23. júla 2022

SEMINÁR K LETNEJ ŠKOLE ÚKE SAV 2022

Dňa 18.7.2022 sa v zasadačke ÚKE SAV, v. v. i. uskutočnila letná škola ÚKE SAV.

Seminár k letnej škole 2022 (.pdf)

29. júna 2022

Poďakovanie – DG ENV Zelený týždeň

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. ako poďakovanie za úspešné partnerské podujatie získal v mene generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie (DG ENV) Cetrifikát potvrdzujúci náš príspevok k Zelenému týždňu EÚ 2022 v rámci Green Week 2022.

Ústav krajinnej ekológie SAV (.pdf)

23. júna 2022

DEŇ ZEME 2022 – VYHODNOTENIE

Znižovanie biodiverzity je jedným z pálčivých problémov životného prostredia na našej planéte. Početnosť druhov hrozivo klesá v celosvetovom meradle, ale taktiež na Slovensku.   Z tohto dôvodu sme sa rozhodli z príležitosti Dňa Zeme upriamiť pozornosť detí na chránené druhy rastlín a živočíchov v ich regióne. Aby spoznali to, čo je potrebné chrániť.

Tešíme sa, že veľa detí reagovalo na túto výzvu a v spolupráci s pani učiteľkami vypracovali a poslali nám veľké množstvo posterov o chránených druhoch. Deti okrem vyhľadania informácií o jednotlivých druhoch prejavili aj svoje výtvarné schopnosti a postery boli veľmi pekne graficky spracované.

Veľmi si vážime Váš záujem o problematiku ochrany životného prostredia a povzbudzujeme Vás, aby ste v tom vytrvali! Srdečná vďaka patrí aj Vašim učiteľkám, že Vás v tom záujme podporujú a v tejto problematike vzdelávajú.

Aby sme Vás v tomto záujme podporili, rozhodli sme sa malou odmenou odmeniť všetkých, ktorí sa zapojili do našej aktivity.

Prišlo139 posterov od 156 detí zo 7 základných škôl:

ZŠ Oravská Jasenica:

 1. ročník: Ema Súľová, Diana Kubová, Sofia Ferancová, Mathias Feranec, Vanesa Adamicová
 2. ročník: Andrea Madleňáková, Patrícia Šeligová, Richard Szscerba, Sofia Koklesová, Lukáš Brontvaj, Erik Balák, Liana Ferancová, Šarlota Kosmeľová, Michal Kušnier, Vivien Žofajová, Slávka Snopková, Daniel Murgaš, Marek Brontvaj
 3. ročník: Karolina Freimane, Karolína Matisová, Aleš Beňuš, Laura Adamicová, Alica Horňáková, Jakub Špigura, Laura Hvoľková, Pavol Madleňák, Terezka Hvoľková, Dávid Malík, Lukáš Čiernik, Sára Žofajová, Simon Kramar, Marco Jančo, Sabína Madleňáková, Leo Čiernik, Timea Krišová, Tobiáš Mliečko,
 4. ročník: Nela Mičudová, Elizabeth Žofajová
 5. ročník: Adam Kriš, Hugo Kovalčík, Karolína Pavčová, Tamara Žofajová
 6. ročník: Michaela Bakevčíková, Erik Žofaj, Martin Čiernik

ZŠ Fatranská Nitra-Janíkovce

 1. ročník: Ema Adámeková, Lea Domoráková, Dominika Dömöšová, Bibiana Jurášková, Branislav Koleda, Lukáš Kramár, Sofia Hlaváčiková, Amira Melišová, Juraj Mondočko, Ella Pajer, Michal Plevka, Vladimír Marcus Jančovič, Sebastian Šrank
 2. ročník: Leonie Kunkelová, Wendy Kunkelová, Barbora Maňuchová, Adam Krajčo, David Adámek, Noel Čaládi, Juraj Reptík
 3. ročník: Samuel Kyta, Sara Filipová, Zara Balvanová, Tobias Balvan, Kristián Gedai, Linda Majer, Laura Majer, Kristína Dömöšová, Matúš Németh, Matej Maľa, Nina Csányiová, Jessica Lily Gajdošová, Ema Jagelková

ZŠ Fatranská Nitra:

 1. ročník: Emma Gajdošová, Gabriel Kresan

ZŠ Milana Mravca, Raková:

 1. ročník: Kamila Streličáková, Linda Jendrišáková, Mirka Tlelková, Simona Gulčíková,
 2. ročník: Radka Barčáková, Marika Juračková, Terézia Roštárová, Nela Čišecká, Petra Olešňaníková, Júlia Machýlová, Terézia Anna Gulčíková

ZŠ Čeľadice:

 1. ročník: Radka Kántorová, Natália Šimonová, Tomáš Laca, Laura Vančová, Anna Gahírová, Dominika Doležalová, Ben Kalnai, Hana Slováková
 2. ročník: Katarína Kučírková, Michaela Kántorová, Natálka Rišková, Zuzana Srnková
 3. ročník: Zoja Rajčániová, Hannah Helen Szökeová, Nela Grmanová

ZŠ s MŠ Jastrabá: 3. ročník: Sebastian Roy

ZŠ Nejedlého Bratislava: 5. ročník: Zuzana Hlohincová

Vyhodnotenie_podrobne ( pdf)

 

 

 

 

21. júna 2022

DEŇ VODY – VYHODNOTENIE

 

Milé žiačky a žiaci,

pri príležitosti Svetového dňa vody pre vás organizovali Global Water Partnership Slovensko v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  súťaž o najlepšiu esej na tému Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.

Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili našej súťaže. Na výzvu ste zareagovali 36-i zo 7 stredných škôl. Vašimi veľmi kvalitnými esejmi,  ste obohatili prvý ročník tejto súťaže.

Pri hodnotení esejí jednotlivých súťažiacich hodnotiaca komisia postupovala podľa inštrukcií uvedených v pokynoch.

Dovoľte nám, aby sme vyhlásili víťazaktorým sa stáva Bianka Papuláková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom. Na druhom mieste sa umiestnila Patrícia Gestingerová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom  a  tretie miesto si získala Natália Skovajsová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom.

Srdečne blahoželáme!

Zbornik studentskych eseji – final_.pdf

Keďže všetky eseje boli na vysokej úrovni, rozhodli sme sa, že odmeny budeme posielať aj vám, ostatným zúčastnených študentom, čím chceme podporiť vašu chuť do ďalšieho tvorivého  ročníka.

Srdečne ďakujeme aj vašim pedagógom a rodičom za ich podporu a pomoc.

Ceny a diplomy odošleme prostredníctvom Slovenskej pošty na vami uvedené adresy.

Zo súťažných prác sme vytvorili pre vás Zborník študentských esejí.

Všetky súťažné práce nájdete aj na našom FACEBOOKU.

So srdečným pozdravom

RNDr. Viktória Miklósová, predseda združenia GWP Slovensko 

doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV

 

9. júna 2022

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. na 11. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej

Ústav krajinnej ekológie (ÚKE SAV, v.v.i.) sa 7. – 8. júna 2022  zúčastnil poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa, zameranej na prezentáciu poľnohospodárskej techniky, technológií obrábania pôdy, súťaží v orbe konským záprahom, ale aj na prehliadku poľných pokusov a odborné semináre. Ústav krajinnej ekológie, ako jeden zo 144 vystavovateľov, si pre návštevníkov výstavy pripravil expozíciu s názvom „Príspevok krajinných ekológov k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva. Prostredníctvom posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov, pracovníci Ústavu prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Z prezentácií z oblasti ekologického a precízneho poľnohospodárstva návštevníkov zaujali nielen metodické postupy krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj metodiky monitoringu  historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a územných systémov ekologickej stability, ktoré patria k praktickým nástrojom na ochranu biodiverzity a stability poľnohospodárskej krajiny. Upútali aj ukážky využitia predpovedného systému na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE v spolupráci s maďarskými kolegami a rovnako aj spôsoby využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, detekciu pôdnych podmienok a detekciu vývoja a poškodenia porastu. Priestor stánku poslúžil aj na rozhovory s farmármi na aktuálne témy, ktoré slovenskí poľnohospodári riešia vo svojej poľnohospodárskej praxi. Veríme, že ÚKE SAV, v.v.i. svojou účasťou prispel k vysokej odbornej úrovni  celého podujatia.

Fotografia 1. Expozíciu v stánku ÚKE SAV, v.v.i. navštívil minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Fotografia 2. Riaditeľka ÚKE Zita Izakovičová a Milena Moyzeová v rozhovore so županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom.

Fotografia 3. Rozhovory s farmármi – Marta Dobrovodská, Magdaléna Bezáková, Svetlana Košánová a Lucia Gemmelová.

Text: Milena Moyzeová

Autor fotografií: Edita Adamčeková

5. júna 2022

5. jún – Svetový deň životného prostredia

V tomto roku uplynie 50. rokov od prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme 5. -16. júna 1972 a na ktorej počesť bol  5. jún vyhlásený za Svetový deň životného prostredia. Hostiteľskou krajinou je opäť Švédsko  a jeho téma v tomto roku znie: „Only one planet“ „ Iba jedna Zem“. Nadväzuje na motto spomínanej konferencie, ktoré bolo „Je len jedna Zem“.  Dnes, tak ako pred 50 rokmi platí, že planéta Zem je jediným domovom, ktorý ľudstvo má a jeho zdroje, ktoré nie sú neobmedzené, musíme chrániť.  A preto nás tento deň nabáda k udržateľnému životu v súlade s prírodou a to ako na úrovni jednotlivcov, tak na úrovni krajín a medzinárodných spoločenstiev. Z príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa konajú mnohé podujatia, súťaže, koncerty, iniciatívy, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia.

Pri tejto príležitosti poďakovať všetkým deťom, ktorým problematika ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a ktoré sa zapojili do našej iniciatívy „Spoznaj a chráň“. Veľmi sa tomu tešíme, pretože práve záujem mladej generácie o ochranu životného prostredia je nádejou pre planétu Zem.

Celkové vyhodnotenie aktivity a zverejnenie prác detí na našom webe už čoskoro!

3. júna 2022

Green Week 2022 – Zahrajme sa spolu na včielky

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i., pripravil  v rámci akcie „GREEN WEEK“ podujatie pre deti
z materskej školy na Macharovej 1 v Bratislave s názvom „Zahrajme sa spolu na včielky“.

Prostredníctvom hier sme deťom pútavou formou priblížili prácu včielok, oboznámili sme ich s rastlinami, ktoré slúžia ako včelia pastva a vysvetlili sme im význam opeľovania pre človeka
a prírodu.

Následne sme deťom priblížili vývinový cyklus včielky. Praktickými ukážkami sme ich oboznámili s včelími plástami a včelárskymi pomôckami.

V rámci tvorivých dielní si deti vyrobili včelí plást a počas hry na včielky do neho ukladali peľ a med. Nakoniec si z plastelíny modelovali rôzne vývinové štádiá včiel.

Skúšanie včelárskeho klobúka

Ukážka včelárskych pomôcok

Tvorivé dielne – výroba včelieho plastu s peľom a medom

Tvorivé dielne -modelovanie včielky

Ukážka včelieho plástu

Význam včiel pre človeka a prírodu

29. apríla 2022

Uskutočnili sa VIII. Ekologické dni

ZBORNÍK ABSTRAKTOV NA STIAHNUTIE!!!

EKOLOGICKÉ DNI 2022 – zborník abstraktov (.pdf)

Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25.–26.4.2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni.

Doobedie prvého dňa Ekologických dní bolo venované Valnému zhromaždeniu SEKOS. Pripomenuli sme si históriu SEKOS a diskutovali o jej budúcnosti. Počas Valného zhromaždenia boli zvolení noví členovia i funkcionári hlavného výboru SEKOS, predsedom SEKOS sa stal prof. RNDr. František Petrovič PhD. Udelené boli aj ceny mladým ekológom, ktoré získali Mgr. Pavol Purgat a Ing. Jakub Melicher.  Popoludňajší program bol venovaný prezentáciám na tému „Súčasné a nové trendy v rozvoji ekológie“. Na záver boli prezentované postery, ktoré v posterovej miestnosti ostali prístupné do druhého dňa. Program prvého dňa bol ukončený slávnostnou recepciou.

Druhý deň bol venovaný trom blokom plenárnych prezentácií na tému „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska.“ Aj v tento deň prebiehala prezentácia posterov a následná diskusia v posterovej miestnosti, ktorá zároveň ukončila program konferencie.

O tom že podujatie bolo pre účastníkov zaujímavé svedčila aj bohatá diskusia k prezentáciám i posterom.

22. apríla 2022

ÚKE SAV na Deň Zeme 2022 opäť s tými najmenšími

Tohoročný sviatok Zeme sme oslávili so škôlkarmi z Trnavy. Pre predškolákov z materskej škôlky V jame  sme pripravili hravé podujatie zamerané na včielky. Pripravili sme im bohatý program plný zábavy a hier. Porozprávali sme im o živote a práci včielok a cez praktické ukážky priblížili ako vzniká med.

Škôlka plagát 2022 (.pdf)

 

Fotografia 1. Čo sme si dnes pripravili

Fotografia 2. Ako vzniká med

Fotografia 3. Tvorivé dielne

Fotografia 4. Vymaľuj si včielku

 

21. apríla 2022

Pavúky v prírode – prednáška ÚKE SAV pre základnú školu

Dňa 7. 4. 2022 usporiadal Ústav krajinnej ekológie pre Základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Nitre v súvislosti s jej zapojením do projektu „Zelená škola“ dve prednášky s názvom:

 • Pavúky a ich význam pre prírodu a pre človeka (žiaci 5. a 6. ročníka)
 • Pavúky v prírode (žiaci 1., 2. a 3. ročníka)

Kompletna informacia (v .pdf)

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 1

Foto 6