MEGATRENDY

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav krajinnej ekológie SAV v.v.i., Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava

Názov projektu: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie

Kód projektu v ITMS2014+: 313011X649

Miesto realizácie projektu: Nitra, Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Dátum realizácie projektu: 1.2016 – 31.12.2019

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Maximálna výška NFP: 1 791 146 EUR

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 313010 – 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Hlavným cieľom projektu je preklenutie zložkového prístupu vo výskume krajiny a preklenutie sektorového prístupu v manažmente krajiny a ich nahradenie integrovaným prístupom. Integrovaný manažment zabezpečí   taký systém hospodárenia v  krajine,  ktorý zosúlaďuje rozvoj jednotlivých socioekonomických aktivít s ochranou  biodiverzity a stability krajiny, s ochranou prírodných zdrojov, ako i s ochranou životného prostredia. Projekt vytvára integrovanú vedecko-výskumnú základňu implementujúcu interdisciplinárny prístup syntetizujúci zameranie hraničného výskumu s orientáciou na oblasť životného prostredia. Hlavným výsledkom projektu bude  vypracovanie nového inovatívneho prístupu k hodnoteniu zmien krajiny a jej ekosystémov na interdisciplinárnom prístupe, čím sa preklenie doterajší zložkový prístup ku krajine.

Rozpracujú sa aj metódy hodnotenia ekosystémových služieb, ktoré dané ekosystémy môžu poskytovať ľudskej spoločnosti, zhodnotí sa súčasný stupeň ohrozenia ekosystémov a špecifikujú sa konflikty z nevhodného využívania ekosystémových služieb.  Predpokladá sa aj vývoj inovatívnych a originálnych metód na prenos vedeckých poznatkov do praxe, rozpracujú sa metodiky participatívnych prístupov – zapojenia  rôznych skupín „stakeholders“  do rozhodovacích procesov a  manažmentu krajiny. Výsledkom projektu  bude tiež spracovanie tematických databáz – aktualizovaná databáza reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska a  databáza historických  štruktúr poľnohospodárskej krajiny, ktoré budú poskytnuté tvorcom environmentálnej politiky – MŽP SR a MPRV SR.  Výsledky budú prezentované formou  vedeckých publikácii, najmä formou publikácií v indexovaných periodikách. Tiež budú prezentované na vedeckých či už domácich alebo medzinárodných podujatiach.

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s celkovým cieľom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie prostredníctvom štúdia a vedeckého posudzovania vplyvu negatívnych zmien životného prostredia.

Celkový cieľ projektu je v súlade s Doménou inteligentnej špecializácie Zdravé potraviny a životné prostredie a spadá do znalostnej oblasti environmentálne inžinierstvo. Plánované aktivity žiadateľa reflektujú súčasné celospoločenské potreby v oblasti zmien krajiny  a ich dopadov na životné prostredie a to je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenska (RIS3 SK). RIS3 SK v rámci rozvojových tendencií poukazuje na nevyhnutnosť posilniť vývoj riešení v kontexte adaptácie na hodnotenie zmien krajiny.

 

Hlavné aktivity projektu

Aktivita č. 1

Názov aktivity: Zmeny krajiny, jej ekosystémov a ich dopady

Začiatok realizácie: 1.2016

Koniec realizácie: 12.2019

Aktivita je zameraná na:

 • hodnotenie zmien krajiny – na hodnotenie budú využité letecké snímky z rôznych časových horizontov a tiež štatistické údaje z Úradu geodézie, a kartografie. Priestorovou syntézou v prostredí GIS sa vyhodnotia zmeny základných prvkov využitia zeme za vybrané časové horizonty. Štatisticky sa vyhodnotia aj prvky sledované Úradom  geodézie, a kartografie –  podľa druhov pozemkov
 • hodnotenie hlavných hnacích síl týchto zmien – budú hodnotené hlavné časové ako i priestorové hybné sily spôsobujúce zmeny krajiny a tiež budú špecifikované základné negatívne vplyvy týchto zmien na krajinu a jej ekosystémy
 • hodnotenie zmien reprezentatívnych geoekosystémov – ide o hodnotenie zmien ekosystémov od prirodzených po umelé. Subaktivita bude realizovaná priestorovou syntézou abioticko-biotických komplexov. Z abiotického hľadiska to budú krajinnoekologické komplexy, z hľadiska biotického typy prirodzených ekosystémov. Zároveň bude realizované hodnotenie zmien reprezentatívnych geosystémov oproti roku 2006, keď bolo urobené prvé mapovanie REPGES. Následne REPGES budú hodnotenie na báze ochrany a stupňa zaťaženia
 • hodnotenie ekosystémových služieb – budú spracované teoreticko-metodické východiská a metodické postupy na hodnotenie potenciálu územia poskytovať vybrané ekosystémové služby na národnej a regionálnej úrovni a budú aplikované na úrovni Slovenska a na vybraných lokalitách na regionálnej úrovni
 • hodnotenie dopadov zmien využitia územia na prírodné zdroje a životné prostredie – v rámci tejto časti bude urobené hodnotenie negatívneho vplyvu spojeného s využívaním krajiny na kvalitatívne a kvalitatívne vlastnosti jednotlivých prírodných zdrojov a následne bude realizované syntetické hodnotenie kvality životného prostredia, ktoré reprezentuje základné ekologické podmienky jednotlivých ekosystémov. Hodnotenie bude realizované na základe priestorovej syntézy jednotlivých prírodných zdrojov s jednotlivými stresovými faktormi
 • spracovanie databáz a priestorových informácií v prostredí GIS – či už za národnú úroveň alebo za vybrané lokality na regionálnej úrovni – tieto výstupy budú tvoriť základný podklad pre rozhodovacie procesy v rámci environmentálnej politiky.

Publikácie ako výstup aktivity:

DOBROVODSKÁ, Marta. Ekologické hodnotenie zmien využitia zeme v obci Osturňa. Ekologické štúdie: Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2019, roč. 10, č. 1, s. 99-106. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

MIKLÓS, László – ŠPINEROVÁ, Anna – OFFERTÁLEROVÁ, Monika. Critical approach to landscape-ecological mainstream topics. Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment, 2019, roč. 11, s. 60-71. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

MIKLÓS, László. A selmeci sztratovulkán meghatározó adottságai a tájstruktúra fejlődésére. A táj változásai a Kárpát – medencében. Szerkesztők Péter Csima, Katalin Hanyecz, Ildikó Bugyi Módosné. – Budapest : Érdi Rózsa Nyomda Kft., 2019, o. 147-152.  (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

KANKA, Róbert – ŠPULEROVÁ, Jana – KALIVODA, Henrik – GERHÁTOVÁ, Katarína – KALIVODOVÁ, Michaela. Nepôvodné taxóny vyšších rastlín v brehových porastoch vybraných odvodňovacích kanálov Podunajskej a Východoslovenskej nížiny. Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2019, roč. 10, č. 2, s. 100-106.  (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Aktivita č. 2

Názov aktivity: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny ako územia s vysokou prírodnou hodnotou a ich zmeny

Začiatok realizácie: 1.2016

Koniec realizácie: 12.2019

Aktivita je zameraná na:

 • Na zhodnotenie zmien a vývoja HŠPK oproti prvému mapovaniu HŠP (2010 – 2013)– hodnotenie zmien bude realizované kombináciou vizuálnej interpretácie leteckých snímok v 1 km2 sieti vytvorenej v Google Earth v kombinácii s terénnym výskumom reprezentatívneho počtu polygónov pre jednotlivé prírodno-sídelné spádové regióny Slovenska.
 • Spracovanie metodiky na hodnotenie území s vysokou prírodnou hodnotou (HNV2) a hodnotenie vplyvu podpory PRV, či prispieva k napĺňaniu programových cieľov. Hodnotenie bude realizované najmä na vybraných lokalitách, ktoré budú vybrané náhodným výberom v rámci Slovenska, s rovnomerným zastúpením lokalít s dotáciami PRV i nedotovaných lokalít. . Overí sa ich efektívnosť.
 • Špecifikácia faktorov a príčin ohrozovania HŠPK, budú zhodnotené nielen environmentálne faktory ale na reprezentatívnych lokalitách budú  hodnotené aj socioekonomické faktory
 • Vplyv HŠPK na krajinný ráz vidieckej krajiny – pre hodnotenie budú využité letecká snímky, interpretácia fotografií a štatistické metódy na vizualizáciu krajinného rázu krajiny.
 • Vytvorenie databázy HNV2 a priestorových informácií v prostredí GIS – tieto výstupy budú tvoriť základný podklad pre rozhodovacie procesy, či už na ochranu jednotlivých HNV2 alebo na poskytovanie dotácií v rámci nasledovného programovacieho obdobia.

Publikácie ako výstup aktivity:

BARANČOKOVÁ, Mária – BARANČOK, Peter. Vybrané prvky historickej a súčasnej krajinnej štruktúry regiónu Kysúc – ohrozenie zosuvmi, limity využívania a rozvoja územia. Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2019, roč. 10, č. 2, s. 35-53. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

IZAKOVIČOVÁ, Zita – MOYZEOVÁ, Milena. Model of the representative geoecosystem at regional level. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere, 2019, vol. 38, no. 4, p. 392-400. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

MOYZEOVÁ, Milena. Zelené prvky krajiny ich ochrana a ohrozenie. Ekologické štúdie: Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2019, roč. 10, č. 2, s. 54-64. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 50%. Iný projekt, ktorý sa podieľal na publikácii je GP VEGA 2/0066/15 Zelená infraštruktúra Slovenska.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

ŠÍBLOVÁ, Zuzana – MOYZEOVÁ, Milena. Výskum vážok (Odonata) mokradí Borskej nížiny. Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2019, roč. 10, č. 1, s. 119-126. (.pdf článku na stiahnutie)

Podiel projektu „Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie, kód projektu 313011X649“ na publikácii je 100%.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie.
Kód projektu: 313011X649, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk