Vzdelávanie a spolupráca s univerzitami

127Ústav realizuje vzdelávacie aktivity na viacerých úrovniach – environmentálnu výchovu na základných a stredných školách a vysokoškolské vzdelávanie v oblasti environmentalistiky a príbuzných vedných disciplín v spolupráci so slovenskými univerzitami.

Spolupráca s univerzitami:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied (Katedra ekológie a environmentalistiky – spoločné pracovisko ÚKE SAV v.v.i. Bratislava a FPV UKF Nitra)
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká Fakulta, Fakulta fyziky a informatiky
 • Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a environmentalistiky
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Zameranie spolupráce:

 • semestrálne prednášky a cvičenia
 • konzultácie a vedenie záverečných prác
 • účasť v štátnicových komisiách
 • účasť v komisiách pre obhajobu dizertačných prác
 • členstvo v spoločných odborových komisiách
 • účasť na spoločných výskumných projektoch
 • tvorba študijných materiálov

 

Spolupráca so základnými a strednými školami.

Ústav je autorom koncepcie výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju a náučného filmu „Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý sa používa ako metodická pomôcka pre environmentálnu výchovu na viacerých základných a stredných školách.

V obci Suchá nad Parnou bolo pod gesciou Ústavu zriadené environmentálne prírodné laboratórium, ktoré navštevujú nielen žiaci z regiónu, ale realizujú sa tu  často aj rôzne   vzdelávacie programy a exkurzie.