Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BEZÁK, Peter** – MEDERLY, Peter – IZAKOVIČOVÁ, ZitaMOYZEOVÁ, MilenaBEZÁKOVÁ, Magdaléna. Perception of ecosystem services in constituting multi-functional landscapes in Slovakia [Vnímanie ekosystémových služieb pri tvorbe multi-funkčnej krajiny na Slovensku]. In Land [serial], 2020, vol. 9, no. 6, article no. 195. (2019: 2.429 – IF, Q2 – JCR, 0.717 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/6/195>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • ČEJKA, Tomáš – ČERNECKÝ, Ján – ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku = Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia. In Malacologica Bohemoslovaca : journal about molluscs in Europe, 2020, vol. 19, p. 9-19. ISSN 1336-6939. Dostupné na internete: <http://mollusca.sav.sk/pdf/19/19.Cejka.htm>. Typ: ADFB
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** – MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, Peter – JARČUŠKA, Benjamín. The effect of canopy openness of European beech (Fagus sylvatica) forests on ground-dwelling spider communities. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 250-261. (2019: 2.729 – IF, Q1 – JCR, 1.129 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12380>. Typ: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila – KORENKO, Stanislav – DORKOVÁ, Martina – SÝKORA, Jan – GAJDOŠ, Peter. The life strategies of parasitoids – when koinobiont parasitoid Sin arachna nigricornis /Holmgren 1860/ manipulate its araneid spider host. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 41. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila – KORENKO, Stanislav – GAJDOŠ, Peter – DORKOVÁ, Martina. Mapovanie parazitoidov a ich hostiteľov [Mapping of parasitoids and their hosts]. In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 10. ISBN 978-80-972437-4-6.(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • ČERNECKÝ, Ján – ČULÁKOVÁ, Jana – ĎURICOVÁ, Viktória – SAXA, Andrej – ANDRÁŠ, Peter – ULRYCH, Libor – ŠUVADA, Robert – GALVÁNKOVÁ, Janka – LEŠOVÁ, Andrea – HAVRANOVÁ, Ivana. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 – 2018 v Slovenskej republike = Conservation status of habitats and species of Comminuty interest in the period of 2013 – 2018 in the Sovak Republic [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : ŠOP SR, 2020. 109 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Monografia_reporting_art17_2013_2018.pdf>. ISBN 978-80-8184-076-0. Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján – GAJDOŠ, Peter – ĎURICOVÁ, Viktória – ŠPULEROVÁ, Jana – ČERNECKÁ, Ľudmila – ŠVAJDA, Juraj – ANDRÁŠ, Peter – ULRYCH, Libor – RYBANIČ, Rastislav – POVAŽAN, Radoslav. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku = Value of ecosystems and their services in Slovakia [elektronický zdroj]. Rec. Zita Izakovičová, Peter Mederly. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2020. 166 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf>. ISBN 978-80-8184-078-4. Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján – GAJDOŠ, PeterŠPULEROVÁ, JanaHALADA, Ľuboš – MEDERLY, Peter – ULRYCH, L. – ĎURICOVÁ, Viktória – ŠVAJDA, Juraj – ČERNECKÁ, Ľudmila – ANDRÁŠ, Peter – RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. (2019: 2.365 – IF, Q2 – JCR, 0.754 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • DLAPA, Pavel** – HRINÍK, Dávid – HRABOVSKÝ, Andrej – ŠIMKOVIC, Ivan – ŽARNOVIČAN, Hubert – SEKUCIA, Frederik – KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, no. 2, article no. 339. (2019: 2.544 – IF, Q2 – JCR, 0.657 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADCA
 • FEHÉR, Alexander** – KONČEKOVÁ, Lýdia – HALMOVÁ, Daniela – PRUS, Piotr – IZAKOVIČOVÁ, Zita – DRAGOI, Marian. Vascular plants diversity in short rotation coppices: a reliable source of ecosystem services or farmland dead loss? [Rozmanitosť cievnatých rastlín v porastoch s krátkou rotáciou: spoľahlivý zdroj ekosystémových služieb alebo mŕtva strata poľnohospodárskej pôdy]. In iFOREST – Biogeosciences and Forestry [serial], 2020, vol. 13, p. 345-350. (2019: 1.683 – IF, Q2 – JCR, 0.524 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1971-7458. Dostupné na internete: <https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3055-013>. Typ: ADCA
 • FUTSCHIK, Andreas – WINKLER, Manuela** – STEINBAUER, Klaus – LAMPRECHT, Andrea – RUMPF, Sabine B. – BARANČOK, PeterPALAJ, Andrej – GOTTFRIED, Michael – PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. (2019: 2.698 – IF, Q1 – JCR, 1.338 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň – arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter – SZINETÁR, Csaba – ROMÁN, Krisztína – ŠESTÁKOVÁ, Anna – PURGAT, Pavol – ČERNECKÁ, Ľudmila. Clubiona pseudoneglecta and Paratrachelas maculatus, two spider species new to the Slovak fauna (Araneae: Clubionidae, Trachelidae) [Clubiona pseudoneglecta and Paratrachelas maculatus, dva druhy pavúkov nové pre faunu Slovenska (Araneae: Clubionidae, Trachelidae)]. In Arachnologische Mitteilungen [seriál], 2020, vol. 60, no. 1, p. 44-49. (2019: 0.437 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na internete: <https://arages.de/user_upload/psb_publicationmanagement/pdf/AM60_44_49.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid). Typ: ADMB
 • GAJDOŠ, Peter – PURGAT, Pavol – DAVID, Stanislav. Epigeické spoločenstvá pavúkov prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp [Ground living spider communities (Araneae) of sand dune in Tomášikovo village (south Slovakia). In Zoological Days]. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 61-62. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter – ČERNECKÁ, Ľudmila – ĽUPTÁČIK, Peter – FENĎA, Peter – ŠESTÁKOVÁ, Anna – PURGAT, Pavol. Súčasný stav poznania fauny pavúkov (Araneae) Burdy [Current state of knowledge of the spider fauna (Araneae) of Burda Mts.]. In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 13. ISBN 978-80-972437-4-6.(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • GAJDOŠ, PeterPURGAT, Pavol. Pavúky (Araneae) na území pôsobnosti CHKO Latorica [Spiders (Araneae) in the territory of sphere of the Latorica Protected Landscape Area Administration activity]. In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 14. ISBN 978-80-972437-4-6.(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • KLIMANTOVÁ, Alexandra**. Ecological evaluation of grassland vegetation in Hodrušská hornatina highland [Ekologické hodnotenie lúčnej vegetácie na území Hodrušskej hornatiny]. In Ekológia (Bratislava) : international journal for ecological problems of the biosphere, 2020, vol. 39, no. 3, p. 236-249. (2019: 0.279 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1335-342X. Dostupné na internete: <https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002feko$002f39$002f3$002farticle-p236.xml>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADNB
 • KOZELOVÁ, Ivana**ŠPULEROVÁ, JanaMIKLÓSOVÁ, ViktóriaGERHÁTOVÁ, KatarínaIZAKOVIČOVÁ, ZitaKALIVODA, Henrik – KALIVODOVÁ, Michaela – KANKA, Róbert. The role of artificial ditches and their buffer zones in intensively utilized agricultural landscape [Rola umelých zavlažovacích kanálov a ich blízkeho okolia v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine]. In Environmental Monitoring and Assessment, 2020, vol. 192, article no. 656. (2019: 1.903 – IF, Q3 – JCR, 0.571 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0167-6369. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08610-w>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape). Typ: ADCA
 • KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – GAJDOŠ, Peter. Farewell to Mgr. Jaroslav Svatoň. In Arachnologische Mitteilungen [seriál], 2020, vol. 59, no. 1, p. 1-5. (2019: 0.437 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1018-4171. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://bioone.org/journals/arachnologische-mitteilungen/volume-59/issue-1>. Typ: ADMB
 • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2019 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2019. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 62-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: GII
 • LICHNER, Ľubomír** – IOVINO, Massimo – ŠURDA, Peter – NAGY, Viliam – ZVALA, Anton – KOLLÁR, Jozef – PECHO, J. – PÍŠ, Vladimír – SEPEHRNIA, Nasrollah – SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. (2019: 2.011 – IF, Q3 – JCR, 0.674 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • LINDTNER, Peter** – GAJDOŠ, Peter – STAŠIOV, Slavomír – ČILIAK, Marek – PECH, Pavel – KUBOVČÍK, Vladimír. Spider (Araneae) and harvestman (Opiliones) communities are structured by the ecosystem engineering of burrowing mammals. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 262-270. (2019: 2.729 – IF, Q1 – JCR, 1.129 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12382>. Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Oto – GAJDOŠ, Peter. Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku [Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia)]. In Zborník Slovenského Národného Múzea : Prírodné vedy. – Bratislava : Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava, 2019, 2019, roč. LXV, s. 53-64. ISBN 978-80-8060-474-5. ISSN 0139-5424.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: AEDA
 • MEDERLY, Peter** – ČERNECKÝ, JánŠPULEROVÁ, JanaIZAKOVIČOVÁ, Zita – ĎURICOVÁ, Viktória – POVAŽAN, Radoslav – ŠVAJDA, Juraj – MOČKO, Matej – JANČOVIČ, Martin – GUSEJNOV, Simona – HREŠKO, Juraj – PETROVIČ, František – ŠTEFUNKOVÁ, DagmarŠATALOVÁ, Barbora – VRBIČANOVÁ, Gréta – KAISOVÁ, Dominika – TURANOVIČOVÁ, Martina – KOVÁČ, Tomáš – LACO, Ivan. National ecosystem services assessment in Slovakia – meeting old liabilities and introducing new methods [Hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku – plnenie starých záväzkov a aplikovanie nových metód]. In One Ecosystem, 2020, vol. 5, art. no. e53677. (2019: 0.640 – SJR, Q1 – SJR). (2020 – SCOPUS). ISSN 2367-8194. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://oneecosystem.pensoft.net/article/53677/>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADMB
 • MIHÁL, Ivan – PURKART, Adrián – GAJDOŠ, Peter. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of selected localities in Slovakia with focus to the Borská nížina lowland [Kosce (Arachnida, Opiliones) vybraných lokalít Slovenska s dôrazom na Borskú nížinu]. In Entomofauna Carpathica [seriál], 2020, vol. 32, no. 1, p. 196-210. ISSN 1335-1214. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.ses.entomology.sk/entomofaunacarpathica/pdf/volume32/32_1_13_Mih%C3%A1l_et_al_2020-1_EC.pdf>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, PeterPURGAT, Pavol. Aktuálne determinácie koscov (Opiliones) z biotopov viatych pieskov na juhozápadnom Slovensku [Current determinations of harvestmen (Opiliones) from habitats of blown sands in southwestern Slovakia]. In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 19. ISBN 978-80-972437-4-6.(Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • MIKLÓS, László. Vznik Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej transformácie [Establishment of the Slovak Commission for Environment and its transformation. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 13-16. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • MIKLÓS, László. Péter Csima Samuel Mikovíny architekt a tvorca krajiny [Samuel Mikovíny – architect and landscape designer]. In CSIMA, Péter – MIKLÓS, László. Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító. – Budapest : Építésügyi Tájékoztató Központ Kft., 2019, o. 143. ISBN 978-963-513-250-8. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/105515/>. Typ: EDI
 • MOYZEOVÁ, MilenaADAMČEKOVÁ, EditaIZAKOVIČOVÁ, Zita. Popularizácia environmentálneho výskumu na Ústave krajinnej ekológie SAV = Popularisation of environmental research at the Institute of landscape ecology of SAS. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 195-198. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: BDF
 • MOYZEOVÁ, Milena. Popularizácia environmentálnej vedy = Popularisation of environmental science. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • NOVÁK, Pavel – WILLNER, Wolfgang – ZUKAL, Dominik – KOLLÁR, Jozef – ROLEČEK, Jan – ŚWIERKOSZ, Krzysztof – EWALD, Jörg – WOHLGEMUTH, Thomas – CSIKY, János – ONYSHCHENKO, Viktor – CHYTRÝ, Milan. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision [Dubovo-hrabové lesy strednej Európy: formalizovaná klasifikácia a syntaxonomická revízia. In Preslia]. In Preslia, 2020, vol. 92, no. 1, p. 1-34. (2019: 4.357 – IF, Q1 – JCR, 1.489 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na internete: <http://www.preslia.cz/P201Novak.pdf>. Typ: ADCA
 • PALAJ, AndrejKOLLÁR, Jozef. Príspevok k poznaniu vegetácie vysokohorských nív Západných Tatier [Contribution to the knowledge of alpic tall grass vegetation in the Western Tatras (Slovakia). In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADFB
 • PAZÚR, Róbert – LIESKOVSKÝ, Juraj – BÜRGI, Matthias – MÜLLER, Daniel – LIESKOVSKÝ, Tibor – ZHANG, Zhen – PRISHCHEPOV, Alexander V. Abandonment and Recultivation of Agricultural Lands in Slovakia – Patterns and Determinants from the Past to the Future. In Land, 2020, vol. 9, no. 9, art. no. 316. (2019: 2.429 – IF, Q2 – JCR, 0.717 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/9/316>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADEB
 • PILOTTO, Francesca** – KUHN, I. – ADRIAN, Rita – ALBER, Renate – ALIGNIER, Audrey – ANDREWS, Christopher – BÄCK, Jaana – BARBARO, Luc – BEAUMONT, Deborah – BEENAERTS, Natalie – BENHAM, Sue – BOUKAL, David S. – BRETAGNOLLE, Vincent – CAMATTI, Elisa – CANULLO, Roberto – CARDOSO, Patricia G. – ENS, Bruno – EVERAERT, Gert – EVTIMOVA, Vesela – FEUCHTMAYR, Heidrun – GARCÍA-GONZÁLEZ, Ricardo – GÓMEZ-GARCÍA, Daniel – GRANDIN, Ulf – GUTOWSKI, Jerzy M. – HADAR, Liat – HALADA, Ľuboš – HALASSY, Melinda – HUMMEL, Herman – HUTTUNEN, Kaisa-Leena – JAROSZEWICZ, Bogdan – JENSEN, Thomas C. – KALIVODA, Henrik – SCHMIDT, Inger Kappel – KRÖNCKE, Ingrid – LEINONEN, Reima – MARTINHO, Filipe – MEESENBURG, Henning – MEYER, Julia – MINERBI, Stefano – MONTEITH, Don T. – NIKOLOV, Boris P. – ORO, Daniel – OZOLINS, Davis – PADEDDA, Bachisio M. – PALLETT, Denise – PANSERA, Marco – PARDAL, Miguel Angelo – PETRICCIONE, Bruno – PIPAN, Tanja – PÖYRY, Juha – SCHÄFER, Stefanie M. – SCHAUB, Marcus – SCHNEIDER, Susanne C. – SKUJA, Agnija – SOETAERT, Karline – SPRINGE, Gunta – STANCHEV, Radoslav – STOCKAN, Jenni A. – STOLL, Stefan – SUNDQVIST, Lisa – THIMONIER, Anne – HOEY, Gert Van – VAN RYCKEGEM, Gunther – VISSER, Marcel E. – VORHAUSER, Samuel – HAASE, Peter. Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe [Meta-analýza trendov biodiverzity v Európe počas niekoľkých desaťročí]. In Nature Communications [seriál], vol. 11, article no. 3 486 /2020/. ISSN 2041-1723. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41467-020-17171-y>. Typ: ADCA
 • PIOLI, Silvia – SARNEEL, Judith – THOMAS, Haydn J. D. – DOMENE, Xavier – ANDRÉS, Pilar – HEFTING, Mariet – REITZ, Thomas – LAUDON, Hjalmar – SANDÉN, Taru – PISCOVÁ, Veronika – AURELA, Mika – BRUSETTI, Lorenzo**. Linking plant litter microbial diversity to microhabitat conditions, environmental gradients and litter mass loss: Insights from a European study using standard litter bags [Prepojenie mikrobiálnej diverzity rastlinného opadu na podmienky mikrohabitatov, environmentálne gradienty a stratu hmotnosti listového opadu: Poznatky z európskej štúdie využívajúcej štandardné vrecúška listového opadu]. In Soil Biology & Biochemistry, 2020, vol. 144, article no. 107778. (2019: 5.795 – IF, Q1 – JCR, 2.630 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0038-0717. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071720300754>. Typ: ADCA
 • POVAŽAN, Radoslav – FILČÁK, Richard – CHRENKO, Milan – MEDERLY, Peter – ŠPULEROVÁ, Jana – IVANEGOVÁ, Boglárka – KADLEČÍK, Ján – KAPUSTA, P. – GUSEJNOV, Simona – ŠVAJDA, Juraj – ŠŤASTNÝ, Pavel – VIESTOVÁ, Eva – ČERNECKÝ, Ján. Nature outlook 2050 : Scenarios for nature in Slovakia and implications for public policies [Scenáre pre prírodu na Slovensku a ich implikácia do verejnej politiky]. Radoslav Považan … [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Environment Agency, 2020. 41 p. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Slovak_Nature_Outlook_2050.pdf>. Typ: GHG
 • PURGAT, PavolGAJDOŠ, Peter. Pavúky (Araneae) na území bývalého rímskeho vojenského tábora Kelemantia pri lži (južné Slovensko). In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 22. ISBN 978-80-972437-4-6.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • PURKART, Adrián – DEPA, Lukasz – HOLECOVÁ, Milada – KOLLÁR, Jozef – SUVÁK, Martin – ORSZÁGHOVÁ, Zlatica – GOFFOVÁ, Katarína**. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia [Občianska veda odhaľuje súčasné rozšírenie nového rastlinného škodcu Aphis nerii na Slovensku. In Plant Protection Science]. In Plant Protection Science, 2020, vol. 56, no. 2, p. 101-106. (2019: 1.130 – IF, Q3 – JCR, 0.407 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1212-2580. Dostupné na internete: <https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/46_2019-PPS.pdf>. Typ: ADCA
 • SEKUCIA, Frederik – KOLLÁR, Jozef – DLAPA, Pavel – SVOBODOVÁ, Lenka – HAMERNÍKOVÁ, Adela Joanna – IHNAČÁKOVÁ, Silvia. Vplyv pôdnej vlhkosti na časovú a priestorovú variabilitu rýchlosti infiltrácie vody do pôdy [The impact of soil moisture on temporal and spatial variability of soil water infiltration rate. In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 2, p. 30-35. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADFB
 • STAŠIOV, Slavomír – ASTALOŠ, B. – FENĎA, Peter – ĽUPTÁČIK, Peter – MACHAČ, Ondřej – MARŠALEK, Peter – MAŠÁN, Peter – MIHÁL, Ivan – MOCK, Andrej – ONDREJKOVÁ, Natália – PURGAT, Pavol – ŠESTÁKOVÁ, Anna – TAJOVSKÝ, Karel – TUF, Ivan Hadrián. Kosce (Opiliones) Burdy [Harvestmen (Opiliones) of Burda]. In 18. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. – Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2020, s. 27. ISBN 978-80-972437-4-6.(Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Scenár Tradície. Príroda ako zdroj kultúrnej identity [Scenario Traditions. Nature as a source of cultural identity. In Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. – Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 33-44. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • ŠPULEROVÁ, JanaIZAKOVIČOVÁ, Zita. Natural or semi-natural elements as an indicator of biocultural value of landscape [Prírode blízke prvky ako indikátor pri hodnotení biokultúrnej hodnoty krajiny]. In Conference 70 years of botanical garden of Pavol Jozef Šafárik University Slovakia, Košice 3. – 4. September 2020 : The history and the present of the botanical research and nature conservation. – Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2020, p. 38. ISBN 978-80-8152-878-1 print. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/bz/70-years-botanical-garden.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. The history and the present of the botanical research and nature conservation). Typ: AFH
 • ŠURDA, Peter** – LICHNER, Ľubomír – KOLLÁR, Jozef – NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol. 75, p. 819–825. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. ITMS 26240120004 : CEIPO – CESTU. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • ŠURDA, Peter – LICHNER, Ľubomír – NAGY, Viliam – KOLLAR, J.. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. – Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Typ: AFG
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** – KANKA, RóbertKOLLÁR, Jozef – VYSKUPOVÁ, Monika – SIVECKÁ, Anna – TICHÁ, Anna – FAŠUNGOVÁ, Simona – KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA