Expertízna činnosť

Ústav krajinnej ekológie v.v.i. vyvíja  intenzívnu expertíznu a poradenskú činnosť na národnej (MŽP SR, MPRV, parlament, vláda, regionálna správa a samospráva) i medzinárodnej (DG Environment, Európska Environmentálna Agentúra, DG Agriculture) úrovni. Podieľal sa na príprave a posudzovaní. viacerých strategických dokumentov a na tvorbe legislatívnych nástrojov v oblasti životného prostredia. K najvýznamnejším aktivitám v tejto oblasti patria:

Medzinárodná úroveň:

 • European Topic Centre on Biological Diversity – spracovávanie informácií o stave a zmenách flóry, fauny, biotopov, habitatov a krajiny v Strednej a Východnej Európy  pre Európsku Environmentálnu agentúru v Kodani
 • Monitorovací tím programu LIFE –  monitorovanie projektov LIFE v krajinách: Česká republika, Poľsko,  Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko
 • Vedecká a technická podpora pre Nový biogeografický proces EÚ

Národná úroveň:

 • Strategické posudzovanie Zmeny Operačného programu Kvalita životného prostredia 2023 (verzia 15) pre Ministerstvo životného prostredia
 • Aktívna participácia na implementácii koncepcie trvalo udržateľného rozvoja SR
 • Participácia na tvorbe a na strategickom posudzovaní Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 pre Ministerstvo pôdohospodárstva
 • Hodnotenie programu rozvoja vidieka 2007 – 2014 a príprava metodiky pre hodnotenie Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020
 • Spracovanie strategických rozvojových dokumentov pre viaceré regióny a obce (Krajinnoekologické plány, územné systémy ekologickej stability, Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Regionálna a lokálne Agendy 21)

Reprezentácia Slovenska v medzinárodných organizáciách:

 • HORIZON 2020
 • Medzinárodný dlhodobý ekologický výskum (ILTER, LTER-Europe)
 • Európska infraštruktúra pre biodiverzitu a ekosystémový výskum LIFEWATCH-ERIC
 • Európska platforma pre biodiverzitu
 • European Academies Science Advisory Council-Environment Steering Panel
 • Európska Aliancia pre globálne zmeny
 • Európska Stratégia pre Dunajský región
 • Európska Akadémia vied a umení
 • Mountain Research Initiative
 • Landscape Europe (sekretariát)
 • UNESCO Človek a biosféra (MaB)
 • Medzinárodná platforma pre ochranu biodiverzity DIVERSITAS
 • Medzinárodná sieť excelentných pracovísk pre dlhodobý ekosystémový výskum ALTER-Net
 • Veda pre Karpaty
 • EUCALAND