Ukončené medzinárodné

Medzinárodné

CHIME_NPV - CHIME_NPV - Kvantifikácia nefotosyntetickej vegetácie z budúcej misie Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
CHIME_NPV - Towards quantification of non-photosynthetic vegetation from Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Aktivity projektu predstavujú štúdiu uskutočniteľnosti pridanej hodnoty satelitne založeného hyperspektrálneho snímkovania pre mapovanie nefotosyntetizujúcej vegetácie (NPV) v poľnohospodárskej krajine. Skúmajú sa inovatívne prístupy a efektívne algoritmy pre kvantifikáciu NPV s použitím produktov nedávnych satelitných platforiem PRISMA a EnMAP. Okrem toho sa údaje relevantné pre NPV priebežne zhromažďujú prostredníctvom špecifických terénnych kampaní v rôznej mierke (od pozemku po celý región).
Doba trvania: 2.4.2022 - 1.4.2024
PEOPLE-EA - PEOPLE Ecosystem Accounting
PEOPLE Ecosystem Accounting
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecký Ján, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom medzinárodného projektu PEOPLE Ecosystem Accounting (PEOPLE-EA) je študovať význam diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) pre účely zavádzania ekosystémového účtovníctva a demonštrovať aktuálne možnosti využitia DPZ pre suchozemské a sladkovodné ekosystémy. Projekt PEOPLE-EA sa snaží preukázať stúpajúcu hodnotu údajov DPZ s cieľom napomôcť implementácii ekosystémového účtovníctva na národnej úrovni členských štátov EÚ.
Doba trvania: 1.6.2022 - 31.3.2024
SatZones - SatZones - Identifikácia výnosových zón na poľnohospodárskych pozemkoch s využitím satelitných údajov
SatZones - Satellite-based delineation of yield productivity zones for Slovak crop fields
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Vymedzenie „kvázi homogénnych“ zón hospodárenia je základom postupov precízneho poľnohospodárstva (PA), ktoré sa zaoberajú variabilitou stavu plodín a výnosov plodín v rámci poľa. Existuje mnoho pozemných metód na vytyčovanie zón hospodárenia, ktoré sa však pre zložitosť a náklady v našich podmienkach bežne nepoužívajú. Na druhej strane sa v súčasnosti dostávajú do popredia inovatívne prístupy založené na využití satelitných údajov. Zóny výnosovej produktivity predstavujú vysoko produktívne, resp. menej produktívne zóny v rámci poľných parciel. Najmä prístupy časových radov využívajúce satelitné vegetačné indexy s príslušným priestorovým a časovým rozlíšením (napr. produkty Sentinel2 alebo Landsat) môžu identifikovať stabilné opakujúce sa vzorce stavu plodín, čo vedie k lepšej identifikácii produkčných zón. Naším cieľom je vyvinúť systém na zlepšenie satelitných (neskôr označovaných ako EO based) poľnohospodárskych služieb na vzorke cca. 61 000 poľných parciel. Hlavným technickým cieľom projektu je vývoj automatizovaného procesora pre vytváranie produkčných zón výnosovej produktivity v širšom meradle. Okrem toho bude navrhnutá služba na báze EO pre farmárov na základe tohto procesora. Konečným cieľom návrhu je zlepšenie služieb založených na EO pre precízne poľnohospodárstvo.
Doba trvania: 15.2.2022 - 31.7.2023
NEEMO EEIG 2019 - NEEMO EIG 2019 - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie podpory pre monitorovanie LIFE projektov, komunikáciu o LIFE programe a iné súvisiace aktivity
NEEMO EIG 2019 - Inter-institutional single framework contract for the provision of support for the monitoring of LIFE projects, communication about the LIFE programme and other related activities
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia LIFE projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v okruhoch ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000, ochrany životného prostredia a zmeny klímy. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a pravidlami a projektové správy spĺňajú dohodnuté požiadavky. Ich hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG Environment a EASME), taktiež poskytujú na žiadosť EK inú odbornú podporu súvisiacu s LIFE programom.
Web stránka projektu: https://neemo.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.4.2023
REGATA - Štúdium atmosférickej depozície ťažkých kovov v priemyselných regiónoch Slovenska pomocou biomonitorovacích techník, metód jadrovej fyziky a technológií GIS
Atmoheric Deposition of Heavy Metals in Industrial Areas of Slovakia Studied by the Moss Biomonitoring Technique Employing Nuclear and Related Analytical Techniques and GIS Technology
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Borovská Jana, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum chemického znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry Slovenska s dôrazom na znečistenie ťažkými kovmi ako súčasť európskeho mapovania ťažkých kovov prostredníctvom vybraných skupín machorastov v rámci programu ICP Vegetation. Pracovníci ÚKE SAV spolu s NLC vo Zvolene zabezpečujú zber a triedenie machov z monitorovacích lokalít. Rádioanalytické oddelenie LNF SÚJV Dubna realizuje analýzu machov z hľadiska prítomnosti vybraných ťažkých kovov. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Bratislava meria rádioaktivitu vzoriek machov z vybraných lokalít za účelom zmapovania ročnej dávky obyvateľstva SR od inhalácie izotopov 137Cs a 210Pb. Výsledky z analýz budú publikované v záverečnej správe ICP Vegetation „Mosses as biomonitors of air pollution 2020-22 survey on heavy metals, nitrogen and POPs in Europe“.
Doba trvania: 1.11.2020 - 31.12.2022
DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku
Danube River Research and Management in Slovakia and Austria
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Pavol, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vybudovanie spoločných výskumných zariadení, zlepšenie prenosu poznatkov a vytvorenie inovatívnych monitorovacích a modelovacích nástrojov v slovensko-rakúskom hraničnom území. Zlepšením prenosu poznatkov a budovaním kapacít medzi vedeckými inštitúciami a univerzitami povedie projekt k lepšej kooperácii a prenosu kvalifikácie medzi výskumnými a inovačnými aktérmi s využitím novovybudovaných a modernizovaných výskumných infraštruktúr (VI). Nové monitorovacie stanice, ako aj inovačné monitorovacie technológie (napr. operatívny výskumný čln) a modelovacie nástroje na výskum hydrodynamiky, transportu sedimentov, morfodynamiky, ekologických parametrov i technológie na diaľkový prieskum Zeme pri výskume tokov a inundácie prinesú množstvo vysokokvalitných a porovnateľných údajov získaných pre rieku Dunaj v projektových úsekoch(hraničný región a priľahlé úseky). Pre cieľové skupiny bude zverejnená a dostupná smernica o monitorovacích a modelovacích nástrojoch. Na Slovensku bude modernizované a inovované hydraulické laboratórium (VÚVH) (prietok500 l/s) a laboratórium geoinformatiky a pokročilého diaľkového prieskumu Zeme (ÚKE SAV). V Rakúsku bude vybudované hydraulické laboratórium s voľne tečúcim prietokom 10 m³/s. S využitím VI bude vybudovaná vedecká báza pre zlepšenie manažmentu rieky Dunaj medzi Viedňou a Bratislavou, ktorá bude dostupná pre cieľové skupiny zaoberajúce sa lodnou dopravou, protipovodňovou ochranou, ekológiou, vodnou energetikou a zásobovaním pitnou vodou. Navyše bude iniciovaná výmena študentov, doktorandov a učiteľov medzi BOKU, VÚVH a ÚKE SAV a výskumné zariadenia budú spoločne využívané na výučbu a vedeckovýskumné aktivity aj po skončení projektu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2022
MICROCLIM - Pohľad z mikroúrovne na alpínsku flóru v podmienkach zmeny klímy. Prepojenie pozorovaní a modelov na zlepšenie nášho chápania budúcnosti európskych vysokohorských rastlín
A micro-scale perspective on alpine floras under climate change. Linking observations and models to improve our understanding of the future of European high mountain plants
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kanka Róbert, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vykonať opätovný výskum summitov alpínskeho pásma Európskych pohorí v sieti GLORIA, aby sa rozšírilo pokryté časové obdobie na 20 rokov. Opätovný výskum bude prebiehať presne podľa rovnakého dizajnu a protokolu ako predchádzajúce výskumy a bude realizovaný v rámci jednej terénnej sezóny v roku 2022, aby sa dodržal pravidelný 7 ročný interval. Prácu budú vykonávať skúsení botanici v regionálnych tímoch, ktoré už boli zapojené do pôvodných výskumov a následných výskumov, pokiaľ to bude možné.
Web stránka projektu: https://www.mountainresearch.at/microclim/
Doba trvania: 1.5.2022 - 30.11.2022
SENSECO - Optické synergie pre priestorovo-časové snímanie škálovateľných ekofyziologických znakov
Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Vegetácia predstavuje dôležitú zložku zemského povrchu, sprostredkúva a upravuje výmenu látok a energie na rozhraní atmosféra - biosféra - pedosféra. Včasné získavanie informácií o stave vegetácie a fotosyntetickej aktivite je základom pre hodnotenie dynamickej odozvy vegetácie na meniace sa podmienky prostredia.Včasné a celopriestorové informácií o vegetačných charakteristikách v ekologicky relevantných mierkach je možné zozbierať hlavne inovatívnymi prístupmi diaľkového pozorovania Zeme (DPZ) prostredníctvom nových satelitných misií vrámci programu EU Copernicus ako sú Sentinel-2 (S2), Sentinel-3 (S3) a plánovanou exploratívnou misiou FLuorescence EXplorer (FLEX). Produkty z týchto misií pokrývajú rôzne priestorové (rozlíšenie 10 až 300 m) a temporálne mierky (denne až týždenne) čo v súčasnosti veľké výzvy pre synergické spracovanie produktov z rôznych zdrojov pre hodnotenie eko-fyziologických znakov a vlastností v rôznych mierkach. Hlavné vedecké ciele SENSECO možno definovať nasledovne:• zabezpečiť, aby metódy optického DPZ pre hodnotenie ekofyziologických procesov a znakov boli kompatibilné v rôznych priestorových a časových mierkach, čo umožní synergické využitie viacerých senzorov• zabezpečiť prenos a výmenu poznatkov o metódach viac mierkového škálovania prostredníctvom biofyzikálneho modelovania (napríklad modelovania prenosu radiácie porastom, RTM)
Web stránka projektu: www.senseco.eu
Doba trvania: 4.5.2018 - 23.10.2022
Linking science, policy and people for sustainable Carpathians
Linking science, policy and people for sustainable Carpathians
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Doba trvania: 1.3.2020 - 31.7.2022
Mobilizácia databáz siete Emerald na Západnom Balkáne ako príprava na biogegrafické semináre
Mobilisation of Emerald Network databases in the Western Balkans in preparation of biogeographical seminars
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Šesť krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko) ratifikovalo Bernský dohovor a následne musia vybrať lokality siete Emerald a poslať vyplnený štandardný formulár údajov pre každú z nich. Vytvorenie národnej siete Emerald sa považuje za jeden z hlavných nástrojov zmluvných strán na splnenie svojich záväzkov v rámci Bernského dohovoru. Celkovými projektovými cieľmi projektu je podporiť a uľahčiť mobilizáciu databáz SDF krajinami západného Balkánu s ich následným predložením Bernskému dohovoru prostredníctvom centrálneho úložiska údajov Reportnet. Na praktických seminároch pre každú krajinu západného Balkánu zástupcovia národnej alebo regionálnej správy ochrany prírody, ako aj vedeckí pracovníci spolupracujú na mobilizácii a aktualizácii databázy Emerald za podpory projektového tímu. Projekt by mal zlepšiť aj taxonomickú konzistentnosť a konzistentnosť v interpretácii typov biotopov medzi rezolúciou č. 6 (1998) Bernského dohovoru a prílohami smerníc o prírode (Smernica o stanovištiach a Smernica o vtákoch).
Doba trvania: 22.12.2021 - 30.6.2022
ETC BD - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 2022
European Topic Centre on Biological Diversity - 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: ETC BD je projektom Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Práca ETC BD v roku 2022 bude do značnej miery určovaná programom Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho strategickým plánom, na úrovni EÚ Stratégiou EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Tieto politické prvky sú plne začlenené do viacročného pracovného programu EEA, ktorý určuje aj pracovný plán ETC BD. Aktivity ETC BD sa uskutočnia v dvoch hlavných oblastiach: Monitorovanie, reporting a indikátory; Poznatky pre ekosystémové manažment. Prvá oblasť má štyri časti: Analýza a toky dát (politiky v oblasti biodiverzity a prírody); Zefektívnenie monitorovania, získavania dát z reportingu; Indikátory pre monitorovanie biodiverzity a progresu; Chránené územia. Druhá oblasť má päť častí: Hodnotenie stavu ekosystémov, hnacích síl zmien a tlakov na ekosystémy; Potreby a ciele obnovy ekosystémov; Riešenia a opatrenia na obnovu ekosystémov ovplyvnených poľnohospodárstvom; Riešenia a opatrenia na obnovu ekosystémov ovplyvnených lesným hopodárením; BISE - Biodiversity Information System for Europe.
Doba trvania: 1.1.2022 - 31.1.2022
ETC BD - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 2019-2021
European Topic Centre on Biological Diversity - 2019-2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: ETC BD je projektom Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Práca ETC BD v období rokov 2019 - 2021 bude do značnej miery určovaná programom Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho strategickým plánom na roky 2011 – 2020, na úrovni EÚ Stratégiou EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Tieto politické prvky sú plne začlenené do viacročného pracovného programu EEA na roky 2014-2018 rozšíreného do roku 2020, ktorý určuje aj pracovný plán ETC BD. Aktivity ETC BD sa uskutočnia v 5 pracovných balíkoch. WP1 (Monitorovanie, dáta, riadenie a informačné systémy) sa zaoberá organizáciou dátových tokov a riadením základných dátových súborov, ktoré buď priamo prispievajú k politickému procesu alebo podporujú tvorbu indikátorov a hodnotení. WP2 (Indikátory) sa zameriava hlavne na prácu, ktorú má realizovať ETC/BD ako súčasť procesu SEBI (Streamlined European Biodiversity Indicators). WP3 (Hodnotenia) budú do značnej miery zamerané na ciele 1 a 2 stratégie EÚ 2020 v oblasti biodiverzity. Pri hodnotení pokroku na dosiahnutiu cieľa 1 a jeho podporných opatreniach sa využijú informácie oznámené členskými štátmi podľa smerníc o prírode. Hlavnou časťou práce ETC BD bude príprava správy o stave prírody (EEA State of Nature report), ktorá sa má uverejniť do konca roku 2020. WP4 (Networking and policy support) pokrýva spoluprácu s národnými orgánmi a odborníkmi v rámci politických procesov, či už na úrovni EÚ, celoeurópskej alebo globálnej úrovni. WP5 sa zameriava na riadenie ETC BD, budovanie kapacít a spoluprácu s inými ETC.
Web stránka projektu: https://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Emerald Balkan - Posilnenie účasti krajín západného Balkánu na práci Európskej environmentálnej agentúry 2020- 2021
Strengthening the participation of the Western Balkans in the work of the European Environment Agency 2020- 2021
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Šesť krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko) ratifikovalo Bernský dohovor a následne musia vybrať lokality siete Emerald a poslať vyplnený štandardný formulár údajov pre každú z nich. Vytvorenie národnej siete Emerald sa považuje za jeden z hlavných nástrojov zmluvných strán na splnenie svojich záväzkov v rámci Bernského dohovoru.Celkovými projektovými cieľmi projektu je podporiť a uľahčiť mobilizáciu databáz SDF krajinami západného Balkánu s ich následným predložením Bernskému dohovoru prostredníctvom centrálneho úložiska údajov Reportnet. Na praktických seminároch pre každú krajinu západného Balkánu zástupcovia národnej alebo regionálnej správy ochrany prírody, ako aj vedeckí pracovníci spolupracujú na mobilizácii a aktualizácii databázy Emerald za podpory projektového tímu. Projekt by mal zlepšiť aj taxonomickú konzistentnosť a konzistentnosť v interpretácii typov biotopov medzi rezolúciou č. 6 (1998) Bernského dohovoru a prílohami smerníc o prírode (Smernica o stanovištiach a Smernica o vtákoch).
Doba trvania: 2.12.2021 - 31.12.2021
CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Suché stepi v Rusku ležia v oblasti, kde sa silno prejavuje negatívny vplyv globálnej zmeny klímy. Zároveň je to oblasť, v ktorej môžu smart riešenia v poľnohospodárstve znížiť tento negatívny vplyv, zamedziť úniku emisií spôsobujúci skleníkový efekt a zamedziť defragmentácii stepí. Zmeny v ekonomike po roku 1991 viedli k masívnemu opúšťaniu poľnohospodárstvo a k obnove stepí. Pri súčasnej snahe o ich ďaľšiu rekultiváciu dochádza ku konfliktom medzi rozširovaním poľnohospodárstva na úkor ekosystémových služieb. Hlavným cieľom tohto projektu je vyhodnotiť schopnosť Ruských suchých stepí znižovať negatívny vplyv zmeny klímy prostredníctvom riešení smart poľnohospodárstva.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021
Sen2ForMaM - Mapovanie a monitoring poškodenia lesných porastov s podporou satelitných produktov Sentinel 2
Sentinel 2 based support of forest disturbance mapping and monitoring
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej, PhD.
Anotácia: Systém podpory rozhodovania existujúceho lesného informačného systému (GIS) sa vylepší pomocou nových produktou odvodených zo satelitných snímok Sentinel2. Špecifické technologické ciele sú nasledovné: 1. Vývoj analytických nástrojov na hodnotenie stavu a disturbancií lesných porastov pomocou odvodených produktov Sentinel22. Vývoj služieb zberu a vizualizácie dát pre webové a mobilné platformy lesného GIS3. Operatívne mapovanie poškodenia lesných porastov na báze Sentinel2 pre lesnú prevádzkuProdukty a služby budú implementované, dôkladne testované a overené v modelovom na Orave podľa špecifických požiadaviek lesnej prevádzky. Hlavným ukazovateľom úspešného dosiahnutia týchto technických cieľov bude demonštrácia produktov a služieb na prevádzkovej báze (TRL 7 pre aplikácie a služby) v regionálnom meradle (cca 1500 km2 zalesnenej krajiny).Konečným cieľom a prínosom bude:● Včasná identifikácia zmien stavu a disturbancií lesných porastov● Prevencia rozsiahlejšieho poškodenia lesov včasnými opatreniami v lesnom hospodárstve● Minimalizácia nákladov na monitoring a optimalizácia práce v lesnej prevádzke
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020
ENI-SEIS II - Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2019 v podpore podávania správ pre sieť Emerald
Support for the implementation of the ENI-SEIS II East 2019 Regional and National Work Plan in assisting reporting to Emerald Network
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu ENI-SEIS East je pomôcť partnerským krajinám postupne rozvíjať a rozširovať svoje údaje o biodiverzite, napr. o biotopoch, druhoch a medzinárodne chránených územiach v súlade so zásadami SEIS, pokiaľ ide o inštitucionálnu spoluprácu, obsah a infraštruktúru. Celkovým cieľom navrhovaných činností a výstupov je posilnenie kapacít národných orgánov s cieľom ďalej zlepšovať a zdieľať údaje o medzinárodne vyhlásených oblastiach so štandardom zaručenia a kontroly kvality porovnateľnými s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a svetovou databázou chránených území ( WDPA). Vytvorenie relačnej databázy pomáha partnerským krajinám plniť aj medzinárodné povinnosti a požiadavky na podávanie správ, napríklad Bernský dohovor, Dohovor o biologickej diverzite a jeho Aichi ciele, ciele udržateľného rozvoja OSN (SDG) atď. V súvislosti s tým sú konkrétne ciele projektu:• posilnenie kapacity vnútroštátnych orgánov pri zbere údajov a informácií o biodiverzite na podávanie správ o stave ochrany druhov a biotopov európskeho významu podľa Bernského dohovoru v roku 2019• podpora cyklu vyhlasovania nových navrhovaných oblastí siete Emerald prostredníctvom hodnotenia dostatočnosti, ktoré krajinám umožnia splniť Aichi strategický cieľ C, cieľ 11 a SDG-15Na dosiahnutie týchto cieľov sa zorganizuje jeden seminár na podávanie správ a dva biogeografické semináre. Workshop zameraný na podávanie správ ponúka národným expertom možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a výzvy na regionálnej úrovni a to ako o obsahovej stránke podávaných správ, tak aj o používaní nástroja na podávanie správ. Biogeografické semináre budú zamerané na vedecké posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych miest Emerald na ochranu a) vtákov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku a 2) biotopov a iných druhov než vtáčích v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine. Projekt by mal tiež zabezpečiť asistenčné pracovisko (helpdesk) – každodennú pomoc tímom krajín, týkajúcu sa podávania správ o stave ochrany druhov a biotopov a používanie nástroja na podávanie správ podľa rezolúcie 8.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.12.2019
eLTER - Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum - eLTER
European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure — eLTER
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu ELTER je poskytnúť podporu pre lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dlhodobého socio-ekologického výskumu, aby mohli poskytovať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy eLTER sú: 1) identifikovať potreby používateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby; 2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu, v spolupráci s príslušnými svetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami, napr. LIFEWATCH; 3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať dáta na distribuovaných Dátových uzloch a poskytnutím prístupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostredníctvom Platformy pre integráciu dát; 4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií. Sieť LTER-Europe a európska komunita pre Kritické zóny budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. 162 lokalít v 22 krajinách bude poskytovať údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Testovacie prípadové štúdie budú s využitím týchto údajov riešiť celý rad environmentálnych a spoločenských otázok, aby sa dosiahli inovácie v službách na úrovni siete a riadil sa koncepčný vývoj. Plánovaná "LTER infraštruktúra" umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/projects/eLTER
Doba trvania: 1.6.2015 - 31.5.2019
ETC BD - Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu
European Topic Centre on Biological Diversity
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu (ETC/BD) má podporovať prácu EEA v oblasti biologickej diverzity v období 2014-18 a realizáciu akčného plánu EÚ a súvisiacich globálnych stratégií. Kľúčové prioritné oblasti, zahrnuté do pracovných plánov stanovených medzi EEA a Európskou komisiou zahŕňajú: 1) Podpora implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody (smernice o vtákoch a biotopoch), vrátane prepojenia s ostatnými kľúčovými právnymi predpismi EÚ, týkajúcimi sa mora a vôd, racionalizácia aktivít na zber dát a podávanie správ a zdieľanie skúseností a znalostí; 2) Podpora hodnotenia a podávania správ v súvislosti s globálnou a EÚ stratégiou v oblasti biodiverzity, súčasne podporovať implementáciu dátových a informačných aspektov, najmä mapovanie a hodnotenie zdravia ekosystémov a ich služieb v Európe; 3) Práca na konkrétnych úlohách, týkajúcich sa stratégie biodiverzity EÚ v tých odvetviach, ktoré nie sú pokryté inými ETC. Medzi ne patrí poľnohospodárstvo a lesníctvo, potrebná je spolupráca s JRC, GR AGRI a ďalšími celoeurópskymi a globálnymi partnermi.
Web stránka projektu: http://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2018
Landscape Europe
Landscape Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter, PhD.
Anotácia: LANDSCAPE EUROPE je interdisciplinárna sieť národných výskumných inštitúcií so skúsenosťami v krajinnom hodnotení, plánovania, riadenia vo sfére politiky a vzdelávania ako aj rozvoja vedy a umenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja krajiny.
Web stránka projektu: http://www.landscape-europe.net
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2018
NEEMO - Monitorovanie LIFE projektov, komunikácia o LIFE programe a o iných aktivitách spojených s LIFE programom - NEEMO EEIG
Monitoring of LIFE projects (action grants and operating grants), communication about the LIFE programme and other linked activities- NEEMO EEIG
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia LIFE projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG ENVIRONMENT a EASME) spolu s odporúčaním pokračovania projektu alebo s návrhom na jeho ukončenie, resp. záverečné správy.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
ENI_SEIS - Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2017-2018 v podpore podávania správ pre sieť Emerald
Support for the implementation of the ENI-SEIS II East 2017-2018 Regional and National Work Plan in assisting reporting to Emerald Network
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je poskytnúť vedeckú a technickú podporu šiestim krajinám východnej Európy (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) s cieľom posilniť ich monitorovanie životného prostredia a správu informácií na základe zásad SEIS. Pokiaľ ide o biologickú diverzitu, znamená to podporu pri implementácii siete Emerald v rámci Bernského dohovoru. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:- Regionálne semináre o požiadavkách na podávanie správ. Očakávajú sa dva semináre zamerané na požiadavky na podávanie správ založené na medzinárodných normách a vypracovanie máp rozšírenia druhov a habitatov;- Biogeografické semináre na hodnotenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít Emerald. Predpokladajú sa dva semináre: 1) Seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít na ochranu druhov (okrem vtákov) a biotopov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku; 2) seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít smaragdov seminár na ochranu druhov vtákov v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine;- Asistenčné služby pre krajiny ENI Východná Európa - podpora pri používaní nástroja pre štandardné formuláre údajov do EEA CDR;- Harmonizácia medzi Bernským dohovorom (Emerald) a smernicami EÚ o prírode pri podávaní správ;- Harmonizácia metodológií pre tvorbu regionálne porovnateľného ukazovateľa o chránených oblastiach - implementácia ukazovateľa o chránených územiach.
Web stránka projektu: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network-reference-portal
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.11.2018
INSPIRATION - Integrované priestorové plánovanie, využitie územia, manažment krajiny - INSPIRATION
INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION - INSPIRATION
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt sa sústreďuje na zhodnotenie súčasného stavu výskumu v oblasti manažmentu krajiny a definovania potrieb na budúce obdobie. Hlavné čiastkové ciele projektu sú: 1) Identifikovať spoločenské výzvy súvisiace s pôdou, najmä s využitím pôdy, s hospodárením s pôdou a s ochranou pôdy, s využitím krajiny a jej zdrojov; 2) Zhodnotiť prístupy k integrovanému manažmentu krajiny; 3) Zhodnotiť súčasné slabé a silné stránky; 4) Definovať návrhy na zlepšenie situácie; 5) Identifikovať potrebu výskumu v danej oblasti; 6) Identifikovať hlavné skupiny „Stakeholders“; 7) Vytvoriť sieť všetkých skupín „zainteresovaných“ v danej oblasti; 8) Zabezpečiť transfer poznatkov a prispieť k zlepšeniu politiky a výskumu EÚ v danej oblasti.
Web stránka projektu: www.inspiration.de
Doba trvania: 1.3.2015 - 28.2.2018
NBP - Podpora pre biogeografický proces Natura 2000
Support for the Natura 2000 Biogeographical Process
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: V rámci tohto projektu bude konzorcium vedené ECNC (European Centre for Nature Conservation) aj naďalej podporovať biogeografický proces Natura 2000. Podpora poskytovaná v tejto súvislosti sa bude vzťahovať na pokračovanie biogeografického procesu Natura 2000 a jeho rozšírenia s dvoma úvodnými seminármi pre kontinentálny, panónsky, stepný a čiernomorský biogeografický región, ktorý sa uskutoční v Luxemburgu na jar roku 2015 a pre makaronézsky biogeografický región, plánovaný na jeseň roku 2015. Bude zahŕňať tiež organizáciu druhého kola seminárov Natura 2000 pre boreálny a atlantický región v roku 2016 a pre ostatné regióny v roku 2017. V neposlednom rade, ako súčasť "Programu spolupráce pre biogeografické regióny siete Natura 2000", nová zmluva bude podporovať vytvorenie a uskutočnenie radu podujatí na podporu spolupráce, organizovaných v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi, organizáciami ochrany prírody, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Tieto podujatia budú navrhnuté tak, aby prispeli k pokroku v konkrétnych spoločných prioritách, stanovené účastníkmi procesu. Cieľom bude rozvíjať spoluprácu a spoločné aktivity na manažment siete Natura 2000. Bude klásť dôraz najmä na rozvoj nových poznatkov a praktických skúseností o prístupoch k manažmentu, potrebných na zlepšenie podmienok a stavu biotopov a druhov siete Natura 2000.
Web stránka projektu: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017
Advance eLTER - Posunutie výskumných infraštruktúr Európskeho dlhodobého ekosystémového výskumu, kritickej zóny a socio-ekologického výskumu smerom k ESFRI
Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt Advance_eLTER má urobiť rozhodujúci krok pri budovaní distribuovanej európskej výskumnej infraštruktúry lokalít Dlhodobého ekosystémového výskumu a platforiem socio-ekologického výskumu (eLTER RI) s cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu dát a služieb, ktoré dopĺňajú európske a globálne výskumné infraštruktúry v oblasti životného prostredia. Projekt urobí dôležité koncepčné práce a prípravné kroky na umožnenie celoeurópskeho výskumu „kritických zón“, hlavných ekosystémov a socio-ekologických systémov zameraných na podporu rozhodovania na rôznych úrovniach, založeného na poznatkoch o ekosystémových službách a biodiverzite. Advance_eLTER bude úzko spolupracovať so všetkými procesmi a projektmi súvisiacimi s LTER a vyústi do podania návrhu eLTER ESFRI v roku 2017.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/elter-esfri/advance-elter
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2017
OpenNESS - Funkčnosť prírodných kapitálov a ekologických služieb: od konceptu k reálnej aplikácii (OpenNESS)
Operationalisation of Natural Capital and EcoSystem Services: From Concepts to Real-world Applications (OpenNESS)
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na hodnotenie súčasného stavu výskumu v oblasti krajinného manažmentu a definíciu potrieb na ďalšie obdobie. Hlavnými čiastkovými cieľmi projektu sú: 1) Identifikovať spoločenské problémy súvisiace s krajinou, najmä využívanie krajiny, riadenie krajiny a ochrana pôdy, využívanie krajiny a využívanie prírodných zdrojov, 2) Vyhodnotiť riešenia integrovaného manažmentu krajiny, vyhodnotiť súčasné silné a slabé stránky, formulovať návrhy na zlepšenie situácie, 3) Identifikovať potrebu výskumu v oblasti využívania krajiny a krajinného manažmentu, 4) Identifikovať hlavné skupiny investorov a vytvoriť sieť všetkých skupín investorov v tejto oblasti, 5) Zabezpečiť prenos poznatkov v praxi a prispieť k zlepšeniu politiky EÚ a výskumu v tejto oblasti.
Doba trvania: 1.12.2012 - 31.5.2017
Syntéza štúdií vplyvu inštitucionálnych zmien a zmien krajinnej pokrývky a využitia krajiny na uhlík, biodiverzitu a poľnohospodárstvo po rozpade Sovietskeho Zväzu
Synthesis of Studies on Institutional Change and LCLUC Effects on Carbon, Biodiversity, and Agriculture After the Collapse of the Soviet Union
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Hlavné inštitucionálne zmeny nastali v celej východnej Európe a európskej časti Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 a rozšírení EÚ v roku 2004 a 2007, čo malo za následok podstatné zmeny krajinnej pokrývky a využívania pôdy. Prípadové štúdie financované NASA a vedené členmi nášho tímu zdôraznili rozsah týchto zmien krajiny. Tieto prípadové štúdie však neboli syntetizované a chýba nám komplexná databáza krajinných zmien, analýza ich ekonomických a inštitucionálnych hnacích síl a posúdenie ich vplyvov na životné prostredie. Naším prvým cieľom je využiť súčasný pokrok v DPZ pre a) celoplošné mapovanie zmien pôdy z dát Landsa v celej východnej Európe a európskej časti Ruska v desaťročnom kroku; b) vykonávať podrobné analýzy krajinných zmien vo vyššom časovom rozlíšení pre vybrané scény satelitných snímkov. Naše predchádzajúce prípadové štúdie ukázali, že zmeny krajiny sú veľmi rôznorodé v priestore, čo naznačuje, že ekonomiky a inštitúcie boli ich významnými hnacími silami. Avšak nie je jasné, ako hospodárska politika a inštitucionálne zmeny - a ich následky - vplývali na zmeny krajiny. Naším druhým cieľom je pochopiť ekonomické, politické a inštitucionálne hnacie sily zmien krajiny v celej východnej Európe a európskej časti Ruska. Aj v tomto prípade prípadové štúdie nášho tímu a iných autorov poskytujú silné svedectvo o podstatnom vplyve zmien krajiny pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, zásoby uhlíka a jeho toky, ako aj biodiverzitu. Ďalšie analýzy s použitím DPZ, načrtnuté vyššie nám umožnia vykonávať výskum týchto vplyvov na vyššej úrovni a vykonávať komplexné hodnotenia celej východnej Európy. Naším tretím cieľom je posúdiť vplyv zmeny krajiny pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, uhlík a biodiverzitu v celej východnej Európe a európskej časti Ruska. Hlavným výsledkom bude syntéza predchádzajúceho výskumu o zmenách krajiny vo východnej Európe. Náš predchádzajúci výskum nás stavia do jedinečnej pozície dosiahnuť tri dôležité výsledky: a) konzistentné mapy krajinných zmien v celej východnej Európe; b) analýzy politických, hospodárskych a inštitucionálnych hnacích síl pozorovaných krajinných zmien; a c) posúdenie vplyvov krajinných zmien na poľnohospodárstvo, lesníctvo, uhlík a biodiverzitu. Využitie pôdy je hlavnou hnacou silou globálnej zmeny životného prostredia. Dvadsať rokov po rozpade Sovietskeho zväzu a desať rokov po začiatku NEESPI a po mnohých výskumných projektoch v regióne, máme teraz jedinečnú možnosť syntetizovať poznatky a extrahovať všeobecnejšie trendy.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
SENSFOR - Zvýšenie kapacity reziliencie citlivých horských lesných ekosystémov pri environmentálnych zmenách (SENSFOR)
Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zameriava na ekosystémy v blízkosti hranice lesa, ktoré sú dôležitými indikátormi environmentálnych zmien. Zaoberá sa integrujúcimi vedeckými metódami a výsledkami, ktoré súvisia s ochranou biodiverzity a trvalo udržateľným využívaním prírodných zdrojov pri zmenách klímy a zmenách využívania krajiny. Bude sledovať hybné sily a rozsah súčasných ako aj budúcich environmentálnych zmien v európskych horských lesoch, pričom vyvinie metódy na stanovenie ich reziliencie a zadefinuje dopady zmien pre spoločnosť. Takéto poznatky poskytnú vedeckú bázu, ktorá je v spolupráci s dotknutými skupinami na rôznej regionálnej úrovni potrebná na navrhnutie a prispôsobenie manažmentových stratégií ako aj na odporúčania pre tvorcov národných a európskych legislatív. Projekt prispeje k vytvoreniu stratégií na zachovanie služieb ekosystémov a k ochrane biodiverzity v citlivých horských oblastiach Európy.
Web stránka projektu: http://www.sensfor-cost.eu/
Doba trvania: 1.1.2013 - 21.11.2016
200 rokov zmien využívania krajiny a krajinnej pokrývky a ich hnacie sily v Karpatskej kotline
200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lieskovský Juraj, PhD.
Anotácia: Projekt použije historické topografické mapy a moderné satelitné snímky na charakterizovanie usporiadania využitia krajiny v karpatskom regióne, bude dokumentovať zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny a snažiť sa pochopiť hlavné hnacie sily týchto zmien počas posledných 200 rokov. Použité historické materiály budú zahŕňať mapy od roku 1840, počínajúc prvým vojenským mapovaním Rakúsko-uhorskej monarchie, pokračujúc druhým vojenským mapovaním, mapovými dielami medzivojnového obdobia, kolektivizácie a socializmu. Satelitné dáta (Lansat) budú použité (počínajúc r. 1979) na štúdium obdobia socializmu, jeho posledných rokov, post-socialistického obdobia a rozšírenia EÚ. Všetky mapy budú analyzované z hľadiska zmien v 1) rozsahu poľnohospodárskej pôdy, s dôrazom na ornú pôdu, trávne porasty a opustené plochy; 2) intenzitu poľnohospodárskeho využitia so zameraním na rôznorodosť plodín a zalesnenie opustenej poľnohospodárskej krajiny; 3) fragmentáciu poľnohospodárskej krajiny so zameraním na veľkosť plôšok. Štúdia sa bude zaoberať aj zmenami poľnohospodárskej krajiny spôsobenej zmenami v inštitucionálnych, socio-ekonomických a spoločenských podmienok.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015
ASTRALE DELTA - ASTRALE GEIE - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE + a LIFE III (ASTRALE DELTA)
ASTRALE GEIE - Technical and Administrative assistance related to Implementation of Projects under the Life+ and LIFE III (ASTRALE DELTA)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.7.2014 - 15.11.2015
FC2014 - Forum Carpaticum 2014
Forum Carpaticum 2014
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na organizáciu 3. medzinárodnej konferencie Forum Carpaticum (FC) v r. 2014, ktorá podporuje medzinárodnú výskumnú spoluprácu v Karpatskom regióne. FC je platforma určená na výmenu skúseností a informácií subjektov z oblasti vedy, politiky a praxe, ktoré sa zameriavajú na trvalo udržateľný rozvoj Karpát. Súčasťou aktivít v rámci FC je rozvoj výskumu zameraného na posilnenie špecifických potrieb regiónu, posilnenie kapacít a propagácie výskumu Karpát ako aj posilnenie prepojenia výskumu a praxe.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.1.2015
FORECASTING SYST - Vývoj adaptívneho predpovedného systému ochrany rastlín v spolupráci prihraničných vinárskych oblastí v záujme zvyšovania ich konkurencieschopnosti (FORECASTING SYST)
Development of the adaptive plant protection forecasting system within a collaboration of border viticultural areas for purpose to increase their competitiveness (FORECASTING SYST)
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vyvinutie integrovaného a adaptabilného predpovedného systému na ochranu rastlín. Projekt bude pozostávať z nasledovných aktivít: 1) Rozvoj predpovedného modelu ochrany vinohradníckych kultúr – ide o model predpovede výskytu chorôb viniča na základe agrometeorologických predpovedí; 2) Testovanie a overenie modelu v pohraničnom maďarsko-slovenskom vinohradníckom regióne; 3) Predstavenie modelu zainteresovaným; 4) Zaškolenie záujemcov s cieľom dlhodobej aplikácie modelu v praxi a návrh monitoringu.
Web stránka projektu: n/a
Doba trvania: 15.1.2013 - 14.1.2015
Back to future - Skúmanie historických hnacích síl zmien využitia krajiny, environmentálnej histórie a ich vplyvov na biodiverzitu a služby ekosystémov v Európe (Back to future)
Exploring historical drivers of land use and environmental history and their impacts on biodiversity and ecosystem services in Europe (Back to future)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na využitie poznatkov o environmentálnych podmienkach v minulosti a hodnotenie ich zmien pre lepšie pochopenie súčasných environmentálnych podmienok. Táto historická perspektíva je užitočná aj pri predikcii, ako sa môže prírodné prostredie meniť v budúcnosti - vo vzťahu k určitým scenárom. Skôr než riešenie jedinej konkrétnej výskumnej otázky, projekt je koncipovaný ako súbor čiastkových projektov. Hoci tieto subprojekty bežia samostatne, majú niektoré črty spoločné. Využívajú historické zdroje informácií, siahajúce najmenej 20 rokov do minulosti a porovnávajú ich s dnešnou situáciou s cieľom lepšie pochopiť minulé podmienky prostredia, využívanie pôdy, rýchlosť zmien určitých parametrov, ako minulosť vysvetľuje súčasné environmentálne pozorovania. Subprojekty rieši jeden alebo viac partnerov siete ALTER-Net, podieľajú sa na nich zástupcovia mladej i staršej generácie výskumných pracovníkov, vedci prírodných i spoločenských vied a budú generovať výstup - buď publikovaný článok alebo novú databázu, sprístupnené fotografické a vzdelávacie zdroje. Každý subprojekt vypracuje správu opisujúcu štúdiu a výsledky, a navrhne, ako by bolo možné výsledky aplikovať na ďalšie štúdium daného územia a podobných území, biotopov alebo krajín.
Doba trvania: 1.10.2013 - 31.12.2014
NBP - Nový biogeografický proces (NBP)
New Biogeographical Process (NBP)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu je poskytovať technickú a vedeckú podporu Európskej Komisii v súvislosti s implementáciou nového procesu seminárov Natura 2000, vrátane logistickej prípravy seminárov Natura 2000 a prípravných workshopov. To zahŕňa prípravu pozvánok, programov, pracovných dokumentov, správ a pokynov. Vedecká a technická podpora bude zameraná na dosiahnutie nasledovných cieľov: 1) Prípravné semináre, Natura 2000 semináre, ad hoc stretnutia odborníkov a prípravné stretnutia medzi hlavnými aktérmi procesu sú dobre pripravené a organizované; 2) Pripravené sú patričné technické a vedecké informácie o stave druhov a typov biotopov, hlavných ohrozeniach týchto druhov a biotopov, existujúcich nástrojoch riadenia a opatreniach na riešenie hrozieb a dosiahnutie priaznivého stavu; 3) Zhodnotená je vhodnosť existujúcich cieľov ochrany a opatrení pre druhy a typy biotopov; 4) Pripravené sú odporúčania na prispôsobenie cieľov ochrany a opatrení k meniacim sa podmienkam, vrátane zmeny klímy ak je to nutné; 5) Pripravené sú pracovné dokumenty vysokej kvality a dané k dispozícii v dostatočnom predstihu pred konaním workshopov a seminárov; 6) Pripravené a sprístupnené sú vysoko kvalitné správy pre seminár a návody, vysvetľujúce poznámky alebo prehľady pre konkrétne otázky; 7) Stála platforma pre internetovú komunikáciu pre semináre Natura 2000 je založená, podporovaná a udržiavaná; 8) V prípade potreby sú organizované ad hoc stretnutia odborníkov ku konkrétnym otázkam.
Web stránka projektu: http://www.ecnc.org/projects/green-infrastructure/new-biogeographic-process/
Doba trvania: 14.12.2011 - 13.12.2014
ASTRALE GAMMA - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE + a LIFE III (ASTRALE GAMMA)
ASTRALE GEIE - Technical and Administrative assistance related to Implementation of Projects under the Life+ and LIFE III (ASTRALE GAMMA)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.1.2014 - 30.6.2014
Astrale Alpha
Astrale Alpha
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
ETC/BD -13 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - ETC/BD -13
European Topic Centre for Biological Diversity - ETC/BD - 13
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2013
Astrale E - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE - ASTRALE E
Assitance and technical support for the tasks related to actions under the LIFE programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2012
ETC/BD 12 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu-ETC/BD 12
European Topic Centre fo Biological Diversity- ETC/BD 12
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v rokoch 2009-2013 je práca na týchto úlohách: 1) Určiť početnosť a distribúciu vybraných rastlinných druhov; 2) zostavenie červenej listiny (knihy pre európske druhy rastlín a živočíchov; 3) zostavenie listiny druhov európsky významných; 4) zostavenie listiny habitatov európskeho významu. Ďalej sú to: zostavenie listiny chránených území podľa krajín EÚ, štúdia o fragmentácii riečnych systémov, vedecká informácia o prírastku drevnej hmoty v lesoch EÚ a o množstve ťaženého dreva, vedecká informácia o mŕtvom dreve v lesných ekosystémoch. Financovanie manažmentu ochrany biodiverzity a zvyšovanie spoločenského vedomia vo sfére ochrany biodiverzity a ochrany prírody.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2012
FC2012 - Forum Carpaticum 2012
Forum Carpaticum 2012
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt podporil organizovanie medzinárodnej konferencie Forum Carpaticum 2012 (FC2012) s názvom “Od údajov k poznaniu, od poznania k akcii” (Stará Lesná, 30.5.-2.6.2012). FC2012 organizuje Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied a iniciatíva Veda pre Karpaty (S4C). S4C sa usiluje o integráciu poznatkov rozličných vedných odborov za účelom vytvárania teoretického a praktického poznania karpatského horského regiónu. Forum Carpaticum má za cieľ: 1) prepájať výskum a prax so zameraním na vzájomne prepojené sociálne a prírodné systémy v horských regiónoch; 2) vedecky podporovať aktivity, vedúce k udržateľnému rozvoju karpatského regiónu; 3) zlepšiť viditeľnosť karpatského regiónu v rámci výskumu globálnych zmien. Konferencia Forum Carpaticum 2012 podala prehľad súčasného výskumu v karpatskom regióne, prezentovala príklady vytvárania nového poznania a jeho úspešnej aplikácie v praxi a v rozhodovacej sfére a posilnila medzinárodnú spoluprácu v rámci karpatských krajín i mimo nich.
Web stránka projektu: www.forumcarpaticum.org
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.7.2012
Astrale D - Astrale D
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v projekte LIFE + a LIFE III. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu.
Doba trvania: 1.7.2011 - 30.6.2012
EBONE - Európska sieť pre štúdium biodiverzity: návrh plánu pre integrovaný observačný systém v priestore a čase
European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integrated Biodiversity Observing System in Space and Time
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš, CSc.
Anotácia: Projekt EBONE má za cieľ navrhnúť a vytvoriť plne integrovaný systém monitorovania biodiverzity, založený na kľúčových indikátoroch biodiverzity, fungujúci v celoeurópskom inštitucionálnom rámci. Projekt vytvorí prepojenia medzi databázami, ktoré sú v súčasnosti izolované s cieľom zvýšiť ich celkovú efektívnosť. Budú vytvorené prepojenia medzi metódami, údajmi a pozorovacími lokalitami v rozličných krajinách a regiónoch. Prepojenia budú urobené aj medzi rozličnými bežiacimi projektmi a existujúcimi databázami, pozorovacími a monitorovacími systémami. To povedie k zlepšeniu finančnej efektívnosti monitorovania biodiverzity aplikáciou najvýkonnejších indikátorov vo vyváženom programe zberu dát. Dôležitou súčasťou projektu bude testovanie dát z lokalít LTER vo vzťahu k celoštátnym monitorovacím programom pre biotopy. V projekte EBONE spolupracuje osemnásť univerzít a výskumných organizácií z Európy, Izraela a Južnej Afriky.
Web stránka projektu: www.ebone.wur.nl
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2012
ETC/BD 11 - ETC-BD 2011
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu v rokoch 2009-2013 je práca na týchto úlohách: 1) určiť početnosť a distribúciu vybraných rastlinných druhov; 2) zostavenie červenej listiny (knihy pre európske druhy rastlín a živočíchov); 3) zostavenie listiny druhov európsky významných; 4) zostavenie listiny habitatov európskeho významu. Ďalej sú to: zostavenie listiny chránených území podľa krajín EÚ, štúdia o fragmentácii riečnych systémov, vedecká informácia o prírastku drevnej hmoty v lesoch EÚ a o množstve ťaženého dreva, vedecká informácia o mŕtvom dreve v lesných ekosystémoch. Financovanie manažmentu ochrany biodiverzity a zvyšovanie spoločenského vedomia vo sfére ochrany biodiverzity a ochrany prírody.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2011
Zvyšovanie ekologického povedomia mladých pedagógov založeného na princípoch Biosférických rezervácií
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Biosférické rezervácie UNESCO sú územia, pre ktoré je typický trvalo udržateľný rozvoj, t.j. manažment všetkých prírodných zdrojov , ich využívanie v súlade s ekologickou stabilitou. Pedagógovia v pedagogickom procese najviac môžu ovplyvniť mladú generáciu tým, že ju presvedčia o potrebe a spôsoboch takéhoto manažmentu. Pri realizácii projektu pedagógovia boli na seminári priamo v teréne biosférickej rezervácie Východné Karpaty trénovaní pre takúto prácu. Účastníci boli z UE, BY, RO, PL, CZ, SK, 23.-26. 10. 2011, Stakčín, okres Snina
Doba trvania: 1.1.2011 - 30.11.2011
Astrale C - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
Astrale C - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Experti ÚKE SAV majú na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Doba trvania: 1.7.2010 - 30.6.2011
Výskum a zachovanie biodiverzity v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Research and maintaining of biodiversity in historical structures of agricultural landscape of Slovakia
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) predstavujú mozaikovité štruktúry maloplošných prvkov orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr nezasiahnutých kolektivizáciou poľnohospodárstva. Majú nenahraditeľný ekologický a kultúrno-historický význam. Dokumentujú dlhý, vyvíjajúci sa vzájomný vzťah medzi krajinou a človekom. Najvýznamnejšie zdroje biodiverzity sú viazané predovšetkým na medze, ale aj okraje poľných ciest, pôvodné lúky a pasienky ako aj trvalé trávne porasty na bývalých poliach opustených po kolektivizácii. Sú to územia, ktoré sú v súčasnosti v európskom priestore veľmi zriedkavé a vysoko cenené. Keďže na Slovensku nie sú objektom špeciálnej legislatívnej ochrany, existuje vážne nebezpečie, že v najbližších rokoch dôjde k ich nenávratnému poklesu až k strate v dôsledku opúšťania a následnej rýchlo postupujúcej sukcesie lesa, alebo pod tlakom investičnej výstavby. Náš projekt rieši danú situáciu na jednej strane inventarizáciou a typizáciou HŠPK na území celého Slovenska na druhej strane ich podrobným interdisciplinárnym výskumom (výskum rastlinstva a živočíšstva, ekologických podmienok a ľudskej spoločnosti) v 3 pilotných reprezentatívnych územiach (Svätý Jur, Liptovská Teplička a Hriňová) ako aj implementáciou následne vypracovanej Stratégie ochrany a manažmentu HŠPK v týchto územiach.
Doba trvania: 10.9.2009 - 30.4.2011
POINT - Vplyv indikátorov na environmentálnu politiku
Policy Influence of Indicators
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Cieľom je navrhnúť a vytvoriť hypotézu o využití a vplyve indikátorov, ktoré sú výsledkami výskumu o životnom prostredí a použiť ich na široké využitie v environmentálnej politike EÚ, avšak pri špeciálnom zvýraznení zmien v krajine z pohľadu trvalej udržateľnosti. Táto hypotéza bude testovaná tak, aby sa indikovali spôsoby a cesty, ako možno ovplyvniť environmentálnu politiku. Študované budú i podmienky a pomery, za ktorých môžu byť indikátory a hypotézy aplikované v environmentálnej politike. Záverom projektu má byť odporúčanie, resp. návrh na využitie indikátorov v environmentálnej politike.
Doba trvania: 1.4.2008 - 30.3.2011
LIFEWATCH - LIFEWATCH
LIFEWATCH
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Vykonala sa v EK inventarizácia a vyhodnotenie systému morských terestrických a sladkovodných výskumných staníc, ktoré sa okrem iného zaoberajú aj biodiverzitou. Vyhodnotila sa vhodnosť použitých metód s ohľadom na dlhodobý ekologický výskum. Identifikovali a vyhodnotili sa databázy a údaje, ktoré existujú v inštitúciách, zistila a vyhodnotila sa ich kvalita, prístupnosť a podmienky, za ktorých možno databázu získať. Zistili sa rovnako údaje o biodiverzite, ktoré sú k dispozícii v múzeách a knižniciach. Urobili sa prvé kroky k vybudovaniu Service Centre, ktoré sa bude zaoberať marketingom údajov, právami vlastníkov, vzdelávaním a službami pre verejnosť.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.2.2008 - 31.1.2011
ETC/BD 2010 - ETC/BD 2010 - Európske tématické centrum pre biodiverzitu
ETC/BD 2010 - European Tematic Centre for Biodiversity
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biodiverzitu (ETC BD) je odbornou organizáciou Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA), jeho činnosť je riadená plánom úloh EEA. V r. 2009 bola práca ETC BD zameraná na 3 hlavné témy (Podpora pre smernice o biodiverzite; Hodnotenie biodiverzity; ETC manažment), ktoré boli rozpracované do jednotlivých úloh. ÚKE SAV spolupracoval na riešení jednotlivých úloh s ostatnými partnermi v konzorciu ETC BD, ktoré je tvorené 9 organizáciami.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2010
SCERES - Scenáre vývoja reprezentatívnych ekosystémov krajiny Slovenska v kontexte globálnych zmien
Development scenarios of representative landscape ecosystems in the Slovak republic considering global changes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Izakovičová Zita, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na rozpracovanie nového prístupu k ochrane prírody, biodiverzity a stability krajiny. Navrhuje preklenutie zložkového prístupu k ochrane prírody, založeného čisto len na ochrane foriem života a jeho nahradenie komplexným krajinnoekologickým prístupom, založenom na ochrane podmienok a foriem života formou zachovania a zabezpečenia trvalo udržateľného využívania všetkých reprezentatívnych krajinných ekosystémov Slovenska v kontexte globálnych zmien. Hlavným cieľom podprojektu je spracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych krajinných ekosystémov za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany biodiverzity a návrhu manažmentu trvalo-udržateľného využívania reprezentatívnych krajinných ekosystémov (typov krajiny) Slovenska (RKES), ktorý zabezpečí pravidelnú starostlivosť o krajinu, zohľadňujúc súčasné globálne zmeny v krajine. Súčasťou podprojektu a zároveň jedným z cieľov je zahrnutie „hlavných aktérov“ do procesu ochrany a manažmentu RKES, zvýšenie ich povedomia ohľadom hodnôt reprezentatívnych typov krajiny, ich úlohe a zmenách. Realizácia podprojektu je konkrétnym príspevkom k implementácii Európskeho dohovoru o krajine (Rada Európy r. 2000, č. 176).
Web stránka projektu: www.ukesav.sk
Doba trvania: 1.10.2008 - 30.10.2010
IPEL - Vytvorenie jednotného monitoringu na báze priestorového informačného systému v povodí Ipľa
Developed of IT-based unified environment monitoring system in the catchmen are of Ipoly
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, Akcia 2.1.1 Spoločné akcie na podporu ochrany prírodného prostredia (Odpady, manažment odpadov a obnoviteľnej energie), najmä projekty orientované na povodia hraničných riek. Hlavný cieľ projektu: Environmentálny a prírodoochranný záujem zaistiť územnú databázu a rozhodovací podporný systém, ktorý je konzistentný s úradnými a vedeckými autoritami oboch krajín a zabezpečiť harmonizáciu oficiálnych rozhodnutí. Analýza: Zber základnej štruktúry charakteristík povodia a environmentálnych charakteristík; Interpretácia: Základné charakteristiky cieľovo orientovanej re-evaluácie životného prostredia povodia rieky Ipeľ; Návrh: Prognóza prírodných hodnôt údolia rieky Ipeľ a trvaloudržateľné využitie krajiny.
Doba trvania: 1.10.2009 - 30.9.2010
ASTRALE B - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE B - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Experti ÚKE SAV majú na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.7.2009 - 30.6.2010
Atlas krajiny Českej republiky
Landscape Atlas of the Czech Republic
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Hrnčiarová Tatiana, CSc.
Anotácia: Práca hlavnej redaktorky spočívala v koordinovaní a manažovaní odbornej, tematickej, jazykovej a kartografickej úrovne jednotlivých kapitol atlasu, v spracovaní korektúr za mapové výstupy, príprave makety a spracovanie syntetických environmentálnych máp.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.12.2004 - 30.6.2010
BIOSTRAT - Biostrat - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Strategy
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podporiť budúci vývoj Európskej stratégie výskumu biodiverzity. Stratégia výskumu zhromažďuje podnety o výskumných prioritách v základnom aplikovanom výskume a určuje kritické medzery v znalosti ochrany trvalo udržateľného využívania biodiverzity. Táto Stratégia má zámer podporiť rozhodovacie procesy vzťahujúce sa na výskum biodiverzity. Úlohou projektu BIOSTRAT je vykonávať špeciálnu podporu EPBRS (European Platform for Biodiversity Research Strategy), ktorá zaisťuje reprezentatívne fórum pre vedcov, environmentálnych zákonodarcov a Národných platforiem pre biodiverzitu. Zároveň projekt zabezpečuje, aby ďalšie európske a medzinárodné snahy vybudovať výskumnú stratégiu v rôznych oblastiach výskumu biodiverzity boli prepojené do Európskej stratégie výskumu biodiverzity prostredníctvom EPBRS fórum.
Doba trvania: 1.1.2006 - 3.4.2010
EuroMAB 2009 - EuroMAB konferencia 2009, Pracujeme spolu - učíme sa spolu
EuroMAB Conference 2009, Doing together- learning together
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kubáčková Andrea
Anotácia: Cieľom je príprava medzinárodnej konferencie EuroMAB, ktorá bude usporiadaná v Starej Lesnej 26. – 31. októbra 2009 za účasti reprezentantov MAB z Európy a Severnej Ameriky.
Doba trvania: 2.9.2008 - 30.1.2010
ETC BD - 09 - Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu - 09
European Topic Centre for Biological Diversity-09
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biodiverzitu (ETC BD) je odbornou organizáciou Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA), jeho činnosť je riadená plánom úloh EEA. V r. 2009 bola práca ETC BD zameraná na 3 hlavné témy (Podpora pre smernice o biodiverzite; Hodnotenie biodiverzity; ETC manažment), ktoré boli rozpracované do jednotlivých úloh. ÚKE SAV spolupracoval na riešení jednotlivých úloh s ostatnými partnermi v konzorciu ETC BD, ktoré je tvorené 9 organizáciami.
Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2009
Natura 2000 Děčín
Natura 2000 Děčín
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Hodnotenie územia NATURA 2000 CZ0424111 Labské údolí v zmysle Dohovoru o biotopoch (92/43/EHS).
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 30.3.2008 - 31.12.2009
EUCALAND - Európska kultúra vyjadrená v poľnohospodárskych krajinách
European culture expressed in agricultural landscapes
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je opis a klasifikácia Európskych poľnohospodárskych krajín ako súčasti kultúrneho dedičstva, zahrňujúceho súčasné hodnoty a významy pre obyvateľov Európy. Finálnym zámerom je vypracovanie všeobecných, alternatívnych odporúčaní, orientovaných viac na kultúru a trvalú udržateľnosť, zaoberajúcich sa budúcnosťou poľnohospodárskej krajiny a určených nie iba vedcom a plánovačom, ale tiež tvorcom politiky a obzvlášť bežným obyvateľom Európy. Jednou z úloh projektu je vytvorenie siete Európskych poľnohospodárskych krajín. Aktivity projektu zodpovedajú 7 tematickým pracovným balíkom: WP1 - Opis krajiny, WP2 - História krajiny, WP3 - Klasifikácia krajiny, WP4 - Hodnotenie krajiny a legislatíva ohľadne krajiny, WP5 - Krajinné plánovanie, WP6 - Propagácia a výsledky, WP7 - Manažment projektu a koordinácia siete.
Web stránka projektu: www.eucalandproject.eu
Doba trvania: 15.11.2007 - 14.11.2009
NATURA PARTNER - NATURA PARTNER
NATURA PARTNER
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Na základe analýz projektu, ktoré boli spracované v roku 2008, bola vypracovaná záverečná správa koordinátorom projektu, v ktorej boli hodnotené a porovnané prístupy k budovaniu siete NATURA v jednotlivých európskych krajinách, so zameraním na zapájanie dotknutých subjektov. Záverečná správa bola zaslaná na odsúhlasenie odboru životného prostredia (DG Environment) pri Európskej komisii. Záverečná správa má poslúžiť Európskej komisii pri vytváraní nových komunikačných nástrojov za účelom aktívnejšieho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000.
Doba trvania: 1.9.2008 - 31.7.2009
ASTRALE 10 - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE
ASTRALE 10 - Assistance and technical support for the tasks related to actions under the LIFE Programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v kategóriách NAT, ENV a TCY. Projekty boli zamerané na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k jeho riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.10.2008 - 30.6.2009
ASTRALE A - ASTRALE A - Administratívna a technická podpora pri úlohách súvisiacich s implementáciou projektov v rámci programov LIFE III a LIFE+
ASTRALE A - Technical and administrative assistance for tasks related to implementation of projects under the LIFE+ and under the LIFE III programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných EK v kategóriách NAT, ENV a INFO. Projekty boli zacielené na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektov je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2009 - 30.6.2009
Natura lot2 - Natura 2000 Preparatory Actions - Lot 2
Natura 2000 Prípravné akcie - Lot2
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: NATURA 2000- Lot2Projekt je zameraný na prehodnotenie prípravného procesu budovania sústavy chránených území – Natura 2000, vrátane legislatívnej prípravy ako aj ďalších nástrojov súvisiacich s manažmentom týchto chránených území. V kontexte tejto prípravnej fázy sa Európska komisia rozhodla pre vytvorenie nových komunikačných nástrojov za účelom aktívneho zapojenia dotknutých subjektov do starostlivosti o lokality Natura 2000 a vypracovanie novej schémy na udeľovanie titulu „Natura 2000 Partner“. V rámci projektu bude prehodnotený súčasný stav zapájania dotknutých subjektov do procesu budovania sústavy Natura 2000 v jednotlivých členských štátoch EÚ a vybrané najlepšie príklady v rámci integrovaného manažmentu lokalít.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.9.2008 - 30.6.2009
SENSOR - Hodnotenie trvalo udržateľných vplyvov: Nástroje pre environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy multifunkčného využitia krajiny v Európskych regiónoch
Sustainability Impact Assessment: Tools for Environmetal,Social and Economic Effects of Multifunctional Land Use in European Regions
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV sa ako partnerská organizácia zapojil do riešenia 3 pracovných modulov M 3.2., M 6.1. a M 6.2.. V rámci Modulu 3.2. sa UKE SAV podieľal na koncipovaní metodiky hodnotenia trvalej udržateľnosti na regionálnej a európskej úrovni, definovaní environmentálnych limitov a indikátorov trvalej udržateľnosti a ich zahrnutie do rámca indikátorov SENSOR v náväznosti na environmentálne a socio-ekonomické funkcie krajiny ako integrujúceho elementu. V rámci Modulu 6.1. bolo spracované hodnotenie modelového územia Vysokých Tatier z aspektu trvalej udržateľnosti, ktoré predstavuje jedno z území pre testovanie SIAT. Výsledkom bolo spracovanie formulára obsahujúceho informácie o problémoch trvalej udržateľnosti v danom regióne, zainteresovaných subjektoch a dostupných dátových zdrojoch. Navrhnutá stratégia bola prerokovaná so stakeholdrami, najmä v oblasti rozvoja bioenergetiky v danom území. V rámci modulu 6.2. sú spracovávané dostupné fyzicko-geografické a socio-ekonomické dáta premietnuté do GIS.
Web stránka projektu: www.sensor-ip.org
Doba trvania: 1.12.2004 - 31.5.2009
ALTER-Net - Výskumná sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awarness Research Network
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Ústav krajinnej ekológie SAV ako riešiteľské pracovisko v spolupráci s ostatnými 23 partnerskými organizáciami zo 16 krajín EU sa aktívne zapája do prác na všetkých 14 pracovných balíkoch. V roku 2008 pracovníci ÚKE SAV participovali na širokom spektre úloh projektu ALTER-Net a zúčastnili sa aktívne na pracovných stretnutiach. Práce v roku 2008 boli sústredené na štvrtú a piatu etapu riešenia projektu podľa jednotlivých pracovných balíkov. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí založenie slovenského komitétu LTER, etablovanie slovenských LTER lokalít, príprava publikácie „LTER European book“, kompletizácia databázy InfoBase, opakovaný výskum v rámci úlohy “Multi-site experiment” - tvorba databázy a analýza výsledkov, príprava slovenskej LTSER platformy.
Web stránka projektu: www.alter-net.info
Doba trvania: 1.4.2004 - 31.3.2009
Fruits and Veget - Producentské organizácie sektoru ovocia a zeleniny v Európe
Producers Organisation Fruits and Vegetable Sector in Europe
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt je sústredený na krajinnoekologické hodnotenie rôznych foriem veľkovýroby ovocia a zeleniny v krajinách EÚ (CZ, SK). Posudzuje sa miera intenzity intervencií hospodára v produkčných procesoch a jej dôsledok pre environmentálne ukazovatele ako sú znečistenie ovzdušia, pôdy a podzemnej vody.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.12.2007 - 28.2.2009
ETC BD 08 - Európske tématické centrum pre biodiverzitu - 08
European Topic Centre on Biological Diversity - 08
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Najvýznamnejšou úlohou v r. 2008 bolo hodnotenie národných správ o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov, ktoré podali členské krajiny EÚ na základe §17 Smernice o stanovištiach. Na základe týchto správ sme pripravili hodnotenia o priaznivom stave ochrany biotopov a druhov pre jednotlivé biogeografické regióny, výsledná správa bola predložená na DG Environment. Podieľali sme sa tiež na úlohe EEA „EURECA – European Ecosystem Assessment“. Hlavným výstupom v r. 2008 bol základný dokument pre ekosystémové hodnotenie vysokých pohorí, ktorý bol prezentovaný na seminári EEA v Kodani. V rámci hodnotenia siete Natura 2000 bol pripravený rukopis článku o biotopoch Európskeho významu, ktoré vyžadujú poľnohospodársku činnosť pre svoju existenciu.
Web stránka projektu: http://biodiversity.eionet.europa.eu/activities
Doba trvania: 1.1.2008 - 31.12.2008
GLORIA - Globálna observačno-výskumná iniciatíva v alpínskom prostredí - GLORIA-projekt 2008
The Global Observation Research Initiative in Alpine Environments - GLORIA-Project 2008
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančok Peter, CSc.
Anotácia: Základom projektu GLORIA (Európsky rozmer globálnej observačno-výskumnej iniciatívy v alpskom prostredí) je vybudovanie medzinárodnej výskumnej siete, ktorá slúži na hodnotenie klimatických vplyvov na montánne ekosystémy. Štandardizovaný porovnateľný merací a vzorkovací dizajn je spoločný pre rôzne horské regióny. Cieľom projektu “GLORIA Terénna sezóna 2008” je opätovný výskum na založených plochách a získané dáta porovnať s dátami získanými v rokoch 2000 a 2001 a tak detegovať možnú zmenu. Výskum bol uskutočnený na základe “GLORIA Field manual - Multi-summit approach” a “Guidelines for the GLORIA-Europe resurvey 2008 - Amendment to the GLORIA Field Manual, 4th version” Pribudli i nové metodické postupy. Prvá, tzv. “California method” je zameraná na zistenie kvantitatívneho druhového zloženia na jednotlivých sekciách. Druhá je zameraná na meranie obsahu vzdušného dusíka, ktoré sa uskutočnilo pomocou pasívnych difúznych túb.
Web stránka projektu: www.gloria.ac.at
Doba trvania: 1.6.2008 - 31.12.2008
ASTRALE 9 - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu LIFE
ASTRALE 9 - Assistance and technical support for tasks related to actions under the LIFE Programme
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt bol zameraný na monitorovanie kvality a odbornej opodstatnenosti riešenia projektov EK v kategóriách NAT, ENV a TCY. Projekty boli zamerané na konkrétne akcie pri budovaní siete Natura 2000 a v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Pracovníci projektu pravidelne kontrolovali priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupovali k jeho riešeniu. Experti ÚKE SAV mali na starosti projekty LIFE NAT (Ochrana prírody) v Českej republike, Slovinsku a Rumunsku.
Web stránka projektu: www.astrale.org
Doba trvania: 1.1.2008 - 30.9.2008
Natura 4lots - Natura 2000 - prípravné akcie
Natura 2000 - preparatory actions (4 lots)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Projekt má za cieľ vybudovať databázu s informáciami o vhodnom využívaní biotopov Európskeho významu v rámci budovania siete Natura 2000. Projekt, ktorý rieši Ústav krajinnej ekológie SAV, je zameraný na trávne ekosystémy na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike. Hlavnou časťou práce je zhromaždenie a výber relevantných publikovaných i nepublikovaných dokumentov s požadovanými informáciami, ich spracovanie do databázy citácií a abstraktov a sprístupnenie pre užívateľov. Predpokladá sa, že užívateľmi budú najmä manažéri lokalít Natura 2000 a organizácie ochrany prírody v členských krajinách EÚ.
Web stránka projektu: -
Doba trvania: 1.2.2007 - 30.4.2008
RURAL-ETINET - Ekonomický a technologický inteligenčný projekt na podporu vidieckych oblastí v 6. Rámcovom programe
Economic and Technological Intelligence Project to Facilitate SME-s in Rural areas to participate in the Sixth Framework Programme
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J..
Web stránka projektu: www.rural-sme.net
Doba trvania: 1.12.2003 - 31.12.2006
Európska sieť dlhodobého výskumu lesných ekosystémov a krajiny COST-ENFORS
European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research COST-ENFORS
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J.. Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Web stránka projektu: http://www.wsl.ch/projects/enfors
Doba trvania: 1.9.2003 - 31.12.2006
SOBIO - Mobilizovanie potenciálu európskeho spoločenského výskumu na podporu manažmentu biodiverzity a ekosystému
Mobilising the European Social Research Potential in Support of Bioidversity and Ecosystem Management
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Oszlányi J..
Web stránka projektu: www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/SoBio_page.htm
Doba trvania: 1.1.2004 - 31.7.2006
Astrale Beta
Astrale Beta
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július, CSc.
Doba trvania: 0.0.0000 - 0.0.0000