19th International Symposium Trenčianske Teplice 2023

17. – 19. Mája 2023 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo v poradí už 19. medzinárodné krajinnoekologické sympózium s názvom “Landscape and Society in the contex of globalization“. Krajinnoekologické sympózia organizuje pravidelne v trojročných cykloch Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.. Prvé sa konalo v roku 1967 za účasti cca 50 odborníkov zo 6 krajín, tohtoročného sa zúčastnilo cca sto odborníkov zo siedmych krajín. Prvotným cieľom týchto sympózií bolo zabezpečiť širokému spektru vedcov z „východného bloku“ Európy kontakt so svetovou krajinnoekologickou vedou. Na 6. medzinárodnom sympóziu, ktoré sa konalo v Piešťanoch, bola dokonca založená aj medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu (IALE).

Téma tohtoročného sympózia bola veľmi aktuálna, zameriavala sa  na hodnotenie  procesu globalizácie a jeho vplyvov na krajinu, jej zložky a procesy prebiehajúce v krajine, ako i na hodnotenie  sociálno-ekonomických dôsledkov týchto dopadov.  Dopady globalizácie spôsobujú rôzne nielen socioekonomické, ale aj mnohé environmentálne problémy.

Práve krajinná ekológia, ako celostná veda o krajine, môže zohrať významnú úlohu pri ich sledovaní, vyhodnocovaní a pri príprave opatrení na ich elimináciu. Sympózium vytvorilo vhodný priestor na tvorivú diskusiu v tejto oblasti. Jeho súčasťou bola aj posterová prezentácia. Rokovanie prebiehalo v piatych tematických sekciách:

  • Globalisation and its driving forces within the landscape context
  • Innovative approaches in landscape-ecological research
  • Ecosystem services and ecosystem accounting
  • Participative and interdisciplinary landscape research
  • ​Practical implementation of landscape-ecological research

Účastníci rokovali nielen o teoreticko-metodických prístupoch k hodnoteniu globálnych megatrendov, ale aj o ich aplikácii v reálnej praxi. Významné boli diskusie najmä v oblasti výmeny poznatkov o dopade nepriaznivých účinkov procesu globalizácie na ekosystémy a poskytovanie ich  ekosystémových služieb, ekosystémovom účtovníctve a procese MAES, do ktorého sú povinne zapojené všetky krajiny EÚ. Ako skonštatovali účastníci sympózia, veda je vcelku dobre pripravená na riešenie mnohých problémov spätých s procesom globalizácie, problémom je skôr aplikácia týchto poznatkov v reálnej praxi.

Popri výmene odborných poznatkov významný je aj spoločenský dosah týchto medzinárodných podujatí, ako je prezentácia prírodných krás, kultúrno-historických špecifík ako i ľudových zvykov a tradícií. Súčasťou tohtoročného sympózia boli 2 exkurzie, kde si účastníci mohli vybrať odbornú vychádzku na hrebeni Malej Fatry, alebo exkurziu v oblasti Bielych Karpát v okolí Bošáce, kde navštívili revitalizované sady, ovocinársku škôlku starých odrôd a tradičnú pálenicu.

Knihu abstraktov je možné stiahnuť na nasledovnom odkaze: Book of Abtracts_Symposium_2023