Publikácie

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • GAJDOŠ, Peter** - MAJZLAN, Oto - DAVID, Stanislav - PURGAT, Pavol - LITAVSKÝ, Juraj**. Assemblages of ground-living spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of the recultivated old chemical waste dump in Vrakuňa (Bratislava, Slovakia) [Spoločenstvá epigeických pavúkov (Araneae) a koscov (Opiliones) rekultivovanej skládky chemického odpadu vo Vrakuni (Bratislava, Slovensko).]. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 1, p. 149-162. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01247-9 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADDA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. The approach to typology of the biocultural landscape in Slovakia. In Environmental Management, 2022, vol. 70, iss. 5, p. 746-762. (2021: 3.644 - IF, Q3 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-152X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00267-022-01695-8 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
 • KOLLÁR, Jozef** - PALAJ, Andrej - KENDERESSY, Pavol - ZIMA, Lukáš. Evolution of some soil properties on the sites of former vineyards (Small Carpathian wine region, SW Slovakia) [Vývoj niektorých pôdnych vlastností na bývalých vinohradoch (Malokarpatská vinohradnícka oblasť, JZ Slovensko)]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 51. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Typ: AFH
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KRNÁČ, Štefan - BARANČOKOVÁ, Mária**. Analysis of interrelations structure in agro-systems using the factor analysis technique (FA) [Analýza interakčných väzieb v agro-systémoch s využitím techniky faktorovej analýzy (FA)]. In Land, 2023, vol. 12, iss. 2, article no. 272. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/2/272 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADMA
 • LEŠTIANSKA, Adriana** - FLEISCHER JR., P. - MERGANIČOVÁ, Katarína - FLEISCHER, Peter - NALEVANKOVÁ, Paulína - STŘELCOVÁ, Katarína. Effect of provenance and environmental factors on tree growth and tree water status of Norway Spruce [Vplyv proveniencií a environmentálnych faktorov na rast stromu a vodný stav vody smreka obyčajného]. In Forests, 2023, vol. 14, iss. 1, article no. 156. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f14010156 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADMA
 • LIESKOVSKÝ, Juraj** - KENDERESSY, Pavol. Degradation of traditional vineyards in Slovakia by abandonment and soil erosion: A case - study of Vráble [Degradácia tradičných viníc na Slovensku vplyvom opúšťania a erózie pôdy: Prípadová štúdia Vráble]. In Land Degradation & Development, 2023, vol. 34, iss. 1, p. 98-108. ISSN 1085-3278. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ldr.4446 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • NOVÁK, Pavel** - WILLNER, Wolfgang - BIURRUN, Idoia - GHOLIZADEH, Hamid - HEINKEN, Thilo - JANDT, Ute - KOLLÁR, Jozef - KOZHEVNIKOVA, Maria - NAQINEZHAD, Alireza - ONYSHCHENKO, Viktor - PIELECH, Remigiusz - RAŠOMAVIČIUS, Valerijus - SHIROKIKH, Pavel - VASSILEV, Kiril - WOHLGEMUTH, Thomas - VEČEŘA, Martin - CHYTRÝ, Milan. Classification of European oak-hornbeam forests and related vegetation types [Klasifikácia európskych dubovo-hrabových lesov a príbuzných vegetačných typov]. In Applied Vegetation Science, 2023, vol. 26, article no. e12712. ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12712 Typ: ADMA
 • PALAJ, Andrej** - KENDERESSY, Pavol - KOLLÁR, Jozef. Spoľahlivosť využitia fytoindikačných metód pôdnej vlhkosti travinno-bylinnej vegetácie v katastri Liptovskej Tepličky [Reliability of using phytoindicated methods of soil moisture in the conditions of mountain grassland vegetation in the Liptovská Teplička cadastre]. In Pedologické dni 2022 : Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2022, s. 67. ISBN 978-80-8163-044-6. (Pedologické dni 2022) Typ: AFH
 • PISCOVÁ, Veronika** - ŠEVČÍK, Michal - SEDLÁK, Andrej - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - SLOBODOVÁ, Terézia. Resistance of lichens and mosses of regenerated alpine communities to repeated experimental trampling in the Belianske Tatras, Northern Slovakia. In Diversity-Basel, 2023, vol. 15, no. 128. ISSN 1424-2818. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1424-2818/15/2/128 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA
 • PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURKART, Adrián - PAVELLA, Adam - GAJDOŠ, Peter. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy [Current state of knowledge of the araneofauna in Slovakia with emphasis on new species]. In Zoologické dny. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2023, s. 173. ISBN 978-80-87189-39-9. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sbornik-2023-A5_FINAL.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny) Typ: AFG
 • ŠESTÁKOVÁ, Anna - ČERNECKÁ, Ľudmila - NAUMOVA, Maria - PURGAT, Pavol - SZITA, Éva - GAJDOŠ, Peter. A review of two very rare ground spiders from sandy habitats, new for Slovakia (Araneae: Gnaphosidae) [Prehľad dvoch veľmi vzácnych epigeických pavúkov nových pre Slovensko z piesočnatých habitatov (Araneae, Gnaphosidae)]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2022, vol. 64, p. 14-24. (2021: 0.356 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: https://www.researchgate.net/publication/366701702_A_review_of_two_very_rare_ground_spiders_from_sandy_habitats_new_for_Slovakia_Gnaphosidae_Araneae (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADEB
 • ŠPULEROVÁ, Jana** - PISCOVÁ, Veronika - MATUŠICOVÁ, Noémi. The contribution of scientists to the research in biosphere reserves in Slovakia [Príspevok vedcov k výskumu v biosférických rezerváciách na Slovensku]. In Land, 2023, vol. 12, article no. 537. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2073-445X/12/3/537 (APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADMA
 • VOJTEKOVÁ, Jana - TIRPÁKOVÁ, Anna - PETROVIČ, František - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VOJTEK, Matej**. Spatial analysis of historical objects with defensive function in Slovakia [Priestorová analýza historických objektov s obrannou funkciou na Slovensku]. In Geocarto International, 2022, vol. 37, iss. 25. (2021: 3.450 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6049. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1978561 Typ: ADMA