7. júna 2023

GREEN WEEK 2023

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV v.v.i. pre žiakov predškolského veku z partnerskej škôlky na Macharovej ulici 1 v Petržalke pripravili zábavné a hravé podujatie s názvom „Cez hru k poznaniu“ .

Cez praktické ukážky ochrany prírody a krajiny sme zapojili deti  do environmentálnych aktivít, vedomostných a pohybových hier a súťaží s cieľom rozvíjať ich ekologické myslenie a správanie. Obohatili sme ich doterajšie environmentálne vedomosti o zručnosti ktoré sú potrebné pri ochrane prírody a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Naučili sme deti nielen rozpoznať ekosystémy v krajine, ale aj to aké sú pre človeka dôležité. Spolu sme hľadali odpovede na otázky: Odkiaľ sa berie pitná voda, potraviny, ovocie a zelenina a prečo je dôležitá ochrana vody a pôdy. Prečo niektoré rastlinky a živočíchy v prírode ubúdajú a je potrebné ich chrániť. Prečo je dôležité separovať odpad a ako sa dá ďalej využiť.  A množstvo ďalších zaujímavostí pri ktorých si deti nielen precvičili svoje vedomosti ale aj osvojili mnohé zručnosti  – vystrihovanie, vyfarbovanie, lepenie, priraďovanie, pozorovanie pod mikroskopom a pod.

 

Fotografia 1. Aj včielky v prírode sú dôležité.

Fotografia 2. Spoznávame rastlinky a bylinky.

Fotografia 3. Spolu sa učíme priradiť správnu odpoveď.

Fotografia 4. Deti sa zapájajú do hier a vedomostných súťaží.

Fotografia 5. Aj odpad sa dá využiť.

Fotografia 6. Pozorovanie pod mikroskopom všetkých zaujalo.

4. júna 2023

5. jún – Svetový deň životného prostredia – World environment day

Tento deň  vznikol vďaka iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN) ako  spomienka na prvú konferenciu o životnom prostredí, ktorá sa konala  5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“. Konferencia bola  reakciou na potrebu riešiť  narastajúce environmentálne problémy v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem.

I napriek  dlhoročnej celosvetovo deklarovanej potrebe ochrany životného prostredia sa kvalita životného prostredia neustále zhoršuje a dôsledky tohto problému sa dotýkajú celej ľudskej spoločnosti, preto je táto téma veľmi aktuálna a vyžaduje si efektívne riešenia.

Zmyslom osláv Svetového dňa životného prostredia je upriamiť pozornosti verejnosti túto problematiku a prispievať k zvyšovaniu environmentálneho povedomia spoločnosti.

Aj Ústav krajinnej ekológie SAV sa chce pripojiť k oslavám tohto významného dňa a v spolupráci s Global Water Partneship Slovakia a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV organizuje Edukačné podujatie pre deti pod názvom Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku.

Zúčastnia sa ho deti zo základných škôl, ktoré sa zapojili do súťaže Na krajine nám záleží!, ktorú Ústav krajinnej ekológie SAV usporiadal pri príležitosti Dňa Zeme. Súčasťou podujatia bude okrem mnohých zábavno-edukačných aktivít pre deti aj finále tejto súťaže.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra životného prostredia SR Milana Chrenka.

25. mája 2023

Študentská konferencia „Kvalita vôd na Slovensku“ – Správa

Správa, 25.mája 2023

 

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci s Global Water Partnership Slovakia a so  Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV usporiadali dňa 23.5.2023

Študentskú konferenciu s názvom Kvalita vôd na Slovensku, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2023. Do súťaže sa prihlásilo celkom 19 posterov žiakov stredných škôl, ktoré následne osobne odprezentovali na konferencii.

Témy vedeckých posterov boli nasledujúce: Rieky a jazerá – tekuté zlato; Poklad ukrytý pod zemou; Sucho – každoročný nepriateľ a Voľná téma z oblasti kvality vôd.

Žiaci vo svojich prezentáciách poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, i regulátorom klímy. Poukázali aj na to,  aké má naša krajina v tejto oblasti problémy.

Všetky prezentované postery sa vyznačovali vysokou úrovňou spracovania. Sme radi, že téma oslovila mladú generáciu aj odbornú verejnosť, o čom svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Súbežne s programom boli vystavené všetky vedecké postery študentov v priestoroch konferencie, taktiež vedecké publikácie a odborná literatúra Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Členmi odbornej komisie boli Ing. Viliam Nagy, PhD. (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.), Ing. Monika Supeková (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.), RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

(Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.), RNDr. Viktória Miklósová, PhD. (Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a predseda združenia GWP Slovensko).

Odborná komisia vybrala 3 najlepšie vedecké postery, ktoré boli odmenené vecnými cenami.

Prvé miesto získala L. Kýšková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s posterom Podzemné vodstvo.

Druhé miesto získali O. Spišák, H. Šebová a C. P. Murray z Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre s posterom Každá kvapka vody sa počíta.

Tretie miesto získali R. Škríp, N. Antalová a J. Jašek z Gymnázia Karola Štúra v Modre za poster Znečistenie podzemných vôd Žitného ostrova.

Všetci žiaci zapojení do súťaže získali Certifikát od Ústavu  krajinnej ekológie SAV, v.v.i. za úspešnú prezentáciu na študentskej konferencii.

Ďakujeme pekne žiakom za kvalitné postery a prezentácie na vysokej úrovni. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

Správa Studentska konferencia Kvalita vod na Slovensku (.pdf)

Zborník posterov (.pdf)

 

Odborná porota (zľava): Ing. Monika Supeková zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., RNDr. Viktória Miklósová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., RNDr. Milena Moyzeová, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., Ing. Viliam Nagy, PhD. z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a jej prezentácia

Prezentácie žiakov

Prezentácie žiakov

Posterová diskusia spojená s občerstvením

1. miesto získala L. Kýšková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s posterom „Podzemné vodstvo“

2. miesto získali O. Spišák, H. Šebová a C. P. Murray z Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre s posterom “Každá kvapka vody sa počíta“

3. miesto získali R. Škríp, N. Antalová a J. Jašek z Gymnázia Karola Štúra v Modre za poster „Znečistenie podzemných vôd Žitného ostrova“

Pohľad do prednáškovej miestnosti

4. mája 2023

Zomrel znalec Tatier, dlhoročný bývalý pracovník ústavu, Ing. Milan Koreň, CSc.

Tatrám a prírode rozumel ako málokto. Fascinoval svojimi znalosťami, všestrannosťou i spôsobom, akým nadobudnuté poznatky dokázal interpretovať. Blízki, kolegovia aj známi na neho spomínajú ako na človeka s ohromným zmyslom pre detail. Pedantnosť ho sprevádzala nielen v osobnom živote, rovnako precízne formuloval i svoje vedecké závery, neúnavne hľadal a vysvetľoval súvislosti, ktoré iným často unikali.

Ing. Milan Koreň. CSc.  sa narodil 21.7.1944 vo Východnej. Ovplyvnený vrúcnym citom k prírode a hĺbavosťou, ktorá mu bola vlastná hádam už od detských liet (vyrastal v spätosti s prírodou, jeho otec bol chýrnym bačom), sa dal na štúdium lesníctva. Po absolvovaní Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (Ing.) pracoval ako technik polesia Malužiná na Lesnom závode v Liptovskom Hrádku, no viac ho lákali vedecké chodníčky a preto sa vrátil domov pod Tatry. V rokoch 1969 až 1990 (21 rokov) pôsobil v Slovenskej akadémii vied ako pracovník Ústavu ekológie lesa SAV, Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV neskôr Ústavu krajinnej ekológie SAV. Počas celej tejto doby bol zároveň vedúcim výskumnej stanice SAV vo Východnej, odkiaľ pochádzal. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodársko-lesníckych vied (CSc.) a v roku 1988 vedeckú kvalifikáciu samostatného vedeckého pracovníka I.

V roku 1990 sa stal vedúcim Výskumnej stanice TANAP-u v Tatranskej Lomnici a námestníkom riaditeľa pre výskum a výchovu. Výskumníkom v TANAP-e šéfoval až do roku 2005, avšak aj po odchode do dôchodku sa naďalej venoval vedeckej činnosti.

Pozornosť zacielil predovšetkým na teoreticko-metodologické otázky ochrany prírody a aplikovaný krajinnoekologický výskum. Napriek zložitosti tém však nebol žiadnym suchopárnym teoretikom, ale vedcom s dokonalým zmyslom pre prax. Dokázal bravúrne prepájať potreby krajiny a človeka, ktorý je po stáročia jej neodmysliteľnou súčasťou. Svojou odbornou, riadiacou a vedeckou činnosťou stelesňoval integráciu krajinnej ekológie a ochrany prírody.

So svojimi postrehmi, názormi aj vedeckými tézami sa podelil na stránkach kníh i mnohých vedeckých a populárno-náučných časopisov. Bol autorom či zostavovateľom odborných publikácií, štúdií, koncepčných materiálov, expertíz a posudkov, realizačných projektov, prednášok i prezentácií. Za svoju prácu dostal mnoho ocenení, diplomov a rezortných vyznamenaní.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: www.tanap.sk

Foto: Jozef Sedlák

25. apríla 2023

Deň Zeme v obci Lúka

Deň Zeme oslávili pracovníci ÚKE SAV v.v.i. so žiakmi tretieho ročníka ZŠ s MŠ v obci Lúka. Pripravili pre nich podujatie s názvom „Včelárstvo a ekosystémové služby“. Deti sa oboznámili s biológiou včely medonosnej, včelími produktmi, ale aj škodcami včiel. PowerPointové prezentácie  boli doplnené o praktické ukážky peľovo-medových včelích plástov,  včelárskych pomôcok a výroby sviečok zo včelieho vosku.

Zoznam fotografií:

Ako včielky vidia

Ukážka včelích plástov

Nájdi včielku

(Text a fotografie:  Milena Moyzeová a Zuzana Baránková)

22. apríla 2023

22. apríl 2023 Deň Zeme – výsledky 1. kolo

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže ku Dňu Zeme Na krajine nám záleží!

Teší nás váš záujem o prostredie, v ktorom žijete a vaša snaha o jeho zlepšenie.

Z projektov, ktoré ste nám poslali, vybrala odborná komisia do finále projekty nasledovných súťažných tímov:

V 1. kategórii – l. stupeň ZŠ: tím žiakov 4. ročníka ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre, tím žiakov 2. ročníka ZŠ v Čeľadiciach a tím žiakov 3. ročníka ZŠ sv. Gorazda v Nitre

V 2.kategórii – ll. stupeň ZŠ:  tím žiakov 6. a 9. ročníka ZŠ v Oravskej Jasenici, tím žiakov 9. ročníka ZŠ v Kurime, tím žiakov 9. ročníka ZŠ sv. Gorazda v Nitre, tím žiakov 6. ročníka ZŠ v Čeľadiciach a tím žiakov lll.O. Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach (projekt Zelená strecha).

Postupujúcim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie vo finále, ktoré sa uskutoční 5. júna 2023 v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach ako súčasť podujatia Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku!

16. apríla 2023

Riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. profesorkou

V stredu 12. apríla 2023 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 32 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl, medzi nimi aj riaditeľku Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., prof. RNDr. Zitu Izakovičovú, PhD. Pani prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že tento titul im prináša prestíž a oprávnený pocit zadosťučinenia za doterajšiu prácu, ale zároveň znamená aj väčší diel zodpovednosti.

Vyzdvihla tiež prínos profesorov pre krajinu a ich úlohu v spoločnosti: „Predstavujete vedecké a odborné autority so zásadným vplyvom na kvalitu a dôveryhodnosť vysokoškolského prostredia – pričom ide nielen o úroveň samotnej výučby, ale aj o ľudské parametre. Ide o to, aby prostredie na univerzitách a vysokých školách definovali také vlastnosti, ako sú otvorenosť, čestnosť, rešpekt a zmysel pre férovosť. Od tejto chvíle sa vám otvárajú ďalšie možnosti podporovať v študentoch i vo svojich kolegoch kreativitu či schopnosť kritického myslenia a vecnej diskusie.“

Prof. Zita Izakovičová získala titul profesor v odbore ochrana a využívanie krajiny. Keďže v ten istý deň sa stal profesorom v rovnakom odbore aj prof. RNDr. Peter Mederly, PhD. Z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, slovenská krajinná ekológia má dvoch nových profesorov, čo je dobrou správou pre ďalší rozvoj tejto vednej disciplíny.

Srdečne blahoželáme!

Prof. Zita Izakovičová prevzala menovací dekrét od prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Prof. Zita Izakovičová a Prof. Peter Mederly – noví profesori v odbore ochrana a využívanie krajiny

Perex foto: www.prezident.sk

22. marca 2023

Súťaž pre žiakov stredných škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2023

 

Global Water Partnership Slovakia

v spolupráci s

Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV

vyhlasujú pri príležitosti

Svetového dňa vody 2023

SÚŤAŽ

pre žiakov stredných škôl o najlepší vedecký poster na tému

„KVALITA VÔD NA SLOVENSKU“

Svoje vedecké postery v pdf formáte posielajte do 5. mája 2023 na mailovú adresu alexandra.hladka@savba.sk, do predmetu uveďte Svetový deň vody 2023. Do tohto termínu je potrebné sa zároveň zaregistrovať v  registračnom formulári. Prezentácia posterov sa uskutoční v rámci študentskej konferencie „Kvalita vôd na Slovensku“ dňa 23. mája 2023 na Ústave krajinnej ekológie, Štefánikova 3, Bratislava. Inštrukcie k súťaži nájdete na ďalšej strane.

Tri najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami v hodnote 100 €, 80 € a 60 €.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Súbor s detailnými informáciami na stiahnutie tu: 

Svetový deň vody 2023

9. marca 2023

Súťaž „Deň Zeme 2023“

Milé deti!

Blíži sa  22. apríl, ktorý  sa  už tradične oslavuje na celom svete ako Deň Zeme. Podobne ako po minulé roky aj tento rok  Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. organizuje pre Vás obľúbenú súťaž ku Dňu Zeme. Téma tohtoročnej súťaže vychádza z predmetu výskumu ÚKE SAV, v.v.i., ktorým je krajina, jej zložky, javy a procesy prebiehajúce v krajine,  s cieľom zabezpečenia jej trvalo udržateľného rozvoja.  Pevne veríme, že na krajine záleží aj vám a vašim pedagógom. Preto vás srdečne pozývame do našej súťaže „Na krajine nám záleží“.  Poďme aj my  spoločne niečo vytvoriť pre našu krajinu, pre prostredie, v ktorom žijeme.

Skúste sa zamyslieť ako v súčasnom stave  váš školský dvor  vyhovuje vám,  vašim pánom  učiteľom/pani učiteľkám, ale aj rastlinám a živočíchom, ktoré tam žijú. Porozmýšľajte a navrhnite, ako  je možné zlepšiť toto prostredie, aby bolo priateľskejšie k všetkému živému a odolnejšie voči zmene klímy, aby bolo také, aké by ste ho chceli mať.

Vytvorte vo vašej škole tím a zapojte sa do našej súťaže, tak že spoločne vypracujete projekt, ktorý zvýši kvalitu prírodného prostredia na vašom školskom dvore, čím prispeje aj k zvýšeniu kvality života  žiakov, pedagógov  a tiež návštevníkov školy.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách a súťažiť môžete v dvoch kategóriách: 1 . kategória – I. stupeň základných škôl, 2. kategória – II. stupeň základných škôl.

Svoje projekty nám zašlite do 14.4.2023 na adresu Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, 94910 Nitra.

Zo zaslaných návrhov bude v prvom kole súťaže odbornou komisiou vybraných 5 najlepších projektov, ktoré postúpia do 2. kola. Zoznam postupujúcich škôl bude zverejnený na našom webe na Deň Zeme 22.4.2023.

Finále (2. kolo súťaže) sa uskutoční 5. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Smolenickom  zámku ( https://kcsmolenice.sav.sk/ ) Štvorčlenné tímy z postupujúcich škôl budú prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou, ktorá  z nich vyberie víťazov prvého, druhého a tretieho miesta.

Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami!

Symbolicky budú odmenení všetci, ktorí sa zapoja do našej súťaže!

Pevne veríme, že spoločne prispejeme aspoň malým dielom k zlepšeniu nášho bezprostredného životného prostredia v zmysle hesla trvalej udržateľnosti: „ Mysli globálne, konaj lokálne“.

Bližšie informácie nájdete tu: Sutaz Den Zeme 2023

Štatút súťaže nájdete tu: Sutaz Den Zeme 2023 statut