Verejné obstarávanie

Nákup informačno – komunikačných technológií – 3.11.2020

Vyzva IKT na predlozenie ponuky

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „ Príslušenstvo k UAV systému“

Výzva na predloženie ponuky_UAV (.pdf)

Formuláre

Formulár č. 1 Ponukový list (.pdf)

Formulár č. 2 Vecná špecifikácia ponuky (.pdf)

Príloha č.1_Zoznam zariadení pre poistenie (.pdf)

Výzva poistenie (.pdf)

24.3.2015 Predbežné oznámenie – Modernizácia technickej infraštruktúry ÚKE SAV

Predbežné oznámenie

22.7.2014 Výzva na predkladanie ponuky – Regionálne zhodnotenie klimaticko-geografických a pôdno-ekologických podmienok vinohradníckych oblastí v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky a Maďarska

SÚŤAŽ BOLA ZRUŠENÁ

22.7.2014 Výzva na predkladanie ponuky – nákup mikroklimatických snímačov

Výzva – mikroklimatické snímače

Príloha 1 – Ponukový list

Príloha 2 – Špecifikácia mikroklimatických snímačov

4.3.2014 Výzva na predkladanie ponuky – poistenie majetku

Výzva poistenie 2014

Podlimitné zákazky § 9 ods.9_2014

Príloha 1- Zoznam poistenie majetku VO

Príloha 2 – Ponukový list

Príloha 3 – Vecná špecifikácia ponuky

4.11.2013 Výzva na predkladanie ponuky – nákup tonerov a papiera

Úplná výzva

Podlimitné zákazky § 9 ods.9

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q. 2013

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q. 2013

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za III. Q. 2013

Informácie týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa, zadávaná zákazka a informačná povinnosť