Popularizačné aktivity 2016

Názov podujatia: Deň Zeme 2016 „Litosféra“ Environmentálna súťaž

Miesto a dátum: ZŚ s MŠ Suchá nad Parnou; 22. 4. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Podujatie sa konalo na Základnej škole s materskou školou v Suchej nad Parnou. So základnou školou máme dlhoročnú spoluprácu nielen z riešenia viacerých projektov ale aj z organizovania rôznych popularizačných podujatí. Deň Zeme je jedným z akcií, v ktorej participujeme pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Téma Litosféra dala príležitosť nadviazať na výsledky získané z projektov Učíme sa navzájom a Čo nevieš, naučím ťa a pokračovať v propagácii ďalších tém o našej Zemi. Súťaže prebiehali na stanovištiach rozmiestnených na školskom dvore. Každé stanovisko bolo zamerané na inú tému, ktorú si pripravili a prezentovali starší žiaci mladším žiakom. Súťažilo sa v témach ako sú jaskyne, sopky, minerály, ropa a pod. Starší žiaci si svoje vedomosti overili vo vedomostných testoch.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, J. Oszlányi, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Deň Zeme 2016 „Spoznávame prírodu trocha ináč“

Miesto a dátum: Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava – Karlova Ves; 26. 4. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Popularizačné podujatie bolo venované žiakom zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Našou snahou bolo pripraviť program tak, aby bol nielen poučný a pútavý, ale aj názorný a predovšetkým hmatateľný. Formou súťaž a praktických ukážok na stanovištiach sme žiakom priblížili aktuálne témy: svet rastlinnej a živočíšnej ríše (Martin Izsoff a Petra Gašparovičová), Biotopy (Viktória Miklósová), Biodiverzita (Andrej Palaj) a Voda ako prírodný zdroj (Barbora Šatalová).

(Účastníci akcie: B. Šatalová, V. Miklósová, M. Izsoff, P. Gašparovičová, A. Palaj, M. Moyzeová, E. Adamčeková, M. Drábová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Green Week Európa 2016 PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvoZelenšia budúcnosť“

Miesto a dátum: ZŠ Dunajská ul. 16, Bratislava, 3. 5. 2016; ZŠ internátna pre slabozrakých a nevidiacich Svrčia 6, Bratislava, 26. 5. 2016; Zvončín, 13. 6. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Ústav krajinnej ekológie sa týmito podujatiami prihlásil k iniciatíve Green Week 2016, ktorá sa organizuje na lokálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni na tému investície do zelenšej budúcnosti, aby sme spoločne poukázali na environmentálne problémy, ktoré nás trápia a ohrozujú  (investície do krajiny, miest, našich potrieb a do trvalo udržateľného rozvoja pre budúce generácie).

(Zorganizovali: M. Moyzeová, Z. Izakovičová, E. Adamčeková, V. Miklósová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Svetový deň životného prostredia 2016 „Festival krajiny“

Miesto a dátum: Zvončín; 13. 6. 2016

Stručná charakteristika akcie:

V obci Zvončín, neďaleko Trnavy na miestnom ihrisku ÚKE SAV zorganizoval netradičné podujatie Festival krajiny (II. ročník), nad ktorým záštitu prevzal minister ŽP SR László Sólymos. Súčasťou bohatého programu boli tvorivé dielne v ktorých  deti z materskej školy zo Zvončína formou súťaží a hier spolu so šaškom Jaškom a pracovníkmi ÚKE SAV prenikali do tajov prírody, spoznávali a modelovali javy a procesy, ktoré v krajine prebiehajú. Súčasťou bola aj výstavka detských prác prezentujúcich vnímanie životného prostredia očami tých najmenších. Druhá časť podujatia patrila futbalovému zápasu, ktorý odohrali medzi sebou starostovia ZMO regiónu Jaslovské Bohunice a ekológovia reprezentovaní Ústavom krajinnej ekológie SAV. Hralo sa o putovný pohár ministra životného prostredia SR. Súčasťou podujatia bola aj posterová prezentácia aktivít pracovníkov ÚKE SAV.

(účastníci akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková, B. Šatalová, V. Miklósová, M. Izsoff, P. Gašparovičová, A. Palaj, J. Kollár, A. Bača, P. Kenderessy, T. Rusňák, J. Uhrin, J. Lieskovský, M. Izsoff, A. Halabuk, T. Bohunická)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2016 „Na krajine nám záleží“

Miesto a dátum: Stará Tržnica Bratislava; 30. 9. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom podujatia bolo hravou formou objasniť deťom význam prírody v našom živote. Poukázať na dôležitosť starostlivosti a ochrany prírody a krajiny, aby si zachovala všetky svoje funkcie aj pre nasledujúce generácie. Návštevníci podujatia získali zaujímavé informácie o vode ako nepostrádateľom zdroji života pre človeka a živé organizmy. Návštevníci sa oboznámili s typickými zástupcami rastlín a živočíchov vybraných biotopov. Dozvedeli sa mnohé užitočné informácie o potrebe ich ochrany. Naučili sa ako správne triediť odpad, ktorý ľudia produkujú. Pripravili sme aj ukážky tvorby máp na počítači s príkladmi ich využitia. Súčasťou expozície boli vybrané ukážky knižných publikácií, informačných letákov a posterov.

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016 „Výskum vidieckej krajiny a jeho a jeho využitie v praxi a vo vyučovacom procese“

Miesto a dátum: ÚKE SAV Bratislava zasadacia miestnosť (1. poschodie); 10. 11. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Pre študentov vysokých škôl ktorí sa rozhodujú o svojej profesijnej budúcnosti sme pripravili prezentáciu dvoch odborných prednášok na tému slovenského vidieka (hodnotenie kvality životného prostredia a ekosystémové služby), ďalej výstavu posterov a vedeckých publikácií ako aj návštevu pracoviska a knižnice.

  • Aká je kvalita životného prostredia slovenského vidieka? : RNDr. Milena Moyzeová, PhD.)
  • Aký prírodný kapitál a aké ekosystémové služby ponúka dnešný vidiek? : Ing. Jana Špulerová, PhD.

(Zorganizovanie akcie: M. Moyzeová, J.  Špulerová, Z. Izakovičová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: seminár OpenNESS 2016 „Operacionalizácia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám“

Miesto a dátum: Kamenný Mlyn, Trnava; 6. 5. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Ekosystémy sú základom ľudského života a fungovania spoločnosti, nakoľko poskytujú celý rad úžitkov – či už priamych alebo nepriamych – na uspokojovanie životných potrieb. Poskytujú potravu, vodu a materiály pre rozvoj spoločnosti, podporujú tvorbu prírodných zdrojov, prispievajú k regulácii mnohých javov a procesov, ktoré prebiehajú v krajine a tiež poskytujú viaceré kultúrne a rekreačné možnosti.

Cieľom seminára bolo prezentovať výsledky projektu zástupcom zainteresovaných skupín pôsobiacim nielen priamo v modelovom území, ale aj vedcom, zástupcom MVO, projektantom a ďalším  pracovníkom pôsobiacim v  oblasti životného prostredia, územného a regionálneho rozvoja, ako aj diskutovať o možnostiach praktického využitia výsledkov projektu a konceptu ekosystémových služieb.

Prezentácie: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., Mgr. Peter Bezák, PhD., RNDr. Peter Mederly, PhD.

(Zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: CONECO 2016 – RACIOENERGETIKA, medzinárodný veľtrh Incheba Ekosystémové služby, kvalita života a kvalita životného prostredia“

Miesto a dátum: Bratislava; 6. 4. – 9. 4. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom pracovníkov ÚKE SAV je ukázať návštevníkom výstavy dôležitosť participácie slovenských výskumníkov v medzinárodných projektoch, ktorých cieľom je naučiť sa meniť svoje postoje ku krajine a k prírodným zdrojom nielen na lokálnej ale aj na medzinárodnej úrovni. Popularizácia aktuálnych tém ako sú: Ekosystémové služby, kvalita života a kvalita životného prostredia. Vystavované exponáty okrem iného prezentovali výsledky riešenia projektu OpenNESS, ktorého cieľom bolo vytvoriť operačný rámec pre uplatňovanie konceptu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb v 14 krajinách EÚ. V rámci SR sa táto problematika riešila na modelovom území mesta Trnava a na vybraných vidieckych sídlach lokalizovaných v jej bezprostrednom okolí. Popularizácia dosiahnutých výsledkov z  krajinno-ekologických výskumov bola zabezpečená aj formou posterov, knižných publikácií a časopisov – Ekológia, Životné prostredie a Ekologické štúdie.

Názvy vystavených posterov: Ekosystémy; Prírodný kapitál a ekosystémové služby – od konceptu k reálnym aplikáciám; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi – Výsledky sociologického výskumu; Slovenská ekologická spoločnosť  pri SAV SEKOS.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, J. Oszlányi, V. Miklósová, S. Chasníková, D. Štefunková, A. Palaj, Z. Krnáčová, J. Uhrin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Agrokomplex 2016 – 43. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava „Hodnotenie agrárnej krajiny“

Miesto a dátum: Nitra; 18. 8. – 21. 8. 2016

Stručná charakteristika akcie:

Prezentácia novodobej koncepcie ochrany prírody, hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel a popularizácia príkladov evaluácie prírodného kapitálu a ekosystémových služieb, ktoré sú významnou súčasťou hodnotenia aj agrárnej krajiny. Vystavené postery ako aj publikácie Atlas REPGES a Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni, prezentujú novodobú stratégiu ochrany založenú na kombinácii klasického prístupu ochrany prírody a krajinnoekologického prístupu. Tento spôsob celoplošnej ochrany prírody a krajiny je založený na zachovaní potenciálnych reprezentatívnych geoekosystémov tzv. REPGES na území celej Slovenskej republiky. Obe publikácie vďaka svojej štruktúre, množstvu farebných mapových príloh, grafov a fotografií majú široké využitie ako zdroj informácií pre odbornú aj laickú verejnosť, ale aj ako učebné pomôcky v edukačnom procese na stredných a vysokých školách. Databáza REPGES, ktorú obe knihy poskytujú, môže byť využitá pri tvorbe krajinnoekologických štúdií a plánovacích dokumentácií ale aj v rozhodovacích procesoch a v agrárnej politike.

Názvy vystavených posterov: Reprezentatívne geoekosystémy – REPGES; Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni; Prírodný kapitál a ekosystémové služby – od konceptu k reálnym aplikáciám; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel; Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi – Výsledky sociologického výskumu; Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV SEKOS.

(Zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, E. Adamčeková, P. Kenderessy, M. Moyzeová, služby z Nitry A. Halabuk, J. Lieskovský, Z. Ponecová, M. Mojses, J. Borovská, M. Boltižiar, K. Gerhátová,
Ľ. Halada)