Aktuality

19. júna 2024

EuroMAB 2024

(viac…)

27. mája 2024

IALE 2025 Európsky kongres krajinnej ekológie – informačný poster

 

 

 

 

Informačný poster si môžete stiahnuť na nasledovnom linku.

 

8. decembra 2023

Zasadnutie výberovej komisie na výber kandidáta na funkciu riaditeľa/riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Vážená akademická obec Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i.,

v pondelok 18. decembra 2023 o 10:00 hod sa uskutoční zasadnutie výberovej komisie na výber kandidáta na funkciu

riaditeľa / riaditeľky Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Miesto konania: Centrum biovied SAV, v. v. i., Pavilón lekárskych vied, blok B, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. 2.56, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

 Zoznam oprávnených voličov je uvedený v prílohe: Zoznam oprávnených voličov

Prosíme Vás o čo najvyššiu účasť!

Mgr. Henrik Kalivoda, PhD.
člen Správnej rady Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

29. septembra 2023

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav krajinnej ekológie SAV, verejná výskumná inštitúcia

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

Ústav krajinnej ekológie SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:

Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

1) životopis vo formáte Europass,

2) doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa

3) doklady o doterajšej riadiacej praxi,

4) doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača,

5) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizácie,

6) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,

7) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

(Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27.10.2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.