Knižnica

Knižnica zabezpečuje  knižničné, rešeršné a reprografické služby.  Sústreďuje a poskytuje literatúru, ako i ďalšie  študijné materiály  v oblasti  krajinnej  ekológie a príbuzných disciplín: geografie, environmentalistiky, botaniky, zoológie a ochrany prírody.  Ponúka  svoje služby nielen pracovníkom ústavu, ale i študentom vysokých a stredných škôl,  pracovníkom iných inštitúcií zaoberajúcich sa podobnou problematikou,  ako i celej odbornej i laickej verejnosti.

Fond knižnice tvorí cca 13 275   knižničných jednotiek. Ročne dochádza do knižnice 65 periodických titulov, z toho 45 je zahraničných.  Knižnica napĺňa databázu kníh a  časopiseckých článkov, ktorá  obsahuje  viac ako 20 000 záznamov.

Typy dokumentov: knihy, periodiká, dizertačné práce, záverečné správy

Služby knižnice:

  • výpožičné služby pre zamestnancov ústavu a externých používateľov
  • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba pre zamestnancov ústavu
  • výmena publikácií
  • rešeršné služby pre interných pracovníkov ústavu
  • evidencia publikačnej činnosti zamestnancov ÚKE SAV v.v.i. a ohlasov na ich publikácie
  • konzultačné a poradenské služby
  • reprografické služby