Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - FERENČÍK, Michal - ALLMAN, Michal - MERGANIČOVÁ, Katarína - MERGANIČ, Ján - VLČKOVÁ, Mária. Who uses forest roads? Has the COVID-19 pandemics affected their recreational usage? Case study from central Slovakia [Kto využíva lesné cesty? Ovplyvnila pandémia COVID-19 ich rekreačné využitie? Prípadová štúdia zo stredného Slovenska]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 3, article no. 458. (2021: 3.282 - IF, Q1 - JCR, 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13030458 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • ARANY, Ildikó - ČERNECKÝ, Ján. Development of ecosystem services assessment in the European Union [Vývoj hodnotenia ekosystémových služieb v EÚ]. In The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 22-25. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • ARANY, Ildikó - ČERNECKÝ, Ján - ŠVAJDA, Jozef - POVAŽAN, Radoslav. Classification of ecosystem services [Klasifikácia ekosystémových služieb]. In The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 15-18. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana**. Ethnobotanical knowledge through the Slovak folk songs as a reflection of intangible biocultural heritage [Etnobotanické poznanie v slovenských ľudových piesňach ako odraz nehmotného biokultúrneho dedičstva]. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2022, vol. 91, art. no. 9 116. (2021: 1.123 - IF, Q4 - JCR, 0.303 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-6977. Dostupné na: https://doi.org/10.5586/asbp.9116 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMA
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana - ŠPULEROVÁ, Jana. Cultural ecosystem services in determining valuable biocultural landscapes [Kultúrne ekosystémové služby ako prostriedok pri identifikácii biokultúrnej krajiny]. In IALE 2022 : Book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 24. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online. IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online) Typ: AFG
 • BARÁNKOVÁ, Zuzana. Senníkové lúky horného Liptova [Haylofts of Upper Liptov region]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 35. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • BERGER, Katja - HALABUK, Andrej - VERRELST, Jochem - MOJSES, Matej - GERHÁTOVÁ, Katarína - TAGLIABUE, Giulia - WOCHER, Matthias - HANK, Tobias. Towards quantifying non-photosynthetic vegetation for agriculture using spaceborne imaging spectroscopy. In IGARSS 2021 - 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing symposium : Proceedings. - Brusel : Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, p. 5 822 - 5 825. ISBN 978-1-6654-0369-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553212 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. IGARSS 2021 - 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing symposium : Virtual symposium) Typ: ADMB
 • BEZÁK, Peter - BEZÁKOVÁ, Magdaléna - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚR, Róbert. Sustainable mountain farming in Slovakia: does farm structure matter? In PECSRL 2022 Living together in European rural landscapes : 29th session of the Permanent European Conference for the study of the rural landscape. - Jaén : Universidad de Jaén, 2022, p. 76-77. Dostupné na internete: https://eventos.ujaen.es/71609/files/29-session-of-permanent-european-conference-for-the-study-of-the-rural-landscape-pecsrl2022.html (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. PECSRL : Permanent European Conference for the study of the rural landscape) Typ: GII
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna** - BEZÁK, Peter**. Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscape in Slovakia [Ktoré ciele udržateľnosti je ťažké dosiahnuť? Strednodobé hodnotenie predikovaných scenárov v odľahlej horskej poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2022, vol. 115, article no. 106 020. (2021: 6.189 - IF, Q1 - JCR, 1.635 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-8377. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106020 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna - BEZÁK, Peter - MOJSES, Matej - PETROVIČ, František. From socio-economic to environment-related disasters in rural mountain landscapes. In PECSRL 2022 Living together in European rural landscapes : 29th session of the Permanent European Conference for the study of the rural landscape. - Jaén : Universidad de Jaén, 2022, p. 120. Dostupné na internete: https://eventos.ujaen.es/71609/files/29-session-of-permanent-european-conference-for-the-study-of-the-rural-landscape-pecsrl2022.html (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. PECSRL : Permanent European Conference for the study of the rural landscape) Typ: GII
 • BOLTIŽIAR, Martin**. Unique glacial landscape on the roof of the Carpathians - Tatras Mts. [Unikátna glaciálna krajina Karpatského oblúka-Tatry]. In Landscapes and Landforms of Slovakia - Krajiny a krajinné formy Slovenska. - Cham, Switzerland : Springer, 2022, p. 63-97. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_5 Typ: ABC
 • BOLTIŽIAR, Martin** - MICHAELI, Eva - SOLÁR, Vladimír. The landfill from nickel production in Danubian lowland and its environmental implications. In GeoScape : alternative approaches to Middle-European geography, 2021, vol. 15, no. 2, p. 173-182. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1802-1115. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geosc-2021-0014 Typ: ADMB
 • BOLTIŽIAR, Martin - IRA, Vladimír. Post-socialist urban change and its spatial patterns - the case of Nitra. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 173. ISBN 978-80-244-6178-6. (Vega č. 2/0024/21 : Vzťahy paradigiem v slovenskom geografickom myslení: konkurencia, indiferentnosť alebo kooperácia?. XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Typ: AFG
 • BOLTIŽIAR, Martin** - PETROVIČ, František. Krajina lokality UNESCO Vlkolínec na historických a súčasných fotografiách a ich potenciál pre vizuálne hodnotenie zmien krajiny [Landscape of the UNESCO monument Vlkolínec on the historic and present photographs and their potential for landscape changes evaluation]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 33. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • BOROVSKÁ, Jana** - RUSŇÁK, Tomáš - MOJSES, Matej. Assessment of surface waters quality of small water reservoirs in agricultural landscape [Hodnotenie kvality povrchových vôd malých vodných nádrží v poľnohospodárskej krajine]. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 117-129. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na internete: http://147.213.100.3/ah_articles/2022_23_1_Borovska_117.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADFB
 • BOŠEĽA, Michal** - MERGANIČOVÁ, Katarína - TORRESAN, Chiara - CHERUBINI, Paolo - FABRIKA, Marek - HEINZE, Berthold - HOHN, Maria - KAŠANIN-GRUBIN, Milica - KLOPČIČ, Matija - MÉSZÁROS, Ilona - PACH, Maciej - STŘELCOVÁ, Katarína - TEMPERLI, Christian - TONON, Giustino - PRETZSCH, Hans - TOGNETTI, Roberto. Modelling future growth of mountain forests under changing environments [Modelovanie rastu horských lesov v meniacich sa podmienkach prostredia v budúcnosti]. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. - CHam : Springer, 2022, p. 223-262. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ABA
 • BÜRGI, Matthias** - CELIO, Enrico - DIOGO, Vasco - HERSPERGER, Anna M. - KIZOS, Thanasis - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚR, Róbert - PLIENINGER, Tobias - PRISHCHEPOV, Alexander V. - VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 2.897 - IF, Q2 - JCR, 0.725 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Typ: ADMA
 • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján. Molluscs (Mollusca) of the Latorica protected landscape area (Eastern Slovakia) [Mäkkýše (Mollusca) Chránenej krajinnej oblasti Latorica (Východné Slovensko)]. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 32-60. ISBN 978-80-8184-096-8. Typ: ABD
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - KORENKO, Stanislav - GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - HOLÝ, Kamil. Parazitoidy (Polysphincta) skupiny v spoločenstvách arboreálnych pavúkov na Slovensku. In Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku. 16. ročník : zborník recenzovaných abstraktov. - Bratislava : Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 19. (Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku) Typ: GII
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** - GAJDOŠ, Peter - KORENKO, Stanislav - PURGAT, Pavol - SÝKORA, J. - HOLÝ, Kamil - MICHALKO, Radek. Parasitation rate of web-building spiders by hymenopteran parasitoids depends on elevation, habitat and spider traits [Miera parazitácie sieťových pavúkov blanokrídlymi parazitoidmi závisí od nadmorskej výšky, biotopu a funkčných znakov pavúkov]. In ECA 2022 : 33rd European Congress of Arachnology [elektronický zdroj]. - Greifswald : European Society of Arachnology, 2022, p. 18. Dostupné na internete: https://esa-congress.com/fileadmin/ECA-2022/Abstract_Booklet_ECA2022_v004.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. European congress of arachnology) Typ: GII
 • ČERNECKÝ, Ján - POVAŽAN, Radoslav - ARANY, Ildikó - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj - AFFEK, Andrzej. Foundation of ecosystem services [Základné údaje o ekosystémových službách]. In AFFEK, Andrzej et al. The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 13-15. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • ČERNECKÝ, Ján - ARANY, Ildikó - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj - KADLEČÍK, Ján. The approaches to ecosystem services evaluation [Prístupy k hodnoteniu ekosystémových služieb]. In The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 18-22. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • DAVID, Stanislav** - HALADA, Ľuboš - RUSŇÁK, Tomáš - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra. Vážky /Odonata/ v katastrálnom území obce Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska [Odonata (Insecta) of the Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska cadastral area]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 26. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - MOYZEOVÁ, Milena - BEZÁK, Peter - MOJSES, Matej. Assessment of local knowledge about land use relevant to landscape planning in a case study area in lowland Slovakia [Hodnotenie miestnych poznatkov o využití zeme relevantných pre krajinné plánovanie v prípadovej štúdii nížinnej oblasti Slovenska]. In Journal of Landscape Ecology, 2022, vol. 15, no. 1, p. 1-17. (2021: 0.310 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-2427. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jlecol-2022-0004 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADMB
 • FERENČÍK, Michal** - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana - KARDOŠ, Miroslav - SIVÁK, Miroslav - MERGANIČOVÁ, Katarína - MERGANIČ, Ján. Measuring soil surface changes after traffic of various wheeled skidders with close-range photogrammetry [Meranie zmien pôdneho povrchu po prejazde rôznych kolesových traktorov pozemnou fotogrametriou]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 7, article no. 976. (2021: 3.282 - IF, Q1 - JCR, 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13070976 Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÝ, Ján - RUSŇÁK, Tomáš - MOCK, Andrej - DOBRÁNSKY, Mário - PURGAT, Pavol. Spider fauna (Araneae) in the Latorica protected landscape area and in surrounding places (South-eastern Slovakia) [Fauna pavúkov (Araneae) Chránenej krajinnej oblasti Latorica a okolitých lokalít (juhovýchodné Slovensko)]. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 90-142. ISBN 978-80-8184-096-8. (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ABB
 • GAJDOŠ, Peter - DAVID, Stanislav - MAJZLAN, Oto - JÁSZAY, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján**. Habitat of Carabus zawadzkii /Coleoptera: Carabidae/ in the Eastern Carpathians [Biotop bystrušky Zawadzkého vo Východných Karpatoch]. In European Journal of Entomology, 2022, vol. 119, p. 285-299. (2021: 1.130 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-5759. Dostupné na: https://doi.org/10.14411/eje.2022.030 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto - DAVID, Stanislav - PURGAT, Pavol. Pavúky (Araneae) prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko [Spiders (Araneae) of the Šujské rašelinisko Nature Reserve]. In Naturae Tutela, 2021, roč. 25, č. 1, s. 99-117. ISSN 1336-7609. (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol** - ČERNECKÁ, Ľudmila - DAVID, Stanislav. Araneofauna poľnohospodárskej krajiny v katastri obce Runina /NP Poloniny/ [Araneofauna of the agricultural landscape in the cadastre of Runina (Poloniny NP)]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 25. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Salt marshes - important habitats for epigeic spider communities [Slaniská - dôležité biotopy pre spoločenstvá epigeických pavúkov]. In ECA 2022 : 33rd European Congress of Arachnology [elektronický zdroj]. - Greifswald : European Society of Arachnology, 2022, p. 106. Dostupné na internete: https://esa-congress.com/fileadmin/ECA-2022/Abstract_Booklet_ECA2022_v004.pdf (European congress of arachnology) Typ: GII
 • HALADA, Ľuboš** - MOJSES, Matej - LIESKOVSKÝ, Juraj - PETROVIČ, František - MEDERLY, Peter. Súčasné zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska - príklady na lokálnej úrovni [Recent changes in the Slovak agricultural landscape - examples from local case studies]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 21. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HIDY, Dóra** - BARCZA, Zoltán - DOBOR, Laura - ÁCS, Tamás - ZACHÁRY, Dóra - FILEP, T. - PÁSZTOR, László - INCZE, Dóra - DENCSO, Márton - TÓTH, E. - MERGANIČOVÁ, Katarína - THORNTON, Peter - RUNNING, Steven - FODOR, Nándor. Soil-related developments of the Biome-BGCMuSo v6.2 terrestrial ecosystem model [Vývoj modelovania pôdnych procesov v terestriálnom ekosystémovom modeli Biome-BGCMuSo v6.2]. In Geoscientific Model Development, 2022, vol. 15, p. 2 157-2 181. (2021: 6.892 - IF, Q1 - JCR, 2.529 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1991-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/gmd-15-2157-2022 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • HILBERT, Hubert, Sr. - HILBERT, Hubert**. Zabezpečenie sebestačnosti v produkcii poľnohospodárskych produktov v relácii s ochranou prírody a dynamickým socio-ekonomickým modelom obyvateľstva /modelové územie Osturňa/ [Ensuring self-sufficiency in the production of agricultural products in relation to nature conservation and a dynamic socio-economic model of population (model area of Osturňa)]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 14. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HOLLÓS, Roland - FODOR, N.** - MERGANIČOVÁ, Katarína - HIDY, Dóra - ÁRENDÁS, T. - GRÜNWALD, T. - BARCZA, Zoltán. Conditional interval reduction method: A possible new direction for the optimization of process based models [Metóda podmieneného zmenšovania intervalu: Možný nový smer optimalizácie procesných modelov]. In Environmental Modelling & Software, 2022, vol. 158, art. no. 105556. (2021: 5.471 - IF, Q1 - JCR, 1.426 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1364-8152. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105556 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • HREŠKO, Juraj - BUGÁR, Gabriel - ČAJKOVÁ, Silvia - PISCOVÁ, Veronika - MIŠOVIČOVÁ, Regina - SITKOVÁ, Zuzana - SEDLÁK, Andrej. Súčasné morfodynamické procesy v podmienkach meniacej sa klímy vo Vysokých Tatrách [Current morphodynamic processes in the conditions of a changing climate in High Tatras]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • HURAJTOVÁ, Natália - PISCOVÁ, Veronika - GAŠPAROVIČOVÁ, Petra. Human impact in the wine-growing cultural landscape (Svätý Jur, Slovakia) [Vplyv človeka na vinohradnícku kultúrnu krajinu (Svätý Jur, Slovensko)]. In PECSRL 2022 Living together in European rural landscapes : 29th session of the Permanent European Conference for the study of the rural landscape. - Jaén : Universidad de Jaén, 2022, p. 112-113. Dostupné na internete: https://eventos.ujaen.es/71609/files/29-session-of-permanent-european-conference-for-the-study-of-the-rural-landscape-pecsrl2022.html (PECSRL : Permanent European Conference for the study of the rural landscape) Typ: GII
 • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana. Geotourism and mining tourism - an important source of sustainable development of tourism /Gemer region, Slovakia/ [Geoturizmus a banský turizmus – dôležitý zdroj udržateľného rozvoja turizmu (región Gemer, Slovensko)]. In IALE 2022 : Book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 159. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online. IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online) Typ: AFG
 • HUTÁROVÁ, Daniela** - KOZELOVÁ, Ivana. Kultúrna krajina Gemera-Malohontu - potenciál pre rozvoj regiónu [Cultural landscape of Gemer-Malohont – potencial for tourism development]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 12. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - BARÁNKOVÁ, Zuzana - PALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. (2021: 3.905 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - RANIAK, Andrej. The development of the Slovak agricultural landscape in a changing world [Vývoj slovenskej poľnohospodárskej krajiny v meniacom sa svete]. In Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022, vol. 6, article no. 862451. (2021: 5.005 - IF, Q2 - JCR, 0.768 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2571-581X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.862451 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František - PAUDITŠOVÁ, Eva**. The impacts of urbanisation on landscape and environment: The case of Slovakia [Vplyv urbanizácie na krajinu a životné prostredie]. In Sustainability, 2022, vol. 14, iss. 1, article no. 60. (2021: 3.889 - IF, Q2 - JCR, 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010060 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana. Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska v transformačnom procese [Changes in Slovakia's agricultural landscape in the transformation process]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 8. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KALIVODOVÁ, Michaela - KANKA, Róbert - CERDA, Artemi. Diversity of small terrestrial mammals under different organic farming managements in Meditarranean and Continental agriculture ecosystems [Diverzita drobných zemných cicavcov v rôznych typoch ekologického poľnohospodárstva v stredomorských a kontinentálnych poľnohospodárskych ekosystémoch]. In Acta Fytotechnica et Zootechnica : Scientific journal for photechnics and zootechnics, 2021, vol. 24, no. 4, p. 301-308. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.04.301-308 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADNB
 • KENDERESSY, Pavol** - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠATALOVÁ, Barbora - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - PALAJ, Andrej. Impact of historical agrarian landforms on soil water content variability at local scale in West Carpathian Region, Slovakia [Dopad historických agrárnych foriem na variabilitu pôdnej vlhkosti v lokálnej mierke na modelovej lokalite v Západných Karpatoch, Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 3, article no. 389. (2021: 3.530 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14030389 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
 • KENDERESSY, Pavol. Kolobeh uhlíka ako súčasť klimatickej zmeny [The carbon cycle as part of climate change]. In Zmena klímy - Climate change : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 34-45. ISBN 978-80-974295-0-8. Dostupné na internete: https://indd.adobe.com/view/91a71245-fc9d-43db-a4bf-acd392e94a3f Typ: AEDA
 • KENDERESSY, Pavol. Vývoj krajinnej pokrývky, úloha lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene [Landcover transition and the role of forests in ongoing climate change]. In Zmena klímy : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 69-81. ISBN 978-80-974295-0-8. Dostupné na internete: https://indd.adobe.com/view/91a71245-fc9d-43db-a4bf-acd392e94a3f Typ: AEDA
 • KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - BABEJ, Ján - BARANČOK, Peter - MÁČKA, Zdeněk. Structure and dynamics of the Riparian vegetation on the braided-wandering Belá River [Štruktúra a dynamika brehovej vegetácie divočiacej a migrujúcej rieky Belá]. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. - Bratislava, 2022, p. non. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (Vega č. 2/0086/21 : Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy. RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
 • KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Zaujímavejšie floristické nálezy [Interesting floristic findings]. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 109-110. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • KONÔPKA, Bohdan - PAJTÍK, Jozef - ŠEBEŇ, Vladimír** - MERGANIČOVÁ, Katarína. Modelling bark thickness and bark biomass on stems of four broadleaved tree species [Modelovanie hrúbky a biomasy kôry na kmeňoch štyroch listnatých drevín]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 9, article no. 1 148. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11091148 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav - ČERNECKÁ, Ľudmila** - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jakub - GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. (2021: 1.384 - IF, Q3 - JCR, 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0161-8202. Dostupné na: https://doi.org/10.1636/JoA-S-21-012 (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav** - SÝKORA, J. - ČERNECKÁ, Ľudmila - GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - ČERNECKÝ, Ján - HOLÝ, Kamil - HENEBERG, Petr - AGNARSSON, Ingi. Elevation gradient affects the distribution and host utilisation of Zatypota anomala (Hymenoptera, Ichneumonidae) associated with mesh web weaving spiders (Araneae, Dictynidae). In Journal of Hymenoptera Research, 2022, vol. 93, p. 89-100. (2021: 1.760 - IF, Q2 - JCR, 0.450 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1070-9428. Dostupné na internete: https://jhr.pensoft.net/article/91513/list/18/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADMA
 • KOŠÁNOVÁ, Svetlana** - GEMMELOVÁ, Lucia - LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor. Aplikácia LiDAR vizualizácií na mapovanie smeru obrábania pôdy [Application of LiDAR visualization for mapping the tillage direction]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 18. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KOZELOVÁ, Ivana** - HUTÁROVÁ, Daniela. Potenciál modrej a zelenej infraštruktúry pre rozvoj ekoturizmu v regióne Gemer - Malohont [Potential of blue and green infrastructure for eco-tourism development in Gemer-Malohont region]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 36. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - BARANČOK, Peter - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - PAVLIČKOVÁ, Katarína - CHRENŠČOVÁ, Viera - BOLTIŽIAR, Martin - DRÁBOVÁ, Monika - VYSKUPOVÁ, Monika - BARANČOKOVÁ, Mária. Výskum metód pre hodnotenie ekologických udržateľných foriem rozvoja cestovného ruchu na prípadových štúdiách [RESEARCH METHODS FOR ASSESSMENT ECOLOGICALLY SUSTAINABLE FORMS DEVELOPMENT OF TOURISM ON CASE STUDIES]. Recenzenti Jitka Fialová, Jaromír Kolejka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, 2022. 130 s. Prírodovedec č. 787. ISBN 978-80-558-1926-6 (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: AAB
 • LA ROSA, Daniele** - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Visibility analysis to enhance landscape protection: A proposal of planning norms and regulations for Slovakia [Analýza viditeľnosti krajiny: Návrh plánovacích noriem a predpisov pre Slovensko]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 7, article no. 977. (2021: 3.905 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11070977 (313011X649 : Hodnotenie zmien krajiny a ich dopady na životné prostredie/Assessment of landscape change and its impact on the environment) Typ: ADCA
 • LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠACHA, Dušan - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ŠÍBLOVÁ, Zuzana - DAVID, Stanislav - RACKO, Ladislav - PETROVIČOVÁ, Kornélia - BALÁZS, Attila - ČIAMPOR, Fedor, ml. DNA barkóding vážok Slovenska = DNA barcoding of the Slovak dragonfly fauna. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 85. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • LAŠŠOVÁ, Kristína - ŠÁCHA, Dušan - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ŠÍBLOVÁ, Zuzana - DAVID, Stanislav - RACKO, Ladislav - PETROVIČOVÁ, Kornélia - BALÁZS, Attila - ČIAMPOR, Fedor, ml. DNA barcoding of the Slovak dragonfly fauna – preliminary results. In ECOO 2022. 6th European Congress on Odonatology, 27–30th June 2022, Kamnik, Slovenia. Book of Abstracts. - Ljubljana : Slovene Dragonfly Society – Slovensko odonatološko društvo, 2022, s. 82. ISBN 978-961-95850-0-9. Typ: AFK
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0. ISSN 2213-2090 Typ: FAI
 • LEMBRECHTS, Jonas J.** - VAN DEN HOOGEN, Johan* - AALTO, Juha - ASHCROFT, Michael B. - DE FRENNE, Pieter - KEMPPINEN, Julia - KOPECKÝ, Martin - LUOTO, Miska - MACLEAN, Ilya M. D. - CROWTHER, Thomas W. - BAILEY, Joseph J. - HAESEN, Stef - KLINGES, David - NIITTYNEN, Pekka - SCHEFFERS, Brett - MEERBEEK, Koenraad van - AARTSMA, Peter - ABDALADZE, Otari - ABEDI, Mehdi - AERTS, Rien - AHMADIAN, Negar - AHRENDS, Antje - ALATALO, Juha - ALEXANDER, Jake M. - ALLONSIUS, Camille Nina - ALTMAN, Jan - AMMANN, Christof - ANDRES, Christian - ANDREWS, Christopher - ARDO, Jonas - ARRIGA, Nicola - ARZAC, Alberto - ASCHERO, Valeria - ASSIS, Rafael L. - ASSMANN, Jakob Johann - BADER, Maaike Y. - BAHALKEH, Khadijeh - BARANČOK, Peter - BARRIO, Isabel C. - BARROS, Agustina - BARTHEL, Matti - BASHAM, Edmund W. - BAUTERS, Marijn - BAZZICHETTO, Manuele - MARCHESINI, Luca Belelli - BELL, Michael C. - BENAVIDES, Juan C. - ALONSO, José Luis Benito - BERAUER, Bernd J. - BJERKE, Jarle W. - BJORK, Robert A. - BJORKMAN, Mats P. - BJORNSDÓTTIR, Katrin - BLONDER, Benjamin - BOECKX, Pascal - BOIKE, Julia - BOKHORST, Stef - BRUM, Bárbara N. S. - BRUNA, Josef - BUCHMANN, Nina - BUYSSE, Pauline - CAMARGO, José Luís - CAMPOE, Otávio C. - CANDAN, Onur - CANESSA, Rafaella - CANNONE, Nicoletta - CARBOGNANI, Michele - CARNICER, Jofre - CASANOVA-KATNY, Angélica - CESARZ, Simone - CHOJNICKI, Bogdan - CHOLER, Philippe - CHOWN, Steven L. - CIFUENTES, Edgar F. - ČILIAK, Marek - CONTADOR, Tamara - CONVEY, Peter - COOPER, Elisabeth J. - CREMONESE, Edoardo - CURASI, Salvatore R. - CURTIS, Robin - CUTINI, Maurizio - DAHLBERG, C. Johan - DASKALOVA, Gergana N. - DE PABLO, Miguel A. - CHIESA, Stefano Della - DENGLER, Jürgen - DERONDE, Bart - DESCOMBES, Patrice - DI CECCO, Valter - DI MUSCIANO, Michele - DICK, Jan - DIMARCO, Romina D. - DOLEZAL, Jiri - DORREPAAL, Ellen - DUŠEK, Jiří - EISENHAUER, Nico - EKLUNDH, Lars - ERICKSON, Todd E. - ERSCHBAMER, Brigitta - EUGSTER, Werner - EWERS, Robert M. - EXTON, Dan A. - FANIN, Nicolas - FAZLIOGLU, Fatih - FEIGENWINTER, Iris - FENU, Giuseppe - FERLIAN, Olga - CALZADO, María Rosa Fernández - FERNÁNDEZ-PASCUAL, Eduardo - FINCKH, Manfred - HIGGENS, Rebecca Finger - FORTE, T´ai G. W. - FREEMAN, Erika C. - FREI, Esther R. - FUENTES-LILLO, Eduardo - GARCÍA, Rafael A. - DOLORES GARCÍA, María - GÉRON, Charly - GHARUN, Mana - GHOSN, Dany - GIGAURI, Khatuna - GOBIN, Anne - GODED, Ignacio - GOECKEDE, Mathias - GOTTSCHALL, Felix - GOULDING, Keith - GOVAERT, Sanne - GRAAE, Bente Jessen - GREENWOOD, Sarah - GREISER, Caroline - GRELLE, Achim - GUÉNARD, Benoit - GUGLIELMIN, Mauro - GUILLEMOT, Joannés - HAASE, Peter - HAIDER, Sylvia - HALBRITTER, Aud H. - HAMID, Maroof - HAMMERLE, Albin - HAMPE, Arndt - HAUGUM, Siri V. - HEDEROVÁ, Lucia - HEINESCH, Bernard - HELFTER, Carole - HEPENSTRICK, Daniel - HERBERICH, Maximiliane - HERBST, Mathias - HERMANUTZ, Luise - HIK, David S. - HOFFRÉN, Raúl - HOMEIER, Jürgen - HORTNAGL, Lukas - HOYE, Toke T. - HRBACEK, Filip - HYLANDER, Kristoffer - IWATA, Hiroki - JACKOWICZ-KORCZYNSKI, Marcin Antoni - JACTEL, Hervé - JÄRVEOJA, Järvi - JASTRZEBOWSKI, Szymon - JENTSCH, Anke - JIMÉNEZ, Juan J. - JÓNSDÓTTIR, Ingibjörg S. - JUCKER, Tommaso - JUMP, Alistair S. - JUSZCZAK, Radoslaw - KANKA, Róbert - KAŠPAR, Vít - KAZAKIS, George - KELLY, Julia - KHUROO, Anzar A. - KLEMEDTSSON, Leif - KLISZ, Marcin - KLJUN, Natascha - KNOHL, Alexander - KOBLER, Johannes - KOLLÁR, Jozef - KOTOWSKA, Martyna M. - KOVÁCS, Bence - KREYLING, Juergen - LAMPRECHT, Andrea - LANG, Simone I. - LARSON, Christian - LARSON, Keith - LASKA, Kamil - LE MAIRE, Guerric - LEIHY, Rachel I. - LENS, Luc - LILJEBLADH, Bengt - LOHILA, Annalea - LORITE, Juan - LOUBET, Benjamin - LYNN, Joshua - MACEK, Martin - MACKENZIE, Roy - MAGLIULO, Enzo - MAIER, Regine - MALFASI, Francesco - MÁLIŠ, František - MAN, Matěj - MANCA, Giovanni - MANCO, Antonio - MANISE, Tanguy - MANOLAKI, Paraskevi - MARCINIAK, Felipe - MATULA, Radim - MAZZOLARI, Ana C. - MEDINETS, Sergiy - MEDINETS, Volodymyr - MEEUSSEN, Camille - MERINERO, Sonia - GUIMARAES MESQUITA, Rita de Cássia - MEUSBURGER, Katrin - MEYSMAN, Filip J. R. - MICHALETZ, Sean T. - MILBAU, Ann - MOISEEV, Dmitry - MOISEEV, Pavel - MONDONI, Andrea - MONFRIES, Ruth - MONTAGNANI, Leonardo - MORIANA-ARMENDARIZ, Mikel - MORRA DI CELLA, Umberto - MORSDORF, Martin - MOSEDALE, Jonathan R. - MUFFLER, Lena - MUNOZ-ROJAS, Miriam - MYERS, Jonathan A. - MYERS-SMITH, Isla H. - NAGY, Laszlo - NARDINO, Marianna - NAUJOKAITIS-LEWIS, Ilona - NEWLING, Emily - NICKLAS, Lena - NIEDRIST, Georg - NIESSNER, Armin - NILSSON, Mats B. - NORMAND, Signe - NOSETTO, Marcelo D. - NOUVELLON, Yann - NUNEZ, Martin A. - OGAYA, Roma - OGÉE, Jérome - OKELLO, Joseph - OLEJNIK, Janusz - OLESEN, Jörgen Eivind - OPEDAL, Oystein H. - ORSENIGO, Simone - PALAJ, Andrej - PAMPUCH, Timo - PANOV, Alexey V. - PÄRTEL, Meelis - PASTOR, Ada - PAUCHARD, Anibal - PAULI, Harald - PAVELKA, Marian - PEARSE, William D. - PEICHL, Matthias - PELLISSIER, Loic - PENCZYKOWSKI, Rachel M. - PENUELAS, Josep - PETIT BON, Matteo - PETRAGLIA, Alessandro - PHARTYAL, Shyam S. - PHOENIX, Gareth K. - PIO, Casimiro - PITACCO, Andrea - PITTELOUD, Camille - PLICHTA, Roman - PORRO, Francesco - PORTILLO-ESTRADA, Miguel - POULENARD, Jerome - POYATOS, Rafael - PROKUSHKIN, Anatoly S. - PUSCAS, Mihai - RADUJKOVIC, Dajana - RANDALL, Krystal - RATIER BACKES, Amanda - REMMELE, Sabine - REMMERS, Wolfram - RENAULT, David - RISCH, Anita C. - RIXEN, Christian - ROBINSON, Sharon A. - ROBROEK, Bjorn - ROCHA, Adrian V. - ROSSI, Christian - ROSSI, Graziano - ROUPSARD, Olivier - RUBTSOV, Alexey V. - SACCONE, Patrick - SAGOT, Clotilde - BRAVO, Jhonatan Sallo - SANTOS, Cinthya C. - SARNEEL, Judith M. - SCHARNWEBER, Tobias - SCHMEDDES, Jonas - SCHMIDT, Marius - SCHOLTEN, Thomas - SCHUCHARDT, Max - SCHWARTZ, Naomi - SCOTT, Tony - SEEBER, Julia - SEGALIN DE ANDRADE, Ana Cristina - SEIPEL, Tim - SEMENCHUK, Philipp - SENIOR, Rebecca A. - SERRA-DIAZ, Josep M. - SEWERNIAK, Piotr - SHEKHAR, Ankit - SIDENKO, Nikita V. - SIEBICKE, Lukas - SIEGWART COLLIER, Laura - SIMPSON, Elizabeth - SIQUEIRA, David P. - SITKOVÁ, Zuzana - SIX, Johan - SMILJANIC, Marko - SMITH, Stuart Vincent - SMITH-TRIPP, Sarah - SOMERS, Ben - SORENSEN, Mia Vedel - SOUZA, José Joao L. L. - SOUZA, Bartolomeu Israel - SOUZA DIAS, Arildo - SPASOJEVIC, Marko J. - SPEED, James D. M. - SPICHER, Fabien - STANISCI, Angela - STEINBAUER, Klaus - STEINBRECHER, Rainer - STEINWANDTER, Michael - STEMKOVSKI, Michael - STEPHAN, Jorg G. - STIEGLER, Christian - STOLL, Stefan - SVÁTEK, Martin - SVOBODA, Miroslav - TAGESSON, Torbern - TANENTZAP, Andrew J. - TANNEBERGER, Franziska - THEURILLAT, Jean-Paul - THOMAS, Haydn J. D. - THOMAS, Andrew D. - TIELBÖRGER, Katja - TOMASELLI, Marcello - TREIER, Urs Albert - TROUILLIER, Mario - TURTUREANU, Pavel-Dan - TUTTON, Rosamond - TYYSTJÄRVI, Vilna A. - UEYAMA, Masahito - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - UOGINTAS, Domas - URBAN, Anastasiya V. - URBAN, Josef - URBANIAK, Marek - URSU, Tudor-Mihai - VACCARI, Francesco Primo - DE VONDEL, Stijn Van - VAN DEN BRINK, Liesbeth - VAN GEEL, Maarten - VANDVIK, Vigdis - VANGANSBEKE, Pieter - VARLAGIN, Andrej - VEEN, G. F. - VEENENDAAL, Elmar - VENN, Susanna E. - VERBEECK, Hans - VERBRUGGEN, Erik - VERHEIJEN, Frank G. A. - VILLAR, Luis - VITALE, Luca - VITTOZ, Pascal - VIVES-INGLA, Maria - VON OPPEN, Jonathan - WALZ, Josefine - WANG, Runxi - WANG, Yifeng - WAY, Robert G. - WEDERGÄRTNER, Ronja E. M. - WEIGEL, Robert - WILD, Jan - WILKINSON, Matthew - WILMKING, Martin - WINGATE, Lisa - WINKLER, Manuela - WIPF, Sonja - WOHLFAHRT, Georg - XENAKIS, Georgios - YANG, Yan - YU, Zicheng - YU, Kailiang - ZELLWEGER, Florian - ZHANG, Jian - ZHANG, Zhaochen - ZHAO, Peng - ZIEMBLINSKA, Klaudia - ZIMMERMANN, Reiner - ZONG, Shengwei - ZYRYANOV, Viacheslav I. - NIJS, Ivan - LENOIR, Jonathan. Global maps of soil temperature [Globálne mapy teploty pôdy]. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, iss. 9, p. 3110-3144. (2021: 13.211 - IF, Q1 - JCR, 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.16060 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - LIESKOVSKÝ, Tibor - HLADÍKOVÁ, K. - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HURAJTOVÁ, Natália. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia [Potenciál údajov z leteckého LiDAR skenovania na detekciu prvkov kultúrnej krajiny Slovenska]. In Landscape research, 2022, vol. 47, no. 5, p. 539-558. (2021: 1.701 - IF, Q4 - JCR, 0.541 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0142-6397. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/01426397.2022.2045923 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj - LIESKOVSKÝ, Tibor - HLADÍKOVÁ, K. - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HURAJTOVÁ, Natália. Potential of airborne LiDAR data in detecting cultural landscape features in Slovakia. In IALE 2022 : Book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 161. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online. IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online) Typ: AFG
 • MAHNKEN, Mats** - CAILLERET, Maxime - COLLALTI, Alessio - TROTTA, Carlo - BIONDO, Corrado - D´ANDREA, Ettore - DALMONECH, Daniela - MARANO, Gina - MÄKELÄ, Annikki - MINUNNO, Francesco - PELTONIEMI, Mikko - TROTSIUK, Volodymyr - NADAL-SALA, Daniel - SABATÉ, Santiago - VALLET, Patrick - AUSSENAC, Raphaël - CAMERON, David R. - BOHN, Friedrich J. - GROTE, Rüdiger - AUGUSTYNCZIK, Andrey L. D. - YOUSEFPOUR, Rasoul - HUBER, Nica - BUGMANN, Harald - MERGANIČOVÁ, Katarína - MERGANIČ, Ján - VALENT, Peter - LASCH-BORN, Petra - HARTIG, Florian - VEGA DEL VALLE, Iliusi D. - VOLKHOLZ, Jan - GUTSCH, Martin - MATTEUCCI, Giorgio - KREJZA, Jan - IBROM, Andreas - MEESENBURG, Henning - RÖTZER, Thomas - VAN DER MAATEN-THEUNISSEN, Marieke - VAN DER MAATEN, Ernst - REYER, C. P. O. Accuracy, realism and general applicability of European forest models [Presnosť, realistickosť a všeobecná použitenosť európskych modelov lesa]. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, p. 6 921-6 943. (2021: 13.211 - IF, Q1 - JCR, 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/gcb.16384 Typ: ADMA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Zmena klímy mení štruktúru cenóz horských chrobákov (Coleoptera) [Climate change is changing the structure of mountain beetles caenosis (Coleoptera)]. In Ochrana prírody, 2022, č. 39, s. 39-50. ISSN 2453-8183. Dostupné na internete: https://www.sopsr.sk/publikacie/OP39_final.pdf Typ: ADFB
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Cenózy chrobákov /Coleoptera/ v katastri obce Báb pri Nitre [Cenoses of beetles /Coleoptera/ in the vicinity of village of Báb near Nitra]. In Ochrana prírody, 2021, roč. 38, s. 60-72. ISSN 2453-8183. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Analýza koleopterocenóz na vybraných plochách pri diaľnici D1 v úseku Važec-Mengusovce [Analysis of coleopterocenoses on selected areas near the D1 highway in the section Važec - Mengusovce]. In Naturae Tutela, 2021, roč. 25, č. 1, s. 57-68. ISSN 1336-7609. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • MELICHER, Jakub** - ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2021: 0.654 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov = Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska [VIII. Ecological days] [elektronický zdroj]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022. 37 s. ISBN 978-80-89325-30-6 (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: GII
 • MERGANIČ, Ján** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana - FERENČÍK, Michal - MOKROŠ, Martin - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal - TOMČÍK, Daniel. Deadwood amount at disturbance plots after sanitary felling [Množstvo odumretého dreva na kalamitných plochách po náhodnej ťažbe]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 7, article no. 987. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11070987 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MERGANIČ, Ján** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VÝBOŠŤOK, Jozef - VALENT, Peter - BAHÝĽ, Ján. Impact of interest rates on forest management planning based on multi-criteria decision analysis [Vplyv úrokovej miery na hospodársko-úpravnícke plánovanie na základe multikriteriálnej rozhodovacej analýzy]. In Central European Forestry Journal, 2022, vol. 68, p. 23-35. (2021: 0.431 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2454-034X. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADNB
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória. Evaluation of ecosystem services of river arm Klátovské rameno national nature reserve [Hodnotenie ekosystémových služieb Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno]. In Deltas and wetlands : Book of abstracts. Vol. 7. - Tulcea : Danube Delta National Institute for Research and Development, 2021, p. 16-17. ISSN 2344-3766. Dostupné na internete: http://www.ddniscientificannals.ro/images//Book_of_Abstracts_vol_7_2021.pdf (Deltas and wetlands : Scientific Symposium) Typ: AFG
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória. Príprava pilotného návrhu manažérskeho modelu pre Malý Dunaj [Preparation of a pilot proposal of a management model for the Little Danube]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 11. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • MOJSES, Matej - PETROVIČ, František** - BUGÁR, Gabriel. Evaluation of land-use changes as a result of underground coal mining - a case study on the upper Nitra basin, West Slovakia [Hodnotenie zmien využitia krajiny ako dôsledok podzemnej ťažby uhlia - prípadová štúdia povodia hornej Nitry, Západné Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 6, article no. 989. (2021: 3.530 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14060989 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • MOYZEOVÁ, Milena** - RÁKAYOVÁ, Renáta. Územný priemet ekologicky významných území a vybraných prírodných zdrojov pri zvyšovaní ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny [Territorial projection of ecologically important areas and selected natural resources and their role in ecological stability of farming landscape]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 30. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PALAJ, Andrej** - KOLLÁR, Jozef. Súčasný stav psicových porastov na bývalých pasienkoch vysokohorskej krajiny Západných Karpát [Contemporary state of Nardus grasslands on the former pastures in the alpine zone of the Western Carpathians]. In Phytopedon (Bratislava), 2022, vol. 21, no. 1, p. 1-10. ISSN 1336-1120. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADFB
 • PE´ER, Guy** - FINN, John A. - DÍAZ, Mario - BIRKENSTOCK, Maren - LAKNER, Sebastian - RÖDER, Norbert - KAZAKOVA, Yanka - ŠUMRADA, Tanja - BEZÁK, Peter - CONCEPCIÓN, Elena D. - DÄNHARDT, Juliana - MORALES, Manuel B. - RAC, Ilona - ŠPULEROVÁ, Jana - SCHINDLER, Stefan - STAVRINIDES, Menelaos - TARGETTI, Stefano - VIAGGI, Davide - VOGIATZAKIS, Ioannis N. - GUYOMARD, Hervé. How can the European Common Agricultural Policy help halt biodiversity loss? Recommendations by over 300 experts [Ako môže Európska spoločná poľnohospodárska politika pomôcť zastaviť stratu biodiverzity? Odporúčania od viac ako 300 expertov]. In Conservation Letters, 2022, article no. e12901, p. 1-12. (2021: 10.068 - IF, Q1 - JCR, 2.923 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1755-263X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/conl.12901 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • PETROVIČ, František** - BOLTIŽIAR, Martin. Vývoj krajiny lokality UNESCO Vlkolínec od polovice 18. storočia po súčasnosť [Landscape development of the UNESCO monument Vlkolínec since half of the 18th century to present]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 32. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • POVAŽAN, Radoslav - LEHEJČEK, Jiří - ARANY, Ildikó - AFFEK, Andrzej - ČERNECKÝ, Ján - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj. Ecosystem services assessment in selected Carpathian countries [Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybraných Karpatských krajinách]. In The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 25-27. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • POVAŽAN, Radoslav - ĎURICOVÁ, Viktória - ČERNECKÝ, Ján - FAVILLI, Filippo - ARANY, Ildikó - AFFEK, Andrzej - LEHEJČEK, Jiří. Addressing ecosystem services in different policy and decision contexts [Riešenie ekosystémových služieb v rôznych kontextoch tvorby politík a rozhodovania]. In The Carpathian ecosystem services toolkit /CEST/ - Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb : Interdisciplinary toolkit for managers and analysts for ecosystem services assessment. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak republic, 2021, p. 47-56. ISBN 978-3-903424-04-3. Dostupné na internete: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Centralparks/D.T3.1.3-Carpathian-Ecosystem-Services-Toolkit-EN.pdf Typ: AEDA
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter - PURKART, Adrián - HURAJTOVÁ, Natália - VOLNÁR, Ĺubomír - KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica /Araneae, Linyphiidae, Thomisidae/, two new species to Slovakia [Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), dva nové druhy pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 6, p. 1 601-1 608. (2020: 0.276 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/70547/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADEB
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto - LITAVSKÝ, Juraj. Rekultivovaná skládka odpadu ako habitat pre epigeické spoločenstvá pavúkov a koscov [A reclaimed waste dump as a habitat for epigeic spider and harvestmen communities]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 22. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Epigeické spoločenstvá pavúkov Drieňovej hory /Nová Vieska/ [Epigeic spider communities of Drieňová hora /Nová Vieska/]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 24. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter. Influence of habitat conditions and agriculture management on the epigeic spider communities of the Little Carpathian viticulture landscape of Modra region [Vplyv stanovištných podmienok a poľnohospodárskeho manažmentu na spoločenstvá epigeických pavúkov Malokarpatskej vinohradníckej krajiny regiónu Modra]. Pavol Purgat, Peter Gajdoš. In ECA 2022 : 33rd European Congress of Arachnology [elektronický zdroj]. - Greifswald : European Society of Arachnology, 2022, p. 124. Dostupné na internete: https://esa-congress.com/fileadmin/ECA-2022/Abstract_Booklet_ECA2022_v004.pdf (European congress of arachnology) Typ: GII
 • RÁKAYOVÁ, Renáta** - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of positive socio-economic phenomena in territorial systems of ecological stability /case study/ [Hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov v územných systémoch ekologickej stability /prípadová štúdia/]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 120. (2021: 3.905 - IF, Q2 - JCR, 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010120 (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADCA
 • RUSŇÁK, Tomáš** - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - HILBERT, Hubert - GERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. (2021: 5.349 - IF, Q1 - JCR, 1.283 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • SEEBER, Julia - TASSER, Erich - RUBATSCHER, Dagmar - LOACKER, Ingrid - LAVOREL, Sandra - ROBSON, Matthew - BALZAROLO, Manuela - ALTIMIR, Nuria - DRÖSLER, Matthias - VESCOVO, Loris - GAMPER, Sonja - BARANČOK, Peter - STASZEWSKI, Tomasz - WOHLFAHRT, Georg - CERNUSCA, Alexander - SEBASTIA, M. Teresa - TAPPEINER, Ulrike - BAHN, Michael**. Effects of land use and climate on carbon and nitrogen pool partitioning in European mountain grasslands [Vplyvy využívania krajiny a klímy na distribúciu zásob uhlíka a dusíka v európskych horských trávnatých porastoch]. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 822, article no. 153 380. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153380 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • STAUDE, Ingmar R.** - PEREIRA, Henrique M. - DASKALOVA, Gergana N. - BERNHARDT-ROMERMANN, Markus - DIEKMANN, Martin - PAULI, Harald - VAN CALSTER, Hans - VELLEND, Mark - BJORKMAN, Anne D. - BRUNET, Jörg - DE FRENNE, Pieter - HÉDL, Radim - JANDT, Ute - LENOIR, Jonathan - MYERS-SMITH, Isla H. - VERHEYEN, Kris - WIPF, Sonja - WULF, Monika - ANDREWS, Christopher - BARANČOK, Peter - BARNI, Elena - ALONSO, José Luis Benito - BENNIE, Jonathan - BERKI, Imre - BLUML, Volker - CHUDOMELOVÁ, Markéta - DECOCQ, Guillaume - DICK, Jan - DIRNBOCK, Thomas - DURAK, Tomasz - ERIKSSON, Ove E. - ERSCHBAMER, Brigitta - GRAAE, Bente Jessen - HEINKEN, Thilo - SCHEI, Fride Hoistad - JAROSZEWICZ, Bogdan - KOPECKÝ, Martin - KUDERNATSCH, Thomas - MACEK, Martin - MALICKI, Marek - MÁLIŠ, František - MICHELSEN, Ottar - NAAF, Tobias - NAGEL, Thomas A. - NEWTON, Adrian - NICKLAS, Lena - ODDI, Ludovica - ORTMANN-AJKAI, Adrienne - PALAJ, Andrej - PETRAGLIA, Alessandro - PETŘÍK, Petr - PIELECH, Remigiusz - PORRO, Francesco - PUSCAS, Mihai - RECZYNSKA, Kamila - RIXEN, Christian - SCHMIDT, Wolfgang - STANDOVÁR, Tibor - STEINBAUER, Klaus - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - TELEKI, Balazs - THEURILLAT, Jean-Paul - TURTUREANU, Pavel-Dan - URSU, Tudor-Mihai - VANNESTE, Thomas - VILD, Ondřej - VILLAR, Luis - VITTOZ, Pascal - WINKLER, Manuela - BAETEN, Lander. Directional turnover towards larger-ranged plants over time and across habitats [Migrácia druhov rastlín so širokou výškovou amplitúdou rozšírenia v priebehu času a naprieč biotopmi]. In Ecology Letters, 2022, vol. 25, iss. 2, p. 466-482. (2021: 11.274 - IF, Q1 - JCR, 5.673 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1461-023X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ele.13937 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - LEHOTSKÁ, Blanka** - MOYZEOVÁ, Milena. The impact of military training - related disturbances in Záhorie military training area /Western Slovakia/ on the dragonflies diversity [Vplyv vojenskej tréningovej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie (západné Slovensko) na diverzitu vážok]. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" - Seria Stiintele Vietii, 2021, vol. 31, iss. 3, p. 129-136. (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 1584-2339. Dostupné na internete: http://www.studiauniversitatis.ro/2022/02/19/the-impact-of-military-training-related-disturbances-in-zahorie-military-training-area-western-slovakia-on-the-dragonflies-diversity/ (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMB
 • ŠPULEROVÁ, Jana - SVIČEK, Michal - BEZÁK, Pavol. Nelesná drevinová vegetácia [Non-forest woody vegetation]. In BEZÁK, Pavol et al. Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane - Green infrastructure and their contribution to flood protection. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2021, s. 69-89. ISBN 978-80-8213-048-8. Dostupné na internete: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap6-zmena-klimy/6-2-8-zelena-infrastruktura-a-jej-vyznam-v-protipovodnovej-ochrane-publikacia.html Typ: ABD
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - ČERNECKÝ, Ján. Natural or semi-natural landscape features as indicator of biocultural value: Observations from Slovakia [Prírodné a poloprírodné krajinné prvky ako indikátor biokultúrnej hodnoty: pozorovania zo Slovenska]. In Human Ecology, 2022, vol. 50, iss. 3, p. 531-543. (2021: 2.728 - IF, Q1 - JCR, 0.683 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-7839. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10745-022-00316-6 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Indicators and drivers of changes in Slovak agricultural landscape [Indikátory a hybné sily zmien v poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In IALE 2022 : Book of abstracts. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2022, p. 186. ISBN 978-83-61590-99-6. Dostupné na internete: https://www.iale2022.eu/files/iale2021/downloads/news/2022-07-10/IALE2022_Book_of_Abstracts.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online. IALE 2022 - European Landscape Ecology Congress : online) Typ: AFG
 • TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef - LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12, art. no. 168. (2021: 3.408 - IF, Q1 - JCR, 0.525 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA

  Citácie:
  [2.1] FER, Miroslav - NIKODEM, Antonin - TREJBALOVA, Sara - KLEMENT, Ales - PAVLU, Lenka - KODESOVA, Radka. How various mulch materials can affect the soil hydro-physical properties. In JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS, 2022, vol. 70, no. 3, pp. 269-275. ISSN 0042-790X. Available on: https://doi.org/10.2478/johh-2022-0016., Registrované v: WOS

 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan** - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - BERNÁTOVÁ, Dana - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - MÁLIŠ, František - ROLEČEK, Jan - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - ŽARNOVIČAN, Hubert. Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation [Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Vegetácia lesov a krovín]. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 99. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFH
 • VLACHOVIČOVÁ, Miriam** - ŠPULEROVÁ, Jana. Responses of birds to vineyard abandonment in Slovakia [Reakcie vtáčích druhov na opúšťanie vinohradov na Slovensku]. In Global Ecology and Conservation, vol. 37 /2022/, article no. e02178. ISSN 2351-9894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02178 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA