Publikácie

Publikácie za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ANGELSTAM, Per** – FEDORIAK, Maria – CRUZ, Fatima – MUNOZ-ROJAS, Jose – YAMELYNETS, Taras – MANTON, Michael – WASHBOURNE, Carla-Leanne – DOBRYNIN, Denis – IZAKOVIČOVÁ, Zita – JANSSON, Nicklas – JAROSZEWICZ, Bogdan – KANKA, Róbert – KAVTARISHVILI, Marika – KOPPEROINEN, Leena – LAZDINIS, Marius – METZGER, Marc – OZUT, Deniz – GJORGIESKA, Dori Pavloska – SIJTSMA, Frans – STRYAMETS, Natalie – TOLUNAY, Ahmet – TURKOGLU, Turkey – VAN DER MOOLEN, Bert – ZAGIDULLINA, Asiya – ZHUK, Alina. Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning [Miesta stretnutí a sociálny kapitál podporujúci správu vidieckej krajiny: Skenovanie Pan-Európskej perspektívy]. In Ecology and Society, 2021, vol. 26, iss. 1, article no. 11. ISSN 1708-3087. Dostupné na: https://doi.org/10.5751/ES-12110-260111 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • ANGELSTAM, Per** – MANTON, Michael – YAMELYNETS, Taras – FEDORIAK, Maria – ALBULESCU, Andra-Cosmina – BRAVO, Felipe – CRUZ, Fatima – JAROSZEWICZ, Bogdan – KAVTARISHVILI, Marika – MUNOZ-ROJAS, Jose – SIJTSMA, Frans – WASHBOURNE, Carla-Leanne – AGNOLETTI, Mauro – DOBRYNIN, Denis – IZAKOVIČOVÁ, Zita – JANSSON, Nicklas – KANKA, Róbert – KOPPEROINEN, Leena – LAZDINIS, Marius – METZGER, Marc – VAN DER MOOLEN, Bert – OZUT, Deniz – GJORGIESKA, Dori Pavloska – STRYAMETS, Natalie – TOLUNAY, Ahmet – TURKOGLU, Turkey – ZAGIDULLINA, Asiya. Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations [Udržiavanie prírodných a tradičných kultúrnych zelených infraštruktúr v Európe: poučenie sa z historických a súčasných transformácií krajiny]. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, iss. 2, p. 637-663. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01161-y (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • BOROVSKÁ, Jana – FLOREK, Matej – GERHÁTOVÁ, KatarínaRUSŇÁK, Tomáš. Atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia [Atmosférická depozícia ťažkých kovov na Slovensku]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. – Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 48. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFG
 • BURLI, Sarah – THEURILLAT, Jean-Paul – WINKLER, Manuela – LAMPRECHT, Andrea – PAULI, Harald – RIXEN, Christian – STEINBAUER, Klaus – WIPF, Sonja – ABDALADZE, Otari – ANDREWS, Christopher – BARANČOK, Peter – ALONSO, José Luis Benito – CALZADO, María Rosa Fernández – CARRANZA, Maria Laura – DICK, Jan – ERSCHBAMER, Brigitta – GHOSN, Dany – GIGAURI, Khatuna – KAZAKIS, George – MALLAUN, Martin – MICHELSEN, Ottar – MOISEEV, Dmitry – MOISEEV, Pavel – MOLAU, Ulf – MESA, Joaquín Molero – MORRA DI CELLA, Umberto – NADEEM, Imran – NAGY, Laszlo – NICKLAS, Lena – PALAJ, Andrej – PEDERSEN, Bard – PETEY, Martina – PUSCAS, Mihai – ROSSI, Graziano – STANISCI, Angela – TOMASELLI, Marcello – UNTERLUGGAUER, Peter – URSU, Tudor-Mihai – VILLAR, Luis – VITTOZ, Pascal**. A common soil temperature treshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains [Prahová teplota pôdy pre hornú hranicu trávnych porastov v pohoriach Európy]. In Alpine botany, 2021, vol. 131, iss. 1, p. 41-52. ISSN 1664-2201. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00035-021-00250-1 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • CELER, Slavomír – PISCOVÁ, Veronika – HREŠKO, Juraj. Geomorfologicko-vegetačné aspekty súčasného vývoja krajiny Vysokých Tatier [Geomorphological-vegetation aspects of the current development of the High Tatras landscape]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 95 s. Prírodovedec 749. ISBN 978-80-558-1686-9 Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, JánGAJDOŠ, Peter – ĎURICOVÁ, Viktória – URBAN, Peter. Rozšírenie a ochranársky status vydry riečnej (Lutra lutra) v Slovenskej republike za obdobie rokov 2013 – 2019 = Distribution and conservation status of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Slovak Republic in the period 2013 – 2019. In Vydra bulletin [elektronický zdroj]. – Dačice : ALKA Wildlife, 2021, č. 18, s. 10-24. ISBN 978-80-907119-2-1. Dostupné na internete: https://www.vydryonline.cz/media/Cernecky_etal_10_24.pdf Typ: AECA
 • FRONTASYEVA, M. – CHALIGAVA, O. – UZHINSKIY, A. – ZINICOVSCAIA, Inga – CULICOV, O. – VERGEL, K. – YUSHIN, Nikita – HRAMCO, C. – LOPPI, Stefano – EHRENMANN, Z. – AGGENBACH, C. – GEURTS, J. J. M. – NIKOLAEV, I. – KHETAGUROV, K. – LAVRINENKO, Y. – OKAZOVA, Z. – STUKALO, V. – BLINOVA, E. – IONNIDOU, A. – BETSOU, Ch. – TSAKIRI, E. – IOANNIDOU, E. – DIAPOULI, E. – RADNOVIĆ, Dragan – KRMAR, M. – ILIĆ, Miloje – ANIČIC UROŠEVIC, M. – SCHRODER, W. – NICKEL, Stefan – BARANDOVSKI, Lambe – STAFILOV, Trajče – STIHI, Claudia – ENE, A. – TEPANOSYAN, G. – SAHAKYAN, L. – NEIRYNCK, Johan – IZAKOVIČOVÁ, ZitaBOROVSKÁ, Jana – FLOREK, Matej. Moss survey 2020 – 2021 – 2022. Sampling in Covid year of 2020 [Výskum machov 2020 – 2021 – 2022. Vzorkovanie v Covidovom roku 2020]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. – Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 8-9. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFE
 • HANUŠIN, Ján** – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** – ŽARNOVIČAN, Hubert – KANKA, Róbert – ŠUVADA, Robert – KOLLÁR, Jozef – GALVÁNEK, Dobromil – ROLEČEK, Jan. Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. In Preslia, 2021, vol. 93, no. 2, p. 89-123. ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089 Typ: ADCA
 • HUTÁROVÁ, DanielaKOZELOVÁ, IvanaŠPULEROVÁ, Jana**. Tourism development options in marginal and less-favored regions: A case study of Slovakia´s Gemer region [Rozvoj cestovného ruchu v marginálnych a najmenej rozvinutých regiónoch: prípadová štúdia slovenského regiónu Gemer]. In Land, 2021, vol. 10, article no. 229. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10030229 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita. Životné prostredie – objekt interdisciplinárneho výskumu = The environment – the object of the interdisciplinary research. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaMIKLÓS, László. Zopár slov na záver : Epilóg [A few words at the end]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 252-255. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: GII
 • KALIVODA, Henrik. Melioračné kanály ako ostrovy biodiverzity v poľnohospodárskej krajine [Drainage ditches provide biodiversity islands in the agricultural landscape]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 208-212. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADFB
 • KANKA, RóbertKALIVODOVÁ, Michaela. Databáza EUNIS – unikátny klasifikačný systém biotopov [EUNIS database – the unique biotope classification system]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 220-222. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: ADFB
 • KONÔPKA, Bohdan – PAJTÍK, Jozef – ŠEBEŇ, Vladimír** – SUROVÝ, Peter – MERGANIČOVÁ, Katarína. Young silver birch grows faster and allocates higher portion of biomass into stem then Norway spruce, a case study from a post-disturbance forest [Mladé stromy brezy previsnutej rastú rýchlejšie a alokujú viac biomasy do kmeňa ako smrek obyčajný, prípadová štúdia z pokalamitného lesa]. In Forests, 2021, vol. 12, art. no. 433. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12040433 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • KRAJČOVIČOVÁ, Katarína** – ČERVENÁ, Martina – GAJDOŠ, Peter – CHRISTOPHORYOVÁ, Jana. Diplotemnus balcanicus (Redikorzev, 1928) (Pseudoscorpiones, Atemnidae) rediscovered in Slovakia after 65 years [Diplotemnus balcanicus (Redikorzev, 1928) (Pseudoscorpiones, Atemnidae) znovu objavený na Slovensku po 65 rokoch]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 2, p. 347-351. (2021 – SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/59615/ Typ: ADMB
 • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2020 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2020]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 250-251. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58 Typ: GII
 • MÁLIŠ, František – KONÔPKA, Bohdan – ŠEBEŇ, Vladimír** – PAJTÍK, Jozef – MERGANIČOVÁ, Katarína. Short-term dynamics of vegetation diversity and aboveground biomass of Picea abies /L./ H. Karst. Forests after heavy windstorm disturbance [Krátkodobá dynamika diverzity vegetácie a nadzemnej biomasy lesov smreka obyčajného po silnej veternej kalamite]. In Forests, 2021, vol. 12, iss. 1, article no. 97. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12010097 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MILANO, Filippo* – BLICK, Theo – CARDOSO, Pedro – CHATZAKI, Maria – FUKUSHIMA, Caroline Sayuri – GAJDOŠ, Peter – GIBBONS, Alastair T. – HENRIQUES, Sergio – MACÍAS-HERNÁNDEZ, Nuria – MAMMOLA, Stefano – NENTWIG, Wolfgang – NOLAN, Myles – PÉTILLON, Julien – POLCHANINOVA, Nina Y. – ŘEZÁČ, Milan – SANDSTROM, Jonas – SMITH, Helen – WISNIEWSKI, Konrad – ISAIA, Marco**. Spider conservation in Europe: a review [Ochrana pavúkov v Európe: prehľad]. In Biological Conservation, vol. 256 /2021/, article no. 109020. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109020 Typ: ADMA
 • PETROVIČ, František** – BOLTIŽIAR, Martin – RAKYTOVÁ, Iveta – TOMČÍKOVÁ, Ivana – PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO monument: Vlkolínec (Slovakia) [Dlhodobý trend vývoja historickej kultúrnej krajiny UNESCO lokality: Vlkolínec (Slovensko)]. In Sustainability, 2021, vol. 13, article no. 2 227. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13042227 (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
 • PISCOVÁ, Veronika – ŠEVČÍK, Michal – HREŠKO, Juraj – PETROVIČ, František**. Effects of a short-term trampling experiment on alpine vegetation in the Tatras, Slovakia [Účinky krátkodobého zošľapávacieho experimentu na alpínsku vegetáciu Tatier, Slovensko]. In Sustainability, 2021, vol. 13, iss. 5. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052750 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • PURGAT, Pavol** – ONDREJKOVÁ, Natália – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – GAJDOŠ, Peter – HURAJTOVÁ, Natália. Tegenaria hasperi Chyzer, 1897 and Zoropsis spinimana (Dufour, 1820), newly recorded synanthropic spiders from Slovakia (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae) [Tegenaria hasperi Chyzer, 1897 a Zoropsis spinimana (Dufour, 1820), novo zaznamenané synantropné pavúky na Slovensku (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae)]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 3, p. 775-782. (2021 – SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/CheckList_article_62770_en_1.pdf> (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADEB
 • SÁNDOR, Renata** – IOVINO, Massimo – LICHNER, Ľubomír – ALAGNA, Vincenzo – FORSTER, Daniel – FRASER, Mariecia – KOLLÁR, Jozef – ŠURDA, Peter – NAGY, Viliam – SZABO, Anita – FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Typ: ADCA
 • SEDLÁK, Andrej – PISCOVÁ, Veronika – HREŠKO, Juraj. Zmeny subniválnej vegetácie Tatier za viac ako 50 rokov [Changes in subnival vegetation over 50 years]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 223-228. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADFB
 • ŠATALOVÁ, Barbora**ŠPULEROVÁ, JanaŠTEFUNKOVÁ, DagmarDOBROVODSKÁ, MartaVLACHOVIČOVÁ, MiriamKOZELOVÁ, Ivana. Monitoring and evaluating the contribution of the rural development program to high nature value farmland dominated by traditional mosaic landscape in Slovakia [Monitorovanie a hodnotenie prínosu Programu rozvoja vidieka pre historické štruktúry krajiny s prevládajúcou tradičnou mozaikovou štruktúrou na Slovensku]. In Ecological Indicators, 2021, vol. 126, article no. 107661. ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107661 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
 • ŠVAJDA, Juraj – ČERNECKÝ, Ján. Fragmentácia a ochrana konektivity krajiny [Fragmentation and protection of the landscape connectivity. In Introduction in systematic ecology I : Case studies]. In Úvod do systémovej ekológie I. : Prípadové štúdie [elektronický zdroj]. – Banská Bystrica : Belianum – vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2021, s. 69-77. ISBN CD ROM 978-80-557-1841-5. Typ: ACD
 • ŠVAJDA, Juraj – ČERNECKÝ, Ján. Ekosystémové služby – význam ich hodnotenia v globálnom a slovenskom kontexte [Ecosystem services – the importance of evaluation in the global and Slovak context. In Introduction in systematic ecology I : Case studies]. In Úvod do systémovej ekológie I. : Prípadové štúdie [elektronický zdroj]. – Banská Bystrica : Belianum – vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2021, s. 78-83. ISBN CD ROM 978-80-557-1841-5. Typ: AEDA
 • VYSKUPOVÁ, Monika – KRNÁČOVÁ, Zdena** – PAVLIČKOVÁ, Katarína. Vulnerability of the landscape as a tool for determining a suitable model of tourism development [Zraniteľnosť krajiny ako nástroja na určenie vhodného modelu rozvoja cestovného ruchu]. In Sustainability, 2021, vol. 13, article no. 5 622. ISSN 2071-1050. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/sustainability-13-05622.pdf> (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADEA
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** – KOLLÁR, Jozef – FALŤAN, Vladimír – PETROVIČ, František – GÁBOR, Marian. Management and land cover changes in the Western Carpathian traditional orchard landscape in the period after 1948 [Manažment a zmeny krajinnej pokrývky v tradičnej sadovej krajine v Západných Karpatoch v období po roku 1948]. In Agronomy-Basel, vol. 11, no. 2 /2021/, article no. 366. ISSN 2073-4395. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy11020366 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: ADCA