Ukončené národné

Národné

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid
Ecological relationships in the system host-parasitoid
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Štúdium vzťahov medzi organizmami je základom porozumenia evolúcie. Interakcie medzi hostiteľom a jeho parazitoidom sú atraktívnou oblasťou výskumu evolučných biológov. Len malá časť známych skupín parazitoidov je asociovaných s nebezpečným typom hostiteľa. Výnimkou sú lumky zo skupiny Polysphincta (Hymenoptera), ktorých hostiteľmi sú pavúky (Araneae). V projekte budú zhodnotené ekologické a behaviorálne dáta v obidvoch organizmoch. Výskum bude realizovaný na stromovej vegetácií, kde sa bude hodnotiť vplyv ekologických faktorov (výškový gradient, typ biotopu a dreviny, expozícia) na pavúky a ich parazitoidov. Zisťovať sa bude vplyv manažmentu (konvenčné vs ekologické hospodárenie) na spoločenstvá pavúkovcov a ich parazitoidov v ovocných sadoch a vinohradníckej krajine. Experimentálne sa bude testovať hostiteľské spektrum a manipulácie parazitoidov. Očakáva sa, že zistené nové poznatky o ich biológií a ekológii umožnia lepšie pochopiť evolúciu interakcií medzi takto významne prepojenými organizmami.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
ENVIRO PLUS - Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu
Supporting the R&D activities of a unique research team
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Základným cieľom projektu je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a podniku ESPRIT spol. s r. o. obsahovo zameraných do znalostnej oblasti environmentálne inžinierstvo. Témy projektu sú zamerané na produktové línie v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie:1) Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením2) Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve.
Web stránka projektu: https://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/strukturalne-fondy-2/enviro-plus/
Doba trvania: 27.9.2022 - 31.12.2023
ECOTOUR - Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu
Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Vedeckým zámerom projektu je vývoj a tvorba nových metód hodnotenia kultúrnych, vybraných relugačných a podporných služieb ekosystémov s využitím kvantifikačných techník ako ponuka krajiny pre dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Z metodologického hľadiska budeme vychádzať z viacerých metód ako sú metóda Spreadsheet-Type (metóda matrice)( Burkhard et al., 2009, 2014., Mederly et al., 2019, Nuegarten et al., 2018, Maes, 2011, 2012b, 2013, 2015, 2018) a z hodnotenia stupňa hemeróbie a krajinnoekologickej významnosti krajinnej pokrývky podľa autorov Krnáčová, Barančok, Pavličková (2018), kde hodnotíme vlastne biofyzikálnu charakteristiku prvkov. Táto metodika umožňuje navrhnúť vhodný a citlivý druh cestovného ruchu. Súčasťou projektu je aj porovnanie historického spôsobu využitia krajiny zo súčasným stavom a stanovenie stupňa zmien krajinnej diverzity a biodiverzity (Maes et al., 2015).
Doba trvania: 1.1.2021 - 12.12.2023
OP KŽP (Verzia 1 - Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) : Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n
Change to the Operational Programme Quality of the Environment (version 15). Report on the evaluation of a strategic document with national impact pursuant to Act. No. 24/2006 Coll. on environmental impact assessment and on amendment and supplementation o
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklósová Viktória, PhD.
Anotácia: Vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) - z hľadiska jeho predpokladaných vplyvov na životné prostredie v rozsahu podľa prílohy zákona č. 24/2006 Z. z.“ Poskytnutie písomných doplňujúcich informácii k Správy o hodnotení strategického dokumentu.vypracovanie prezentácie/ výkladu Správy o hodnotení strategického dokumentu na verejnom prerokovaní.Vyhodnotenie stanovísk a vznesených pripomienok predložených k Správe o hodnotení strategického dokumentu.Vyhotovenie Správy o hodnotení strategického dokumentu vo finálnom znení a jej predloženie Ministerstvu životného prostredia SR.
Web stránka projektu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-verzia-15-
Doba trvania: 26.4.2023 - 31.7.2023
URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. Celkovým cieľom plánovaných výskumných aktivít je vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 - znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Tvorba nových prístupov a údajov pre včasné hodnotenie, monitoring a prognózy sucha. Predikcia klimatických zmien a komplexné hodnotenie dopadov na poľnohospodársku krajinu. Hodnotenie miery degradácie pôdy a návrhy optimálneho využívania pôdy. Multidisciplinárny prístup pre komplexné zhodnotenie dopadov klimatických zmien na poľnohospodárstvo a podporu návrhov adaptačných stratégií bude charakterizovaný najmä využitím novovzniknutých údajov (DPZ deriváty, pedologické modelovanie, klimatické datasety, krajinné a ekonomické modelovanie, údaje z terénneho výskumu) ako vstupných parametrov procesných a empirických modelov, čím prispeje k ich rozvoju a zvýšeniu spoľahlivosti v konkrétnych podmienkach Slovenska.
Doba trvania: 3.4.2020 - 30.6.2023
Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes
Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Vplyv človeka na krajinu Slovenska sa začína výrazneješi prejavovať od obobia neolitu (mladšia doba kamenná).Procesy akulturácie (vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien)sprevádzajú ľudstvo celou históriou a odrážajú sa na jeho životnom prostredí (Škvarna 2007). Vplyv človeka nakrajinu sa môže javiť na prvý pohľad pre ľudstvo ako kladný, na samotnú prírodu však môže mať vplyvnegatívny, a teda v konečnom dôsledku záporný aj pre človeka (Erten, Van Deb Berg, Weissing 2007). Preto jedôležité analyzovať dopad zmien v krajine nielen na človeka, ale i prírodné ekosystémy. Cieľom projektu je vmodelových územiach rekonštruovať krajinu vo viacerých obdobiach historickej a archeologicej minulosti azhodnotiť v nich dôsledky ľudskej činnosti. Dôležitú úlohu bude mať konfrontácia koevolúcie osídlenia a zmienvegetácie v územiach v tých istých chronologických úsekoch. Zároveň bude na modelových územiach prebiehaťanalýza súčasného stavu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Ex-ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
-
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklósová Viktória, PhD.
Anotácia: V zmysle návrhu nariadenia EPaR o Strategických plánoch SPP bude Strategický plán SPP (SP)základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky, na základe ktorého bude implementovanápodpora EÚ z EPZF aj EPFRV. Ex-ante hodnotenie a strategické environmentálne hodnotenie (SEA) sú povinnými súčasťami SP amusia byť spracované zároveň a po celú dobu prípravy SP. Súčasťou ex ante hodnotenia je strategické environmentálne hodnotenie (SEA). Prínosom SEA jeidentifikovať, popísať a zhodnotiť vplyvy, ktoré môžu mať významný dosah na životné prostredie prirozhodovacom a implementačnom procese SP SPP.Hodnotenie SEA musí byť súčasťou ex ante hodnotenia, ako samostatná správa a je nedeliteľnousúčasťou SP SPP, ktoré napomôže komplexne zhodnotiť predpokladaný vplyv SP SPP na životnéprostredie a zdravie vrátane porovnania s existujúcim stavom životného prostredia. Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovanýpre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadovéhohospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovaniaalebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokumentspolufinancovaný Európskou úniou.SEA musí byť vykonaná v súlade s prílohou 1 smernice SEA. Musí byť naviazaná alebo prepojená stematickým rozsahom platnosti v ex ante a musí sa sústrediť na prípravu správy o vplyve SP SPP naživotné prostredie. SEA bude zameraná na vyhodnotenie možných vplyvov pripravovanéhostrategického dokumentu - SP SPP na životné prostredie a ich optimalizáciu. V súlade s ustanoveniamizákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, vypracovanie oznámenia a správy o hodnotení strategickéhodokumentu môže vykonať len PO alebo FO evidovaná MŽP SR v osobitnomzozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ŽP.
Doba trvania: 1.6.2019 - 31.12.2022
Demetra - Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (Demetra)
Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia (Demetra)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt reaguje na súčasné rýchle a rozsiahle zmeny poľnohospodárskej krajiny (PK), ktorých dôsledky sú nedostatočne známe. Cieľom je zhodnotiť rozsah a rozmiestnenie novodobých zmien využívania PK Slovenska po r. 1990, ich trendov a dopadov na plnenie hlavných funkcií PK a od nich závislých ekosystémových služieb. Koncepčne je projekt založený na prístupe DPSIR hodnotiacom environmentálne súvislosti ľudských aktivít vo forme kauzálneho reťazca sledujúceho príčiny, stav a následky. Hlavnými originálnymi črtami projektu sú komplexný prístup s analýzou a hodnotením prírodných i socio-ekonomických faktorov, dôraz na využitie medzinárodne zavedených indikátorov, analýza trendov vývoja s formulovaním možných budúcich scenárov, prepojenie viacerých priestorových úrovní, kombinácia analytických postupov s empirickými poznatkami a zapojenie zainteresovaných skupín spoločnosti. Projekt bude riešený počas 48 mesiacov (07/2018-06/2022). V projekte budú vyvinuté špeciálne metódy, postupy a indikátory, ktoré budú aplikované na úrovni Slovenska a v lokálnych prípadových štúdiách vo všetkých hlavných typoch PK. Okrem vedeckého prínosu bude výstupom projektu aj návrh opatrení, nástrojov a postupov pre rozhodovanie a plánovanie udržateľného využívania PK.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov
Historical and present changes in the landscape diversity and biodiversity caused by natural and anthropogenic factors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V prírodnom prostredí neustále prebiehajú procesy, ktoré ovplyvňujú krajinný ráz, menia charakter alebo intenzitu prirodzených faktorov prostredia a formujú celkový stav životného prostredia. Tieto procesy prirodzene ovplyvňujú a menia aj krajinnú diverzitu a biodiverzitu. Do týchto prirodzených procesov významnou mierou zasahuje človek a v súčasnosti antropogénne vplyvy na krajinu a biodiverzitu presahujú vplyvy vyplývajúce z prirodzeného vývoja území. Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien krajiny a biodiverzity vybraných území vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych stresových faktorov v rôznych časových obdobiach. Pozornosť bude venovaná rozlíšeniu zmien krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom prirodzeného vývoja území, vplyvom globálnych faktorov (napr. zmena klímy) a vplyvom pôsobenia človeka v krajine z pohľadu historického od osídľovania území, zmien v spôsobe a intenzite využívania krajiny, až po súčasné pôsobenie významne ovplyvňujúce celkový stav prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vypracovanie automatizovaného podporného systému na spracovanie dokumentácie MÚSES
-
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny
Research of biocultural values of landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: V poslednom období rastie záujem o výskum, ktorý umožňuje definovať biotopy a krajinu vytvorené ľudskou kultúrou a určiť spôsoby, ktorými spoločnosť formuje svoje prírodné prostredie a je ním formovaná (UNESCO 2007). Rastie tiež dopyt po zabezpečení diverzity v každej dimenzii života a jej zahrnutí do politických programov. To všetko vyžaduje revíziu súčasnej stratégie ochrany biodiverzity, ktorá často obchádza vysoko hodnotné územia v človekom využívanej krajine a sústreďuje sa prevažne na ochranu prírodnej krajiny. Nový koncept “biokultúrnej diverzity”, ktorý poukazuje na vzájomnú súvislosť jej biologickej a kultúrnej dimenzie, ich vzájomné interakcie, závislosti, spoločný vývoj, ohrozenia ako aj ich súvis so sociálnym a ekonomickým rozvojom spoločnosti, túto zmenu prístupu umožňuje. Cieľom pilotného projektu je priniesť nové kvalitatívne a kvantitatívne poznatky pri hodnotení vzájomného prepojenia biologickej a kultúrnej diverzity ako aj zadefinovanie nových princípov ochrany biokultúrneho dedičstva.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálnokultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)
Evaluation of the transformation of natural and socio-cultural diversity of the cultural landscape in Slovakia (on example of selected areas)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Kultúrna krajina je svedectvom súčasného spôsobu života a zároveň aj zhmotnením dlhoročných zásahovnašich predkov do krajiny vystupujúcich v podobe štruktúr historickej kultúrnej krajiny. Popri hmotnej dimenzii má historická kultúrna krajina aj nehmotnú sociálno – kultúrnu dimenziu, ktorú vytvára historický kontext jej vzniku a vývoja i spôsob vnímania jej hodnôt a fungovania súčasníkmi. Analýza terminologických nezrovnalostí a vyhodnotenie implementácie problematiky historickej kultúrnej krajiny do právneho poriadku SR budú prvými z cieľov. Nadväzovať bude metodika identifikácie historickej kultúrnej krajiny v typologicky odlišných modelových územiach Slovenska. Hlavným cieľom bude spracovanie metodiky na hodnotenie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity historickej kultúrnej krajiny, jej porovnanie so súčasnou kultúrnou krajinou, určenie miery jej transformácie a náčrt možností jej ochrany.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Návrh algoritmov pre jednotlivé časti dokumentov MÚSES
Proposals of the algorythm for the individual parts of the the documents of LTSES (Local Territorial System of Ecological Stability)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2020 - 31.12.2020
RÚSES - Regionálny územný systém ekologickej stability okresov Bratislava, Trnava, Malacky, Pezinok, Gelnica
Regional Territorial Systems of Ecological Stability - districts of Bratislava, Trnava, Malacky, Pezinok, Gelnica
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Regionálne územné systémy ekologickej stability – ÚKE SAV v spolupráci s UK v Bratislave, UKF v Nitre, TU vo Zvolene a s firmou ESPRIT sa podieľa na spracovaní regionálnych územných systémov ekologickej stability. ÚKE SAV sa podieľa na spracovaní 5 regionálnych územných systémov ekologickej stability – okres Malacky, Pezinok, Trnava, Gelnica a Bratislava. V tomto roku sme sa sústredili na spracovanie súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá bude východiskovou bázou pre priestorovú špecifikáciu biotopov a následne prvkov kostry ÚSES a tiež na identifikáciu stresových faktorov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd
Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na ekológiu a pôdy sekundárnych lesných porastov, ktoré vznikli v dôsledku zmien využívania krajiny v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré sa odlišujú prírodnými podmienkami a formou bývalého využívania. Modelové územia budú situované najmä v celkoch Malé Karpaty (zalesnené bývalé vinohrady a pasienky, nekarbonátové horniny) a Považský Inovec (zalesnené pasienky, karbonátové horniny). Projekt má interdisciplinárny charakter. V rámci vegetačnej časti projektu sa vypracuje podrobná fytocenologická a floristická charakteristika študovaných lesných porastov, ktorá bude údajovou bázou pre ďalšie aktivity, ako je stav, priebeh a smerovanie sekundárnej sukcesie, ekologické a socio-ekonomické hodnotenie danej vegetácie a pod.. V pôdnej časti sa budú sledovať základné a niektoré špeciálne pôdne charakteristiky, ktoré o.i. poslúžia aj na zhodnotenie vplyvu historického a aktuálneho využívania krajiny na pôdu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Spracovanie miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) Dolný Lopašov
Elaboration of territorial system of ecological stability of Dolný Lopašov
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Územný systém ekologickej stability (MUSES) bol spracovaný pre modelové územie Dolný Lopašov. Pri spracovaní bol aplikovaný nový metodický prístup (Miklós a kol., 2020) s využitím algoritmov pre automatizované spracovanie projektov MÚSES na úrovni obcí. Výstupom projektu je záverečná štúdia spracovaného MÚSES.
Doba trvania: 1.2.2020 - 30.11.2020
Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie
Assessment of landscape changes and their environmental impacts
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je preklenutie zložkového prístupu vo výskume krajiny a preklenutie sektorového prístupu v manažmente krajiny a ich nahradenie integrovaným prístupom. Integrovaný manažment zabezpečí taký systém hospodárenia v krajine, ktorý zosúlaďuje rozvoj jednotlivých socioekonomických aktivít s ochranou biodiverzity a stability krajiny, s ochranou prírodných zdrojov, ako i s ochranou životného prostredia. Projekt vytvára integrovanú vedecko-výskumnú základňu implementujúcu interdisciplinárny prístup syntetizujúci zameranie hraničného výskumu s orientáciou na oblasť životného prostredia. Hlavným výsledkom projektu bude vypracovanie nového inovatívneho prístupu k hodnoteniu zmien krajiny a jej ekosystémov na interdisciplinárnom prístupe, čím sa preklenie doterajší zložkový prístup ku krajine.
Web stránka projektu: https://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/projekty/strukturalne-fondy/
Doba trvania: 31.12.2019 - 31.3.2020
Metodika na automatizované generovanie dokumentov Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES)
Methodology for automated generation of documents of the Local Territorial System of Ecological Stability (LTSES)
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. Prof. RNDr. Miklós László, DrSc.
Anotácia: Vytvorenie metodiky na automatizovanú tvorbu dokumentov MÚSES. Metodika systematizácie kardinálnych krokov generovania dokumentov MÚSES bude obsahovať:• Analýzy krajinných štruktúr vo vzťahu k ÚSES• Integrácia analytických údajov do syntetických priestorových jednotiek• Účelová interpretácia syntetických priestorových jednotiek• Funkčnú charakteristika priestorových jednotiek pre návrhy priestorovej štruktúry a obsahu prvkov ÚSES.
Doba trvania: 7.1.2020 - 15.2.2020
ECOMODELTUR - Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu
The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Vedeckým zámerom projektu je tvorba a aplikácia nových kvantitatívnych metód hodnotenia kultúrnych služieb ekosystémov krajiny. Vychádzame z hodnotenia krajinnoekologickej významnosti (KEV) prvkov LAND COVER na základe biologickej diverzity, estetických hodnôt ekosystémov (EV), kultúrnohistorickej významnosti kultúrneho dedičstva (KHV). Podkladom je mapovanie aktuálneho stavu a charakteristík prvkov súčasnej krajinnej pokrývky (LAND COVER) urbánneho prostredia Bratislavy, ktoré sme spracovali podľa legendy CORINE Land Cover Technical Quide – Addendum 2000 (Bossard, Feranec, Oťahel, 2000) na 3., 4., a 5. hierarchickej úrovni. Reprezentácia tried krajinnej pokrývky je spracovaná vo vektorovej forme, vznikla syntézou tematických a relevantných vrstiev obsiahnutých v ZB GIS doplnená o licencovanú aktuálnu zástavbu odvodenú z ortofotomáp z leteckého snímkovania v r. 2015 (EUROSENSE, s.r.o. r.2015). Tieto boli doplnené terénnym prieskumom v rokoch 2014-2017, ktorý pokračuje v r. 2018.V tomto roku sme spracovali 8 katastrov v rámci modelového územia mesta Bratislava. Zámerom je návrh diverzifikovaných ekologických foriem a druhov CR (ECOTUR), ktoré zohľadňujú úžitky ekosystémov a spoločenskú hodnotu pôvodných biotopov a kultúrno-historických objektov. Súčasťou modelov ECOTUR bude vypracovanie opatrení a regulatív rozvoja s možnosťou implementácie do strategických dokumentov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019
Nezávislé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020
Independent evaluation of the Rural Development Programme for the period 2014-2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Vypracovanie podkladov pre hodnotiace správy vrátane zodpovedanie hodnotiacich otázok pre „Výkon nezávislého hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014-2020“, ktoré poskytne nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj faktorov úspechu a neúspechu.
Doba trvania: 18.12.2015 - 31.12.2019
Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie
Changes in Slovak Landscape Driven by European Union Agricultural Policy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Zmeny krajiny a jej biodiverzity sú výsledkom socio-ekologických interakcií (SEI) v minulosti i v súčasnosti. Modelové územie – Národný Park Poloniny (NPP) s marginálnou geografickou polohou v rámci Slovenska patrí k ekologicky najvýznamnejším regiónom. Územie však prešlo výraznými politickými a socio-ekonomickými zmenami za obdobie posledných desaťročí, ktoré zanechali stopy v krajine. Tradičné formy individ. hospodárenia a typický ráz mimolesnej krajiny zložený z mozaiky lúk, pasienkov a úzkych políčok sa výrazne zmenili, a následne i biodiverzita poľnohospodárskej krajiny, naopak podiel lesa sa výrazne zvýšil. Vplyv výrazných a častých socio-ekonomických zmien podnietil implementáciu odlišných manažmentových opatrení v krajine. Komplexný pohľad na krajinu a jej vzájomné väzby za posledných 60 rokov, s dôrazom na biodiverzitu územia, je hlavným zámerom projektu. Výsledkom projektu je zhodnotiť SEI v NPP a navrhnúť kauzálny reťazec procesov v krajine, ktorý by mohol identifikovať možnosti smerovania vhodného manažmentu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
Rýchlostná cesta R1 - Primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000
Speed Route R1 - Appropriate Impact Assessment on the territories of the Natura 2000
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je členený na tri samostatné časti - úseky rýchlostnej cesty R1: 1. Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja, 2. Korytnica, hranica kraja - Ružomberok, juh a 3. Ružomberok, juh - Križovatka D1. Cieľom projektu je realizovanie podrobného prieskumu flóry, fauny a biotopov v dotknutom území a vypracovanie dokumentácie primeraného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na územia Natura 2000 v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2019
Kanály - Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Odvodňovacie kanálové sústavy ako umelý multifunkčný antropogénny prvok v krajine, majú svoje ďalšie špecifické funkcie, ktorým sa doteraz nevenovala pozornosť. Dôvodom výstavby týchto kanálových sústav bola intenzifikácia poľnohospodárskej výroby a odvádzanie vnútorných vôd. Stavebné charakteristiky kanálov sú analogické s tokom. Tieto charakteristiky je potrebné prehodnotiť z hľadiska ich funkčného využitia v konkrétnych podmienkach územia. V dôsledku zmeny poľnohospodárskej politiky ďalšia výstavba a údržba melioračných kanálov prakticky neexistuje a životnosť nadväzných technických segmentov končí. Sekundárne odvodňovacie kanály sú postupne zazemňované, dochádza k rozvoju drevinovej vegetácie a prestávajú plniť svoju hlavnú funkciu. U hlavných odvodňovacích kanálov je stav obdobný, navyše ich využitie je viazané na kapacitu čerpacích staníc. Primárne a sekundárne kanály predstavujú významné konektívne krajinné prvky a slúžia aj ako refúgium, či biocentrum pre viaceré druhy organizmov. V kanálovej sieti dochádza k výrazným sukcesným procesom. Na základe prehodnotenia súčasného stavu odvodňovacích kanálov bude vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie ich primárnych funkcií a návrh ich multifunkčného využitia. Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav sú významné z hľadiska ochrany a vyžívania krajiny, menovite rozvoja a stability biodiverzity.
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019
Ekologická optimalizácia využívania zosuvných území vo vybraných častiach flyšového pásma, so zreteľom na ich tradičné obhospodarovanie
Ecological optimization of the utilization of landslide areas in selected parts of the flysch zone in regard to the traditional farming
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančoková Mária, PhD.
Anotácia: Výskyt zosuvov vo flyšovej časti Západných Karpát podmieňoval využívanie krajiny od začiatku jeho osídľovania. Miesta, ktoré neboli zasiahnuté výstavbou, boli využívané podľa potrieb agrárneho obyvateľstva. Každý zásah mal vplyv na vývoj cenóz, čím sa vytvorili špecifické habitaty s vysokou variabilitou. Príčinou boli nielen prírodné špecifiká jednotlivých lokalít, ale aj pestrosť hospodárskych návykov a zručností na kopaniciach. Svahové deformácie predstavujú geofaktor, ktorý významnou mierou ovplyvňuje kvalitu životného prostredia. Cieľom projektu je vytvoriť metodický postup hodnotenia zosuvných území vo flyšovom prostredí a ich využívanie v tradičnom obhospodarovaní. Aplikácia tohto metodického postupu bude realizovaná na vybraných územiach, spoločne s návrhmi na ich ekologicky optimálne využívanie.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Zelená infraštruktúra Slovenska
Green Infrastructure of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Koncepcia zelenej infraštruktúry rovnako ako územné systémy ekologickej stability sa zameriava na postupný prechod od čierno-bieleho členenia krajiny na chránenú a nechránenú, ku celoplošnému diferencovanému systému zachovania ekologicky vyhovujúcej krajinnej štruktúry s diferencovaným spôsobom využívania. Cieľom návrhu zelenej infraštruktúry a zmierňovania negatívnych vplyvov jej bariér je preto zachovanie a podpora biodiverzity a diverzity krajiny Slovenska, zachovanie a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého pôsobenia na okolité, ekologicky aj menej stabilné časti krajiny, podpora variant polyfunkčného využívania krajiny s cieľom ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, zachovanie významných krajinných prvkov a špecifikácia bariér a zmierňovanie ich negatívneho vplyvu na jednotlivé „zelené prvky“ v krajine.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
Analýza časovo-priestorovej dynamiky vybraných štruktúr kultúrnej krajiny Slovenska, ich ochrana a udržateľné využívanie
Analysis of temporal-spatial dynamics of the selected cultural landscape structures in Slovakia, their protection and sustainable use
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Obsah a najmä interpretácia konceptu kultúrnej krajiny sú miestami nejednoznačné, čo má negatívne dôsledky na praktický manažment a ochranu krajiny, ako aj na územné plánovanie, právny poriadok i verejnú správu. Prehľad rozpracovanosti problematiky kultúrnej krajiny v domácej a zahraničnej literatúre a spresnenie teoreticko - metodologickej bázy pre potreby projektu sú prvým cieľom. Ďalším krokom je vyhodnotenie procesov zmien štruktúr kultúrnej krajiny na viacerých hierarchických úrovniach: lokálnej (v rozsahu katastrálneho územia obce, resp. jej častí), mikroregionálnej (v rozsahu katastrálnych území niekoľkých obcí) a regionálnej. Pri skúmaní štruktúry kultúrnej krajiny a ich zmien (prírodných, sociálno-ekonomických a kultúrno-historických charakteristík) sa pre každú z úrovní použijú špecifické metodické postupy. Následne sa vyhodnotia trendy zmien, vymedzia sa rámcové zásady a regulatívy ochrany a udržateľného manažmentu kultúrnej krajiny s prihliadnutím na koncept trvalej udržateľnosti.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby
Diversity of agricultural landscape and its ecosystem services
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Projekt bol zameraný na hodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby v rôznych reprezentatívnych typoch krajiny Slovenska. Pozornosť bola venovaná extenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine a historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, ktoré sa vyznačujú vyššou diverzitou krajinných prvkov a prítomnosťou prírode blízkych biotopov, ktoré sa svojou zložitejšou štruktúrou výraznejšie podieľajú na plnení ekologických funkcií v krajine a poskytujú multifunkčné ekosystémové služby pre spoločnosť.Za najdôležitejšie výsledky pri riešení projektu možno považovať 2 práce: článok Lieskovského et al. (2015) venovaný zmenám diverzity krajiny a opúšťaniu, a monografiu o historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny (Špulerová a kol., 2017). Monografia prezentuje diverzitu zachovaných historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, ako typ poľnohospodárskej krajiny vyznačujúca sa vysokou diverzitou. Druhá časť knihy poukazuje na význam týchto diverzifikovaných štruktúr a úžitky, ktoré poskytujú pre spoločnosť. Výsledky nám potvrdili, že historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny sa významnejšie podieľajú na poskytovaní ekosystémových služieb a úžitkov pre spoločnosť.Článok Lieskovského je vysoko citovaný (22 citácii na WOS) a zaoberá sa rozšírením tohto typu krajiny a príčinami ich zrýchleného opúšťania. Štúdia ukázala, že opúšťanie sa vyskytuje najintenzívnejšie na strmých svahoch a na menej úrodných pôdach. Ďalšími faktormi opúšťania sú vzdialenosť od sídel a finančné nástroje.Literatúra:LIESKOVSKÝ, Juraj - BEZÁK, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOLEDA, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta - BÜRGI, Matthias - GIMMI, Urs. The abandonment of traditional agricultural landscape in Slovakia - analysis of extent and driving forces. In Journal of Rural Studies, 2015, vol. 37, p. 75-84. ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - IZAKOVIČOVÁ, Zita - KENDERESSY, Pavol - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - LIESKOVSKÝ, Juraj - PISCOVÁ, Veronika - PETROVIČ, František - KANKA, Róbert - BAČA, Andrej - BARANČOKOVÁ, Mária - BEZÁK, Peter - BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BOLTIŽIAR, Martin - MOJSES, Matej - DUBCOVÁ, Magdaléna - GAJDOŠ, Peter - GERHÁTOVÁ, Katarína - IZSÓFF, Martin - KALIVODA, Henrik - MIKLÓSOVÁ, Viktória - DRÁBOVÁ, Monika - ŠATALOVÁ, Barbora - KRIŠTÍN, Anton - DANKANINOVÁ, Lenka - KALIVODOVÁ, Eva - MAJZLAN, Oto - MIHÁL, Ivan - STAŠIOV, Slavomír - ŠOLOMEKOVÁ, Tatiana - AMBROS, Michal - BALÁŽ, Ivan - HALABUK, Andrej. Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska : monografia získala ocenenie Zlatý Kosák od ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka p. Gabriely Matečnej na Agrokomplexe 2017 v Nitre [Historical structures of agricultural landscape of Slovakia. Bratislava: Veda, 2017. 144 s.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Dlhodobé zmeny vybraných parametrov pôd a ich ekosystémových služieb v závislosti od rôznych foriem využitia krajiny.
Long-term changes of selected soil properties and their ecosystem services depending on the different forms and intensity of agricultural land cultivation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na hodnotenie zmien vybraných pôdnych parametrov v závislosti od rôznych foriem a intenzity využitia poľnohospodárskej krajiny. Výskum bude realizovaný na lokalitách s charakterom tradičnej poľnohospodárskej krajiny (predpoklad extenzívneho hospodárenia) a pre porovnanie aj na miestach s rovnakými podmienkami avšak s odlišným, konvenčným obhospodarovaním pôdy (intenzívne hospodárenie po období kolektivizácie). Zmena pôdnych parametrov bude vyhodnotená na základe porovnania výsledkov aktuálneho prieskumu a analýz s historickými údajmi z databázy Komplexného prieskumu pôd (VÚPOP). Výsledky budú interpretované vo vzťahu k vybraným funkciám pôd. Tieto funkcie budú ďalej definované z pohľadu schopnosti pôd poskytovať vybrané ekosystémové služby na základe aktualizovanej klasifikácie CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services).
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Lesná vegetácia a zmena pôdnych vlastností na bývalej poľnohospodárskej pôde
Forest vegetation and changes in soil properties on the former agricultural land
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na lesné porasty, ktoré vznikli v dôsledku zmien využívania krajiny vo vybraných regiónoch Slovenska odlišujúcimi sa prírodnými podmienkami a formou bývalého využívania: v Malých Karpatoch (po útlme vinohradníctva), v Považskom Inovci (zalesnením pasienkov), a na Kysuciach (zanechaním ornej pôdy). Výskum má interdisciplinárny charakter. V rámci fytocenologicko-floristickej časti projektu sa vypracuje podrobná fytocenologická a floristická charakteristika študovaných lesných porastov, ktorá bude údajovou bázou pre ďalšie aktivity. Pozornosť budeme venovať ekologickému a socio-ekonomickému hodnoteniu dotknutej lesnej vegetácie a priebehu sukcesie, ktorá zásadne určuje stav ako aj budúcnosť jednotlivých porastov. V pôdnej časti sa budú sledovať základné a niektoré špeciálne pôdne charakteristiky, ktoré o.i. poslúžia aj na zhodnotenie vplyvu historického využívania krajiny na pôdu. Mikrobiologická časť sa orientuje na charakteristiku pôdnych mikromycét.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Priestorové a časové trendy akumulácie ťažkých kovov a dusíka v machoch na Slovensku za 25 rokov
Spatial and Time Trends of Accumulation of Heavy Metals and Nitrogen in Mosses in Slovakia in 25 years
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je pokračovanie v zisťovaní zaťaženia územia Slovenska ťažkými kovmi a dusíkom pomocou machov a nadviazanie na výskum, ktorý na Slovensku prebiehal v rámci ICP Vegetácia a VEGA (2010- 2012). Hlavným cieľom projektu je vykonať porovnávacie analýzy a vyhodnotiť zmeny zaťaženia Slovenska po 25 rokoch. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie aktuálneho rozloženia sledovaných elementov v machu na Slovensku; časové a priestorové zmeny 1990-2015; korelácia obsahov elementov a faktorová analýza; vplyv faktorov krajiny (nadmorská výška); zhodnotenie z hľadiska hot spotov, ich príčina a epidemiologická závažnosť zistenia za SK; dlhodobé trendy; porovnanie so susednými krajinami a vypracovanie elementových máp a časové horizonty. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
EcoServ CL - Hodnotenie funkcií a služieb ekosystémov kultúrnej krajiny
Evaluation of ecosystem functions and services of the cultural landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je komplexné hodnotenie služieb ekosystémov na základe vybraných jednotiek REPGEs a ich detailný výskum a testovanie vhodných indikátorov vo vybraných modelových územiach rôznych typov kultúrnej krajiny podľa aktuálnej metodiky CICES (Haines-Young, R., Potschin, M. 2012). Čiastkovými cieľmi sú: 1) Zostaviť komplexný prehľad ekosystémových služieb vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch/ typoch kultúrnej krajiny Slovenska (Miklós, L., Izakovičová, Z., et al., 2006) a definovať kapacitu možných služieb existujúcich ekosystémov; 2) Identifikovať najrelevantnejšie služby vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch kultúrnej krajiny Slovenska z hľadiska ich využiteľnosti na hodnotiace účely a v modelových územiach otestovať ich význam pre lokálnu komunitu; 3) Navrhnúť a otestovať indikátory služieb ekosystémov vo vybraných reprezentatívnych geoekosystémoch/ typov kultúrnej krajiny Slovenska, na príklade vybraných modelových území; 4) Navrhnúť efektívny systém hodnotenia služieb ekosystémov, ktorý explicitne zvýrazní a zviditeľní hodnoty prírodných zdrojov a potrebu ich udržateľného využívania.
Doba trvania: 1.10.2013 - 30.9.2017
Aktuálne využívanie vysokohorskej krajiny, jeho dôsledky na zmenu prostredia a hodnotenie únosnosti vybraných národných parkov Slovenska
Current utilization of high mountain landscape, its impacts on change of environment and assessment of carrying capacity of selected national parks of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piscová Veronika, PhD.
Anotácia: Vysokohorské oblasti vytvárajú priaznivé podmienky na zachovanie špecifických ekosystémov s výrazným ostrovným efektom, glaciálnych reliktov, endemitov a ohrozených druhov fauny a flóry. Ekosystémy sa vyznačujú vysokou ekologickou, sociálno-kultúrnou a ekonomickou hodnotou. Nadmerné zaťažovanie krajiny človekom, ako aj nedostatok vedeckých poznatkov dokumentujúcich dôsledky tohto zaťažovania, prispieva k degradácii vysokohorskej krajiny, ekosystémov, k zmenšovaniam pôvodných populácií až k druhovým stratám, resp. k uchyteniu sa synantropných spoločenstiev a druhov. Cieľom projektu je zhodnotiť dôsledky aktuálneho využívania vysokohorskej krajiny človekom na vybraných lokalitách a posúdiť únosnosť územia na dané aktivity. Výsledky experimentálneho výskumu, mapovanie zmien krajiny, rôzne interpretácie a návrhy môžu reflektovať na monitorovanie reálneho stavu prírody v národných parkoch, jeho ochranu a legislatívu.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
EKOMODEL - Ekologický model rozvoja cestovného ruchu na základe hodnotenia lokalizačných a realizačných predpokladov krajiny s využitím nástrojov GIS a kvantifikačných metód.
The ecological model of tourism development based on assessment of localization and realization assumptions of landscape with use of GIS tolls and quantitation methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena, PhD.
Anotácia: Rozvoj cestovného ruchu je podmienený mnohými faktormi, medzi najdôležitejšie, ktoré budú predmetom riešenia projektu, patria lokalizačné predpoklady prírodnej a antropogénnej sféry, t. j. kultúrno-historické predpoklady. Nezanedbateľnými faktormi rozvoja sú realizačné predpoklady, ktoré súborne zahŕňajú infraštruktúru cestovného ruchu. Spolu tvoria priestorové funkčno-chorologické krajinné celky obvykle viažuce sa na mikroregión alebo región. Funkčno-chorologický prístup k hodnoteniu predpokladov cestovného ruchu umožňuje výstižnejšie usporiadanie teritoriálneho modelu cestovného ruchu. Vytvára tak komplexný pohľad na systém vzťahov medzi cestovným ruchom a krajinou a je metodickým východiskom pre tvorbu ekologických modelov rozvoja cestovného ruchu. Ekologický prístup spočíva jednak vo výbere a aplikácii metodických postupov hodnotenia predpokladov pre rozvoj, jednak v návrhu vhodných foriem a aktivít CR pre vyselektované prírodne a kultúrno-historicky hodnotné krajinné segmenty.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
Ex post - Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013
Ex post evaluation of Rural Development Program for the period 2007-2013
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Vypracovanie podkladov pre hodnotiace správy vrátane zodpovedanie hodnotiacich otázok pre „Ex-post hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2007-2013“, ktoré poskytne nezávislé posúdenie relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov, dosahov ako aj faktorov úspechu a neúspechu.
Doba trvania: 18.12.2015 - 31.12.2016
Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme
Assessment of status and dynamics of habitats using combination of modelling and remote sensing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je rozvoj a tvorba konzistentných prístupov a metód k hodnoteniu stavu a dynamiky biotopov v rozdielnych mierkach, založených na poznatkoch vychádzajúcich z ekosystémového výskumu a na kombinácii metód gradientovej analýzy ekologických dát a diaľkového prieskumu Zeme. Navrhnuté prístupy a metódy budú prostredníctvom prípadových štúdií v rozdielnych mierkach použité na identifikáciu a mapovanie rozšírenia jednotlivých typov biotopov, detekciu ich stavu, zmien a reakcie na vonkajšie vplyvy (najmä extrémne klimatické javy, menežmentové zásahy, chemické poškodenie, narušenia), na zmeny využitia krajiny a procesy s tým súvisiace ako sú urbanizácia, opúšťanie, intenzifikácia.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Synekologické špecifiká v diverzite a dynamike entomofauny borovicových porastov (Pinus sylvestris) na Borskej nížine.
Synecological specifics in diversity and dynamics of pine plantations (Pinus sylvestris) entomofauna on the Borská nížina lowland.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Štúdium štruktúry, dynamiky, biodiverzity a priestorovej distribúcie vybraných skupín hmyzu (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera – Symphyta, Thysanoptera) na základe larválneho štádia a štádia imága v podmienkach viatych pieskov Záhoria v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) a blízkom okolí. Sledovanie populačnej dynamiky fylofágnych škodcov borovice lesnej. Vplyv štruktúry porastov borovice lesnej na bionómiu a ekológiu motýľov (Lepidoptera) s dennou aktivitou. Štúdium trofických interakcií medzi fungivornými kortikolmi z radu Thysanoptera a mycéliami a tiež spórami húb na kmeňoch borovice.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
pôda a krajina - Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny v nepravidelne zaplavovaných územiach
Analyses of soil properties and landscape development for non-regularly overflowed areas
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Boltižiar Martin, PhD.
Anotácia: V súvislosti s globálnou klimatickou zmenou sa častejšie vyskytujú záplavy, ktoré menia nielen charakter krajiny, ale zásadne ovplyvňujú aj spôsob využívania pôdy. Výskyt záplav a trvalejšie, aj keď nepravidelné zamokrenie pôdy, vyvoláva zmeny fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôdy a ovplyvňuje zásobu vody v pôdnom profile. Mení sa charakter krajiny a agroekosystémov daného územia. Riešenie projektu vyplýva z potreby výskumu a analýzy pôdnych vlastností a vývoja krajinnej štruktúry a agroekosystémov po opätovnom zaplavení územia poldra Beša. Projekt nadväzuje na doteraz známe prvotné analýzy krajinnej štruktúry územia, pôdnych vlastností a agroekosystémov z rokov 2007-2009. Projekt bude orientovaný na posúdenie zmien pôdnych vlastností, zásoby pôdnej vody, druhového zastúpenia trávnych systémov a krajinnej štruktúry po zaplavení územia v roku 2010. Získané výsledky z terénnych meraní a laboratórnych analýz vzoriek pôdy budú porovnané s výsledkami z roku 2009. Výsledkom riešenia bude analýza zmien pôdy a krajiny. Možné scenáre vývoja sa budú simulovať na matematických modeloch a vyústia do manažmentu územia. Záverečná analýza získaných výsledkov bude modelom pre podobné územia v rámci Slovenska.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Archetypy Sloven - Atlas archetypov poľnohospodárskej krajiny SR
Atlas of the Archetypes of the agricultural landscape of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na priestorovú analýzu archetypov krajiny Slovenska a vytvorenie ich databázy vo forme katalógu. Archetypy krajiny predstavujú historické a dlhodobo sa formujúce štruktúry krajiny, ktoré sú výsledkom historických zmien, socioekonomických podmienok a prírodných faktorov prostredia. Ide o špecifické kompozície prvkov v mozaike krajiny determinované aktivitami človeka v kontexte potenciálu krajinného typu. Pomocou technológií DPZ a CilS budú identifikované a analyzované jednotlivé archetypy od nížinnej až po vysokohorskú krajinu Slovenska. Výsledky projektu budú zahŕňať teoreticko-metodickú oblasť ako aj aplikačnú v rámci krajinnoekologického výskumu a plánovania. Zámerom je vytvoriť publikáciu zameranú na identifikáciu a klasifikáciu archetypov, ktorá bude doplnená mapovým a obrazovým kalalógom archetypov Slovenska.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015
Vybudovanie „Centra pre aplikovaný diaľkový prieskum Zeme
Construction of "Center for Applied Remote Sensing of the Earth"
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mojses Matej, PhD.
Anotácia: Hlavné výskumné aktivity: výskumná aktivita 1: Vývoj predpovedného modelu odhadu úrod poľnohospodárskych plodín na báze DPZ; výskumná aktivita 2: Vývoj algoritmov DPZ na včasnú indikáciu stavu a poškodenia vegetácie v rôznych mierkach; výskumná aktivita 3: Aplikácia DPZ pre hydrologické modelovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd; výskumná aktivita 4: Modelovanie šírenia rádioaktívnych látok v prostredí; výskumná aktivita 5: Dlhodobé zmeny štruktúry a produkcie alpínskych a lesných ekosystémov pod vplyvom klimatických zmien a znečistenia ovzdušia.
Doba trvania: 1.11.2015 - 31.12.2015
Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa - Ornitologický prieskum na stavbe ÚČOV Vrakuňa
Intensification and modernization of WWTP Vrakuňa - ornithological survey of the WWTP Vrakuňa
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je preukázanie vplyvu ÚČOV Vrakuňa a dopadov prebiehajúcej rekonštrukcie na zloženie fauny vtákov a ich potenciálnych konfliktov s prevádzkou Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.
Doba trvania: 12.5.2014 - 30.11.2015
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
Renovation and construction of technical infrastructure for research and development of the Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mojses Matej, PhD.
Anotácia: Zámerom projektu je modernizovať a doplniť technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie SAV – pobočky v Nitre pre výskum v oblasti krajinnej ekológie, krajinnoekologického plánovania, manažmentu krajiny a v oblasti dlhodobého ekologického výskumu ekosystémov. Projekt má dve hlavné témy: 1) budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií na báze GIS technológií pre podporu aktivít výskumu v oblasti krajinnej ekológie, prostredníctvom serverového a mobilného aplikačného GIS vybavenia a komplexného informačného systému pre účely ekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) budovanie a modernizácia infraštruktúry pre ekosystémový výskum. Ciele projektu: 1) Vytvorenie systému, pozostávajúceho z technickej infraštruktúry, štandardného a špecializovaného programového vybavenia a priestorovej databázy, umožňujúceho novú kvalitu krajinnoekologického výskumu pre potreby krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) Doplnenie prístrojového vybavenia pracoviska tak, aby podporovalo a rozšírilo možnosti ekosystémového výskumu so zameraním na ekosystémy horských lúk a lesné ekosystémy, vrátane dopadu globálnych zmien.
Doba trvania: 1.11.2012 - 31.5.2015
Správa o hodnotení strategického dokumentu: Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020
Strategic environmental assessment of document: The Rural Development the programming period 2014 - 2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.1.2015
Fytoindikácia pôdnych vlastností lesných ekosystémov Západných Karpát a modelovanie indikačných hodnôt rastlín
Phytoindication of soil properties of Western Carpathian forest ecosystems and modelling of plant indication values
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na fytoindikáciu vybraných pôdnych vlastností v lesných ekosystémoch Západných Karpát a revíziu existujúcich systémov indikácie vlastností stanovišťa prostredníctvom rastlín. Na základe modelovania pravdepodobnostných funkcií výskytu rastlinných druhov pozdĺž vybraných pôdnych gradientov sa pre príslušné druhy vypracuje systém indikátorov – t. j. ich ekologických optím a amplitúd. Študovať sa budú hlavné zložky pôdno-ekologického gradientu, t. j. pôdna reakcia/živiny a pôdna vlhkosť. Takýto systém bude vychádzať z robustnej analýzy rozsiahlych originálnych fytocenologických a pôdnych údajov. Pozornosť sa bude venovať aj súvisiacim metodickým špecifikám (otázky týkajúce sa stratifikovaného a pravidelného vzorkovania, modelovania na krátkych a dlhých gradientoch a pod.). Analýza metodických špecifík umožní vyjadriť neistoty v systéme druhových kriviek a indikačných hodnôt. Výsledky umožnia vytvoriť kalibrovaný a verifikovaný systém odhadovania zmien pôdnych parametrov na základe zmien druhového zloženia.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel
Evaluation of environmental quality of rural settlements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014
Socio-ekologický výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území NP Poloniny v kontexte globálnych zmien
Socio-ecological research of landscape and biodiversity change in mountain area of the NP Poloniny in context of global changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: Zmeny krajiny a jej biodiverzity sú výsledkom socio-ekologických interakcií (SEI) v minulosti i v súčasnosti. Modelové územie – Národný Park Poloniny (NPP) s marginálnou geografickou polohou v rámci Slovenska patrí k ekologicky najvýznamnejším regiónom. Územie však prešlo výraznými politickými a socio-ekonomickými zmenami za obdobie posledných desaťročí, ktoré zanechali stopy v krajine. Tradičné formy individ. hospodárenia a typický ráz mimolesnej krajiny zložený z mozaiky lúk, pasienkov a úzkych políčok sa výrazne zmenili, a následne i biodiverzita poľnohospodárskej krajiny, naopak podiel lesa sa výrazne zvýšil. Vplyv výrazných a častých socio-ekonomických zmien podnietil implementáciu odlišných manažmentových opatrení v krajine. Komplexný pohľad na krajinu a jej vzájomné väzby za posledných 60 rokov, s dôrazom na biodiverzitu územia, je hlavným zámerom projektu. Výsledkom projektu je zhodnotiť SEI v NPP a navrhnúť kauzálny reťazec procesov v krajine, ktorý by mohol identifikovať možnosti smerovania vhodného manažmentu krajiny.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2014
Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
Contamination of mining country by toxic elements at selected Cu- deposits and possibilities of its remediation.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Výsledky mineralogického, hydrologického a geochemického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom baníckou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác bude aj školenie 4 doktorandov. Kľúčové slová: ťažké kovy, banícka krajina, kontaminácia, remediácia.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014
Štúdia komplexného vplyvu prípravy a realizovania sút\'aží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná - Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území
A comprehensive study of the impact of the preparation and realisation of competitions in the WINTER OLYMPICS 2022 in Krakow Jasná Centre – Nízke Tatry Mts. on the environment in the affected territory
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie komplexného vplyvu prípravy a realizovania súťaží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území.
Doba trvania: 28.3.2014 - 15.6.2014
Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a metód paralelného počítačového modelovania s využitím pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov
Research, development and application of advanced methods of geoinformatics, remote sensing and methods of parallel computation based on advanced hardware and software instruments, which enable parallel processing. Application of advanced sophisticated m
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Strategické ciele projektu: posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou. Špecifické ciele projektu: 1) dosiahnutie vyššej úrovne inovatívnej schopnosti v oblasti high-tech, konkrétne v oblasti výskumu a aplikácie pokročilých metód diaľkového prieskumu Zeme a pokročilých metód počítačového modelovania; 2) posilnenie výskumno-vývojovej základne a dosiahnutie stavu vedomostí a schopností, ktorý umožní dosahovať výstupy kvalitatívne porovnateľné so špičkovou medzinárodnou úrovňou. Hlavné aktivity: 1) vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých geoinformatických metód a DPZ; 2) implementácia pokročilých geoinformačných technológií do užívateľskej praxe; 3) analýza dostupných zdrojov satelitných dát, aplikácia metód kalibrácie dát, vývoj a implementácia nástrojov analýz, interpretácie a validácie dát DPZ; 4) automatizácia vytvorenej metodiky pre klasifikovanie krajinnej pokrývky a kultúrnych plodín pomocou dát a technológií diaľkového prieskumu Zeme – vytvorenie softvérového nástroja; 5) rozvoj metodológie postavenej na technológiách paralelného počítačového modelovania; 6) vývoj a implementácia softvérových algoritmov pre aplikáciu metód paralelného modelovania na šírenie rádioaktívnych látok a iných polutantov v atmosfére a v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.6.2010 - 30.5.2014
Metodika hodnotenia vybraných suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd
Methodology for assessment of Groundwater Dependent Terrestrial Ecosystems
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovať návrh metodiky hodnotenia vybraných suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách. Návrh metodiky reflektuje požiadavky dokumentu rámcovej smernice o vodách definované v prílohe II, a to najmä: 1) stanovenie tých útvarov podzemnej vody, od ktorých sú priamo závislé suchozemské ekosystémy; 2) súpis významných pridružených suchozemských ekosystémov, s ktorými je útvar podzemnej vody dynamicky spojený; 3) hodnotenie významného poškodenia EZPV v súvislosti so zlým chemickým alebo kvantitatívnym stavom pridruženého UPZV.
Doba trvania: 21.1.2014 - 31.3.2014
Určenie spoločenskej hodnoty ohrozených karpatských biotopov Slovenska
Assessment of social value of the Slovak Carpathian habitats
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Doba trvania: 1.9.2013 - 31.3.2014
Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020
Ex-ante assessment of the Rural Development Programme for the years 2014-2020
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 5.8.2013 - 31.12.2013
Ekosystémy - Suchozemské ekosystémy závislé od útvarov podzemných vôd
Groundwater Dependent Terrestrial Ecosystems
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: V rámci projektu bola vytvorená štúdia: Halabuk A., Špulerová J., 2012: Aktualizácia zoznamu lokalít suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vodách (RSV), ÚKE SAV, 20s.
Doba trvania: 1.10.2012 - 31.12.2013
Významnosť a úžitky ekosystémov v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny
Significance and ecosystem services of historical structures of agricultural landscapes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Význam prírodných, poloprírodných a kultúrnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajne je pri ochrane biodiverzity mnohonásobný. Ostrovy druhovo bohatých rastlinných a živočíšnych spoločenstiev predstavujú aj biotopy historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, ktoré majú nenahraditeľnú úlohu aj pri zadržiavaní vody v krajine a pri pôdnej erózii z hľadiska klimatických zmien. Tieto ekosystémy plnia mnohé funkcie a úžitky, ktoré sú nepostrádateľné pre ľudskú spoločnosť a vyznačujú sa vysokou ekologickou, sociálno-kultúrnou a ekonomickou hodnotou. Nedostatočné oceňovanie hodnôt ekosystémov ako aj nedostatok vedeckých poznatkov dokumentujúcich významnosť a úžitky týchto štruktúr v krajine prispieva k degradácii ekosystémov ako aj k stratám biodiverzity. Cieľom projektu je priniesť nové kvantitatívne a kvalitatívne vedecké poznatky pri ohodnocovaní funkcií a úžitkov ekosystémov, ktoré by mohli byť použité aj pri rozhodovacích procesoch alebo pri napĺňaní dohovorov (Dohovor o biodiverzite, Dohovor o krajine).
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013
Žiadosť o poskytnutie podpory na vydávanie časopisu Životné prostredie
Aid application for the issue of the journal Životné prostredie
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Podpora na vydávanie časopisu Životné prostredie z Environmentálneho fondu
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
ESPRIT - RÚSES Turčianske Teplice, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom
Territorial system of ecological stability of the regions: Turčianské Teplice, Spišská Nová Ves a Žiar nad Hronom
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie vybraných krajinnoekologických podkladov pre tvorbu územného systému ekologickej stabilty, a to: analýza, syntéza a hodnotenie biotických podmienok, analýza a hodnotenie SKŠ, analýza a priestorová syntéza stresových faktorov, analýza a priestorová syntéza pozitívnych socioekonomických javov a návrh kostry ÚSES a ekostabilizačných opatrení.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.7.2012 - 30.3.2013
Fungovanie nížinného lesného ekosystému pod tlakom globálnych environmentálnych zmien
Functioning of lowland forest ecosystem under pressure of global environmental changes - the Báb Research Site
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Súčasné poznatky o možných globálnych zmenách klímy a iných environmentálnych tlakov naštartovali enormné množstvo výskumných aktivít skúmajúcich možné dopady na ekosystémy. Z tohto hľadiska sa znovu objavil záujem o detailné poznanie fungovania ekosystémov v nových environmentálnych podmienkach a prehĺbila sa potreba integrovaného ekosystémového výskumu. Detailné časovopriestorové analýzy vybraných komponentov lesného ekosystému môžu významne prispieť k pochopeniu dynamiky lesného ekosystému a hodnoteniu jeho odozvy na možné zmeny klímy a ostatných environmentálnych tlakov. Lesohospodársky manažment tvorí jeden zo základných faktorov podmieňujúci stav a vývoj lesného ekosystému, preto je ho taktiež nevyhnutné zohľadniť pri dlhodobom ekosystémovom výskume. V predkladanom projekte by sme chceli prispieť k celkovým poznatkom o sezónnej dynamike a priestorovej heterogenite vybraných komponentov lesného ekosystému v podmienkach Bábskeho lesa, zohľadňujúc súčasný lesohospodársky manažment.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Priestorové a časové trendy akumulácie ťažkých kovov v machoch na Slovensku za 25 rokov
Spatial and temporal trends in the 25-year accumulation of heavy metals in mosses in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Maňkovská Blanka, DrSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je pokračovanie v zisťovaní zaťaženia územia Slovenska ťažkými kovmi, arzénom, sírou a dusíkom pomocou machov a nadviazanie na výskum, ktorý na Slovensku prebiehal v rámci ICP Vegetácia (1990-2005). Hlavným cieľom projektu je vykonať porovnávacie analýzy a vyhodnotiť zmeny zaťaženia Slovenska po 25 rokoch. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie aktuálneho rozloženia sledovaných elementov v machu na Slovensku; časové a priestorové zmeny 1990-2010; korelácia obsahov elementov a faktorová analýza; vplyv faktorov krajiny (nadmorská výška); zhodnotenie z hľadiska hot spotov, ich príčina a epidemiologická závažnosť zistenia za SK; dlhodobé trendy; porovnanie so susednými krajinami a vypracovanie elementových máp a časové horizonty. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Stanovenie účelových vlastností krajiny ako podklad pre krajinnoekologický výskum
Identification of purposive landscape features as the basis of landscape ecological research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je na základe interpretácie abiotických, biotických a socioekonomických ukazovateľov krajiny rozpracovať existujúce a vypracovať nové metodické postupy pre vybrané účelové/funkčné vlastnosti krajiny. Účelové vlastnosti krajiny poskytujú informáciu o predpokladoch a spôsobe využívania územia, možnej reakcii krajiny na vonkajšie podnety, resp. náchylnosti krajiny na zmeny vplyvom rôznych činností človeka a i. Niektoré územie citlivejšie reaguje na zmenu prostredia, čím pôvodné vlastnosti krajiny nadobúdajú iný charakter. Súčasťou projektu je overenie interpretačného postupu tvorby účelových vlastností krajiny na vybrané modelové územia za poľnohospodársku, urbanizovanú a lesnú/rekreačnú krajinu, resp. na celom území Slovenska. Účelovými vlastnosťami možno vyjadriť mieru fungovania prírodných procesov v krajine, stupeň premeny krajiny a pod. Proces krajinnoekologickej interpretácie tvorí významné kritérium pri rozhodovacích procesoch, ktoré sa uplatňuje pri návrhu ekologického využívania krajiny.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012
Vplyv experimentálne zvýšenej teploty a zvýšenej depozície dusíka na zraniteľné ekosystémy alpínskych lúk
Effect of experimental warming and nitrogen deposition on sensitive alpine meadow ecosystem
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: V predkladanom projekte sa zaoberáme vplyvom oteplenia (T) a zvýšenej depozície dusíka (N) na sekvestráciu uhlíka (C), vegetáciu a vyplavovanie N v modelovom ekosystéme alpínskych lúk, ktoré sú zvlášť citlivé na vyššie uvedené globálne zmeny. Otepľovanie môže významne ovplyvniť mikrobiálnu aktivitu, dostupnosť živín a čistú ekosystémovú produkciu (NEP). Zvýšená depozícia N môže ešte viac prispieť k interakcii ekosystémových procesov s vyústením do variabilnej odozvy ekosystémov a nepredvídateľného príspevku k výslednej sekvestrácii C. V projekte budeme študovať interaktívny vplyv T a zvýšenej depozície N na kľúčové procesy a komponenty NEP - čistú primárnu produkciu, rozklad opadu, pôdnu respiráciu a mikrobiálnu aktivitu, mineralizáciu a dostupnosť N ako i odozvu vybraných druhov a štruktúry vegetácie. Sledované vplyvy budú simulované pomocou otvorených laminátových komôr (OTC) a prihnojovania N experimentom v terénnych podmienkach.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012
Fytocenologická a ekologická charakteristika prirodzených a človekom ovplyvnených lesných a nelesných biotopov vo vybraných územiach vysokých pohorí Západných Karpát
Phytocoenological and ecological characteristic of natural and man-affected forest and non-forest biotopes at the chosen parts of Western Carpathians high mountains
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na fytocenologické a ekologické hodnotenie prirodzených lesných a nelesných rastlinných spoločenstiev montánneho, subalpínskeho a alpínskeho stupňa vo vybraných územiach Vysokých, Západných a Belianskych Tatier, Nízkych Tatier, Malej Fatry a Veľkej Fatry a na hodnotenie vplyvov človeka na tieto ekosystémy v územiach dotknutých ľudskou činnosťou spojenou s rozvojom rekreačných, športových a turistických aktivít. Významnosť riešenia danej problematiky je zvýraznená v súčasnosti aj hodnotením uvedených vplyvov na sústavu chránených území NATURA 2000 a biotopy alebo taxóny európskeho alebo národného významu.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
Krajinno-ekologický potenciál pre rozvoj vidieka na Slovensku so zameraním na cestovný ruch.
Landscape-ecological potential for development countryside in the Slovakia with regard to tourist traffic.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefunková Dagmar, PhD.
Anotácia: Podľa Charty európskeho regionálneho plánovania (1983) majú vidiecke regióny prevažne poľnohospodársku a ekostabilizačnú funkciu. V tomto zmysle podpora rozvoja smeruje na rozvoj výrobných (produkčných) funkcií s vyváženým pomerom nevýrobných (krajinnotvorných) funkcií. Cieľom predkladaného projektu je vypracovanie a aplikácia nových teoreticko-metodických postupov udržateľného rozvoja vidieka so zameraním na cestovný ruch na vybraných reprezentatívnych modelových územiach Slovenska. Nové metodické postupy integrovaného rozvoja vidieka budú tak podkladom pre vytvorenie zjednodušených ekologických modelov rozvoja, ktoré bude možné jednoduchšie zapracovať do územnoplánovacích dokumentácií obcí.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011
KraBio - Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
Center of excellence for protection and use of lanscape and for biodiversity
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Aktivity: 1.1 Vybudovanie centra pre Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme. Cieľ: Vybudovanie výskumného centra zameraného na problematiku využitia Geografických informačných systémov a Diaľkového prieskumu Zeme; 2.1 Vybudovanie Identifikačného a dokumentačného centra Biodiverzity. Cieľ: Vytvorenie jedinečnej vedecko výskumnej bázy, v rámci ktorej bude možné identifikovať živé organizmy na všetkých úrovniach – od molekulárnych analýz až po štúdium populácií organizmov; 3.1 Vybudovanie centra pre systematiku, taxonómiu, filogenézu, fylogeografiu a evolučnú biológiu. Cieľ: Dobudovanie existujúcej infraštruktúry potrebnej pre systematický, taxonomický, fylogeografický a etologický výskum biodiverzity ako organickej súčasti krajiny s cieľom jej efektívneho využitia a ochrany; 4.1 Hydrologické laboratórium pre potreby štúdia zmien a využívania krajiny a biodiverzity. Cieľ: Získanie údajov o abiotických zložkách krajiny pre potreby ochrany krajiny a biodiverzity a ich implementácia do všetkých ostatných aktivít. Vznikne unikátny systém informácií o živých a neživých zložkách krajiny, ktorý nájde uplatnenie v širokom spektre vedných disciplín ako aj v rôznych vládnych rezortoch a v hospodárskych odvetviach.
Web stránka projektu: http://www.uke.sav.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=84&lang=sk
Doba trvania: 1.5.2009 - 30.11.2011
Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice - návrh monitoringu pôd a bioty
The incinerator of industrial wastes CHEMOLAK SpA Smolenice - Proposal of monitoring soil and biota
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V rámci projektu bol vypracovaný návrh monitoringu vplyvov realizácie navrhovanej výstavby spaľovne priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice pre pôdu a biotu, ako potenciálne najviac zaťažené zložky prírodného prostredia.
Doba trvania: 1.12.2010 - 30.4.2011
RÚSES okresu Banská Štiavnica
Regional territorial system of ecological stability of Banská Štiavnica district
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 22.2.2011 - 25.3.2011
Biodiverzita a ekológia vybraných skupín hmyzu na biotopoch s prítomnosťou borovice (Pinus L.) s dôrazom na dubový a kosodrevinový vegetačný stupeň .
Biodiversity and ecology of selected insects in pine (Pinus L.) habitats with a special emphasis on oak and subalpine vegetation zone.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Štúdium biodiverzity, štruktúry, dynamiky a priestorovej distribúcie vybraných skupín hmyzu (fytofágov, predátorov a saprofágov) viazaných na prítomnosť porastov borovice lesnej (Pinus sylvestris) v podmienkach viatych pieskov Záhorskej nížiny. Sledovanie populačnej dynamiky listožravých druhov, ktoré sú škodcami borovice lesnej. Stanovenie významu a funkcie biotopov s výskytom borovice lesnej v Záhorskej nížine pre motýle s dennou aktivitou. Vytvorenie databázy a štúdium bionómie motýľov, ktorých larválne štádiá sa vyvíjajú na borovici horskej (Pinus mugo) a borovici limbovej (Pinus cembra). Zhodnotenie diverzity arborikolných Thysanoptera viazaných na druhy rodu Pinus s osobitným zreteľom na druh Oxythrips tatricus žijúci na borovici limbovej a borovici horskej v kosodrevinovom (subalpínskom) vegetačnom stupni.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Ekologická charakteristika lesnych ekosystemov nizin a pohori zapadneho Slovenska
Ecological characteristic of the western Slovakia lowland and mountains forest ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na ekologické hodnotenie, stanovenie a kvantifikáciu antropických vplyvov na významné lesné ekosystémy vo vybraných regiónoch západného Slovenska. Jedná sa najmä o Považský Inovec, Myjavskú a Chvojnickú pahorkatinu, Malé Karpaty, južnú časť Bielych Karpát, Borskú nížinu ako aj ďalšie nížinné a pahorkatinové geomorfologické celky západného Slovenska. Ťažiskom projektu bude evaluácia ekologickej únosnosti a významnosti daného regiónu a s ňou súvisiace získavanie analytických podkladov s využitím metód produkčnej ekológie, krajinnej ekológie, geobotaniky, lesníckej typológie, pedológie ako aj všeobecnej ekológie, mikrobiológie, fytopatológie, mykológie a ekológie živočíchov.
Web stránka projektu:
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny
Evaluation of functionality and quality of biokorridors between Malé Karpaty Mts. and Trnavská pahorkatina hills
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalivodová Eva, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni
Model of the representative geoecosystems on the regional level
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vypracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych geosystémov na regionálnej úrovni za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany prírody, biodiverzity a stability krajiny.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2010
Revitalizácia krajiny v nových socio-ekonomických podmienkach
Revitalisation of the landscape in the new socio-economic conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vypracovanie metodického postupu revitalizácie krajiny na báze zachovania reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
Štruktúra, funkcia a dynamika fragmentov prírodných ekosystémov v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížina ako refúgií bioty
Structure, function and dynamics of natural ecosystem fragments in the agricultural landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalivodová Eva, CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
- - Zhodnotenie prínosu agro-environmentálnych programov k ochrane a udržaniu diverzity polnohospodárskej krajiny
Assessment of the agro-environment programs contribution to conservation and maintenance of rural landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na zhodnotenie vplyvu agro-environmentálnych programov (AEP) na biodiverzitu, vybrané prírodné zdroje a ráz poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Dôsledky AE opatrení budú interpretované pre konkrétne druhy a biotopy a následne kvantifikované. V modelových územiach bude dôraz kladený na terénny výskum, prípravu a realizáciu prvej fázy monitoringu AEP. Na oboch priestorových úrovniach bude urobený sociologický prieskum, zameraný jednak na percepciu AEP, jednak na plány poľnohospodárov pre budúcnosť. Vypracovaná bude mapa ekologicky významných poľnohospodárskych území Slovenska (1:100 000) a porovnaná s európskou mapou High Nature Value Farmland Areas. Vypracuje a overí sa metodika monitoringu vplyvu AEP, v závere projektu bude dopracovaná do programu monitorovania AEP na Slovensku. Riešenie projektu by malo vyústiť do návrhu opatrení a zmien v AEP a Programe rozvoja vidieka a vo vypracovaní prognózy vývoja biodiverzity modelových území a tiež vybraných druhov a biotopov v rámci Slovenska.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2010
ETC BD - 09 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 09
European Topic Centre for Biological Diversity-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Najvýznamnejšou úlohou v r. 2008 bolo hodnotenie národných správ o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov, ktoré podali členské krajiny EÚ na základe §17 Smernice o stanovištiach. Na základe týchto správ sme pripravili hodnotenia o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov pre jednotlivé biogeografické regióny, výsledná správa bola predložená na DG Environment. Podieľali sme sa tiež na úlohe EEA „EURECA – European Ecosystem Assessment“. Hlavným výstupom v r. 2008 bol základný dokument pre ekosystémové hodnotenie vysokých pohorí, ktorý bol prezentovaný na seminári EEA v Kodani. V rámci hodnotenia siete Natura 2000 bol pripravený rukopis článku o biotopoch Európskeho významu, ktoré vyžadujú poľnohospodársku činnosť pre svoju existenciu.
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2009
Festival krajiny
Festival of the Landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je zábavnou formou priblížiť problematiku trvalo udržateľného rozvoja, ktorá predstavuje koncepciu rozvoja spoločnosti na prahu 3. tisícročia a následne zvyšovať environmentálne vedomie širokej verejnosti a aktivizovať účasť verejnosti v ochrane a tvorbe životného prostredia.
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.10.2006 - 31.12.2009
Zmeny krajiny Biosférickej rezervácie Tatry za posledných 200 rokov v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok
Landscape changes of the Biosphere Reserve Tatra in recent 200 years in relation to changing natural and socio-economical conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt riešil problematiku zmien využívania krajiny v území Biosférickej rezervácie Tatry za posledných vyše 200 rokov. Na hodnotenie zmien krajiny sa využili historické a súčasné mapy a letecké snímky z r. 1769, 1822, 1900, 1956, 1988, 2002 a 2006. Pre každé obdobie sa vypracovali digitálne tematické mapy v prostredí geografických informačných systémov. Metódou multitemporálnej analýzy sa zhodnotili zmeny využívania krajiny za sledované obdobie. Súčasťou výsledkov sú i štatisticko-priestorové dáta o jednotlivých typoch zmien. Zadefinovali sa hlavné spoločensko-ekonomické a prírodné stimuly, ktoré tieto zmeny iniciovali. Zmeny vo veľkej mierke boli osobitne hodnotené v dvoch modelových územiach (Belianske Tatry, Spálenisko pod Slavkovským štítom) v časovom intervale rokov 1949-2003 využitím metodického nástroja multitemporálnej analýzy založenej na získavaní informácií o zmenách objektov krajiny aplikáciou leteckých ortofotosnímok. Využitím geoštatistických metód sa načrtol i ďalší možný scenár vývoja týchto území a tiež sa zhodnotil vývoj vybraných účelových vlastností akými sú jej diverzita, heterogenita a vybrané charakteristiky jednotlivých foriem využitia aplikáciou krajinnoekologických indexov. Osobitnú časť tvorí analýza vplyvu prírodných činiteľov na zmeny krajiny vo vysokohorských podmienkach Tatier. Patria tu najmä snehové lavíny a murové prúdy. V projekte sme sa zamerali tiež na hlbšie poznanie vplyvu georeliéfu a morfodynamických procesov na štruktúru vysokohorskej krajiny Tatier a jej priestorovú mozaiku. Podali sme tiež prvé čiastkové výsledky o započatom výskume na trvalých pozorovacích plochách v oblasti Belianskych Tatier, za účelom sledovania zmien trávo-bylinnej vegetácie ako významného biotického prvku krajinnej štruktúry vo vzťahu ku morfodynamickým procesom, ktoré sa správajú ako určité limity jej rozvoja. Výsledky boli publikované vo forme 2 vedeckých monografií, viacerých vedeckých štúdií a 2 vysokoškolských skrípt venovaných metodickému postupu a prezentácii výsledkov.
Doba trvania: 1.10.2006 - 31.12.2009
BEŠA - Kvantifikácia mimoprodukčných funkcií pôdy a krajiny v suchom poldri Beša
Quantification of selected no-production functions of soil in polder Beša
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Boltižiar Martin, PhD.
Anotácia: V súlade s vecným, metodickým a časovým zameraním projektu bol v r. 2007-2009 zrealizovaný terénny výskum so zameraním na mapovanie súčasného stavu využitia krajiny, resp. jej štruktúry, vrátane identifikácie vegetačných formácií a floristického zloženia. Ďalšia etapa riešenia zahŕňala i prípravu a skenovanie súčasných a historických máp z rokov 1770, 1827 a leteckých snímok z rokov 1949, 1988, 2003, ktoré slúžili na analýzu a zhodnotenie zmien využitia krajiny v minulosti v kontexte spoločensko-historických podmienok. Tvorba tematických máp sa priebežne realizovala v prostredí geografických informačných systémov. Výsledky boli doteraz publikované vo forme 3 vedeckých štúdií a 1 vysokoškolského učebného textu venovaných metodickému postupu a prezentácii výsledkov v podobe veľkomierkových tematických máp krajinnej štruktúry z časového obdobia 1780-2009 a jej detailnej štatisticko-priestorovej analýze.
Doba trvania: 1.4.2007 - 30.12.2009
Dôsledky ťažby Nováckeho uhoľného ložiska na krajinnú štruktúru, sociálno-ekonomický rozvoj obce Koš a biodiverzitu
Brown coal mining in Novaky coal field and influence on landscape structure, socio-economic development of Koš village and biodiversity of Koš wetlands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. David Stanislav, PhD.
Anotácia: Ťažbu Nováckeho uhoľného ložiska realizujú Hornonitrianske bane Prievidza a.s., prognóza ťažby je do roku 2020 (2 mil. t uhlia). Dôsledky ťažby sa prejavujú poklesom poddolovaného územia, následným vysťahovaním obyvateľov. Z toho dôvodu bol kataster obce Koš (1358 ha) zaradený do Hornonitrianskej ohrozenej oblasti. Novým fenoménom v krajine sú zaplavené depresie, najväčšie o rozlohe 6-8 ha s náletom vŕb a topoľov a s makrofytnou vegetáciou, tzv. Košské mokrade. Vzniknuté a vznikajúce depresie sú významné z hľadiska biodiverzity, čo potvrdzujú predbežné výsledky výskumu ornitofauny. V predkladanom projekte budú riešené krajinno-ekologické a socio-ekonomické aspekty v území katastra obce Koš a kontaktného územia. Na základe terénneho výskumu abiotických zložiek (geologicko-pôdne, dynamika zmien reliéfu, hydrologické pomery územia, zdroje a kvalita povrchových vôd) a vybraných biotických zložiek (vegetácia, vážky, obojživelníky, vtáky, drobné zemné cicavce) bude vyhodnotený význam zaplavených depresií ako vznikajúcich centier biodiverzity v poľnohospodárskej krajine na úrovniach: jednotlivé abiotické zložky, vegetácia a skúmané živočíšne skupiny a územie katastra. Analýza historickej a súčasnej krajinnej štruktúry (letecké snímky, mapové podklady a terénny výskum) a analýza socio-ekonomického potenciálu budú použité pre definovanie limitov a návrh optimálneho využitia územia.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Hodnotenie zmien diverzity krajiny
Evaluation of landscape diversity changes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v tomto roku riešenia bolo stanoviť zásady hodnotenia zmien diverzity krajiny, ktoré vyplývajú zo zmien vlastností primárnej, sekundárnej a terciárnej krajinnej štruktúry, zhodnotili sme javy a procesy, ktoré znižujú alebo posilňujú priestorovú diverzitu, študovali sme priaznivé a nepriaznivé zmeny v diverzite krajiny. Súčasťou riešenia projektu bolo aj overenie metodického postupu hodnotenia zmien diverzity krajiny v rôznych prírodných typoch, za rôzne časové obdobie a pri rôznom využívaní krajiny (napr. Bratislava, Liptovská Teplička, Svätý Jur a iné).
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb
Changes in the biodiversity asnd the structure of the forest ecosystem after 30 years: The research site of BAB
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdoš Peter, CSc.
Anotácia: Predmetom navrhovaného projektu je obnova ekosystémového výskumu na lokalite Báb a naviazanie na výskum, ktorý na lokalite prebiehal v rámci programov IBP (1967-1974) a MaB. Hlavným cieľom projektu je zistiť a zhodnotiť zmeny v biodiverzite, štruktúre a ekologických procesoch lesného ekosystému po viac ako 30 rokoch. Čiastkovými cieľmi je oživenie trvalej výskumnej plochy a ekosystémového výskumu na nej; znovu vytvorenie riešiteľských tímov; zistenie zmien vybraných parametrov po viac ako 30 rokoch; príprava čiastkových syntéz a vypracovanie koncepcie komplexného dlhodobého ekologického výskumu na lokalite ILTER. Samotný výskum bude založený na báze funkčnej ekológie s dôrazom na štruktúrno-funkčný pohľad a kvantitatívne ekologický prístup. Študované budú nasledovné tematické okruhy: primárna produkcia; živočíšstvo a sekundárna produkcia; pôdny komplex a mikroorganizmy; distribúcia prvkov a látok v ekosystéme; štruktúra a dynamika rastlinných populácií; krajinná štruktúra. Projekt by mal priniesť nové poznatky vo všetkých vedných disciplínach, zastúpených v jednotlivých tematických okruhoch.
Doba trvania: 1.1.2007 - 1.12.2009
AGROHAB - Ochrana a manažment nelesných biotopov v poľnohospodárskej krajine
Conservation and management of non-forest habitats in the agrarian landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Pokles krajinnej diverzity ako aj biodiverzity ekosystémov je významnou problematikou v kultúrnej poľnohospodárskej krajine. V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť manažmentu a zachovaniu biodiverzity na medzinárodnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Cieľom tohto projektu bude prispieť k lepšiemu poznaniu nelesných biotopov v poľnohospodárskej krajine a sledovať faktory, ktoré vplývajú na zmenu biodiverzity nelesných biotopov (lúky, pasienky, mokrade, nelesná drevinová vegetácia), ako aj sledovanie ochrany a manažmentu v rámci programov starostlivosti alebo agroenvironmentálnych programov. Súčasťou mapovania budú aj nepôvodné invázne druhy, ktoré ohrozujú pôvodné biotopy. Výskum bude realizovaný v modelovom území podhorskej a horskej krajiny povodia Bielej Oravy a porovnávaný s inými časťami v rámci Slovenska. V rámci metodických postupov bude pozornosť sústredená na spracovanie kritérií na hodnotenie vegetácie a biotopov pre potreby krajinnoekologického plánovania, ktoré ako nástroj ekologickej organizácie územia a trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutnou súčasťou priestorových plánovacích procesov.
Doba trvania: 1.10.2006 - 30.11.2009
EUCALAND - Európska kultúra vyjadrená v poľnohospodárskych krajinách
European culture expressed in agricultural landscapes
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Doba trvania: 15.11.2007 - 14.11.2009
BIOSTRAT - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity
Developing the EU Biodiversity Strategy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: V rámci projektu sa pracovníci ÚKE SAV zúčastnili elektronickej diskusie o výzvach 7. RP EK, pripravovaných pre najbližšie obdobie. V predsedníckych krajinách (Brdo - Slovinsko, Paríž - Francúzsko) sa podieľali počas riadnych mítingov na odbornej diskusii a príprave textu odporúčaní, ktoré sa týkajú stratégie výskumu biodiverzity v Európskej únii. Na mítingu v Cegléde/Maďarsko prezentovali prácu, problémy a perspektívy Slovenskej platformy pre biodiverzitu, spôsob komunikácie s vedeckou verejnosťou. Na tému „Biodiverzita krajiny, Biodiverzita a biofuel“ zozbierané základné informácie o tejto problematike na Slovensku, ich vyhodnotenie v štúdii.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.10.2009
NATURA PARTNER - NATURA PARTNER
NATURA PARTNER
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Na základe analýz projektu, ktoré boli spracované v roku 2008, bola vypracovaná záverečná správa koordinátorom projektu, v ktorej boli hodnotené a porovnané prístupy k budovaniu siete NATURA v jednotlivých európskych krajinách, so zameraním na zapájanie dotknutých subjektov. Záverečná správa bola zaslaná na odsúhlasenie odboru životného prostredia (DG Environment) pri Európskej komisii. Záverečná správa má poslúžiť Európskej komisii pri vytváraní nových komunikačných nástrojov za účelom aktívnejšieho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.7.2009
ASTRALE A - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE A - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty boli zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2009 - 30.6.2009
Regionálna rozvojová štúdia mesta Bratislava
Regional development study of Bratislava city
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V súvislosti s rozvojom mesta Bratislava sa spracovala environmentálna štúdia zameraná na hodnotenie jednotlivých zložiek životného prostredia v 6 vytypovaných priestorových smeroch resp. priestoroch možného ďalšieho rozširovania sa mesta Bratislava s ohľadom na hodnotenie vplyvov a možných dopadov v širších súvislostiach spojených s týmto rozvojom mesta a jednotlivými plánovanými aktivitami.
Doba trvania: 15.1.2009 - 30.6.2009
SENSOR - Hodnotenie trvalo udržateľných vplyvov: Nástroje pre environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy multifunkčného využitia krajiny v Európskych regiónoch
Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmetal,Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV sa ako partnerská organizácia zapojil do riešenia 3 pracovných modulov M 3.2., M 6.1. a M 6.2.. V rámci Modulu 3.2. sa UKE SAV podieľal na koncipovaní metodiky hodnotenia trvalej udržateľnosti na regionálnej a európskej úrovni, definovaní environmentálnych limitov a indikátorov trvalej udržateľnosti a ich zahrnutie do rámca indikátorov SENSOR v náväznosti na environmentálne a socio-ekonomické funkcie krajiny ako integrujúceho elementu. V rámci Modulu 6.1. bolo spracované hodnotenie modelového územia Vysokých Tatier z aspektu trvalej udržateľnosti, ktoré predstavuje jedno z území pre testovanie SIAT. Výsledkom bolo spracovanie formulára obsahujúceho informácie o problémoch trvalej udržateľnosti v danom regióne, zainteresovaných subjektoch a dostupných dátových zdrojoch. Navrhnutá stratégia bola prerokovaná so stakeholdrami, najmä v oblasti rozvoja bioenergetiky v danom území. V rámci modulu 6.2. sú spracovávané dostupné fyzicko-geografické a socio-ekonomické dáta premietnuté do GIS.
Web stránka projektu: www.sensor-ip.org
Doba trvania: 1.12.2004 - 31.5.2009
ALTER-Net - Výskumná sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awarness Research Network
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV ako riešiteľské pracovisko v spolupráci s ostatnými 23 partnerskými organizáciami zo 16 krajín EU sa aktívne zapája do prác na všetkých 14 pracovných balíkoch. V roku 2008 pracovníci ÚKE SAV participovali na širokom spektre úloh projektu ALTER-Net a zúčastnili sa aktívne na pracovných stretnutiach. Práce v roku 2008 boli sústredené na štvrtú a piatu etapu riešenia projektu podľa jednotlivých pracovných balíkov. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí založenie slovenského komitétu LTER, etablovanie slovenských LTER lokalít, príprava publikácie „LTER European book“, kompletizácia databázy InfoBase, opakovaný výskum v rámci úlohy “Multi-site experiment” - tvorba databázy a analýza výsledkov, príprava slovenskej LTSER platformy.
Web stránka projektu: www.alter-net.info
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2009
Fruits and Veget - Producentské organizácie sektoru ovocia a zeleniny v Európe
Producers Organisation Fruits and Vegetable Sector in Europe
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je sústredený na krajinnoekologické hodnotenie rôznych foriem veľkovýroby ovocia a zeleniny v krajinách EÚ (CZ, SK). Posudzuje sa miera intenzity intervencií hospodára v produkčných procesoch a jej dôsledok pre environmentálne ukazovatele ako sú znečistenie ovzdušia, pôdy a podzemnej vody.
Doba trvania: 1.12.2007 - 28.2.2009
Dlhodobý ekologický výskum v dunajských lužných lesoch ovplyvnených zmenou hladiny podzemnej vody - 2.etapa
Long-term ecological research in danube floodplain forests influenced by underground water level changes - part 2
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Unikátna príležitosť, ktorá sa vyskytla po zmene hydropedologických pomerov v dôsledku sprevádzkovania VD Gabčíkovo, umožnila rozvinutie dlhodobého ekologického výskumu na vybraných 6 výskumných plochách. Tieto sú zaradené do celosvetovej siete plôch. Prioritnou aktivitou je meranie a vyhodnotenie produkčno-ekologických parametrov v čo možno najdlhšom časovom rade, vyhodnotiť zmeny a trendy a poskytnúť tak vedecké argumenty a vedecké informácie o vplyve človekom vyvolaných zmien na lesné ekosystémy. Po tom, čo v rokoch 1987 až po 1996 sa na plochách vykonali merania s cieľom vyhodnotiť stav pred a po sprevádzkovaní VD. V rokoch 2003-2005 sa vďaka grantovému projektu VEGA 2/3078/24 merania obnovili a získal ďalší časový rad údajov. Tento však musí byť nepretržitý aj v ďalších rokoch. Takto získané vedecké parametre (za roky 1987-1996 a 2003-2008) umožnia adekvátne vyhodnotiť zmeny v produkčno-ekologickej situácii v sledovaných lesných ekosystémoch a jednoznačne stanoviť tendencie a trendy ich vývoja. V celosvetovej sieti long-term výskumných plôch budú mať výsledky jedinečnú výpovednú hodnotu a poskytnú vedecky podloženú odpoveď na otázky dôsledku výstavby VD v dlhšom časovom úseku.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Fytocenologická a ekologická charakteristika lesov hornej hranice vo vysokých pohoriach Západných Karpát - limbovo - smrekové lesy
Phytocoenological and ecological characteristic of the timberline forest of the Western Carpathians high mountains - ceder pine - spruce forests
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Na území Vysokých, Západných a Belianskych Tatier a na území Nízkych Tatier sa uskutočnil výskum lesných ekosystémov so zameraním na limbovo-smrekové, smrekovcovo-smrekové a pôvodné smrekové porasty, hlavne na porasty hornej hranice lesa. Zvýšená pozornosť bola venovaná limbovo-smrekovým porastom a rozšíreniu limby (Pinus cembra) v Západných Karpatoch. Výskum sa uskutočňoval jednak celoplošne za účelom inventarizácie vybraných rastlinných a aj živočíšnych druhov a ich spoločenstiev a jednak na vybraných trvalých pozorovacích plochách založených za účelom dlhodobého sledovania zmien biodiverzity a sledovania vplyvov prírodných a antropogénnych stresových faktorov na dané biotopy.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2008
Prírodné podmienky dotknutého územia Vysokých Tatier - ÚPN mesta Vysoké Tatry
Natural conditions of select part territory of the Vysoké Tatry Mts. - ÚPN of the Vysoké Tatry city
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: V roku 2008 bola spracovaná kompletná dokumentácia územného plánu katastra mesta Vysoké Tatry, do ktorej boli pracovníkmi ÚKE SAV vypracované príslušné kapitoly týkajúce sa prírodných podmienok dotknutého územia, problematiky ochrany prírody, ochrany území európskeho významu, chránených vtáčích území, ochrany druhov flóry, fauny a biotopy patriacich do NATURA 2000, boli stanovené hodnoty únosnosti územia a stanovené limity pre plánovaný rozvoj mesta Vysoké Tatry. Okrem textových častí, ktoré sú súčasťou celkového návrhu znenia dokumentácie ÚPN mesta Vysoké Tatry, boli pre túto dokumentáciu spracované aj príslušné mapové výstupy v mierkach 1:10000, 1:25000 alebo 1:50000.
Doba trvania: 5.3.2007 - 31.12.2008
POINT - Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku
Policy influence indicators
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť hypotézu o využití a vplyve environmentálnych indikátorov v environmentálnej politike EÚ, avšak pri špeciálnom zvýraznení zmien v krajine z pohľadu trvalej udržateľnosti. Táto hypotéza bude testovaná tak, aby sa indikovali spôsoby a cesty, ako možno ovplyvniť environmentálnu politiku. Študované budú i podmienky a pomery, za ktorých môžu byť indikátory a hypotézy aplikované v environmentálnej politike. Záverom projektu má byť odporúčanie, resp. návrh na využitie indikátorov v environmentálnej politike.
Doba trvania: 1.4.2008 - 30.12.2008
Mapovanie nelesných biotopov na území Nízkych Tatier
Nonforest biotopes maping of territory of the Nízke Tatry Mts.
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Na území Nízkych Tatier sa uskutočnilo terénne mapovanie nelesných biotopov na územiach navrhovaných do siete európsky významných území SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry, SKUEV Baranovo, SKUEV Zvolen, SKUEV Salatín, časť SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry. Terénne údaje, fytocenologické zápisy, floristické údaje a mapové výstupy mapovaných biotopov boli odovzdané Správe Národného parku Nízke Tatry na digitálne a databázové spracovanie. Z územia SKUEV Kráľovohoľské Nízke Tatry sa ešte finalizuje spracovanie komplexných máp vegetácie a biotopov s príslušnými databázami, ktoré sa pripravujú aj na knižné vydanie.
Doba trvania: 16.4.2007 - 31.10.2008
Podprojekt na prípravu projektu
Subproject for project development
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Účelom podprojektu bola príprava individuálneho projektu v rámci prioritnej oblasti "Výskum" pod názvom "Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska". Hlavným cieľom podprojektu bolo vypracovať Žiadosť o individuálny projekt, vypracovať Štúdiu uskutočniteľnosti a nadviazať partnerstvo s vedeckou inštitúciou v Nórsku, príp. v ďalších krajinách EÚ.
Doba trvania: 29.1.2008 - 31.5.2008
Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Šalov pre potreby pozemkových úprav
Local territorial system of ecological stability of the Šalov cadastre for land arrangement project
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie návrhu kostry ekologickej stability na lokálnej úrovni pre katastrálne územie obce Šalov pre potreby pozemkových úprav.
Doba trvania: 1.3.2007 - 22.5.2008
Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov národného a európskeho významu – VD Sereď - Hlohovec
Value Assessment of habitats of National and European importance – Water dam Sereď - Hlohovec
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Špulerová Jana, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo predbežné mapovanie biotopov národného a európskeho významu v rámci dotknutého územia, kde je plánovaná výstavba vodného diela Sereď – Hlohovec a v jej širšom okolí, ktoré by mali byť ovplyvnené zmenami hladiny podzemnej vody. Výstupom projektu je správa, ktorá sa zaoberá stanovením rozsahu vplyvu navrhovanej činnosti, vyjadrený spoločenskou hodnotou poškodených a zničených biotopov európskeho a národného významu.
Doba trvania: 1.10.2007 - 30.1.2008
Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Klasov pre potreby pozemkových úprav
Local territorial system of ecological stability of the Klasov cadastre for land arrangement project
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bolo spracovanie návrhu kostry ekologickej stability na lokálnej úrovni pre katastrálne územie obce Klasov pre potreby pozemkových úprav.
Doba trvania: 1.3.2007 - 10.1.2008
Integrovaný manažment krajiny
Integrated Landscape Management
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2007
Inventarizácia suchozemských ekosystémov závislých od útvarov podzemných vôd v hornom povodí Hrona.
Inventory of terrestrial ecosystems dependent on underground water bodies in the upper Hron valley
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Vypracovanie priemetu významných biotopov závislých od podzemných vôd v hornom povodí Hrona. Identifikácia významných biotopov, charakterizácia a zhodnotenie ich závislosti od útvarov podzemných vôd. Všetky údaje boli spracované v prostredí GIS. Záverečná správa bola odovzdaná objednávateľovi.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2007
Tvorba environmentálnych limitov pre udržateľný rozvoj územia (na príklade modelových území)
Creation of environmental limits for sustainable regional development (on the example of the model areas)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 - 31.12.2007
Biodiverzita a ekológia vybraných skupín hmyzu travinnobylinnej.vegetácie a krovinových spoločenstiev Záhorskej nížiny..
Biodiversity and ecology of selected groups of insects in grasslands and shrublands of Záhorská nížina lowland.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Ekologické hodnotenie lesných ekosystémov vo vybraných regiónoch západného Slovenska
Ecological evaluation of forest ecosystems on the selected regions of the west Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubíček Ferdinand, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Hodnotenie poľnohospodárskej krajiny v tranzitívnej ekonomike
Evaluation of rural agricultural landscape in the transitive economics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007
Vidiecka poľnohospodárska krajina a jej biodiverzita v meniacich sa socio-ekonomických podmienkach
The rural agricultural landscape and its biodiversity in transforming socio-economic environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Doba trvania: 1.1.2005 - 1.12.2007