Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Garantmi doktorandského štúdia sú pre:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo: Doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Ekologické a environmentálne vedy: RNDr. Luboš Halada, PhD.

Biológia: RNDr. Róbert Kanka, PhD.

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2020/2021

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2020/2021 na školiace pracovisko

Kontakt: sekretariát, tel. 02/3229 3624