Publications

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** – FERENČÍK, Michal – ALLMAN, Michal – MERGANIČOVÁ, Katarína – MERGANIČ, Ján – VLČKOVÁ, Mária. Who uses forest roads? Has the COVID-19 pandemics affected their recreational usage? Case study from central Slovakia [Kto využíva lesné cesty? Ovplyvnila pandémia COVID-19 ich rekreačné využitie? Prípadová štúdia zo stredného Slovenska]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 3, article no. 458. (2021: 3.282 – IF, Q1 – JCR, 0.623 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13030458 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • BARÁNKOVÁ, ZuzanaŠPULEROVÁ, Jana. Cultural ecosystem services in determining valuable biocultural landscapes [Kultúrne ekosystémové služby ako prostriedok pri identifikácii biokultúrnej krajiny]. In IALE 2022 : Book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 24. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf Typ: AFG
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana. Senníkové lúky horného Liptova [Haylofts of Upper Liptov region]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 35. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna**BEZÁK, Peter**. Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscape in Slovakia [Ktoré ciele udržateľnosti je ťažké dosiahnuť? Strednodobé hodnotenie predikovaných scenárov v odľahlej horskej poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2022, vol. 115, article no. 106 020. (2021: 6.189 – IF, Q1 – JCR, 1.635 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0264-8377. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106020 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • BOLTIŽIAR, Martin** – PETROVIČ, František. Krajina lokality UNESCO Vlkolínec na historických a súčasných fotografiách a ich potenciál pre vizuálne hodnotenie zmien krajiny [Landscape of the UNESCO monument Vlkolínec on the historic and present photographs and their potential for landscape changes evaluation]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 33. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • BOŠEĽA, Michal** – MERGANIČOVÁ, Katarína – TORRESAN, Chiara – CHERUBINI, Paolo – FABRIKA, Marek – HEINZE, Berthold – HOHN, Maria – KAŠANIN-GRUBIN, Milica – KLOPČIČ, Matija – MÉSZÁROS, Ilona – PACH, Maciej – STŘELCOVÁ, Katarína – TEMPERLI, Christian – TONON, Giustino – PRETZSCH, Hans – TOGNETTI, Roberto. Modelling future growth of mountain forests under changing environments [Modelovanie rastu horských lesov v meniacich sa podmienkach prostredia v budúcnosti]. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. – CHam : Springer, 2022, p. 223-262. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ABA
 • BÜRGI, Matthias** – CELIO, Enrico – DIOGO, Vasco – HERSPERGER, Anna M. – KIZOS, Thanasis – LIESKOVSKÝ, Juraj – PAZÚR, Róbert – PLIENINGER, Tobias – PRISHCHEPOV, Alexander V. – VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 2.897 – IF, Q2 – JCR, 0.725 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Typ: ADMA
 • DAVID, Stanislav**HALADA, ĽubošRUSŇÁK, TomášGAŠPAROVIČOVÁ, Petra. Vážky /Odonata/ v katastrálnom území obce Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska [Odonata (Insecta) of the Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska cadastral area]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 26. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • DOBROVODSKÁ, Marta**MOYZEOVÁ, MilenaBEZÁK, PeterMOJSES, Matej. Assessment of local knowledge about land use relevant to landscape planning in a case study area in lowland Slovakia [Hodnotenie miestnych poznatkov o využití zeme relevantných pre krajinné plánovanie v prípadovej štúdii nížinnej oblasti Slovenska]. In Journal of Landscape Ecology, 2022, vol. 15, no. 1, p. 1-17. (2021: 0.310 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1803-2427. Dostupné na internete: https://sciendo.com/it/article/10.2478/jlecol-2022-0004 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADEB
 • GAJDOŠ, Peter – PURGAT, Pavol** – ČERNECKÁ, Ľudmila – DAVID, Stanislav. Araneofauna poľnohospodárskej krajiny v katastri obce Runina /NP Poloniny/ [Araneofauna of the agricultural landscape in the cadastre of Runina (Poloniny NP)]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 25. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HALADA, Ľuboš**MOJSES, MatejLIESKOVSKÝ, Juraj – PETROVIČ, František – MEDERLY, Peter. Súčasné zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska – príklady na lokálnej úrovni [Recent changes in the Slovak agricultural landscape – examples from local case studies]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 21. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína – ROLEČEK, Jan – ŽARNOVIČAN, Hubert – KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. – Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HIDY, Dóra** – BARCZA, Zoltán – DOBOR, Laura – ÁCS, Tamás – ZACHÁRY, Dóra – FILEP, T. – PÁSZTOR, László – INCZE, Dóra – DENCSO, Márton – TÓTH, E. – MERGANIČOVÁ, Katarína – THORNTON, Peter – RUNNING, Steven – FODOR, Nándor. Soil-related developments of the Biome-BGCMuSo v6.2 terrestrial ecosystem model [Vývoj modelovania pôdnych procesov v terestriálnom ekosystémovom modeli Biome-BGCMuSo v6.2]. In Geoscientific Model Development, 2022, vol. 15, p. 2 157-2 181. (2021: 6.892 – IF, Q1 – JCR, 2.529 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1991-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/gmd-15-2157-2022 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • HILBERT, Hubert, Sr. – HILBERT, Hubert**. Zabezpečenie sebestačnosti v produkcii poľnohospodárskych produktov v relácii s ochranou prírody a dynamickým socio-ekonomickým modelom obyvateľstva /modelové územie Osturňa/ [Ensuring self-sufficiency in the production of agricultural products in relation to nature conservation and a dynamic socio-economic model of population (model area of Osturňa)]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 14. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HREŠKO, Juraj – BUGÁR, Gabriel – ČAJKOVÁ, Silvia – PISCOVÁ, Veronika – MIŠOVIČOVÁ, Regina – SITKOVÁ, Zuzana – SEDLÁK, Andrej. Súčasné morfodynamické procesy v podmienkach meniacej sa klímy vo Vysokých Tatrách [Current morphodynamic processes in the conditions of a changing climate in High Tatras]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HUTÁROVÁ, DanielaKOZELOVÁ, Ivana. Geotourism and mining tourism – an important source of sustainable development of tourism /Gemer region, Slovakia/ [Geoturizmus a banský turizmus – dôležitý zdroj udržateľného rozvoja turizmu (región Gemer, Slovensko)]. In IALE 2022 : Book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 159. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf Typ: AFG
 • HUTÁROVÁ, Daniela**KOZELOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina Gemera-Malohontu – potenciál pre rozvoj regiónu [Cultural landscape of Gemer-Malohont – potencial for tourism development]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 12. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaŠPULEROVÁ, Jana** – RANIAK, Andrej. The development of the Slovak agricultural landscape in a changing world [Vývoj slovenskej poľnohospodárskej krajiny v meniacom sa svete]. In Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022, vol. 6, article no. 862451. (2021: 5.005 – IF, Q2 – JCR, 0.768 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2571-581X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.862451 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaŠPULEROVÁ, Jana**BARÁNKOVÁ, ZuzanaPALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. (2021: 3.905 – IF, Q2 – JCR, 0.685 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita – PETROVIČ, František – PAUDITŠOVÁ, Eva**. The impacts of urbanisation on landscape and environment: The case of Slovakia [Vplyv urbanizácie na krajinu a životné prostredie]. In Sustainability, 2022, vol. 14, iss. 1, article no. 60. (2021: 3.889 – IF, Q2 – JCR, 0.664 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010060 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita**ŠPULEROVÁ, Jana. Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska v transformačnom procese [Changes in Slovakia’s agricultural landscape in the transformation process]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 8. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KALIVODOVÁ, MichaelaKANKA, Róbert – CERDA, Artemi. Diversity of small terrestrial mammals under different organic farming managements in Meditarranean and Continental agriculture ecosystems [Diverzita drobných zemných cicavcov v rôznych typoch ekologického poľnohospodárstva v stredomorských a kontinentálnych poľnohospodárskych ekosystémoch]. In Acta Fytotechnica et Zootechnica : Scientific journal for photechnics and zootechnics, 2021, vol. 24, no. 4, p. 301-308. (2020: 0.115 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.04.301-308 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADNB
 • KENDERESSY, Pavol**DOBROVODSKÁ, MartaŠATALOVÁ, BarboraVLACHOVIČOVÁ, MiriamPALAJ, Andrej. Impact of historical agrarian landforms on soil water content variability at local scale in West Carpathian Region, Slovakia [Dopad historických agrárnych foriem na variabilitu pôdnej vlhkosti v lokálnej mierke na modelovej lokalite v Západných Karpatoch, Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 3, article no. 389. (2021: 3.530 – IF, Q2 – JCR, 0.716 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14030389 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
 • KIDOVÁ, Anna – RUSNÁK, Miloš – BABEJ, Ján – BARANČOK, Peter – MÁČKA, Zdeněk. Structure and dynamics of the Riparian vegetation on the braided-wandering Belá River [Štruktúra a dynamika brehovej vegetácie divočiacej a migrujúcej rieky Belá]. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
 • KOLLÁR, JozefPALAJ, Andrej. Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings]. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 109-110. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • KONÔPKA, Bohdan – PAJTÍK, Jozef – ŠEBEŇ, Vladimír** – MERGANIČOVÁ, Katarína. Modelling bark thickness and bark biomass on stems of four broadleaved tree species [Modelovanie hrúbky a biomasy kôry na kmeňoch štyroch listnatých drevín]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 9, article no. 1 148. (2021: 4.658 – IF, Q1 – JCR, 0.765 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11091148 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav – ČERNECKÁ, Ľudmila** – DORKOVÁ, Martina – SÝKORA, Jakub – GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. (2021: 1.384 – IF, Q3 – JCR, 0.548 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0161-8202. (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADMA
 • KOŠÁNOVÁ, Svetlana** – GEMMELOVÁ, Lucia – LIESKOVSKÝ, Juraj – LIESKOVSKÝ, Tibor. Aplikácia LiDAR vizualizácií na mapovanie smeru obrábania pôdy [Application of LiDAR visualization for mapping the tillage direction]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 18. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana**HUTÁROVÁ, Daniela. Potenciál modrej a zelenej infraštruktúry pre rozvoj ekoturizmu v regióne Gemer – Malohont [Potential of blue and green infrastructure for eco-tourism development in Gemer-Malohont region]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 36. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • LA ROSA, Daniele** – IZAKOVIČOVÁ, Zita. Visibility analysis to enhance landscape protection: A proposal of planning norms and regulations for Slovakia [Analýza viditeľnosti krajiny: Návrh plánovacích noriem a predpisov pre Slovensko]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 7, article no. 977. (2021: 3.905 – IF, Q2 – JCR, 0.685 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11070977 (313011X649 : Hodnotenie zmien krajiny a ich dopady na životné prostredie/Assessment of landscape change and its impact on the environment) Typ: ADCA
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0 Typ: FAI
 • LEMBRECHTS, Jonas J.** – VAN DEN HOOGEN, Johan* – AALTO, Juha – ASHCROFT, Michael B. – DE FRENNE, Pieter – KEMPPINEN, Julia – KOPECKÝ, Martin – LUOTO, Miska – MACLEAN, Ilya M. D. – CROWTHER, Thomas W. – BAILEY, Joseph J. – HAESEN, Stef – KLINGES, David – NIITTYNEN, Pekka – SCHEFFERS, Brett – MEERBEEK, Koenraad van – AARTSMA, Peter – ABDALADZE, Otari – ABEDI, Mehdi – AERTS, Rien – AHMADIAN, Negar – AHRENDS, Antje – ALATALO, Juha – ALEXANDER, Jake M. – ALLONSIUS, Camille Nina – ALTMAN, Jan – AMMANN, Christof – ANDRES, Christian – ANDREWS, Christopher – ARDO, Jonas – ARRIGA, Nicola – ARZAC, Alberto – ASCHERO, Valeria – ASSIS, Rafael L. – ASSMANN, Jakob Johann – BADER, Maaike Y. – BAHALKEH, Khadijeh – BARANČOK, Peter – BARRIO, Isabel C. – BARROS, Agustina – BARTHEL, Matti – BASHAM, Edmund W. – BAUTERS, Marijn – BAZZICHETTO, Manuele – MARCHESINI, Luca Belelli – BELL, Michael C. – BENAVIDES, Juan C. – ALONSO, José Luis Benito – BERAUER, Bernd J. – BJERKE, Jarle W. – BJORK, Robert A. – BJORKMAN, Mats P. – BJORNSDÓTTIR, Katrin – BLONDER, Benjamin – BOECKX, Pascal – BOIKE, Julia – BOKHORST, Stef – BRUM, Bárbara N. S. – BRUNA, Josef – BUCHMANN, Nina – BUYSSE, Pauline – CAMARGO, José Luís – CAMPOE, Otávio C. – CANDAN, Onur – CANESSA, Rafaella – CANNONE, Nicoletta – CARBOGNANI, Michele – CARNICER, Jofre – CASANOVA-KATNY, Angélica – CESARZ, Simone – CHOJNICKI, Bogdan – CHOLER, Philippe – CHOWN, Steven L. – CIFUENTES, Edgar F. – ČILIAK, Marek – CONTADOR, Tamara – CONVEY, Peter – COOPER, Elisabeth J. – CREMONESE, Edoardo – CURASI, Salvatore R. – CURTIS, Robin – CUTINI, Maurizio – DAHLBERG, C. Johan – DASKALOVA, Gergana N. – DE PABLO, Miguel A. – CHIESA, Stefano Della – DENGLER, Jürgen – DERONDE, Bart – DESCOMBES, Patrice – DI CECCO, Valter – DI MUSCIANO, Michele – DICK, Jan – DIMARCO, Romina D. – DOLEZAL, Jiri – DORREPAAL, Ellen – DUŠEK, Jiří – EISENHAUER, Nico – EKLUNDH, Lars – ERICKSON, Todd E. – ERSCHBAMER, Brigitta – EUGSTER, Werner – EWERS, Robert M. – EXTON, Dan A. – FANIN, Nicolas – FAZLIOGLU, Fatih – FEIGENWINTER, Iris – FENU, Giuseppe – FERLIAN, Olga – CALZADO, María Rosa Fernández – FERNÁNDEZ-PASCUAL, Eduardo – FINCKH, Manfred – HIGGENS, Rebecca Finger – FORTE, T´ai G. W. – FREEMAN, Erika C. – FREI, Esther R. – FUENTES-LILLO, Eduardo – GARCÍA, Rafael A. – DOLORES GARCÍA, María – GÉRON, Charly – GHARUN, Mana – GHOSN, Dany – GIGAURI, Khatuna – GOBIN, Anne – GODED, Ignacio – GOECKEDE, Mathias – GOTTSCHALL, Felix – GOULDING, Keith – GOVAERT, Sanne – GRAAE, Bente Jessen – GREENWOOD, Sarah – GREISER, Caroline – GRELLE, Achim – GUÉNARD, Benoit – GUGLIELMIN, Mauro – GUILLEMOT, Joannés – HAASE, Peter – HAIDER, Sylvia – HALBRITTER, Aud H. – HAMID, Maroof – HAMMERLE, Albin – HAMPE, Arndt – HAUGUM, Siri V. – HEDEROVÁ, Lucia – HEINESCH, Bernard – HELFTER, Carole – HEPENSTRICK, Daniel – HERBERICH, Maximiliane – HERBST, Mathias – HERMANUTZ, Luise – HIK, David S. – HOFFRÉN, Raúl – HOMEIER, Jürgen – HORTNAGL, Lukas – HOYE, Toke T. – HRBACEK, Filip – HYLANDER, Kristoffer – IWATA, Hiroki – JACKOWICZ-KORCZYNSKI, Marcin Antoni – JACTEL, Hervé – JÄRVEOJA, Järvi – JASTRZEBOWSKI, Szymon – JENTSCH, Anke – JIMÉNEZ, Juan J. – JÓNSDÓTTIR, Ingibjörg S. – JUCKER, Tommaso – JUMP, Alistair S. – JUSZCZAK, Radoslaw – KANKA, Róbert – KAŠPAR, Vít – KAZAKIS, George – KELLY, Julia – KHUROO, Anzar A. – KLEMEDTSSON, Leif – KLISZ, Marcin – KLJUN, Natascha – KNOHL, Alexander – KOBLER, Johannes – KOLLÁR, Jozef – KOTOWSKA, Martyna M. – KOVÁCS, Bence – KREYLING, Juergen – LAMPRECHT, Andrea – LANG, Simone I. – LARSON, Christian – LARSON, Keith – LASKA, Kamil – LE MAIRE, Guerric – LEIHY, Rachel I. – LENS, Luc – LILJEBLADH, Bengt – LOHILA, Annalea – LORITE, Juan – LOUBET, Benjamin – LYNN, Joshua – MACEK, Martin – MACKENZIE, Roy – MAGLIULO, Enzo – MAIER, Regine – MALFASI, Francesco – MÁLIŠ, František – MAN, Matěj – MANCA, Giovanni – MANCO, Antonio – MANISE, Tanguy – MANOLAKI, Paraskevi – MARCINIAK, Felipe – MATULA, Radim – MAZZOLARI, Ana C. – MEDINETS, Sergiy – MEDINETS, Volodymyr – MEEUSSEN, Camille – MERINERO, Sonia – GUIMARAES MESQUITA, Rita de Cássia – MEUSBURGER, Katrin – MEYSMAN, Filip J. R. – MICHALETZ, Sean T. – MILBAU, Ann – MOISEEV, Dmitry – MOISEEV, Pavel – MONDONI, Andrea – MONFRIES, Ruth – MONTAGNANI, Leonardo – MORIANA-ARMENDARIZ, Mikel – MORRA DI CELLA, Umberto – MORSDORF, Martin – MOSEDALE, Jonathan R. – MUFFLER, Lena – MUNOZ-ROJAS, Miriam – MYERS, Jonathan A. – MYERS-SMITH, Isla H. – NAGY, Laszlo – NARDINO, Marianna – NAUJOKAITIS-LEWIS, Ilona – NEWLING, Emily – NICKLAS, Lena – NIEDRIST, Georg – NIESSNER, Armin – NILSSON, Mats B. – NORMAND, Signe – NOSETTO, Marcelo D. – NOUVELLON, Yann – NUNEZ, Martin A. – OGAYA, Roma – OGÉE, Jérome – OKELLO, Joseph – OLEJNIK, Janusz – OLESEN, Jörgen Eivind – OPEDAL, Oystein H. – ORSENIGO, Simone – PALAJ, Andrej – PAMPUCH, Timo – PANOV, Alexey V. – PÄRTEL, Meelis – PASTOR, Ada – PAUCHARD, Anibal – PAULI, Harald – PAVELKA, Marian – PEARSE, William D. – PEICHL, Matthias – PELLISSIER, Loic – PENCZYKOWSKI, Rachel M. – PENUELAS, Josep – PETIT BON, Matteo – PETRAGLIA, Alessandro – PHARTYAL, Shyam S. – PHOENIX, Gareth K. – PIO, Casimiro – PITACCO, Andrea – PITTELOUD, Camille – PLICHTA, Roman – PORRO, Francesco – PORTILLO-ESTRADA, Miguel – POULENARD, Jerome – POYATOS, Rafael – PROKUSHKIN, Anatoly S. – PUSCAS, Mihai – RADUJKOVIC, Dajana – RANDALL, Krystal – RATIER BACKES, Amanda – REMMELE, Sabine – REMMERS, Wolfram – RENAULT, David – RISCH, Anita C. – RIXEN, Christian – ROBINSON, Sharon A. – ROBROEK, Bjorn – ROCHA, Adrian V. – ROSSI, Christian – ROSSI, Graziano – ROUPSARD, Olivier – RUBTSOV, Alexey V. – SACCONE, Patrick – SAGOT, Clotilde – BRAVO, Jhonatan Sallo – SANTOS, Cinthya C. – SARNEEL, Judith M. – SCHARNWEBER, Tobias – SCHMEDDES, Jonas – SCHMIDT, Marius – SCHOLTEN, Thomas – SCHUCHARDT, Max – SCHWARTZ, Naomi – SCOTT, Tony – SEEBER, Julia – SEGALIN DE ANDRADE, Ana Cristina – SEIPEL, Tim – SEMENCHUK, Philipp – SENIOR, Rebecca A. – SERRA-DIAZ, Josep M. – SEWERNIAK, Piotr – SHEKHAR, Ankit – SIDENKO, Nikita V. – SIEBICKE, Lukas – SIEGWART COLLIER, Laura – SIMPSON, Elizabeth – SIQUEIRA, David P. – SITKOVÁ, Zuzana – SIX, Johan – SMILJANIC, Marko – SMITH, Stuart Vincent – SMITH-TRIPP, Sarah – SOMERS, Ben – SORENSEN, Mia Vedel – SOUZA, José Joao L. L. – SOUZA, Bartolomeu Israel – SOUZA DIAS, Arildo – SPASOJEVIC, Marko J. – SPEED, James D. M. – SPICHER, Fabien – STANISCI, Angela – STEINBAUER, Klaus – STEINBRECHER, Rainer – STEINWANDTER, Michael – STEMKOVSKI, Michael – STEPHAN, Jorg G. – STIEGLER, Christian – STOLL, Stefan – SVÁTEK, Martin – SVOBODA, Miroslav – TAGESSON, Torbern – TANENTZAP, Andrew J. – TANNEBERGER, Franziska – THEURILLAT, Jean-Paul – THOMAS, Haydn J. D. – THOMAS, Andrew D. – TIELBÖRGER, Katja – TOMASELLI, Marcello – TREIER, Urs Albert – TROUILLIER, Mario – TURTUREANU, Pavel-Dan – TUTTON, Rosamond – TYYSTJÄRVI, Vilna A. – UEYAMA, Masahito – UJHÁZY, Karol – UJHÁZYOVÁ, Mariana – UOGINTAS, Domas – URBAN, Anastasiya V. – URBAN, Josef – URBANIAK, Marek – URSU, Tudor-Mihai – VACCARI, Francesco Primo – DE VONDEL, Stijn Van – VAN DEN BRINK, Liesbeth – VAN GEEL, Maarten – VANDVIK, Vigdis – VANGANSBEKE, Pieter – VARLAGIN, Andrej – VEEN, G. F. – VEENENDAAL, Elmar – VENN, Susanna E. – VERBEECK, Hans – VERBRUGGEN, Erik – VERHEIJEN, Frank G. A. – VILLAR, Luis – VITALE, Luca – VITTOZ, Pascal – VIVES-INGLA, Maria – VON OPPEN, Jonathan – WALZ, Josefine – WANG, Runxi – WANG, Yifeng – WAY, Robert G. – WEDERGÄRTNER, Ronja E. M. – WEIGEL, Robert – WILD, Jan – WILKINSON, Matthew – WILMKING, Martin – WINGATE, Lisa – WINKLER, Manuela – WIPF, Sonja – WOHLFAHRT, Georg – XENAKIS, Georgios – YANG, Yan – YU, Zicheng – YU, Kailiang – ZELLWEGER, Florian – ZHANG, Jian – ZHANG, Zhaochen – ZHAO, Peng – ZIEMBLINSKA, Klaudia – ZIMMERMANN, Reiner – ZONG, Shengwei – ZYRYANOV, Viacheslav I. – NIJS, Ivan – LENOIR, Jonathan. Global maps of soil temperature [Globálne mapy teploty pôdy]. In Global Change Biology, vol. 28, iss. 9 /2022/, p. 3 110-3 144. ISSN 1354-1013. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.16060 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj – LIESKOVSKÝ, Tibor – HLADÍKOVÁ, K. – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – HURAJTOVÁ, Natália. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia. In IALE 2022 : Book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 161. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf Typ: AFG
 • MAJZLAN, Oto – GAJDOŠ, Peter. Cenózy chrobákov /Coleoptera/ v katastri obce Báb pri Nitre [Cenoses of beetles /Coleoptera/ in the vicinity of village of Báb near Nitra]. In Ochrana prírody, 2021, roč. 38, s. 60-72. ISSN 2453-8183. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • MELICHER, Jakub** – ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2021: 0.654 – SJR, Q2 – SJR). (2022 – WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov = Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska [VIII. Ecological days] [elektronický zdroj]. Editori Jakub Melicher, Alexandra Hladká, Ivana Kozelová. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022. 37 s. ISBN 978-80-89325-30-6 (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: FAI
 • MERGANIČ, Ján** – MERGANIČOVÁ, Katarína – VLČKOVÁ, Mária – ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana – FERENČÍK, Michal – MOKROŠ, Martin – JUŠKO, Vladimír – ALLMAN, Michal – TOMČÍK, Daniel. Deadwood amount at disturbance plots after sanitary felling [Množstvo odumretého dreva na kalamitných plochách po náhodnej ťažbe]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 7, article no. 987. (2021: 4.658 – IF, Q1 – JCR, 0.765 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11070987 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MERGANIČ, Ján** – MERGANIČOVÁ, Katarína – VÝBOŠŤOK, Jozef – VALENT, Peter – BAHÝĽ, Ján. Impact of interest rates on forest management planning based on multi-criteria decision analysis [Vplyv úrokovej miery na hospodársko-úpravnícke plánovanie na základe multikriteriálnej rozhodovacej analýzy]. In Central European Forestry Journal, 2022, vol. 68, p. 23-35. (2021: 0.431 – SJR, Q2 – SJR). (2022 – WOS, SCOPUS). ISSN 2454-034X. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADNB
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória. Príprava pilotného návrhu manažérskeho modelu pre Malý Dunaj [Preparation of a pilot proposal of a management model for the Little Danube]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 11. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • MOJSES, Matej – PETROVIČ, František** – BUGÁR, Gabriel. Evaluation of land-use changes as a result of underground coal mining – a case study on the upper Nitra basin, West Slovakia [Hodnotenie zmien využitia krajiny ako dôsledok podzemnej ťažby uhlia – prípadová štúdia povodia hornej Nitry, Západné Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 6, article no. 989. (2021: 3.530 – IF, Q2 – JCR, 0.716 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14060989 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • MOYZEOVÁ, Milena** – RÁKAYOVÁ, Renáta. Územný priemet ekologicky významných území a vybraných prírodných zdrojov pri zvyšovaní ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny [Territorial projection of ecologically important areas and selected natural resources and their role in ecological stability of farming landscape]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 30. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PE´ER, Guy** – FINN, John A. – DÍAZ, Mario – BIRKENSTOCK, Maren – LAKNER, Sebastian – RÖDER, Norbert – KAZAKOVA, Yanka – ŠUMRADA, Tanja – BEZÁK, Peter – CONCEPCIÓN, Elena D. – DÄNHARDT, Juliana – MORALES, Manuel B. – RAC, Ilona – ŠPULEROVÁ, Jana – SCHINDLER, Stefan – STAVRINIDES, Menelaos – TARGETTI, Stefano – VIAGGI, Davide – VOGIATZAKIS, Ioannis N. – GUYOMARD, Hervé. How can the European Common Agricultural Policy help halt biodiversity loss? Recommendations by over 300 experts [Ako môže Európska spoločná poľnohospodárska politika pomôcť zastaviť stratu biodiverzity? Odporúčania od viac ako 300 expertov]. In Conservation Letters, 2022, article no. e12901, p. 1-12. (2021: 10.068 – IF, Q1 – JCR, 2.923 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1755-263X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/conl.12901 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • PETROVIČ, František** – BOLTIŽIAR, Martin. Vývoj krajiny lokality UNESCO Vlkolínec od polovice 18. storočia po súčasnosť [Landscape development of the UNESCO monument Vlkolínec since half of the 18th century to present]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 32. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PURGAT, Pavol** – GAJDOŠ, Peter – PURKART, Adrián – HURAJTOVÁ, Natália – VOLNÁR, Ĺubomír – KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica /Araneae, Linyphiidae, Thomisidae/, two new species to Slovakia [Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), dva nové druhy pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 6, p. 1 601-1 608. (2020: 0.276 – SJR, Q3 – SJR). (2021 – SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/70547/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADEB
 • PURGAT, Pavol** – GAJDOŠ, Peter – MAJZLAN, Oto – LITAVSKÝ, Juraj. Rekultivovaná skládka odpadu ako habitat pre epigeické spoločenstvá pavúkov a koscov [A reclaimed waste dump as a habitat for epigeic spider and harvestmen communities]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 22. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PURGAT, Pavol** – GAJDOŠ, Peter – MAJZLAN, Oto. Epigeické spoločenstvá pavúkov Drieňovej hory /Nová Vieska/ [Epigeic spider communities of Drieňová hora /Nová Vieska/]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 24. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • RÁKAYOVÁ, Renáta** – MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of positive socio-economic phenomena in territorial systems of ecological stability /case study/ [Hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov v územných systémoch ekologickej stability /prípadová štúdia/]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 120. (2021: 3.905 – IF, Q2 – JCR, 0.685 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010120 (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMA
 • RUSŇÁK, Tomáš**HALABUK, AndrejHALADA, ĽubošHILBERT, HubertGERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. (2021: 5.349 – IF, Q1 – JCR, 1.283 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA
 • SEEBER, Julia – TASSER, Erich – RUBATSCHER, Dagmar – LOACKER, Ingrid – LAVOREL, Sandra – ROBSON, Matthew – BALZAROLO, Manuela – ALTIMIR, Nuria – DRÖSLER, Matthias – VESCOVO, Loris – GAMPER, Sonja – BARANČOK, Peter – STASZEWSKI, Tomasz – WOHLFAHRT, Georg – CERNUSCA, Alexander – SEBASTIA, M. Teresa – TAPPEINER, Ulrike – BAHN, Michael**. Effects of land use and climate on carbon and nitrogen pool partitioning in European mountain grasslands [Vplyvy využívania krajiny a klímy na distribúciu zásob uhlíka a dusíka v európskych horských trávnatých porastoch]. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 822, article no. 153 380. (2021: 10.753 – IF, Q1 – JCR, 1.806 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153380 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • STAUDE, Ingmar R.** – PEREIRA, Henrique M. – DASKALOVA, Gergana N. – BERNHARDT-ROMERMANN, Markus – DIEKMANN, Martin – PAULI, Harald – VAN CALSTER, Hans – VELLEND, Mark – BJORKMAN, Anne D. – BRUNET, Jörg – DE FRENNE, Pieter – HÉDL, Radim – JANDT, Ute – LENOIR, Jonathan – MYERS-SMITH, Isla H. – VERHEYEN, Kris – WIPF, Sonja – WULF, Monika – ANDREWS, Christopher – BARANČOK, Peter – BARNI, Elena – ALONSO, José Luis Benito – BENNIE, Jonathan – BERKI, Imre – BLUML, Volker – CHUDOMELOVÁ, Markéta – DECOCQ, Guillaume – DICK, Jan – DIRNBOCK, Thomas – DURAK, Tomasz – ERIKSSON, Ove E. – ERSCHBAMER, Brigitta – GRAAE, Bente Jessen – HEINKEN, Thilo – SCHEI, Fride Hoistad – JAROSZEWICZ, Bogdan – KOPECKÝ, Martin – KUDERNATSCH, Thomas – MACEK, Martin – MALICKI, Marek – MÁLIŠ, František – MICHELSEN, Ottar – NAAF, Tobias – NAGEL, Thomas A. – NEWTON, Adrian – NICKLAS, Lena – ODDI, Ludovica – ORTMANN-AJKAI, Adrienne – PALAJ, Andrej – PETRAGLIA, Alessandro – PETŘÍK, Petr – PIELECH, Remigiusz – PORRO, Francesco – PUSCAS, Mihai – RECZYNSKA, Kamila – RIXEN, Christian – SCHMIDT, Wolfgang – STANDOVÁR, Tibor – STEINBAUER, Klaus – ŚWIERKOSZ, Krzysztof – TELEKI, Balazs – THEURILLAT, Jean-Paul – TURTUREANU, Pavel-Dan – URSU, Tudor-Mihai – VANNESTE, Thomas – VILD, Ondřej – VILLAR, Luis – VITTOZ, Pascal – WINKLER, Manuela – BAETEN, Lander. Directional turnover towards larger-ranged plants over time and across habitats [Migrácia druhov rastlín so širokou výškovou amplitúdou rozšírenia v priebehu času a naprieč biotopmi]. In Ecology Letters, 2022, vol. 25, iss. 2, p. 466-482. (2021: 11.274 – IF, Q1 – JCR, 5.673 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1461-023X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ele.13937 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana – LEHOTSKÁ, Blanka** – MOYZEOVÁ, Milena. The impact of military training – related disturbances in Záhorie military training area /Western Slovakia/ on the dragonflies diversity [Vplyv vojenskej tréningovej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie (západné Slovensko) na diverzitu vážok]. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" – Seria Stiintele Vietii, 2021, vol. 31, iss. 3, p. 129-136. (2021 – WOS, SCOPUS). ISSN 1584-2339. Dostupné na internete: http://www.studiauniversitatis.ro/2022/02/19/the-impact-of-military-training-related-disturbances-in-zahorie-military-training-area-western-slovakia-on-the-dragonflies-diversity/ (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMB
 • ŠPULEROVÁ, Jana**IZAKOVIČOVÁ, ZitaVLACHOVIČOVÁ, MiriamČERNECKÝ, Ján. Natural or semi-natural landscape features as indicator of biocultural value: Observations from Slovakia [Prírodné a poloprírodné krajinné prvky ako indikátor biokultúrnej hodnoty: pozorovania zo Slovenska]. In Human Ecology, 2022, vol. 50, iss. 3, p. 531-543. (2021: 2.728 – IF, Q1 – JCR, 0.683 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0300-7839. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10745-022-00316-6 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, JanaIZAKOVIČOVÁ, Zita. Indicators and drivers of changes in Slovak agricultural landscape. In IALE 2022 : Book of abstracts. – Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 186. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: AFG
 • TOKOVÁ, Lucia – HOLOŠ, Slavomír – ŠURDA, Peter – KOLLÁR, Jozef – LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture – Basel, 2022, vol. 12, article no. 168. (2021: 3.408 – IF, Q1 – JCR, 0.525 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA
 • UJHÁZY, Karol – HRIVNÁK, Richard – KLIMENT, Ján – KOLLÁR, Jozef – NOVÁK, Pavel – MÁLIŠ, František – SLEZÁK, Michal – UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. – Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan** – KLIMENT, Ján – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína – BERNÁTOVÁ, Dana – HRIVNÁK, Richard – JAROLÍMEK, Ivan – KANKA, RóbertKOLLÁR, Jozef – MÁLIŠ, František – ROLEČEK, Jan – SLEZÁK, Michal – ŠIBÍK, Jozef – ŠIBÍKOVÁ, Mária – UHLÍŘOVÁ, Jana – UJHÁZY, Karol – UJHÁZYOVÁ, Mariana – ŽARNOVIČAN, Hubert. Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation [Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Vegetácia lesov a krovín]. In 30th Conference of the European vegetation survey – 30. Konferencia Európskeho prieskumu vegetácie : zborník abstraktov : Book of abstracts. – Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 99. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • VLACHOVIČOVÁ, Miriam**ŠPULEROVÁ, Jana. Responses of birds to vineyard abandonment in Slovakia [Reakcie vtáčích druhov na opúšťanie vinohradov na Slovensku]. In Global Ecology and Conservation, vol. 37 /2022/, article no. e02178. ISSN 2351-9894. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001809 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMA