Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** – FERENČÍK, Michal – ALLMAN, Michal – MERGANIČOVÁ, Katarína – MERGANIČ, Ján – VLČKOVÁ, Mária. Who uses forest roads? Has the COVID-19 pandemics affected their recreational usage? Case study from central Slovakia [Kto využíva lesné cesty? Ovplyvnila pandémia COVID-19 ich rekreačné využitie? Prípadová štúdia zo stredného Slovenska]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 3, article no. 458. ISSN 1999-4907. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/3/458 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna**BEZÁK, Peter**. Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscape in Slovakia [Ktoré ciele udržateľnosti je ťažké dosiahnuť? Strednodobé hodnotenie predikovaných scenárov v odľahlej horskej poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2022, vol. 115, article no. 106 020. ISSN 0264-8377. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106020 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • BOŠEĽA, Michal** – MERGANIČOVÁ, Katarína – TORRESAN, Chiara – CHERUBINI, Paolo – FABRIKA, Marek – HEINZE, Berthold – HOHN, Maria – KAŠANIN-GRUBIN, Milica – KLOPČIČ, Matija – MÉSZÁROS, Ilona – PACH, Maciej – STŘELCOVÁ, Katarína – TEMPERLI, Christian – TONON, Giustino – PRETZSCH, Hans – TOGNETTI, Roberto. Modelling future growth of mountain forests under changing environments [Modelovanie rastu horských lesov v meniacich sa podmienkach prostredia v budúcnosti]. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. – CHam : Springer, 2022, p. 223-262. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ABA
 • HIDY, Dóra** – BARCZA, Zoltán – DOBOR, Laura – ÁCS, Tamás – ZACHÁRY, Dóra – FILEP, T. – PÁSZTOR, László – INCZE, Dóra – DENCSO, Márton – TÓTH, E. – MERGANIČOVÁ, Katarína – THORNTON, Peter – RUNNING, Steven – FODOR, Nándor. Soil-related developments of the Biome-BGCMuSo v6.2 terrestrial ecosystem model [Vývoj modelovania pôdnych procesov v terestriálnom ekosystémovom modeli Biome-BGCMuSo v6.2]. In Geoscientific Model Development, 2022, vol. 15, p. 2 157-2 181. ISSN 1991-959X. Dostupné na internete: https://gmd.copernicus.org/articles/15/2157/2022/gmd-15-2157-2022.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaŠPULEROVÁ, Jana**BARÁNKOVÁ, ZuzanaPALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita – PETROVIČ, František – PAUDITŠOVÁ, Eva**. The impacts of urbanisation on landscape and environment: The case of Slovakia [Vplyv urbanizácie na krajinu a životné prostredie]. In Sustainability, 2022, vol. 14, iss. 1, article no. 60. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010060 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADMA
 • KALIVODOVÁ, MichaelaKANKA, Róbert – CERDA, Artemi. Diversity of small terrestrial mammals under different organic farming managements in Meditarranean and Continental agriculture ecosystems [Diverzita drobných zemných cicavcov v rôznych typoch ekologického poľnohospodárstva v stredomorských a kontinentálnych poľnohospodárskych ekosystémoch]. In Acta Fytotechnica et Zootechnica : Scientific journal for photechnics and zootechnics, 2021, vol. 24, no. 4, p. 301-308. (2020: 0.115 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.04.301-308 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADNB
 • KENDERESSY, Pavol**DOBROVODSKÁ, MartaŠATALOVÁ, BarboraVLACHOVIČOVÁ, MiriamPALAJ, Andrej. Impact of historical agrarian landforms on soil water content variability at local scale in West Carpathian Region, Slovakia [Dopad historických agrárnych foriem na variabilitu pôdnej vlhkosti v lokálnej mierke na modelovej lokalite v Západných Karpatoch, Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 3, article no. 389. ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14030389 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav – ČERNECKÁ, Ľudmila** – DORKOVÁ, Martina – SÝKORA, Jakub – GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. ISSN 0161-8202. (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADMA
 • MAJZLAN, Oto – GAJDOŠ, Peter. Cenózy chrobákov /Coleoptera/ v katastri obce Báb pri Nitre [Cenoses of beetles /Coleoptera/ in the vicinity of village of Báb near Nitra]. In Ochrana prírody, 2021, roč. 38, s. 60-72. ISSN 2453-8183. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • MELICHER, Jakub** – ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2022 – WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • MERGANIČ, Ján** – MERGANIČOVÁ, Katarína – VÝBOŠŤOK, Jozef – VALENT, Peter – BAHÝĽ, Ján. Impact of interest rates on forest management planning based on multi-criteria decision analysis [Vplyv úrokovej miery na hospodársko-úpravnícke plánovanie na základe multikriteriálnej rozhodovacej analýzy]. In Central European Forestry Journal, 2022, vol. 68, p. 23-35. (2022 – WOS, SCOPUS). ISSN 2454-034X. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADNB
 • PURGAT, Pavol** – GAJDOŠ, Peter – PURKART, Adrián – HURAJTOVÁ, Natália – VOLNÁR, Ĺubomír – KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica /Araneae, Linyphiidae, Thomisidae/, two new species to Slovakia [Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), dva nové druhy pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 6, p. 1 601-1 608. (2020: 0.276 – SJR, Q3 – SJR). (2021 – SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/70547/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADEB
 • RÁKAYOVÁ, Renáta** – MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of positive socio-economic phenomena in territorial systems of ecological stability /case study/ [Hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov v územných systémoch ekologickej stability /prípadová štúdia/]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 120. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010120 (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMA
 • RUSŇÁK, Tomáš**HALABUK, AndrejHALADA, ĽubošHILBERT, HubertGERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA
 • SEEBER, Julia – TASSER, Erich – RUBATSCHER, Dagmar – LOACKER, Ingrid – LAVOREL, Sandra – ROBSON, Matthew – BALZAROLO, Manuela – ALTIMIR, Nuria – DRÖSLER, Matthias – VESCOVO, Loris – GAMPER, Sonja – BARANČOK, Peter – STASZEWSKI, Tomasz – WOHLFAHRT, Georg – CERNUSCA, Alexander – SEBASTIA, M. Teresa – TAPPEINER, Ulrike – BAHN, Michael**. Effects of land use and climate on carbon and nitrogen pool partitioning in European mountain grasslands [Vplyvy využívania krajiny a klímy na distribúciu zásob uhlíka a dusíka v európskych horských trávnatých porastoch]. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 822, article no. 153 380. ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153380 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • STAUDE, Ingmar R.** – PEREIRA, Henrique M. – DASKALOVA, Gergana N. – BERNHARDT-ROMERMANN, Markus – DIEKMANN, Martin – PAULI, Harald – VAN CALSTER, Hans – VELLEND, Mark – BJORKMAN, Anne D. – BRUNET, Jörg – DE FRENNE, Pieter – HÉDL, Radim – JANDT, Ute – LENOIR, Jonathan – MYERS-SMITH, Isla H. – VERHEYEN, Kris – WIPF, Sonja – WULF, Monika – ANDREWS, Christopher – BARANČOK, Peter – BARNI, Elena – ALONSO, José Luis Benito – BENNIE, Jonathan – BERKI, Imre – BLUML, Volker – CHUDOMELOVÁ, Markéta – DECOCQ, Guillaume – DICK, Jan – DIRNBOCK, Thomas – DURAK, Tomasz – ERIKSSON, Ove E. – ERSCHBAMER, Brigitta – GRAAE, Bente Jessen – HEINKEN, Thilo – SCHEI, Fride Hoistad – JAROSZEWICZ, Bogdan – KOPECKÝ, Martin – KUDERNATSCH, Thomas – MACEK, Martin – MALICKI, Marek – MÁLIŠ, František – MICHELSEN, Ottar – NAAF, Tobias – NAGEL, Thomas A. – NEWTON, Adrian – NICKLAS, Lena – ODDI, Ludovica – ORTMANN-AJKAI, Adrienne – PALAJ, Andrej – PETRAGLIA, Alessandro – PETŘÍK, Petr – PIELECH, Remigiusz – PORRO, Francesco – PUSCAS, Mihai – RECZYNSKA, Kamila – RIXEN, Christian – SCHMIDT, Wolfgang – STANDOVÁR, Tibor – STEINBAUER, Klaus – ŚWIERKOSZ, Krzysztof – TELEKI, Balazs – THEURILLAT, Jean-Paul – TURTUREANU, Pavel-Dan – URSU, Tudor-Mihai – VANNESTE, Thomas – VILD, Ondřej – VILLAR, Luis – VITTOZ, Pascal – WINKLER, Manuela – BAETEN, Lander. Directional turnover towards larger-ranged plants over time and across habitats [Migrácia druhov rastlín so širokou výškovou amplitúdou rozšírenia v priebehu času a naprieč biotopmi]. In Ecology Letters, 2022, vol. 25, iss. 2, p. 466-482. ISSN 1461-023X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ele.13937 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana – LEHOTSKÁ, Blanka** – MOYZEOVÁ, Milena. The impact of military training – related disturbances in Záhorie military training area /Western Slovakia/ on the dragonflies diversity [Vplyv vojenskej tréningovej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie (západné Slovensko) na diverzitu vážok]. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" – Seria Stiintele Vietii, 2021, vol. 31, iss. 3, p. 129-136. (2021 – WOS, SCOPUS). ISSN 1584-2339. Dostupné na internete: http://www.studiauniversitatis.ro/2022/02/19/the-impact-of-military-training-related-disturbances-in-zahorie-military-training-area-western-slovakia-on-the-dragonflies-diversity/ (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMB
 • TOKOVÁ, Lucia – HOLOŠ, Slavomír – ŠURDA, Peter – KOLLÁR, Jozef – LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture – Basel, 2022, vol. 12, article no. 168. ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA