Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Garantmi doktorandského štúdia sú pre:

Poľnohospodárstvo a krajinárstvo: Doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Ekologické a environmentálne vedy: RNDr. Luboš Halada, PhD.

Biológia: RNDr. Róbert Kanka, PhD.

Témy dizertačných prác UKE SAV_2021 (.pdf)

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624