Popularizačné aktivity 2018

 Názov podujatia: Deň Zeme 2018 „Čo nevieš to Ťa naučím

Miesto a dátum: ZŚ s MŠ Suchá nad Parnou; 20. 4. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Deň Zeme prebiehal formou environmentálnych súťaží a hier, kde si deviataci pripravili rôzne stanovištia, na ktorých hravou formou prezentovali  environmentálne témy pre svojich spolužiakov z nižších ročníkov. Ústrednou témou bol Karpatský oblúk. Žiaci mohli získať informácie nielen o abiotických a biotických zložkách pohoria, ale aj o problémoch, ktoré ho momentálne trápia.

(Účastníci akcie: M. Moyzeová, J, Oszlányi, E, Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Green Week Európa 2018 PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvo „Spoznávame zelené ostrovy v mestách“

Miesto a dátum: Bratislava; Sad Janka Kráľa; 25. 5. 2018

Stručná charakteristika akcie:

V rámci podujatia Európskej únie GREEN WEEK 2018 Zelené mestá – zelená budúcnosť pripravil Ústav krajinnej ekológie SAV pre deti predškolského veku program spoznávame „zelené ostrovy
v meste“.

S deťmi sme navštívili prvý verejný park v strednej Európe – Sad Janka Kráľa. Ukázali im aké stromy sa v parkoch vysádzajú a vysvetlili im aké sú dôležité pre život človeka aj mnohých živočíchov. Naučili sme deti vnímať strom ako životný priestor živočíchov žijúcich v jeho korunách, konároch, dutinách aj kmeňoch. Podujatie sme spojili s pohybovými aktivitami, hrami a súťažami.

(Účastníci akcie: D. Hutárová, M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Kozelová)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Medzinárodný deň detí 2018 „Na Palube jednorožca“

Miesto a dátum: Bratislava – Sad Janka Kráľa; 3. 6. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Podujatie bolo súčasťou projektu s názvom Na palube jednorožca, ktorý je zameraný na podporu nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci pestrej škály športových a náučných aktivít si deti mohli na stanovisku „Otvorenej akadémie“ venovanej téme „Klíma v meste“ vyskúšať svoje vedomosti aj z oblasti ochrany a využívania krajiny. Hravou formou, prostredníctvom obrazových pomôcok, sa mohli dozvedieť o rôznych typoch ekosystémov a rastlín či živočíchov, ktoré sú na ne viazané a ich význam pre zlepšovanie klímy v meste. Táto aktivita bola pripravená spoločne pracovníkmi Ústavu ekológie lesa SAV a Ústavu krajinnej ekológie SAV

(Účastníci akcie: J. Špulerová, V. Miklósová, D. Hutárová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia:Do práce na bicykli 2018“

Miesto a dátum: Nitra, Bratislava; 23. 6. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Aj tohto roku sa viacerí naši pracovníci zapojili do národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách.

(účastníci akcie: M. Vlachovičová, J. Špulerová, P, Kenderessy, P., Bezák, D. Lieskovská,  M. Bezáková, P. Bezák, Ľ. Halada)

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Vedecký veľtrh 2018 „Objavujeme záhady živej a neživej prírody a minerály“

Miesto a dátum: námestie NC Eurovea Bratislava; 14. 9. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Program ÚKE SAV s názvom Objavujeme záhady živej a neživej prírody oslovil deti každej vekovej kategórie. Pozorovanie pod mikroskopom, vedecké hry a súťaže a praktické ukážky zábavnou formou poodhalili tajomstvá prírody nielen na Slovensku. Potvrdzuje sa, že aj krajinná ekológia dokáže osloviť mladých ľudí, ktorí v budúcnosti môžu rozšíriť rady úspešných vedeckých pracovníkov.

(Účastníci akcie: M. Kalivodová, I. Laco, K. Gerhátová, T. Kováč, J. Borovská, A. Klimantová, I. Kozelová, M, Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2018 „Krajina Slovenska naše kultúrne dedičstvo“

Miesto a dátum: Stará Tržnica Bratislava; 28. 9. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Cieľom expozície ÚKE SAV bolo hravou formou poukázať na význam prírodného a kultúrneho dedičstva v súčasnom živote človeka a ľudskej spoločnosti. Návštevníci podujatia mali možnosť získať zaujímavé informácie o diverzite krajiny Slovenska a historických štruktúrach krajiny, o biodiverzite rastlín a živočíchov o krásach slovenských jaskýň a pod.

(Účastníci akcie: I. Laco, A. Rusnak, A. Palaj, M. Kalivodová, M. Barančoková, V. Miklósová, I. Kozelová, M. Moyzeová, E. Adamčeková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 „Perspektívy rozvoja vidieckej krajiny na Slovensku“

Miesto a dátum: ÚKE SAV Bratislava zasadacia miestnosť (1. poschodie); 6 11. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Hlavnou témou podujatia bola problematika záchrany kultúrno historických hodnôt na Slovensku. Formou Power Pointovej prezentácie (RNDr. Marta Dobrovodská, PhD), sa študenti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dozvedeli kde sa na Slovensku historické krajinné štruktúry nachádzajú, aké využitie mali v minulosti a aké v súčasnosti. A aké opatrenia je potrebné realizovať na ich zachovanie pre budúcnosť. Podujatie bolo spojené aj s  návštevou Ústavnej knižnice a posterovou prezentáciou vybraných výsledkov z domácich aj zahraničných projektov.

(Účastníci akcie: M. Dobrovodská, M. Moyzeová, E. Adamčeková, E. Orbánová, študenti STU Bratislava, Katedry vodného hospodárstva)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: seminár „Veda pre poľnohospodárov“ 2018

Miesto a dátum: výstavisko Agrokomplex Nitra; 16. 8. 2018

Stručná charakteristika akcie:

Súčasťou prezentácie ÚKE SAV na Agrokomplexe bola aj organizácia seminára Veda pre poľnohospodárov, ktorú organizoval ÚKE SAV v spolupráci s nitrianskymi univerzitami – Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a Univerzitou Konštantína Filozofa, Fakultou prírodných vied. Témy tohtoročného seminára boli: presné poľnohospodárstvo a historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny. V rámci prednášky prof. Vladimíra Rataja, z SPU a Mgr. Andrea Halabuka z ÚKE SAV sa účastníci dozvedeli ako dosiahnuť maximálnu efektívnosť poľnohospodárskej výroby, ako správne mapovať stav pôdneho prostredia, výskyt burín, chorôb a škodcov, úrody poľných plodín, ako správne dávkovať hnojivá,  pesticídy a ďalšie ochranné prostriedky. Prof. Miklós z ÚKE SAV predstavil predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý bol rozvinutý na ÚKE SAV v rámci riešenia spoločného cezhraničného projektu s Technickou univerzitou v Budapešti. V rámci poslednej prednášky pracovníčky ÚKE SAV dr. Dobrovodská a Ing. Špulerová poukázali na význam historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny nielen z hľadiska environmentálneho ale aj z hľadiska kultúrno-historického a socioekonomického. Prezentácie nám okrem potreby ekologizácie poľnohospodárstva poukázali aj na fakt ako znižovať nákladovosť pri výrobe poľnohospodárskych produktov.

Podujatie je súčasťou aktivít „Otvorenej Akadémie SAV“

(Účastníci akcie: Z. Izakovičová, M, Dobrovodská, J, Špulerová, A, Halabuk, M. Moyzeová, E, Adamčeková, T. Rusnák, I, Laco, M. Kalivodová, J. Oszlányi, L. Miklós, I. Kozelová, K. Gerhátová, A. Klimantová, Ľ. Halada, M. Mojses, M. Boltižiar, J. Hreško)

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: workshop „Týždeň udržateľnosti“ 2018

Miesto a dátum: EU Bratislava; 8. 11. 2018

Stručná charakteristika akcie:

V rámci Európskej noci výskumníka bol na Ekonomickej univerzite v Bratislave zrealizovaný cyklus prednášok pre študentov a širokú odbornú a laickú verejnosť. Súčasťou popularizačného podujatia bola aj prednáška RNDr. Mileny Moyzeovej, PhD. s názvom Krajina Slovenska naše kultúrne dedičstvo.

(Účastník akcie: M. Moyzeová)

 

Názov podujatia: Celoslovenské dni poľa 2018 – VII. ročník poľnohospodárskej výstavy  „Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom“

Dátum, miesto: Dvory nad Žitavou; 5. 6. – 6. 6. 2018

Stručná charakteristika akcie:

ÚKE SAV prezentoval expozíciu pod názvom „Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom“. Formou posterovej prezentácie priblížili poľnohospodárom, ale aj širokej verejnosti tieto témy:

  • Precízne poľnohospodárstvo – využitie dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín. Prezentovali dve úrovne hodnotenia na úrovni farmy aj na úrovni parcely. Zároveň predstavili predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý sa aplikoval v troch vinohradníckych oblastiach Slovenska.
  • Ekologické poľnohospodárstvo – krajinnoekologická optimalizácia využívania poľnohospodárskej krajiny. V rámci tohto bloku prezentovali postery zamerané na tvorbu krajinnoekologických plánov, územných systémov ekologickej stability, ekosystémové služby, hodnotenie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a pod.
  • Hodnotenie vplyvu globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu – zmeny využívania krajiny a ich negatívne dôsledky, hodnotenie vplyvu klimatických zmien, tvorba adaptačných stratégií, hodnotenie vzniku prirodzených rizík a hazardov a pod.

Súčasťou expozície bola aj prezentácia možností využitia dronu v starostlivosti o poľnohospodársku krajinu. V stánku ÚKE SAV sa zastavil aj predseda vlády SR Peter Pelegriny a európsky komisár Marián Šefčovič. Krajinní ekológovia informovali predstaviteľov vlády, že vedci sú pripravení riešiť  mnohé problémy, ktoré sužujú poľnohospodársku krajinu Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: Agrokomplex 2018 – 45. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska“

Miesto a dátum: Nitra; 16. 8. – 19. 8. 2018

Stručná charakteristika akcie:

V rámci expozície Slovenskej akadémie vied predstavil ÚKE SAV svoje výskumné aktivity. V rámci posterovej prezentácie sa sústredil na predstavenie svojich výskumných aktivít v oblasti poľnohospodárskej krajiny a to:

  • Precízne poľnohospodárstvo – hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, vývoj porastu pre odhady úrod, odhady celkového chlorofylu v poraste  a indikáciu živinového stavu pre optimalizáciu hnojenia a pod.
  • Územný systém ekologickej stability – krajinnoekologický podklad pre tvorbu pozemkových úprav
  • Ekosystémové služby – hodnotenie úžitkov agroekosystémov, ktoré poskytujú spoločnosti – produkčné, podporné a kultúrne ekosystémové služby
  • Historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) – mapovanie, hodnotenie a monitoring HŠPK a návrh manažmentu na ochranu a zachovanie HŠPK
  • Ekologizácia hospodárenia na ornej pôde – zosúladenie poľnohospodárskej výroby v súlade s ochranou prírodných zdrojov a potenciálov územia.

Súčasťou prezentácie ÚKE SAV na Agrokomplexe bola aj organizácia seminára Veda pre poľnohospodárov, ktorú organizoval ÚKE SAV v spolupráci s nitrianskymi univerzitami – Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a Univerzitou Konštantína Filozofa, Fakultou prírodných vied.

 

 

 

 

 

 

 

Názov podujatia: „Ocenenie špičkových publikácií autorov SAV“ 2018

Miesto a dátum: Malé kongresové centrum VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislava; 23. 7. 2018

Stručná charakteristiku akcie:

Publikácia Pavúky Slovenska autorov Petra Gajdoša, Ľudmily Černeckej, Valeriána Franca a Anny Šestákovej vyšla vo vydavateľstve VEDA. Kniha je určená pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o týchto pozoruhodných živočíchoch. Čitatelia sa dozvedia, koľko druhov pavúkov žije na Slovenku, akú úlohu majú v prírode. Nájdu v nej nielen prehľad jednotlivých čeľadí, ale aj najnovší zoznam druhov žijúcich na Slovensku a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Na podujatí sa okrem zástupcov vedeckej obce a odbornej verejnosti zúčastnili viaceré osobnosti – doc.  RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a bývalý minister životného prostredia ČR, ktorý uviedol knihu do života, prof. RNDr. László Mikós, DrSc., bývalý minister životného prostredia SR, členka  predsedníctva SAV doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD., doc Ján Salaj, riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a ďalší.