Výskumná infraštruktúra

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied verejná výskumná inštitúcia (ÚKE SAV v.v.i.) je samostatným právnym subjektom. Ako príspevková organizácia, vykazuje dlhodobé pozitívne finančné výsledky. Hlavné sídlo Ústavu sa nachádza v historickom centre Bratislavy a pobočka v komplexe ústavou SAV v Nitre. Budovy v Bratislave aj Nitre sú majetkom SAV a v oboch z nich sa nachádza knižnica i konferenčná miestnosť. Každá pracovňa v Bratislave a Nitre je vybavená aspoň jedným počítačom, ktorý je pripojený k modernej lokálnej počítačovej sieti. Pripojenie k vysokorýchlostnému internetu (100 Mb/s) je zabezpečené prostredníctvom optického kábla zo servera Výpočtového strediska SAV v Bratislave a zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Počítače ÚKE SAV v.v.i. sú pripojené na viaceré servery: server Oracle (administrácia GIS databáz), dva terminálové servery, virtuálna doména servera, 19 TB diskové pole terminálového servera a dve ďalšie diskové polia, jedno 12 TB diskové úložisko Synology a jedno 40 TB HP úložisko Storeeasy. Základné hardvérové vybavenie pozostáva z 52 počítačov a pracovných  staníc, z ktorých 36 predstavuje vysoko výkonné pracovné stanice zamerané na prácu v GIS a zložité grafické spracovania dát. K dispozícii je taktiež 38 notebookov, 2 mikro-booky, 8 A4-skenerov, 3 A3-skenery, 1 A2-skener, 1 A0-skener, 8 kopírovacích zariadení, 12 farebných laserových tlačiarní, 23 čiernobielych tlačiarní, 5 data-projektorov, 14 PDA Trimble Juno SB s Windows Mobile, 4 priemyselné tablety pre zber a editáciu dát v teréne, 4 priemyselné notebook, 2 priemyselné PDA pre zber a editáciu dát v teréne, 18 GPS Garmin, 1 GPS Glofish, 4 diktafóny, digitizér a záložný generátor, 5 digitálnych fotoaparátov, 2 faxy, 26 externých diskov, 2 switche (5 portov), 6 switchov (10 portov), 3 switche (20 portov). Softvérové vybavenie pokrýva individuálne potreby zamestnancov. Všetky pracovné stanice a notebooky majú operačný systém od Microsoft: Windows 7 Home a Professional, Vista, 8, 8.1, 10. Ostatné softvéry predstavujú Microsoft Office 2003, 2007, 2010. Bezpečnosť počítačov bola zabezpečená nákupom 68 licencií produktu ESET Smart Security 8.0. Každý zamestnanec má individuálne e-mailové konto s aplikáciou Outlook Express, Outlook alebo Mozilla Thunderbird. Dôležitou súčasťou softvérového vybavenia sú licencie pre špecializovaný softvér GIS – ArcView 3.1, 3.2, ArcGIS 8.1, 8.3, 9.3, 10.3, IDRISI Kilimanjaro a ERDAS. Zamestnancom je k dispozícii široké spektrum ďalšieho licencovaného softvéru, ako napríklad: Adobe Creative Suite CS, CS2, CS3, CS4, Corel Draw 9, 11 a 12. Pre štatistické analýzy a výpočty sú využívané softvéry Statistica CZ, Syntax, CANOCO 4.0, 5.0, Turbowin a SPSS 18.

Vďaka dvom infraštrukturálnym projektom v rokoch 2012-2015 sa Ústavu podarilo výrazne zmodernizovať a rozšíriť svoju výpočtovú a prístrojovú bázu potrebnú pre ďalší vedecký rozvoj a integráciu do Európskeho výskumného priestoru. Boli vybudované štyri laboratóriá: laboratórium pre GIS a diaľkový prieskum Zeme, UAV laboratórium, laboratórium pre terénny ekosystémový výskum a laboratórium chemických analýz. Laboratórium pre GIS a DPZ disponuje hardvérom a licencovaným softvérom, ktorý je schopný spravovať rozsiahle súbory dát, ktoré prichádzajú v pravidelných intervaloch na server. Tiež poskytuje užívateľsky konfigurovateľné spracovanie, vizualizáciu, reportovanie a publikovanie, vrátane možnosti práce s veľkými rastrovými formátmi a mapami vhodnými pre dátové a mapové služby.

Laboratórium je vybavené komplexným GIS serverom, deskotpovými GIS licenciami, mobilným GIS systémom, geodatabázovým systémom na báze RDBMS a softérom pre spracovanie údajov diaľkového prieskumu zeme. Pre potreby pozemnej kalibrácie údajov DPZ je vybavené datalogermi pre meranie radiácie v rôznych spektrálnych šírkach, prenosným systémom pre zobrazovanie hyperspektrálnych údajov z vysokým rozlíšením z pozemného spektrorádiometra, radiačnými senzormi a senzormi spektrálnej odrazivosti v roznach spektrálnych šírkach, snezormi NDVI a PRI.

Laboratórium UAV predstavuje komplexný systém schopný zbierať rôzne typy údajov o zemskom povrchu – hyperspektrálne, termálne a topografické. Základným komponentom tohto systému je nosný modul so schopnosťou automatiskej a poloautomatickej navigácie pre snímanie zemského povrchu (bezpilotné lietadlo – dron). Systém okrem toho zahŕňa špeciálne vabavenie a software pre snímanie povrchu zeme (hyperspektrálny scaner, termálna kamera, laserový scaner a multispektrálna kamera) a spracovanie nasnímaných údajov. Pozemné ekosystémové laboratórium je vybavené systémom pre hodnotenie fotosyntézy a kompaktným zariadením pre fotochemické analýzy, prenosnými zariadeniami na nedeštruktívne merania listovej plochy a iných morfometrických parametrov rastlín, zariadením pre stanovenie fluorescencie chlorofilu, zariadením pre meranie vodivosti listových prieduchov, termálnou kamerou pre meranie teplotu povrchu listov a zariadením pre meranie vodivosti a magnetickej citlivosti pôd. ÚKE SAV v.v.i. taktiež disponuje dvoma komplexnými klimatickými stanicami, ktoré sú doplnené o senzory teploty vzduchu a pôdy, pôdnej vlhkosti a senzory radiácie. Pre štúdium povrchových vôd je je ÚKE SAV v.v.i. vybavené plávajucou platformou pre monitoring fyzikálnach, chemických a biologických parametrov vôd. Laboratórium pre chemické analýzy je vybavené nábytkom (3 miestnosti) a zariadením pre prípravu vzoriek (mlynčeky, váhy, sušičky, mineralizačné zariadenia, sterilizátory a inkubátor). Laboratórium je ďalej vybavené UV-VIS spektrofotometrom s príslušenstvom a multimetrom pre meranie pH, oxido-redukčného potenciálu, teploty, vodivosti.

Hlavná časť novej infraštruktúry bola obstaraná v období 2013-2015. V nasledujúcom období očakávame nižšie investície do zlepšenia infraštruktúry avšak významnejšie investície očakávame do údržby technických zariadení a upgradu softwarových licencií hlavne pre GIS a diaľkový prieskum zeme. Okrem toho očakávame investície aj do prevádzky laboratórnych zariadení (kalibračné sady, náhradné diely, rekalibrácia senzorov atď.).

Na základe cieľov rozvoja ústavu, je dôležité zabezpečiť dostatočné prostiedky pre zlepšenie a údržbu existujúcej infraštruktúry. Hlavný zdroj týchto prostriedkov predstavujú výskumné projekty. Ďalšie zlepšienie stavu infraštruktúry plánujeme hlavne v nasledovných oblastiach:

  • zlepšenie infraštruktúry vo Výskumnej stanici Východná – rekonštrukcia budovy a jej vnútorných priestorov a konferenčnej miestnosti, zabezpečenie nového vabavenia pre základné spracovanie terénnych vzoriek
  • obnova vozového parku (2 zo 4 súčasne využívaných vozidiel sú zastarané s pravdepodobnoťou dobou odpisu do 2 rokov)
  • modernizácia hardwarového a softwarového vybavenia vedeckých pracovníkov a poskytnutie potrebného zaškolenia
  • zlepšenie infraštruktúry plôch trvalého ekosystémového výskumu
  • postupná renovácia zvyšných laboratórií a ich dovybavenie
  • dovybavenie terénnych meracích zariadení