22. januára 2022

Zmena názvu ÚKE SAV po transformácii na ÚKE SAV v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE NÁZVU INŠTITÚCIE A JEJ TRANSFORMÁCII NA VEREJNÚ VÝSKUMNÚ INŠTITÚCIU

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.1.2022 v súlade so zákonom č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil Ústav krajinnej ekológie SAV právnu formu na verejnú výskumnú inštitúciu, s čím súvisí aj zmena názvu inštitúcie na Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, (skrátená forma Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.).
Zmena právnej formy a názvu inštitúcie nemá vplyv na platne uzatvorené zmluvy a ich právne vzťahy. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. bude naďalej plniť všetky záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že štatutárny zástupca – doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., rovnako ako aj IČO a DIČ ostávajú nezmenené. V ďalšej komunikácii s našou inštitúciou prosím používajte jej nový názov.

15. novembra 2021

Seminár Voda v krajine – ÚKE SAV v.v.i. & GWP Slovakia

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 10.11.2021 v rámci akcie Týždňa vedy a techniky, seminár Voda v krajinena ktorom vystúpili poprední odborníci zo štátneho sektora, vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci sa vo svojich prednáškach venovali hlavne vode, s ktorou súvisí celý náš život a jeho kvalita. Voda ovplyvňuje všetko okolo nás, prírodu, pôdu, lesy, poľnohospodárstvo i priemysel. Odborníci poukázali na to,  ako by mala ideálna krajina vyzerať, aby bola prirodzene odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou. Seminár prispel k objasneniu aktuálneho stavu životného prostredia, krajinársky a ochranárky cenného územia, Žitného ostrova.

Dúfame, že sme zlepšili vnímanie dôležitosti vody v krajine v povedomí mladej generácie  a zároveň sme informovali odbornú ale aj širokú verejnosť o poznatkoch vedcov a ochranárov. O tom svedčila aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme pekne odborníkom za skvelé prednášky, výbornú priateľskú atmosféru. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

Report zo seminára (.pdf)

 

4. novembra 2021

Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021

V mesiaci október sa uskutočnili dve odložené návštevy škôl v rámci podujatia Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021.

Dňa 18.10.2021 navštívila svoju bývalú Základnú školu v Rakovej RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD. V dvoch 5. triedach mala prezentáciu o práci výskumného tímu na Ústave krajinnej ekológie SAV pod názvom „Na krajine nám záleží“. Deťom priblížila svoju vedeckú prácu a tiež prácu svojich kolegov. Súčasťou prednášky bola aj súťaž pre deti, v rámci ktorej si vyskúšali napr. spoznávať stromy podľa listov, zvieratá podľa stôp, priraďovať semienka k správnym rastlinám a podobne.

Dňa 22.10.2021 navštívila Základnú školu v Bobrove Ing. Jana Špulerová, PhD.. Pre 7. ročník si pripravila prednášku o výskume biodiverzity a krajiny na Ústave krajinnej ekológie SAV. Po  prednáške sa deti zapojili do pripravených praktických aktivít na školskom dvore – práca s mapou, orientácia v teréne, určovanie rastlín a mapovanie pozitívnych a negatívnych javov v krajine.

Veríme, že takéto priblíženie vedeckej práce deťom môže v nich prebudiť záujem o vedu a prácu výskumníka.

 

2. novembra 2021

VODA V KRAJINE – GWP Slovensko v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV

si  Vás dovoľujú  pozvať na seminár v rámci

osemnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku

„Voda v krajine“

 10. novembra 2021

Malé kongresové centrum SAV, Bratislava

POZVÁNKA_seminar Voda v krajine(.pdf)

27. septembra 2021

ÚKE SAV v projekte Navštív svoju školu v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov

Posledný piatok v mesiaci september už tradične patrí noci výskumníkov. Na podujatí sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje aj Ústav krajinnej ekológie. Tento ročník pod názvom Navštív svoju školu sa niesol v duchu návratu vedeckých pracovníkov do škôl medzi žiakov. Pracovníci ÚKE SAV pre žiakov šiesteho ročníka Základnej školy Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke, náučným a interaktívnym spôsobom predstavili prácu krajinných ekológov. RNDr. Milena Moyzeová, PhD. a Ing. Zuzana Baránková, PhD. odprezentovali zaujímavé informácie na tému Význam a úžitky včiel pre človeka a ekosystémy, ktoré oživili praktickými ukážkami práce včelára. V praktickej časti si žiaci sami vyskúšali ako sa používa včelárske dymidlo, mali možnosť vidieť spôsob ako si správne nasadiť ochrannú kuklu včelára, oboznámili sa s procesom ručnej výroby sviečky z včelieho vosku, videli klieštika včelieho, ktorý ohrozuje zdravotný stav včielok a včelieho plodu a mnoho ďalšieho (Foto 1-12). Prenos vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu prehĺbi žiakom nielen vedomosti, ale môže ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a k práci vedca.

Za ÚKE SAV napísala: Milena Moyzeová

Foto: Edita Adamčeková

6. augusta 2021

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2021/2022

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác UKE SAV_2021 (.pdf)  

Ústav krajinnej ekológie SAV je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624

 

10. júna 2021

Celoslovenské dni poľa 2021 z pohľadu krajinných ekológov

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV) sa v dňoch 8. až 9. júna 2021 zúčastnil jubilejného 10 ročníka poľnohospodárskej výstavy s názvom Celoslovenské dni poľa. Hostiteľom tohoročnej výstavy odrôd, ochrany, výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat bola spoločnosť AGRO Divízia Selice. Na ploche 15 hektárov sa predstavilo viac ako 140 vystavovateľov. Medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sa svojou expozíciou predstavil  aj Ústav krajinnej ekológie, ktorý si už tradične pre návštevníkov podujatia pripravil zaujímavú prezentáciu s názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom?  Formou posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov pracovníci ÚKE SAV obohatili vysokú odbornú úroveň podujatia. Vo vlastnom stánku prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov  z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Expozícia pozostávala z troch základných blokov:

  • blok: Krajina, čo si a na čo nám slúžiš približoval krajinu nielen ako životný priestor pre človeka a jeho aktivity, ale zároveň aj životný priestor pre všetky ostatné živé organizmy, ktoré sa v ňom nachádzajú a vytvárajú cennú biodiverzitu. Zároveň poukazoval na to, čo človek svojimi neuváženými aktivitami spôsobuje v krajine. Sústredil sa najmä na pôsobenie dopadov globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.
  • blok: Precízne poľnohospodárstvo – táto časť bola zameraná na predstavenie využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, najmä na detekciu pôdnych podmienok, detekciu vývoja a poškodenia porastu. Zároveň bol predstavený predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE SAV v spolupráci s maďarskými kolegami.
  • blok: Ekologické poľnohospodárstvo, kde pracovníci prezentovali nielen metodický postup krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj nástroje na ochranu biodiverzity a stability krajiny – metodiku na monitoring historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, metodiku územného systému ekologickej stability, ktorá je záväzným legislatívnym podkladom pre tvorbu pozemkových úprav.

Ide o aktuálne výskumné témy, ktoré slovenskí poľnohospodári môžu využiť vo svojej poľnohospodárskej praxi.

Spracovala: Milena Moyzeová, Zita Izakovičová, Edita Adamčeková

Foto: Milena Moyzeová

Foto 1,2: Neformálne rozhovory v stánku ÚKE SAV

Foto 3: Ing. Ján Mičovský, CSc a pracovníčky ÚKE SAV

 

 

9. júna 2021

DEŇ ZEME 2021 – VYHODNOTENIE!

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťažnej témy Dobrý skutok pre planétu Zem vyhlásenej z príležitosti Dňa Zeme 2021!

Na výzvu, spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 463 detí – 20 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Deti sa zapojili prostredníctvom výtvarných prác, fotografií a videí. Nebolo ľahké vybrať víťaza. Napokon komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3-10 rokov) Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry (výtvarná práca)

v 2. kategórii (10-15 rokov) Matúš Daňo z Nitry

v 3. kategórii (kolektívy) 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre

Porota taktiež udelila špeciálne ceny. Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice a špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

Chceme upozorniť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa zapojili do našej súťaže a prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na našej krásnej planéte!

ĎAKUJEME!!!!

Všetky súťažné práce – kresbym, fotky a videá nájdete aj na FACEBOOKU:

Link 1

Link 2

Link 3

23. mája 2021

GREEN WEEK 2021

ÚKE SAV dňa 21. 5. 2021 v rámci európskej iniciatívy GW usporiadal podujatie pre deti z Materskej škôlky na Macharovej ulici 1 v bratislavskej Petržalke s názvom:

Čo trápi veľké mestá a ako im pomáhajú tí najmenší

Cieľom podujatia bolo naučiť deti predškolského veku citlivo sa správať ku svojmu životnému prostrediu. Formou PowerPointovej prezentácie a pracovného listu sa deti názornou a hravou formou na konkrétnych príkladoch naučili rozpoznať  negatívne aj pozitívne príklady správania sa ľudí v meste. Tie negatívne ktoré mestu škodia a mesto z nich ochorie, priraďovali k zamračenému smailikovi a naopak tie pozitívne, ktoré pomáhajú mesto uzdraviť priraďovali k usmatemu smailikovi. Podujatie prispelo k rozvoju pamäťových schopností a postrehu detí a tiež k rozvoju ich jemnej motoriky ako je kreslenie, vystrihovanie a lepenie.

Foto 1-2  Deti pozorne sledujú PowerPointovú prezentáciu a veselo diskutujú

Foto 3-4-5 Deti pracujú s pracovným listom

Foto 1-5: K. Kovačičová

.pdf na stiahnutie: Green Week 2021

24. apríla 2021

DEŇ ZEME 2021- EKODUEL

Foto 1: Podujatie EKODUEL sa konalo online

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so ZŠ Rovinka pripravili v rámci Dňa Zeme podujatie s názvom EKODUEL. Ako z názvu podujatia vyplýva, v  dueli sa stretli dve skupiny žiakov ôsmeho ročníka, ktoré pred odbornou porotou prezentovali vybrané ekologické témy formou PowerPointovej prezentácie. Prvá prezentácia bola zameraná na znečistenie oceánov. Druhá rovnako, zaujímavá téma, sa týkala negatívneho vplyvu odevného priemyslu na životné prostredie. Žiaci ukázali, že problematika ochrany a tvorby životného prostredia im nie je cudzia, a že sa s ňou dokážu so cťou popasovať. Oceňujeme nielen skvelú prípravu, ale aj odbornosť s akou žiaci k danej téme pristupovali. Obe družstvá ukázali, že vedia nielen ekologicky myslieť, ale dokážu vystupovať a prezentovať pripravené témy pred spolužiakmi a porotou. Napriek tomu, že išlo o online podujatie žiaci si odniesli množstvo dojmov zo stretnutia a vyjadrili ochotu zapojiť sa aj v budúcnosti do aktivít, ktoré pomôžu chrániť našu planétu Zem. Veríme, že tento rok je prvým rokom našej vzájomnej spolupráce a že v nasledujúcich rokoch sa do EKODUELU prihlásia aj ročníky z iných škôl.

Za ÚKE SAV spracovali: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Laco

Foto 2: Prezentácia prvého družstva na tému: Znečistenie oceánov

Foto 3: Prezentácia druhého družstva na tému: Negatívne dopady odevného priemyslu na životné prostredie

Foto 4: Certifikáty pre účastníkov EKODUELU

Foto 5a,b,c: Odovzdanie certifikátov a cien účastníkom EKODUELU