surface temperature [Monitoring sucha v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v rokoch 2018 až 2022 prostredníctvom satelitného senzoru MODIS]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 85. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • SLOBODOVÁ, Terézia** - PISCOVÁ, Veronika - CELER, Slavomír - HREŠKO, Juraj - SEDLÁK, Andrej. Vertical migration of alpine plant species on the Belianske kopa summit (Belianske Tatras Mts., Slovakia) [Vertikálna migrácia vysokohorských druhov rastlín na vrchole Belianska kopa (Belianske Tatry, Slovensko)]. In 7th Forum Carpaticum : Book of abstracts. - Krakow : Jagiellonian University in Kraków, 2023, p. 109-110. Dostupné na internete: < https://hes.geo.uj.edu.pl/documents/147046678/153267576/Forum+Carpaticum+2023+Book+of+abstracts+24.10.2023/cb1292bb-8ced-4646-9597-d52a259d256b> (Forum Carpaticum : Carpathian Futures - Critical Transitions) Typ: GII
 • ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - NAUMOVA, Maria - PURGAT, Pavol - SZITA, Éva - GAJDOŠ, Peter. A review of two very rare ground spiders from sandy habitats, new for Slovakia (Araneae: Gnaphosidae) [Prehľad dvoch veľmi vzácnych epigeických pavúkov nových pre Slovensko z piesočnatých habitatov (Araneae, Gnaphosidae)]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2022, vol. 64, p. 14-24. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/366701702_A_review_of_two_very_rare_ground_spiders_from_sandy_habitats_new_for_Slovakia_Gnaphosidae_Araneae (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - MOYZEOVÁ, Milena. The importance of regulated water channels in agricultural land for the occurrence of the dragonfly Libellula fulva /Müller, 1764/ [Význam regulovaných vodných kanálov v poľnohospodárskej krajine pre výskyt vážky Libellula fulva (Müller, 1764)]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 66. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. (2022: 3.9 - IF, Q2 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12030537 (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - KULCSÁR, Csaba - KALIVODA, Henrik - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - KOČICKÝ, Dušan. Development of indicators for assessment of green infrastructure for a territorial network of ecological stability [Návrh ukazovateľov na hodnotenie zelenej infraštruktúry pre územné systémy ekologickej stability]. In Biosystems Diversity, 2023, vol. 31, no. 2, p. 147-157. (2022: 0.8 - IF, 0.307 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2519-8513. Dostupné na internete: https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/view/1194 (313011BVY7 : Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu - Support of research and development activities of a unique research team) Typ: ADMA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - SLÁMOVÁ, Martina. Enclosed landscapes in Slovakia [Ohraničené krajiny na Slovensku]. In Enclosed landscapes as part of the European agricultural heritage. - Exeter : The Society for Landscape Studies, 2022, p. 61-63. ISBN 978 0 09 539712 4. (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: AECA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta. Examples of assessment high diversity landscape feature [Príklady hodnotenia prvkov zvyšujúcich diverzitu krajiny]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 67. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of science to the sustainable development of Biosphere Reserves in Slovakia [Prínos vedy k trvalo udržateľnému rozvoju biosférických rezervácií na Slovensku]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 36. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Stone terraces and walls - the remains of dissappearing traditional vineyards in Slovakia [Kamenné valy a terasy – pozostatky miznúcej vinohradníckej krajiny Slovenska]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 68. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • TOKOVÁ, Lucia** - LICHNER, Ľubomír - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času opustenia poľa na vlastnosti piesočnatej pôdy [Influence of duration of land abandonment on sandy soil properties]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 87-92. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: AEDA
 • VITÁLIŠOVÁ, Katarína - VAVRÚŠOVÁ, Mária - PISCOVÁ, Veronika. Possibilities of ecotourism development in the Biosphere Reserve Poľana. In EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Proceedings. - Sharjah : Skyline University College, 2023, p. 8-18. ISBN 978-9948-787-15-0. Dostupné na internete: https://conference.eummas.net/dubai2023/ (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability. EUMMAS A2S Conference, Dubai 2023 : Global social and technological development and sustainability) Typ: BEE
 • VLACHOVIČOVÁ, Miriam. Ecosystem services provided by avian species along an elevation gradient [Ekosystémové služby poskytované vtáčími druhmi pozdĺž gradientu nadmorskej výšky]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 69. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • VOJTEKOVÁ, Jana - TIRPÁKOVÁ, Anna - PETROVIČ, František - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VOJTEK, Matej**. Spatial analysis of historical objects with defensive function in Slovakia [Priestorová analýza historických objektov s obrannou funkciou na Slovensku]. In Geocarto International, 2022, vol. 37, iss. 25, pp. 7556-7579. (2021: 3.450 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6049. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1978561 Typ: ADMA

  Citations:
  [1.1] XU, Z.H. - TIAN, G.H. - WEI, K.L. - MA, Y.H. - ZHANG, S.M. - HUANG, Y.M. - YAO, X.J. The Influence of Environment on the Distribution Characteristics of Historical Buildings in the Songshan Region. In LAND, eISSN 2073-445X, 2022, vol. 11, no. 11, article number 2 094. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11112094., Registrované v: WOS

 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam - KOLLÁR, Jozef. Pôsobenie ohrevu na vodoodpudivosť piesočnatej lesnej pôdy [The impact of heating on the water repelency of sandy forest soil]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 114-118. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Typ: AEDA