Národné

Aktuálne

Multikriteriálny prístup stanovenia udržateľného polyfunkčného využívania vysoko zraniteľných oblastí
Multi-criteria approach of sustainable multifunctional use of highly vulnerable area determination
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Princípy trvalo udržateľného využívania pôdy sú založené na rešpektovaní limitujúcich faktoroch, ich racionálneho využívania. Obzvlášť závažné je dodržiavanie týchto princípov hospodárenia vo vysoko zraniteľných oblastiach ako je chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Žitný ostrov. Zámerom projektu je stanovenie krajinnoekologického potenciálu, vyčlenenie zón optimálneho polyfunkčného využívania - ochranu a revitalizácia krajiny a jej zložiek, trvalo udržateľné ekonomické využívanie a mimoprodukčné využívanie krajiny, kultúrny a sociálny rozvoj vidieka. Nakoľko najväčším plošným znečisťovateľom patria farmárske firmy hospodáriace konvenčným spôsobom, chceme osloviť farmárske subjekty dotazníkovou formou v danom území, zistiť ich spôsob hospodárenia, benefitov, nevýhod, aktuálnych legislatívnych obmedzení, doporučení a pod. Vyhodnotením je posúdenie vhodnosti využívania krajiny, spracovanie výsledkov a ich implementácia do regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR a iných strategických dokumentov.Jedným zo zámerov projektu je stanovenie krajinnoekologického potenciálu, vyčlenenie zón optimálneho polyfunkčného využívania - ochranu a revitalizácia krajiny a ich zložiek, trvalo udržateľné ekonomické využívanie a mimoprodukčné využívanie krajiny, kultúrny a sociálny rozvoj vidieka. Druhým významným cieľom je formou dotazníkového prieskumu farmárskych objektov zistiť skutkový stav. Jeho vyhodnotením je posúdenie vhodnosti využívania krajiny, spracovanie výsledkov a ich implementácia do regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR a iných strategických dokumentov.
Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť
Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Človek využívaním prírodných zdrojov, ekosystémových služieb a aktivitami priamo či nepriamo vplýva/l naprírodné prostredie a kvalitu jeho zložiek, a to v časovom a priestorovom rámci. Rozsah a intenzita vplyvučloveka na krajinu sa stáročiami menili a záviseli od obdobia, ktoré práve prebiehalo. Pre identifikáciu mieryovplyvnenia krajiny človekom, je nevyhnutné poznať pôvodnú krajinu, do ktorej človek zásadným spôsobomnezasiahol. Keďže takáto krajina v strednej Európe už neexistuje, je potrebné ju určitým spôsobom vedeckyzrekonštruovať. Cieľom projektu je v modelových územiach zastupujúcich vybrané typy krajiny Slovenska,rekonštruovať krajinu vo viacerých obdobiach historickej a archeologicej minulosti a vyhodnotiť v nich dôsledkyľudskej činnosti. Vplyv človeka na krajinu sa môže javiť na prvý pohľad pre ľudstvo ako kladný, na samotnúprírodu však môže mať vplyv negatívny, a teda v konečnom dôsledku záporný aj pre človeka. Preto je dôležitéanalyzovať vzťah človeka a jeho prostredia v časovom rozsahu.
Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku
Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: V širšom ponímaní možno krajinu chápať ako prevažne biokultúrnu a multifunkčnú, keďže sa neustále prispôsobuje hospodárskym, sociálnym, kultúrnym a environmentálnym procesom v čase a priestore. Výsledkom je vznik biokultúrnych systémov poskytujúcich rozhodujúci a efektívny priestor integrácie prvkov biologickej a kultúrnej povahy, ktorej charakter významne ovplyvňuje jednotlivé biokultúrne systémy. Pozornosť v projekte bude venovaná jednak rozvoju metodiky detailného interdisciplinárneho a integrovaného výskumu vzájomného prepojenia biotických a sociálno-kultúrnych prvkov pomocou indikátorov biotickej a kultúrnej diverzity v hodnotných biokultúrnych systémoch na území Slovenska a tiež výskumu zmien rozsahu a štruktúry foriem tradičného agrárneho reliéfu na vybraných územiach. Špeciálna pozornosť bude venovaná stanoveniu faktorov zmien najhodnotnejších biokultúrnych systémov (hnacie sily, globálne megatrendy) na rôznej úrovni a určeniu vybraných úžitkov, ktoré poskytujú ľudskej spoločnosti.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát
Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Západné Karpaty zaberajú podstatnú časť územia Slovenska. Krajinu charakterizujú horské a vysokohorské oblasti s typickou krajinnou štruktúrou, s rôznym zastúpením lesných a nelesných biotopov. Významným spôsobom sa tu na formovaní krajinného rázu uplatňujú prírodné, ale aj antropogénne podmienené faktory. Procesy prebiehajúce v prírodnom prostredí neustále ovplyvňujú krajinnú diverzitu a biodiverzitu a v súčasnosti čoraz viac na význame naberajú antropogénne vplyvy. Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien krajiny a biodiverzity vybraných území vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych stresových faktorov v rôznych časových obdobiach. Sledované budú zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity, ktoré môžu vznikať vplyvom prirodzeného vývoja území, vplyvom globálnych faktorov, alebo vplyvom pôsobenia človeka v krajine. Vplyvy človeka budú hodnotené z hľadiska jeho historického pôsobenia v krajine, spôsobu a intenzity využívania krajiny, až po súčasné pôsobenie ovplyvňujúce celkový stav prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
BIO RESERVE - Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií
Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je vytvoriť návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovaniabiosférických rezervácií v podmienkach Slovenskej republiky a východísk ich strategického rozvoja na základeanalýzy potenciálu územia v kontexte napĺňania cieľov Agendy 2030, teórie odolnosti, zahraničných skúseností apríkladov dobrej praxe. Model bude reflektovať výstupy analýzy všetkých zložiek potenciálu štyroch slovenskýchbiosférických rezervácií v kontexte teórie odolnosti a cieľov Agendy 2030 a bude rozpracovaný so konkrétnychbusiness modelov jednotlivých biosférických rezervácií. Jeho súčasťou bude aj metodika tvorby rozvojovýchdokumentov pre biosférické rezervácie (stratégia rozvoja, akčný plán, marketingová komunikačná stratégia), ktorábude počas projektu aplikovaná vo všetkých štyroch biosférických rezerváciách s ohľadom na najnovšie trendyúzemného rozvoja, podporu odolnosti skúmaných území a zachovanie ich výnimočnej hodnoty v celosvetovomrozmere. Súčasťou projektu budú aj aktivity zamerané na budovanie povedomia odbornej i laickej verejnosti oriešenej problematike, popularizovanie výsledkov projektu a výmenu poznatkov, nápadov a skúsenosti s aktérmi zverejného, súkromného a neziskového sektora v podobe workshopov, konferencie, verejných diskusií,konferenčných príspevkov a vysokokvalitných výskumných výstupov.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.
Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka (C) čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Množstvo C v pôde je príčinou, že aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický výskum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania.
Web stránka projektu: n/a
Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: V posledných rokoch sa čoraz výraznejšie prejavujú zmeny vo využívaní krajiny, ktoré sa odrážajú aj v zložení a štruktúre vegetácie. Nemalou mierou prispievajú k zmene krajiny agrodotácie, ktoré sa začali poberať od r. 2004 po vstupe SR do Európskej únie. Cieľom projektu je pomocou opakovaných fytocenologických zápisov vyhodnotiť zmeny vo floristickom zložení a zastúpení funkčných skupín travinno-bylinných biotopov európskeho a národného významu, ku ktorým dochádza v dôsledku zmien v spôsobe využívania krajiny vplyvom poľnohospodárskych podpôr zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na základe výsledkov bude možné posúdiť efektivitu a vplyv podpôr na stav biotopov. Súčasne budeme pokračovať v testovaní vplyvu rôznych manažmentových zásahov na zloženie travinno-bylinnej vegetácie na trvalých plochách. Výsledky budú slúžiť predovšetkým zamestnancom Štátnej ochrany prírody a budú podkladom pre optimalizáciu manažmentových opatrení na udržanie priaznivého stavu európsky a národne významných biotopov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy
Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na zhodnotenie dlhodobých zmien znečistenia ovzdušia a ich dopadov na vybranéekosystémy. Projekt má dve hlavné témy. Prvá je zameraná na výskum zmien atmosférickej depozícieprostredníctvom machorastov ako akumulátorov znečisťujúcich látok. Nadväzujeme na niekoľko desaťročnýceloslovenský výskum metodikou ICP Vegetation, súčasťou bude aj vytvorenie máp znečistenia Slovenska ahodnotenie dopadu na človeka a ekosystémy. Na LTER lokalite Báb budeme pokračovať v štúdiu akumulácieznečisťujúcich látok v machorastoch, listoch drevín a pôde lesného ekosystému. Druhou témou jeexperimentálne štúdium dopadu zvýšenej teploty a depozície dusíka a fosforu na ekosystém alpínskych lúk nalokalitách LTER Jalovecká dolina (od r. 2002; fosfor a 3 koncentrácie dusíka; od r. 2009 aj regeneráciuekosystému) a Kráľova hoľa (od r. 2009; zvýšenie teploty, depozícia dusíka a ich kombinácia). V projektezopakujeme všetky doterajšie merania, vyhodnotíme zmeny a dopady na štruktúru a fungovanie ekosystému.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine
Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Aktuálnou témou súčasného vedeckého výskumu doma aj vo svete je riešenie problematiky zelenej (Z) a modrej (M) infraštruktúry. Úlohou Z a M infraštruktúry je podpora a zachovanie biodiverzity a diverzity krajiny, polyfunkčné využívanie krajiny, ochrana zložiek krajiny a zachovanie významných krajinných prvkov. Cieľom projektu bude na základe interdisciplinárneho vedeckého výskumu vypracovať metodiku hodnotenia Z a M infraštruktúry v sídelnom prostredí. Vytvoriť odborný metodický nástroj využiteľný pre plánovaciu a projekčnú prax na lokálnej úrovni. Okrem hodnotenia zelenej a modrej infraštruktúry bude parciálnym cieľom zhodnotiť aj sivú infraštruktúru, ktorá súvisí s rozvojom sídiel a komunikácií a je dôležitou súčasťou komplexného hodnotenia pre výsledné návrhy. Ochrana prirodzených a poloprírodných ale aj človekom vytvorených ekosystémov je dôležitou podmienkou pre zachovanie bioprodukcie, environmentálnych a socioekonomických funkcií a celkových podmienok a foriem života v urbanizovanej krajine.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde
Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum vývoja pôdnych vlastností a vegetácie na opustenej poľnohospodárskej pôde.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024