Popularizačné aktivity 2017

Názov podujatia: Deň Zeme 2017 „Globálne environmentálne problémy“

Miesto a dátum: ZŚ s MŠ Suchá nad Parnou; 21. 4. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Podujatie bolo zamerané na aktuálnu tému „Globálne environmentálne problémy“. Žiaci súťažili v triedach ale aj na stanovištiach v školskej záhrade. Prezentovali svoje vedomosti formou prednášok, posterov ale aj kresieb a modelovej výuky v klimatologickej stanici. Starší žiaci predviedli modelovú hodinu na ktorej prezentovali ako sa dá hodnotiť teplota vzduchu, smer a rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a ďalšie parametre s využitím prístrojov a klimatologickej stanice.

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, J. Oszlányi, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Deň Zeme 2017 „Enviroškôlka“

Miesto a dátum: MŠ Macharova ul. 1 Bratislava; 27. 4. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Environmentálnu výchovu je dôležité aplikovať už v predškolskom veku. Už v materských školách si deti osvojujú pozitívny vzťah k prírode, zvieratkám, rastlinám ale aj k sebe navzájom. Organizovanie Dňa Zeme patrí medzi pravidelné popularizačné aktivity pracovníkov Ústavu krajinnej ekológie SAV už po mnohé roky. Enviroškôlka bolo podujatie ktoré sme situovali do priestorov jednej z Petržalských škôlok na Macharovej ulici č. 1. Deťom v predškolskom veku sme pripravili bohatý program plný súťaží a hier zameraných na spoznávanie krás a špecifík našej slovenskej prírody. Deti sa učili prírodu okolo nás vnímať všetkými zmyslami – hmat, čuch, chuť, zrak aj chuť. Pripravené stanovištia boli nielen poučné ale aj zaujímavé a praktické.

 • Prírodné zdroje (Barbora Šatalová)
 • Rastliny a biotopy (Viktória Miklósová, Ivan Laco)
 • Biodiverzita (Andrej Pálaj)
 • Človek vo svete živočíšnej ríše (Martin Izsoff a Petra Gašparovičová)
 • Odpad (Ivana Haladová)

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, B. Šatalová,V. Miklósová, A. Palaj, M. Izoff, P. Gašparovičová, I. Haladová, I. Laco, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Green Week Európa 2017 PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvo „Enviroškôlka“

Miesto a dátum: Bratislava; 27. 4. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Tento rok sme toto významné podujatie nazvali Enviroškôlka a situovali ho do priestorov jednej z Petržalských škôlok na Macharovej ulici 1 v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Svetový deň životného prostredia 2017 „Festival krajiny“

Miesto a dátum: futbalové ihrisko vo Zvončíne; 29. 6. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Tretí ročník „Festivalu krajiny“. Cieľom podujatia je zábavnou formou priblížiť a aktivizovať obyvateľov do ochrany a tvorby životného prostredia. Program: Tvorivé dielne, Ekosúťaže, Priateľský futbalový zápas o putovný pohár ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.

(B. Šatalová, J. Kollár, A. Bača, P. Kenderessy, R. Kanka, T. Rusňák, J. Uhrin, J. Lieskovský, M. Izsoff, A. Halabuk, A. Palaj, T. Bohunická – futbalové družstvo ekológov)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia:Do práce na bicykli 2017“

Miesto a dátum: Nitra, Bratislava; 23. 6. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Najväčšia slovenská akcia, ktorá podporuje cyklistickú dopravu, prekonala tento rok doterajšie rekordy. Na Ústave krajinnej ekológie v Bratislave a pobočke v Nitre je veľa cyklistov, ktorí počas celého roka jazdia do práce na bicykloch. V tomto roku počas mája sa zapojili naši pracovníci do projektu „Do práce na bicykli“ v hojnom počte a pripojili sa k Úradu SAV k Slovenskej akadémii vied, ktorá sa prvý krát zúčastňuje akcie. Projekt sa každoročne snaží nielen motivovať ľudí k pohybu a aktívnejšiemu životnému štýlu, ale zároveň podnecuje diskusie o rozvoji tohto druhu dopravy a spôsoboch ktoré zlepšia podmienky pre cyklistov.

(Účastníci akcie: B. Šatalová, P. Kenderessy, J. Špulerová, J. Lieskovský, P. Bezák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Vedecký veľtrh 2017 „Krajina priestor v ktorom žijeme“

Miesto a dátum: námestie NC Eurovea Bratislava; 14. 9. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Ústav krajinnej ekológie SAV pripravil pre návštevníkov podujatia prezentáciu s názvom Krajina priestor v ktorom žijeme. Expozíciu zameral na skúmanie a pozorovanie vybraných modelových ekosystémov s využitím počítačovej techniky a špeciálnych mikroskopov. Pomocou mikroskopickej techniky prepojenej na počítač mohol mladý „vedec“ objavovať stavbu tela vybraných druhov bezstavovcov napríklad vážok, vši, motýľa, čmeliaka a blchy. Formou vedomostných súťaží a kvízov si testovať svoje vedomosti o prírode, o vybraných druhoch rastlín, o stromoch z našich lesov a záhrad. Zaujímavé boli aj informácie o morských a sladkovodných mušliach žijúcich v našich tokoch. Azda najväčší úspech malo pexeso v ktorom k vybraným druhom zvierat mladí vedátori priraďovali oči ktoré k nim patria.

Názov vystavených posterov: Krajina menom Slovensko…; Krajina čo si a na čo nám slúžiš?; Krajina čo s Tebou robíme?; Krajina kam speješ?

(účastníci akcie: K. Gerhátová, J. Borovská, A. Klimantová, I. Laco, I. Kozelová, M, Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2017 „Krajina z oblakov“

Miesto a dátum: Stará Tržnica Bratislava; 29. 9. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Hlavným zameraním prezentácie ÚKE SAV bolo priblížiť verejnosti možnosti využitia diaľkového prieskumu zeme pre výskum krajiny. Verejnosti bol naživo predstavený bezpilotný modul – dron slúžiaci na snímkovanie zemského povrchu a zariadenia, ktoré sa využívajú pre získavanie údajov o zemskom povrchu a krajine (optická kamera, laserový scaner, termálna kamera, musltispektrálny scaner atď.). Podujatie doplnilo množstvo vedomostných kvízov a hier, ktoré zaujali predovšetkým mladšie vekové ročníky návštevníkov.

Poster: Krajina z oblakov (Pavol Kenderessy)

(Účastníci akcie: P. Kenderessy, T. Husňák, I. Laco, A. Palaj, I. Kozelová, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017 „Zelená infraštruktúra“

Miesto a dátum: KC Smolenice; 10. 11. 2017

Stručná charakteristika akcie:

„Zelená infraštruktúra“ predstavuje základný nástroj zabezpečenia priestorovej stability a biodiverzity krajiny založený na štatistickom zhodnotení podielu zelene v jednotlivých k. ú. sídiel Slovenska ako aj na špecifikácii bariér ohrozenia.

Program:

Zelená infraštruktúra – teória a prax (odborné prednášky):

 • Súčasný stav a nové trendy v tvorbe ÚSES: RNDr. Michal Klaučo, PhD.
 • Aktivity ÚKE SAV v oblasti Zelenej infraštruktúry: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.;
  Milena Moyzeová, PhD.
 • Využitie ÚSES v pozemkových úpravách: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.; prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
 • Zelená infraštruktúra z pohľadu environmentálnej politiky: Mgr. Milan Chrenko, MSc.
 • Praktické skúsenosti s realizáciou ÚSES: Ing. Milan Hulka a kol.

Zámocké diskusné fórum a praktické ukážky formou posterovej prezentácie: 12,45 hod. – 13,45 hod.

Súčasťou programu bolo aj slávnostné uvedenie do života knižnej publikácie s názvom Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (na príklade vidieckych sídiel okresu Trnava).
ed. Milena Moyzeová.

(Zorganizovanie akcie: M. Moyzeová, Z. Izakovičová, E. Adamčeková, I. Laco, T. Kováč)

Knižnú publikáciu „Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel“ ed. Milena Moyzeová slávnostne uviedli do života členka Predsedníctva SAV pre
2. oddelenie vied, zástupkyňa Vedeckého sekretára SAV Ing. Mária Omastová, DrSc. a starostka obce Suchá nad Parnou Ing. Daniela Balážová, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Vedecký brloh 2017 „Spolu objavujeme prírodu“

Miesto a dátum: Elektrárňa Piešťany; 2. 12. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Pre deti všetkých vekových kategórií a ich rodičov sme pripravili bohatý program plný hier, vedomostných kvízov a praktických ukážok z výskumu krajiny jej zložiek a prvkov.

Názvy stanovíšť:

 1. Krajina z oblakov – dron (Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.)
 2. Zvieratá, rastliny a biotopy (Mgr. Ivan Laco, RNDr. Tomáš Kováč)
 3. Poznáš naše jaskyne? (RNDr. Mária Barančoková, PhD.)
 4. Čo s odpadom (RNDr. Milena Moyzeová)

(účastníci akcie: M. Moyzeová, P. Kenderessy, M. Barančoková, I. Laco, T. Kováč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: workshop OpenNESS 2017 „Funkčnosť prírodných kapitálov a ekologických služieb: od konceptu k reálnej aplikácii“

Miesto a dátum: KC Smolenice; 21. 3. – 23. 3. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Podujatie bolo primárne určené tvorcom politik, či už na medzinárodnej alebo národnej úrovni
s cieľom prezentácie výsledkov projektu OpenNESS a ich transferu do environmentálnej politiky. Cieľom workshopu bolo záverečné hodnotenie výsledkov projektu 7. RP EÚ OpenNESS. Podujatia sa zúčastnila takmer stovka expertov nielen z Európy, ale aj z Argentíny a Indie.

Projekt OpenNES bol zameraný na operacionalizáciu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám. Na riešení sa podieľalo 35 organizácií z 18 krajín  (z toho 14 európskych). Za Slovensko na projekte participovali Ústav krajinnej ekológie SAV a Regioplán Nitra.

Akcie sa zúčastnili okrem iných: Joachim Maes, Rudolf de Grot, Roy Haines-Young, Marion Potchim, Eva Furman, zástupkyňa Európskej komisie, Directorate-General for Research & Innovation Sofie Vandewoestijn, Rastislav Rybanič generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR a László Miklós, poslanec TTSK. Riešitelia projektu priniesli nielen výsledky prípadových štúdií, ale aj teoreticko-metodické východiská hodnotenia ekosystémových služieb.

(Zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, S. Chasníková, P. Bezák, P. Mederly, I. Kozelová, E. Adamčeková)

 

 

Názov podujatia: seminár Prístupy a príklady hodnotenia ekosystémových služieb“ 2017

Miesto a dátum: Radava; 30. 3. – 31. 3. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom seminára bolo prezentovať súčasný výskum v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb a rozvinúť tvorivú diskusiu k ich hodnoteniu so stakeholdrami. Prezentácia výsledkov bola realizovaná formou posterov a prednášok:

 • Hodnotenie ekosystémových služieb tradičnej poľnohospodárskej krajiny: Ing. Jana Špulerová, PhD., prof. RNDr. František Petrovič, PhD., RNDr. Peter Mederly, PhD., Ing. Dagmar Štefunková, PhD.
 • Kultúrne ekosystémové služby tradičnej poľnohospodárskej krajiny: Ing. Dagmar Štefunková, PhD., Mgr. Barbora Šatalová, PhD., Ing. Jana Špulerová, PhD., Mgr. Monika Degro, PhD., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
 • Hodnotenie retencie vody v tradičnej poľnohospodárskej krajine: Mgr. Barbora Šatalová, PhD., Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., RNDr. Marta Dobrovodská , PhD.
 • Potenciál poskytovania ekosystémových služieb lúčnymi spoločenstvami: Alexandra Klimantová, PhD.
 • Mohou vážky ovlivnit ekosystémové služby? PaedDr. Stanislav David, PhD.
 • Operacionalizácia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb – od konceptu k reálnym aplikáciám, projekt OpenNESS: doc Zita Izakovičová, PhD.
 • Koncept ES a krajinné plánovanie na Slovensku: Mgr. Peter Bezák, PhD.
 • Metodiky Spreadheet a Quickscan pri hodnotení ekosystémových služieb na modelovom území Trnava: Peter Mederly, PhD.
 • Použitie metodiky ESTIMAP pri hodnotení ekosystémových služieb: Mgr. Andrej Halabuk, PhD.
 • Metodika GreenFrame v rámci projektu OpenNESS: Mgr. Peter Bezák, PhD.
 • Príklady hodnotenia netrhových ekosystémových služieb: RNDr. Róbert Kanka, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: workshop v rámci akcie: Med roku 2017 „Krajina pro trvale udržitelný chov včel“

Miesto a dátum: Stredisko voľného času Lužánky Brno; 16. 9. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Pre včelárov bol venovaný workshop na tému ekosystémových služieb a ich úžitkov a benefitov, ktoré môžu ľudia získavajú z ekosystémov. Ekosystémové služby sú ovplyvnené štruktúrou krajiny, jej usporiadaním, geografickou pozíciou a kontextom. Čím sa v krajine vyskytuje väčší podiel prírodných a poloprírodných ekosystémov, tým má tendenciu uchovať si väčšiu rozmanitosť a poskytovať vyššiu a širšiu kvalitu ekosystémových služieb. Táto myšlienka bola ústrednou témou vyžiadanej prednášky: Význam a úžitky včiel pri výskume ekosystémov a krajiny: RNDr. Milena Moyzeová, PhD., Ing. Jana. Špulerová, PhD., ktorá bola prezentovaná v rámci tretieho ročníka súťaže „Med roku 2017“ v Brne na Lužánkách spojenej s medzinárodnou konferenciou na tému Krajina pre trvalo udržateľný chov včiel.

 

 

Názov podujatia: Natur Expo Brno 2017 – Veľtrh udržateľného života v krajine „Udržateľný život v krajine“

Miesto a dátum: Veletrhy Brno; 11. 5. – 14. 5. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Hlavnou témou veľtrhu v roku 2017 bola Voda v krajine.

Súčasťou veľtrhu bol sprievodný program formou odborných a popularizačných prednášok, konferencií, odborných workshopov do ktorého sa zapojili aj pracovníci ÚKE SAV. V  bloku Trvalo udržateľný rozvoj vidieka prezentovali prednášky venované precíznemu poľnohospodárstvu, predpovednému systému na ochranu viniča  a tiež úpadku vinohradníctva na Slovensku. V rámci posterovej prezentácie sa zamerali na problematiku ochrany krajiny a jej zložiek, ochranu a manažment historických krajinných štruktúr, hodnotenie ekosystémových služieb a tvorbu zelených sietí a na aplikáciu metód pre precízne poľnohospodárstvo. O expozíciu okrem odbornej verejnosti prejavili záujem aj poľnohospodári, školská mládež a dobrovoľníci,  ktorým osud krajiny nie je ľahostajný.

Prednáška: Predpovedný systém pre ochranu viníc: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., 11. 5. 2017

Názvy vystavených posterov: Vývoj predpovedného systému na ochranu viniča; Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny na Slovensku; Využitie satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín; Územný systém ekologickej stability; Krajina menom Slovensko ..; Krajina čo si a na čo nám slúžiš?; Krajina čo s Tebou robíme?; Krajina kam speješ?

(účastníci akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková, J. Špulerová, D. Štefunková, J. Oszlányi, M. Mojses, J. Lieskovský, P. Gašparovičová, Ľ. Halada, J. Borovská, J. Uhrin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Celoslovenské dni poľa 2017 –  VI. ročník poľnohospodárskej výstavy  „Veda pre poľnohospodárov“

Dátum, miesto: Dvory nad Žitavou; 6. 6. – 7. 6. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Expozícia ÚKE SAV s názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom vzbudila u poľnohospodárov značný záujem. Návštevníkov upútali najmä aktivity v oblasti precízneho poľnohospodárstva, ktoré sa sústreďujú na tvorbu predpovedných systémov pre poľnohospodárov, ako je napr. predpovedný systém na ochranu viniča, predpovedný systém rizika poškodenia vegetácie v dôsledku klimatických zmien, model na optimalizáciu hnojenia a pod. Zaujal aj poster zobrazujúci manažment historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. Expozíciu Ústavy krajinnej ekológie SAV si so záujmom prezreli aj predstavitelia vlády,  aj kolegovia z odborných a vedeckých inštitúcií.

Názvy posterov: Vývoj predpovedného systému na ochranu viniča; Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny; Precízne poľnohospodárstvo; Nástroje krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny; Environmentálne pôdne limity podmieňujúce návrh optimálneho využitia agrárnej krajiny a zelenej infraštruktúry (na príklade Trnavskej roviny a Dolnovážskej nivy.

(účastníci akcie: Z. Izakovičová, A. Halabuk, M. Mojses, J. Oszlányi, E. Adamčeková, Z. Ponecová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Agrokomplex 2017 – 44. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska“

Miesto a dátum: Nitra; 17. 8. – 21. 8. 2017

Stručná charakteristika akcie:

Poľnohospodárstvo v krajine plní mnohé nezastupiteľné funkcie súvisiace s ochranou, hospodárením a zveľaďovaním vidieckej krajiny. Obzvlášť cenné sú historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny nakoľko v krajine plnia viaceré významné funkcie. Ústav krajinnej ekológie v rámci Agrokomplexu urobil verejnú prezentáciu najnovšej publikácie Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Publikácia prináša inventarizáciu a typizáciu historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny formou katalógu, kde sa pozornosť venuje ich historickému vývoju, rozšíreniu a ich krajinnoekologickému významu na území Slovenska, hodnoteniu úžitkov, ktoré prinášajú pre spoločnosť, súčasnému využívaniu, ich ohrozeniam, ako aj hodnoteniu ich charakteristických znakov. Publikácia môže byť vhodnou pomôckou nielen pre farmárov, ale pre všetkých milovníkov slovenskej krajiny. Publikácia bola ocenená cenou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zlatým kosákom. Týmto Ústav krajinnej ekológie SAV získal v poradí už tretí Zlatý kosák. O publikáciu, ktorú uviedla do života pani ministerka Ing. Gabriela Matečná a jej prezentáciu bol značný záujem nielen zo strany odbornej verejnosti, ale aj z radov poľnohospodárov.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná udelila v rámci “AGROKOMPLEX 2017” titul “ZLATÝ KOSÁK” kolektívu autorov za publikáciu venovanú historickým krajinným štruktúram poľnohospodárskej krajiny Slovenska, autormi sú: RNDr. Marta Dobrovodská, PhD.; Ing. Jana Špulerová, PhD.; Ing. Dagmar Štefunková, PhD. a kol.