POPULARIZAČNÉ AKTIVITY ÚKE SAV

POPULARIZÁCIA ÚKE SAV v.v.i.

Dôležitým faktorom rozvoja a pozitívneho vnímania ÚKE SAV v.v.i. je aj prezentácia a priblíženie výsledkov výskumu širokej verejnosti. ÚKE SAV v.v.i. má bohaté popularizačné aktivity, ktoré sa zameriavajú jednak na popularizáciu a propagáciu výsledkov riešených projektov, ako i na zvyšovanie environmentálneho vedomia s cieľom intenzívnejšieho zapájania sa verejnosti do bezprostrednej ochrany a tvorby životného prostredia. Hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa ÚKE SAV v.v.i. zameriava v rámci popularizačných aktivít, sú:

  • odborná verejnosť (urbanisti, projektanti a pod.), ktorá krajinnoekologické poznatky aplikuje do svojej projektovej činnosti,
  • reprezentanti environmentálnej politiky na všetkých úrovniach (na národnej, regionálnej i lokálnej), ktorí krajinnoekologické poznatky aplikujú do environmentálnej politiky, strategických dokumentov, do rozhodovacích procesov atď.,
  • užívatelia a správcovia krajiny a jej zložiek (ochrancovia prírody, poľnohospodári, vodohospodári a pod.), ktorí aplikujú poznatky priamo do praxe,
  • učitelia environmentálneho a geografického zamerania, ktorí môžu aplikovať poznatky do vzdelávania na všetkých stupňoch škôl,
  • žiaci a študenti, ktorí poznatky môžu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v ochrane bezprostredného životného prostredia,
  • široká verejnosť s cieľom formovať jej environmentálne vedomie a motivovať ju k pozitívnemu prístupu ku krajine, pri racionálnom využívaní jej zdrojov a potenciálov.

Na popularizáciu sa využívajú rôzne formy a spôsoby. ÚKE SAV v.v.i. sa každoročne zúčastňuje na popularizačných akciách, prípadne každoročne organizuje už tradičné odborno-popularizačné akcie ku ktorým patria:

  • výstavy, napr. Agrokomplex Nitra, Coneco a Racioenergia Bratislava, Natur Expo Brno, Celoslovenské dni poľa Dvory nad Žitavou, Bibliotéka Bratislava,
  • celoštátne odborno-popularizačné podujatia, ako sú Európsky týždeň vedy a techniky na Slovensku, Vedecký veľtrh Bratislava NC Eurovea, Európska noc výskumníka ST Bratislava, Víkend so SAV Bratislava a Vedecký brloh,
  • oslavy environmentálnych sviatkov, ako je Deň Zeme, Svetový deň vody, Svetový deň životného prostredia,
  • medzinárodná kampaň EU GreenWeek, do ktorej sme zapojení od roku 2015.

O aktivitách ÚKE SAV v environmentálnej oblasti sa môžu obyvatelia oboznámiť aj prostredníctvom webovej stránky a facebooku, čím sa urýchli prístup odbornej a laickej verejnosti k žiadaným výsledkom predovšetkým z aplikačného výskumu. Výsledky úspešných domácich a zahraničných projektov propagujeme aj cez tlačové konferencie, tlačové správy, printové, rozhlasové a televízne médiá. Celkovo ročne realizujeme okolo 50 takýchto popularizačných aktivít.

Aj do budúcnosti chceme v týchto aktivitách pokračovať. Budeme pravidelne organizovať a spoluorganizovať tradičné zaujímavé podujatia a aktivity nielen pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Zameriame sa na rozšírenie komunikácie nielen s akademickými pracoviskami a univerzitami, ale aj so zahraničnými partnermi ako napr. Akadémiou vied ČR a budeme si vymieňať skúsenosti získané na poli popularizácie vedy. Začneme aktívnu spoluprácu pri spoluorganizovaní spoločných podujatí zameraných na propagáciu vedeckých výsledkov v oblasti výskumu krajiny. Hlavným cieľom do budúcnosti bude ďalej rozvíjať naše popularizačné aktivity smerom k mladej generácii. Budeme pokračovať v popularizácii aktuálnych tém prípravou nových aktivít v rámci podujatí ako sú Festival krajiny, Čo nevieš naučím ťa, Krajina Slovenska cez objektív fotoaparátu (súťaž o najkrajšiu fotografiu), Krajina Slovenska v obrazovom vyjadrení (súťaž v maľovaní). Pre manažérov a správcov krajiny pripravíme printové informácie v podobe brožúr a letákov na aktuálne témy, napr. z oblasti ekologického hospodárenia a precízneho poľnohospodárstva a pod. Každý rok budeme verejnosť informovať o pripravovaných popularizačných aktivitách ÚKE SAV prostredníctvom Kalendára podujatí, uverejnenom na webovej stránke ÚKE SAV v.v.i.

CERTIFIKÁTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied svoj pozitívny vzťah ku krajine prezentuje aj logom ústavu na tričkách, ktoré pracovnici prezentujú na každej odborno-popularizčnej aktivite.