Vedecké spoločnosti

Program UNESCO Človek a biosféra/Man and the Biosphere/MAB

Tento vedecký medzivládny program je úzko zviazaný s Ústavom krajinnej ekológie SAV v.v.i. a to od počiatkov jeho existencie (1971). Pracovníci ústavu vykonávali vedecký výskum na lokalitách Programu a poskytovali vedecké výsledky pre využitie v environmentálnej.
Program Človeka biosféra spája poznatky prírodných a spoločenských vied a vytvára tak základ pre racionálne a udržateľné využívanie a zachovávanie zdrojov biosféry a pre celkové zlepšenie vzťahov medzi ľudstvom a životným prostredím. Využívajúc nadobudnuté poznatky a skúsenosti dokáže predpovedať, aké budú následky súčasného ľudského pôsobenia v budúcnosti, čím zároveň zvyšuje schopnosť efektívne hospodáriť s prírodnými zdrojmi pre blaho oboch – tak ľudskej populácie, ako aj nášho životného prostredia.

Program „Človek a biosféra“ sa orientuje na lokality zapísané v zozname Svetovej siete biosférických rezervácií a jeho hlavné úlohy sú nasledovné:
• Identifikovať a posúdiť zmeny v biosfére vyplývajúce z ľudskej a prírodnej činnosti a vplyv týchto činností na človeka a na životné prostredie, najmä v súvislosti s klimatickými zmenami.
• Skúmať a porovnávať vzájomné dynamické vzťahy medzi prírodnými/kvázi-prírodnými ekosystémami a socio-ekonomickými procesmi, najmä v súvislosti so zvýšeným úbytkom biologickej a kultúrnej diverzity a nepredvídateľnými dôsledkami tohto úbytku, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť ekosystémov naďalej plniť funkcie nevyhnutné pre blahobyt ľudstva.
• Zabezpečiť základné ľudské potreby a životné prostredie, v ktorom sa dá žiť, napriek rýchlej urbanizácii a enormnej spotrebe energie – hlavných príčin rýchlych negatívnych zmien životného prostredia.
• Podporovať výmenu a odovzdávanie poznatkov o problémoch a riešeniach v oblasti životného prostredia a podporovať environmentálne vzdelávanie v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja.

Od roku 1993 je predsedom Slovenského výboru programu UNESCO Človek a biosféra vedúci vedecký pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV Ing. Július Oszlányi, CSc.. V tejto funkcii reprezentoval Slovenskú republiku vo všetkých vrcholných organizáciách programu na Ústredí UNESCO v Paríži, organizoval dovedna 10 národných konferencií o biosférických rezerváciách Slovenska a niekoľko medzinárodných konferencií s agendou veda v biosférických rezerváciách
UNESCO. V súčasnosti je členom Medzinárodného koordinačného výboru programu Človek a biosféra.
Aktivity programu sú sústredené na 4 biosférické rezervácie UNESCO na Slovensku –Tatry (Vysoké Tatry), Slovenský kras, Východné Karpaty a Poľana.

 

SEKOS

Slovenská ekologická spoločnosť bola založená na podporu rozvoja ekológie ako vedy na Slovensku. Spoločnosť vyvíja koncepčnú činnosť v  oblasti ekológie, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov pôsobiacich vo vede, na školách a v praxi, snaží sa pomáhať svojim členom v ich odbornej činnosti a prispievať k zvyšovaniu ich odbornej úrovne so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov. Dôležitou súčasťou práce Spoločnosti je rozširovanie a sprístupňovanie nových poznatkov ekologickej teórie a praxe. Medzi významné aktivity Spoločnosti patrí organizovanie seminárov a sympózií z viacerých oblastí ekológie. Spoločnosť podporuje výučbu ekológie na univerzitách, postgraduálne štúdium, ale tiež ekologické a environmentálne vzdelávanie na školách všetkých stupňov. Spoločnosť vyvíja aj publikačné aktivity – členský spravodaj SEKOS Bulletin slúži na informovanie členov o aktuálnom dianí v oblasti ekológie a príbuzných disciplín, monografická séria Ekologické štúdie je určená pre publikovanie rozsiahlejších prác z rôznych oblastí ekológie.
Spoločnosť vyvíja značnú časť svojich aktivít prostredníctvom sekcií a pracovných skupín. Spoločnosť má v súčasnosti tieto sekcie: všeobecnej a teoretickej ekológie, populačnej ekológie, ekológie ekosystémov, krajinnej ekológie, environmentálnej ekológie, aplikovanej ekológie a ekológie vysokých pohorí. Okrem toho má tieto pracovné skupiny: pracovná skupina pre ekosozológiu, pracovná skupina pre prípravu Komory ekológov, pracovná skupina pre prípravu terminologického slovníka ekológie.
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV môže udeliť nasledujúce ceny a vyznamenania: čestné členstvo v SEKOS, pamätnú medailu a cena mladým vedeckým pracovníkom.