Popularizačné aktivity 2021

Celoslovenské dni poľa 2021 z pohľadu krajinných ekológov

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV) sa v dňoch 8. až 9. júna 2021 zúčastnil jubilejného 10 ročníka poľnohospodárskej výstavy s názvom Celoslovenské dni poľa. Hostiteľom tohoročnej výstavy odrôd, ochrany, výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat bola spoločnosť AGRO Divízia Selice. Na ploche 15 hektárov sa predstavilo viac ako 140 vystavovateľov. Medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sa svojou expozíciou predstavil  aj Ústav krajinnej ekológie, ktorý si už tradične pre návštevníkov podujatia pripravil zaujímavú prezentáciu s názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom?  Formou posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov pracovníci ÚKE SAV obohatili vysokú odbornú úroveň podujatia. Vo vlastnom stánku prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov  z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Expozícia pozostávala z troch základných blokov:

  • blok: Krajina, čo si a na čo nám slúžiš približoval krajinu nielen ako životný priestor pre človeka a jeho aktivity, ale zároveň aj životný priestor pre všetky ostatné živé organizmy, ktoré sa v ňom nachádzajú a vytvárajú cennú biodiverzitu. Zároveň poukazoval na to, čo človek svojimi neuváženými aktivitami spôsobuje v krajine. Sústredil sa najmä na pôsobenie dopadov globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.
  • blok: Precízne poľnohospodárstvo – táto časť bola zameraná na predstavenie využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, najmä na detekciu pôdnych podmienok, detekciu vývoja a poškodenia porastu. Zároveň bol predstavený predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE SAV v spolupráci s maďarskými kolegami.
  • blok: Ekologické poľnohospodárstvo, kde pracovníci prezentovali nielen metodický postup krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj nástroje na ochranu biodiverzity a stability krajiny – metodiku na monitoring historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, metodiku územného systému ekologickej stability, ktorá je záväzným legislatívnym podkladom pre tvorbu pozemkových úprav.

Ide o aktuálne výskumné témy, ktoré slovenskí poľnohospodári môžu využiť vo svojej poľnohospodárskej praxi.

Spracovala: Milena Moyzeová, Zita Izakovičová, Edita Adamčeková

Foto: Milena Moyzeová

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1,2: Neformálne rozhovory v stánku ÚKE SAV

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Ing. Ján Mičovský, CSc a pracovníčky ÚKE SAV

DEŇ ZEME 2021 – VYHODNOTENIE!

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťažnej témy Dobrý skutok pre planétu Zem vyhlásenej z príležitosti Dňa Zeme 2021!

Na výzvu, spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 463 detí – 20 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Deti sa zapojili prostredníctvom výtvarných prác, fotografií a videí. Nebolo ľahké vybrať víťaza. Napokon komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3-10 rokov) Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry (výtvarná práca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 2. kategórii (10-15 rokov) Matúš Daňo z Nitry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 3. kategórii (kolektívy) 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre

 

 

 

 

 

 

 

Porota taktiež udelila špeciálne ceny. Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice a špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ PRÁCE

  1. Kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kategória

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky súťažné práce – kresbym, fotky a videá nájdete aj na našom FACEBOOKU:

Link 1

Link 2

Link 3

Chceme upozorniť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa zapojili do našej súťaže a prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na našej krásnej planéte!

ĎAKUJEME!!!!

 

Deň Zeme – Dobrý skutok pre planétu Zem

Dnešný deň –  22.apríl je Deň Zeme a v tomto čase viac v spoločnosti rezonuje téma ochrany  našej planéty a problémov, ktorým v súčasnej dobe čelí – znečisťenie ovzdušia, vody a pôdy, hromadenie odpadu, vyčerpávanie prírodných zdrojov, úbytok rastlinných a živočíšnych druhov,  a podobne. Ich dôsledky pociťujeme už dnes a v blízkej budúcnosti budeme ešte oveľa viac. A aj keď sa zdá, že sú to témy vzdialené od nás jednotlivcov a mali by sa riešiť na úrovni spoločnosti a vlád alebo dokonca  na celosvetovej úrovni, nie je to celkom pravda. Aj jednotlivec svojim prístupom a rozhodnutiami môže prispievať k zlepšovaniu životného prostredia, lebo ako sa hovorí, začať treba od seba a pokúsiť sa zmeniť to, čo je v našich silách. A keď sa takto rozhodne každý, tak sa zmena k lepšiemu prejaví.

A preto Vás aj  tento rok chceme opäť pozvať, aby ste sa nad témou ochrany životného prostredia zamysleli a nielen zamysleli, ale aj sami prispeli k jeho zveľaďovaniu. Preto sme pre Vás pripravili súťažnú tému: „Dobrý skutok pre planétu ZEM“.

Súťaž je určená pre jednotlivcov aj kolektívy a je rozdelená do 3 kategórií:

  1. kategória pre deti od 3 do 10 rokov: nakresli obrázok alebo pošli fotografiu seba, ako sám alebo s tvojimi blízkymi či priateľmi, robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš rastlinku a podobne, určite Vás napadne aj viac možností).
  2. kategória pre deti od 10 do 15 rokov: pošli fotografiu, ako robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš kvet, krík alebo strom, nepoužívaš jednorazové obaly a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripoj k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento tvoj skutok prináša.
  3. kategória pre kolektívy (triedy, školské kluby a pod): pošlite fotografiu ako spoločne robíte dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbierate odpadky v prírode, separujete odpad, sadíte kvety, kríky alebo stromy, realizujete hmyzí hotel a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripojte k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento Váš skutok prináša.

Najväčšou výhrou v tejto súťaži bude to, že urobíte niečo dobré pre životné prostredie a tým aj pre lepší život na našej planéte. Ale keďže, ako sa hovorí, že dobré skutky nezostanú bez odmeny, troch z vás odmeníme. Veríme však, že všetkým bude najväčšou odmenou dobrý pocit z vykonaného dobra.

Súťažné práce posielajte do 22.mája 2021 na e-mailovú adresu: magdalena.bezakova@savba.sk, v predmete správy uveďte: Deň Zeme 2021

Tešíme sa na všetky Vaše dobré skutky!!!

 

Deň Zeme 2021 – EKODUEL

Foto 1: Podujatie EKODUEL sa konalo online

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so ZŠ Rovinka pripravili v rámci Dňa Zeme podujatie s názvom EKODUEL. Ako z názvu podujatia vyplýva, v  dueli sa stretli dve skupiny žiakov ôsmeho ročníka, ktoré pred odbornou porotou prezentovali vybrané ekologické témy formou PowerPointovej prezentácie. Prvá prezentácia bola zameraná na znečistenie oceánov. Druhá rovnako, zaujímavá téma, sa týkala negatívneho vplyvu odevného priemyslu na životné prostredie. Žiaci ukázali, že problematika ochrany a tvorby životného prostredia im nie je cudzia, a že sa s ňou dokážu so cťou popasovať. Oceňujeme nielen skvelú prípravu, ale aj odbornosť s akou žiaci k danej téme pristupovali. Obe družstvá ukázali, že vedia nielen ekologicky myslieť, ale dokážu vystupovať a prezentovať pripravené témy pred spolužiakmi a porotou. Napriek tomu, že išlo o online podujatie žiaci si odniesli množstvo dojmov zo stretnutia a vyjadrili ochotu zapojiť sa aj v budúcnosti do aktivít, ktoré pomôžu chrániť našu planétu Zem. Veríme, že tento rok je prvým rokom našej vzájomnej spolupráce a že v nasledujúcich rokoch sa do EKODUELU prihlásia aj ročníky z iných škôl.

Za ÚKE SAV spracovali: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Laco

Foto 2: Prezentácia prvého družstva na tému: Znečistenie oceánov

Foto 3: Prezentácia druhého družstva na tému: Negatívne dopady odevného priemyslu na životné prostredie

Foto 4: Certifikáty pre účastníkov EKODUELU

  

Foto 5a,b,c: Odovzdanie certifikátov a cien účastníkom EKODUELU

 

Green Week 2021

ÚKE SAV dňa 21. 5. 2021 v rámci európskej iniciatívy GW usporiadal podujatie pre deti z Materskej škôlky na Macharovej ulici 1 v bratislavskej Petržalke s názvom:

Čo trápi veľké mestá a ako im pomáhajú tí najmenší

Cieľom podujatia bolo naučiť deti predškolského veku citlivo sa správať ku svojmu životnému prostrediu. Formou PowerPointovej prezentácie a pracovného listu sa deti názornou a hravou formou na konkrétnych príkladoch naučili rozpoznať  negatívne aj pozitívne príklady správania sa ľudí v meste. Tie negatívne ktoré mestu škodia a mesto z nich ochorie, priraďovali k zamračenému smailikovi a naopak tie pozitívne, ktoré pomáhajú mesto uzdraviť priraďovali k usmatemu smailikovi. Podujatie prispelo k rozvoju pamäťových schopností a postrehu detí a tiež k rozvoju ich jemnej motoriky ako je kreslenie, vystrihovanie a lepenie.

 

Foto 1-2  Deti pozorne sledujú PowerPointovú prezentáciu a veselo diskutujú

  

 

 

 

 

 

 

Foto 3-4-5 Deti pracujú s pracovným listom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1-5: K. Kovačičová

.pdf na stiahnutie: Green Week 2021

 

Deň Zeme 2021 – Dobrý skutok pre planétu Zem: vyhodnotenie

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťažnej témy Dobrý skutok pre planétu Zem vyhlásenej z príležitosti Dňa Zeme 2021!

Na výzvu, spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 463 detí – 20 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Deti sa zapojili prostredníctvom výtvarných prác, fotografií a videí. Nebolo ľahké vybrať víťaza. Napokon komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3-10 rokov) Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry (výtvarná práca)

v 2. kategórii (10-15 rokov) Matúš Daňo z Nitry

v 3. kategórii (kolektívy) 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre

Porota taktiež udelila špeciálne ceny. Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice a špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

Chceme upozorniť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa zapojili do našej súťaže a prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na našej krásnej planéte!

ĎAKUJEME!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky súťažné práce – kresbym, fotky a videá nájdete aj na FACEBOOKU:

Link 1

Link 2

Link 3

 

ÚKE SAV v projekte Navštív svoju školu v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov

Posledný piatok v mesiaci september už tradične patrí noci výskumníkov. Na podujatí sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje aj Ústav krajinnej ekológie. Tento ročník pod názvom Navštív svoju školu sa niesol v duchu návratu vedeckých pracovníkov do škôl medzi žiakov. Pracovníci ÚKE SAV pre žiakov šiesteho ročníka Základnej školy Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke, náučným a interaktívnym spôsobom predstavili prácu krajinných ekológov. RNDr. Milena Moyzeová, PhD. a Ing. Zuzana Baránková, PhD. odprezentovali zaujímavé informácie na tému Význam a úžitky včiel pre človeka a ekosystémy, ktoré oživili praktickými ukážkami práce včelára. V praktickej časti si žiaci sami vyskúšali ako sa používa včelárske dymidlo, mali možnosť vidieť spôsob ako si správne nasadiť ochrannú kuklu včelára, oboznámili sa s procesom ručnej výroby sviečky z včelieho vosku, videli klieštika včelieho, ktorý ohrozuje zdravotný stav včielok a včelieho plodu a mnoho ďalšieho (Foto 1-12). Prenos vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu prehĺbi žiakom nielen vedomosti, ale môže ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a k práci vedca.

Za ÚKE SAV napísala: Milena Moyzeová

Foto: Edita Adamčeková

 

Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021

V mesiaci október sa uskutočnili dve odložené návštevy škôl v rámci podujatia Spoznaj svojho vedca – Noc výskumníkov 2021.

Dňa 18.10.2021 navštívila svoju bývalú Základnú školu v Rakovej RNDr. Magdaléna Bezáková, PhD. V dvoch 5. triedach mala prezentáciu o práci výskumného tímu na Ústave krajinnej ekológie SAV pod názvom „Na krajine nám záleží“. Deťom priblížila svoju vedeckú prácu a tiež prácu svojich kolegov. Súčasťou prednášky bola aj súťaž pre deti, v rámci ktorej si vyskúšali napr. spoznávať stromy podľa listov, zvieratá podľa stôp, priraďovať semienka k správnym rastlinám a podobne.

Dňa 22.10.2021 navštívila Základnú školu v Bobrove Ing. Jana Špulerová, PhD.. Pre 7. ročník si pripravila prednášku o výskume biodiverzity a krajiny na Ústave krajinnej ekológie SAV. Po  prednáške sa deti zapojili do pripravených praktických aktivít na školskom dvore – práca s mapou, orientácia v teréne, určovanie rastlín a mapovanie pozitívnych a negatívnych javov v krajine.

Veríme, že takéto priblíženie vedeckej práce deťom môže v nich prebudiť záujem o vedu a prácu výskumníka.