Publications

Rusňák, Tomáš

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • DAVID, Stanislav**HALADA, ĽubošRUSŇÁK, TomášGAŠPAROVIČOVÁ, Petra. Vážky /Odonata/ v katastrálnom území obce Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska [Odonata (Insecta) of the Runina, Važec, Skerešovo, Báb a Nová Vieska cadastral area]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. – Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 26. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
  • GAJDOŠ, PeterČERNECKÝ, JánRUSŇÁK, Tomáš – MOCK, Andrej – DOBRÁNSKY, Mário – PURGAT, Pavol. Spider fauna (Araneae) in the Latorica protected landscape area and in surrounding places (South-eastern Slovakia). In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Editor Ľubomír Panigaj, Karel Tajovský, Andrej Mock. – Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 90-142. ISBN 978-80-8184-196-8. Typ:
  • RUSŇÁK, Tomáš**HALABUK, AndrejHALADA, ĽubošHILBERT, HubertGERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. (2021: 5.349 – IF, Q1 – JCR, 1.283 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA