Popularizačné aktivity 2019

Názov podujatia: Deň Zeme 2019 „Včely“

Miesto a dátum: ZŚ s MŠ Suchá nad Parnou; 17. 4. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Deň Zeme v Základnej škole s Materskou školou Suchá nad Parnou, ktorej dlhoročnými partnermi je aj Ústav krajinnej ekológie SAV sa niesol v duchu Včiel. Bohatý, ekologický program bol venovaný tomuto užitočnému blanokrídlemu hmyzu. Program plný hier, súťaží a praktických ukážok prebiehal v prírodnom environmentálnom laboratóriu a trval celé dopoludnie. Žiaci ako „včielky“ pracovali v triedach ale aj vonku na stanovištiach. Formou projektov, kresieb, makiet, posterov ale aj tancov prezentovali všetky informácie, ktoré sa o včielkach naučili. Mladší žiaci prekvapili nácvikom včelieho tanca. Starší naopak schopnosťou naučiť tých mladších nové poznatky.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, D. Štefunková, L. Miklós, E, Adamčeková, V. Miklósová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Green Week Európa 2019 PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvo „Význam vegetácie pri zvyšovaní kvality ovzdušia a životného prostredia veľkých miest 2019“

Miesto a dátum: Bratislava; 29. 4. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom podujatia bolo cez príklady a hravou formou učiť deti zodpovednosť za stav svojho životného prostredia. Deti tvorili obrázky s využitím rôznych techník – kreslenie, vystrihovanie, lepenie. Pomocou obrázkov zachytili pozitíva aj negatíva, ktoré život vo veľkých mestách prináša. Každé dieťa odprezentovalo svoj projekt pred ostatnými formou prerozprávania „príbehov o meste“. Rozprávali, čo sa stane, keď „človek znečisťuje vodu a ovzdušie, zabíja zvieratká, ukladá v prírode odpad, zakladá oheň, rúbe stromy, stavia vysoké komíny, ktoré dymia, a ľudia nemôžu dýchať“. Na druhej strane však vyjadrili aj svoje predstavy o „zázračnej krajine“, v ktorej „nebude znečistenie, ale všetko bude zelené a všade budú rozkvitnuté stromy a kvety, na kvietkoch budú včielky, ktoré dávajú medík, ozývať sa bude vtačí spev, slniečko bude svietiť, zvieratká budú šťastné a ľudia sa budú usmievať“.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Kozelová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia:Do práce na bicykli 2019“

Miesto a dátum: Nitra, Bratislava; 18. 6. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Aj tohto roku sa naši pracovníci z Bratislavy a Nitry zapojili do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli pod názvom „Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce“!

(účastníci akcie: B. Šatalová, P. Kenderessy, J. Špulerová, Lieskovská, M. Bezáková, P. Bezák, Ľ. Halada, A. Palaj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Víkend so SAV 2019 „Globálne megatrendy“

Miesto a dátum: Primaciálne námestie v Bratislave; 21. 6. – 22. 6. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Formou posterov, vybraných knižných publikácií a informačných letákov bolo cieľom podujatia informovať návštevnú verejnosť o nových trendoch vo výskume krajiny. Poukázať na hrozby ktoré ohrozujú prírodné zdroje aj ľudskú spoločnosť. Mladšie aj staršie vekové kategórie aktivovať do ochrany prírody a životného prostredia.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Laca, T. Raniak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Vedecký veľtrh 2019 „Krajina očami mladého výskumníka“

Miesto a dátum: námestie NC Eurovea Bratislava; 13. 9. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom expozície je naučiť účastníkov podujatia, ako si vážiť prírodu, ako k nej pristupovať zodpovedne. Pozorovaním pod mikroskopom naučiť ich vnímať jedinečnosť živých a neživých zložiek prírody. Súťažami a názornými ukážkami ich motivovať k hľadaniu správnych riešení pri ochrane prírody a krajiny Slovenska.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, E. Adamčeková, K. Gerhátová, M. Bezáková, J. Borovská, T. Rusnák, Z. Šíblová, B. Krajniaková, I. Kozelová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2019 Spoznaj krajinu z vtáčej perspektívy „Život ako ho (ne)poznáme“

Miesto a dátum: Stará Tržnica Bratislava; 27. 9. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Ústav spoločne s Geografickým ústavom predstavili vedecký stánok s názvom „Spoznaj krajinu
z vtáčej perspektívy“ Vedci z oboch ústavov zaujali najmä mladšiu generáciu predstavením vybavenia laboratórií GIS a DPZ a jeho využitím pre výskum krajiny.

(Účastníci akcie: P. Kenderessy, M. Vlachovičová, T. Rusnák, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019 „Význam ekosystémových služieb pre spoločnosť“

Miesto a dátum: ÚKE SAV Bratislava zasadacia miestnosť (1. poschodie); 7 11. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom podujatia bolo študentom vysokej školy STU formou odbornej prednášky prezentovať význam hodnotenia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb pre každodenný život človeka a ľudskej spoločnosti.

Odborná prednáška na tému: Významnosť ekosystémových služieb pre spoločnosť: Mgr. Peter Bezák, PhD., Ing. Jana Špulerová, PhD., RNDr. Milena Moyzeová, PhD.

Sprievodný program: prehliadka Ústavnej knižnice, posterová prezentácia vybraných projektov a knižných publikácií.

(Účastníci akcie: P. Bezák, M. Moyzeová, E. Adamčeková).

 

Názov podujatia: Celoslovenské dni poľa 2019 –  VIII. ročník poľnohospodárskej výstav  „Dopad globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu“

Dátum, miesto: Dvory nad Žitavou; 4. 6. – 5. 6. 2019

Stručná charakteristika akcie:

Formou posterovej prezentácie pracovníci ÚKE SAV priblížili poľnohospodárom  aj širokej verejnosti krajinnoekologické hrozby, ktoré súvisia s pôsobením globálnych megatrendov. ÚKE SAV prezentoval environmentálne dopady pôsobenia globálnych megatrendov relevantné pre územie Slovenska. Prezentácia sa sústredila na nasledovné okruhy:

  • Dopad klimatických zmien na krajinu, jej zložky,  javy a procesy prebiehajúce v krajine – zánik prirodzených geoekosystémov, zmeny klimatických zón, modelovanie výskytu prirodzených rizík a hazardov, tvorba adaptačných stratégií,  a pod.
  • Precízne poľnohospodárstvo, ktoré môže zmierňovať negatívne prejavy globálnych megatrendov. Prezentovali sa dve úrovne hodnotenia, a to hodnotenie na úrovni farmy ako i na úrovni parcely.
  • Dopad globálnych megatrendov na kvalitu životného prostredia – tento blok sa sústredil na prezentáciu negatívnych vplyvov socioekonomického rozvoja na krajinotvorné zložky – záber najkvalitnejších pôd na výstavbu, zvyšujúca sa antropizácia územia, kvalitatívne ohrozenie prírodných zdrojov a pod.
  • Ekologické poľnohospodárstvo – krajinnoekologická optimalizácia využívania poľnohospodárskej krajiny.

Názov vystavených posterov: Globálne megatrendy a krajina; Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy; Vplyv globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu; rastúce znečistenie životného prostredia; Vplyv globálnych megatrendov na ekosystémy; Využitie ÚSES v pozemkových úpravách; Využitie diaľkového prieskumu Zeme pre precízne poľnohospodárstvo.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, L. Miklós, K. Gerhátová, V. Piscová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Agrokomplex 2019 – 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Veda pre poľnohospodárov“

Miesto a dátum: Nitra; 22. 8. – 25. 8. 2019

Stručná charakteristika akcie:

ÚKE SAV formou posterovej prezentácie, knižných publikácií a informačných letákov priblížil poľnohospodárom, ale aj širokej verejnosti, krajinnoekologický výskum v poľnohospodárskej krajine.

Názov vystavených posterov: Krajinnoekologické hodnotenie melioračných kanálov; Globálne megatrendy a krajina;  Rastúce znečistenie životného prostredia; Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledky zmeny klímy; Vplyv globálnych megatrendov na ekosystémy; Vplyv globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu; Využitie diaľkového prieskumu Zeme pre precízne poľnohospodárstvo; Územné systémy ekologickej stability na lokálnej úrovni.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, T. Raniak, I. Purgat, Z. Izakovičová, V. Miklóšová)

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: „Návšteva monackého kniežaťa princa Alberta II. na Slovensku“

Miesto a dátum: Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 14. 10. 2019

Stručná charakteristiku akcie:

Monacké knieža Jeho Výsosť Princ Albert II. navštívil Slovensko s cieľom prehĺbiť spoluprácu našich vedcov s jeho nadáciou (Prince Albert II of Monaco Foundation) podporujúcou široké spektrum projektov s environmentálnou problematikou. Súčasťou návštevy bolo udelenie čestného titulu doctor honoris causa, prednáška o diapazóne pôsobnosti samotnej nadácie (vrátane potenciálu pre našu fakultu), z úst pána Bernarda Fautriera (Minister Plenipotentiary, Chargé de mission to the Minister of State Managing Director Foundation) s následnou diskusiou a prezentáciami týkajúcimi sa biodiverzity rastlín a živočíchov na Slovensku. Pracovník Ústavu krajinnej ekológie SAV Dr. Róbert Kanka prezentoval tému s názvom Slovakia – A country of unique biodiversity a následná diskusia s princom Albertom II. sa týkala širokého spektra environmentálnych tém.