Popularizačné aktivity 2015

Názov podujatia: Deň Zeme 2015Objavovať prírodu nás baví

Miesto a dátum: MŠ Macharova ul. 1 Bratislava; 21. 4. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Environmentálne témy ÚKE SAV prezentuje aj pre najmenšie deti v materských školách. V materskej škôlke v bratislavskej Petržalke organizoval popularizačné podujatie s názvom Objavovať prírodu nás baví. Podujatie plné vedomostných kvízov, súťaží, kreslenia, zábavy a pohybových aktivít pomáha najmenším spoznávať aký význam má voda, pôda, ovzdušie, rastliny a živočíchy pre človeka. Pochopiť prečo človek svojimi aktivitami často ohrozuje prírodu. Ukázať spôsoby ako sa správne
k prírode správať, aby nás odmenila svojou jedinečnou krásou.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, E. Adamčeková, M. Drábová, B. Šatalová, M. Vlachovičová, M. Dubcová, V. Miklósová, V. Hurta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Deň Zeme 2015 „Pôda a Vzduch“

Miesto a dátum: ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou; 24. 4. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Tréning a Environmentálna súťaž žiakov ZŠ v Suchej nad Parnou, na tému „Pôda a vzduch“.

Popularizačné aktivity prebiehali v Prírodnom environmentálnom laboratóriu, ktoré je zamerané na hodnotenie krajinotvorných zložiek a sledovanie procesov a javov prebiehajúcich
v krajine. Žiaci sa priamo v školskej záhrade učili spoznávať rastlinstvo a živočíšstvo typické pre dané územie. Pracovali v terénnej stanici (klimatologická stanica, pôdne laboratórium, erózny model), ktorá je zameraná na monitoring a hodnotenie vlastností neživých zložiek životného prostredia. Táto forma výuky prispieva k zefektívneniu vyučovacieho procesu, nakoľko prebieha priamo v prírode v školskej záhrade. Žiaci pod odborným dohľadom ÚKE SAV sa zúčastňovali na skrášľovaní a zveľaďovaní školskej záhrady. Participovali na budovaní prírodnej učebne – altánku, pri budovaní pocitového chodníka a rekonštrukcii fontány.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, D. Štefunková, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Deň Zeme 2015 „CHKO Dunajské Luhy – exkurzia“

Miesto a dátum: CHKO Dunajské luhy; 27. 4. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Študentská exkurzia na ktorej organizácii participoval aj pracovník ÚKE SAV. Akcia prebiehala v CHKO Dunajské luhy. Hlavným poslaním tematickej exkurzie bolo objavovať tajomstvá života lužných lesov. Podujatie sa sústredilo okrem získavania nových poznatkov na rozvoj zručností, a to najmä na rozvoj kreativity a schopnosť sústrediť sa. Súčasťou popularizačného podujatia bola návšteva farmy, jazda kočom, loptové hry v prírode, prechádzka po náučnom chodníku, plavba loďou po Dunaji ale aj spoločný obed detí na farme a vedomostná súťaž.

(Účastníčka akcie: V. Miklósová)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Green Week Európa 2015 PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvo Zelený týždeň“

Stručná charakteristika akcie:

ÚKE SAV ako partner pre organizovanie podujatí v rámci Európskej iniciatívy GREEN WEEK ec.europa.eu/environment/greenweek zorganizoval súbor podujatí pod názvom Festival krajiny, ktorý bol súčasťou aktivít Európskej únie a stal sa satelitným podujatím EÚ v rámci „Zeleného týždňa 2015“ (Green Week 2015). Festival krajiny pozostával z nasledovných aktivít: Dňa Zeme; Vzdelávacieho program pre deti predškolského veku s názvom Objavovať prírodu nás baví; Svetového dňa vody a študentskej exkurzie CHKO Dunajské luhy.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková, M. Drábová, B. Šatalová, M. Vlachovičová, M. Dubcová, V. Miklósová, V. Hurta, D. Štefunková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2015 „Objavovať prírodu nás baví“

Miesto a dátum: Stará Tržnica Bratislava; 25. 9. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Program bol založený na komunikácii s návštevníkom, ktorý získa o danej téme nové vedomosti. Tie si následne overí priamo pri „stole“ a zhotovené „výrobky“ si odnesie domov. Pre starších návštevníkov sme pripravili ukážky tvorby máp na počítači. Príklady ako sa dá v mape ten ktorý jav v krajine zobraziť a ako sa dá spracovaná mapa následne využiť napríklad pri ochrane prírody, návrhu výsadby zelene a pod. Témy ktoré sme pre návštevníkov pripravili boli zamerané na ukážky rôznych spôsobov merania napríklad pôdnej vlhkosti pomocou dataloggerov, alebo na pozorovanie rozdielov medzi pestrou lúkou a koseným trávnikom s využitím botanických mriežok. Súčasťou akcie bola aj posterová prezentácia: Historické krajinné štruktúry (Zita Izakovičová); Tradičná poľnohospodárska krajina (Barbora Šatalová).

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, E. Adamčeková, P. Kenderessy, B. Šatalová, V. Miklósová, M. Dubcová, S. Chasníková, A. Palaj)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2015 „Veda je budúcnosť Slovenska“

Miesto a dátum: Nu Spirit klub, Luxor pasáž, Štúrova ul. 3, Bratislava; 25. 9. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Riaditeľka ÚKE SAV doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. sa v rámci moderovaných diskusií organizovaných Denníkom N zúčastnila na debate týkajúcej sa klimatických zmien a ich dopadu na životné prostredie budúcnosti v rámci podujatia Noc výskumníkov v bratislavskom Nu Spirit Clube.

(účastníci akcie: Z. Izakovičová, E. Adamčeková, P. Kenderessy, B. Šatalová)

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015 „Výskum krajiny a jeho aplikácia v reálnej praxi a vo vyučovacom procese“

Miesto a dátum: KC Smolenice; 13. 11. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Cyklus prednášok zameraných pre odbornú, laickú verejnosť a pre mladých ľudí. Power Pointové prednášky, postery a publikácie k aktuálnym témam výskumu. Seminár doplnený o prezentácie s ukážkami praktických skúseností prenosu vedeckých poznatkov do praxe a do vyučovacieho procesu.

Prezentácie:

  • Ústav krajinnej ekológie – DNES A ZAJTRA: RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
  • Ústav krajinnej ekológie – VÝCHOVA: Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
  • EKOLOGICKÉ VZDELÁVANIE V PRÍRODE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY: Viktória Miklósová
  • Ústav krajinnej ekológie – KRAJINNÉ PLÁNOVANIE PRE PRAX: Pavol Kenderessy, PhD.
  • STRATÉGIA NA OCHRANU A ZACHOVANIE HISTORICKÝCH ŠTRUKTÚR POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY: Ing. Jana Špulerová, PhD.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, D. Štefunková, V. Miklósová, P. Kenderessy, J. Špulerová, E. Adamčeková, B. Šatalová a pracovníci z Nitry)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: CONECO 2015 – RACIOENERGIA, medzinárodný veľtrh Incheba „Zelená infraštruktúra a kvalita životného prostredia“

Miesto a dátum: Bratislava; 25. 3. – 28. 3. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom účasti našich pracovníkov ÚKE SAV na výstave CONECO je prezentácia a popularizácia výsledkov výskumu krajiny formou posterov, knižných publikácií, informačných letákov a odborných časopisov – Životné prostredie, Ekológia a Ekologické štúdie. Hlavnou témou expozície bola Zelená infraštruktúra a kvalita životného prostredia.

Názvy vystavených posterov: Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi – Výsledky sociologického výskumu; Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni; Reprezentatívne geoekosystémy REPGES.

(Účastníci akcie:  J. Oszlányi, E. Adamčeková, P. Kenderessy, M. Drábová, M. Dubcová, V. Hurta, B. Šatalová, M. Barančok, J. Kollár)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Agrokomplex 2015 – 42. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava „Reprezentatívne geoekosystémy (REPGES)“

Miesto a dátum: Nitra; 20. 8. – 23. 8. 2015

Stručná charakteristika akcie:

Podujatie zamerané na popularizáciu novodobej koncepcie ochrany prírody založenej na ochrane reprezentatívnych geoekosystémov (REPGES) a ekosystémových služieb. Vystavované postery
a knižné publikácie – Atlas REPGES, Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni a projekt OpenNESS prezentovali  stratégiu ochrany založenú na kombinácii klasického prístupu ochrany prírody a krajinnoekologického založeného na zachovaní potenciálnych geoekosystémov a to spôsobom celoplošnej ochrany prírody a krajiny na území celej Slovenskej republiky.

Názvy vystavených posterov: OPENNESS projekt; Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni; Reprezetatívne geoekosystémy REPGES; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi; SEKOS.

(Zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, E. Adamčeková, P. Kenderessy, M. Moyzeová, služby z Nitry A. Halabuk, J. Lieskovský, Z. Ponecová, M. Mojses, J. Borovská, M. Boltižiar, K. Gerhátová, Ľ. Halada)