Profil

Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i. je interdisciplinárna vedecká inštitúcia pre základný a aplikovaný krajinno-ekologický výskum ako aj pre tvorbu ekologických projektov, plánov a expertíz.

Aktivity ústavu sú rozdelené do viacerých oblastí:

  • Veda: vývoj metód základného krajinno-ekologického výskumu
  • Aplikácia výsledkov do praxe: vývoj metód pre transfer vedeckých poznatkov do rozhodovacích a plánovacích procesov
  • Expertízna činnosť: vypracovávanie expertíz, odborných štúdií, posudkov a hodnotiacich správ v oblasti životného prostredia
  • Edičná činnosť: vydávanie časopisov Ekológia (Bratislava), Životné prostredie, Ekologické štúdie ako i vedeckých a odborných monografií
  • Výchova a vzdelávanie: Externé školiace pracovisko pre doktorandské štúdium v programe Environmentalistika, štúdijný odbor: ochrana a využívanie krajiny. spolupráca s univerzitami v oblasti výchovy a vzdelávania taktiež spolupráca so strednými a základnými školami v oblasti environmentálnej výchovy

ÚKE SAV v.v.i. je  Centrom excelentnosti pre ochranu a využívanie krajinya pre biodiverzitu a tiež je členom medzinárodnej výskumnej siete excelentnosti (ALTER-Net) pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystémov a ekologického vedomia

ÚKE SAV v.v.i. je expertné pracovisko Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry  v rámci projektov:

  • Phare Topic Link on Nature Conservation European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity
  • Europea Topic Centre on Biological Diversity

ÚKE SAV v.v.i. je akreditovaným pracoviskom  Central Consultancy Register Európskej komisie

Za významné medzinárodné uznanie ÚKE SAV v.v.i. možno považovať  zaradenie metodiky LANDEP vypracovanej v ÚKE SAV v.v.i. do Agendy 21, kapitoly 10  z Rio Summitu, ako jednej z odporučených metód pre integrovanú ochranu a využitie prírodných zdrojov. Mnohé metodické postupy rozvinuté v ÚKE SAV v.v.i. boli zahrnuté do legislatívnych predpisov ako záväzné krajinnoekologické dokumentácie pre priestorový rozvoj – ÚSES, Krajinnoekologický plán, E.I.A. S.E.A a pod.