Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia poberajú mesačné štipendium z rozpočtu SAV:
pred zložením dizertačnej skúšky 675,00 €
po zložení dizertačnej skúšky 786,50 €

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2017/2018

Temy dizertačných prác na rok 2018/2019
Bližšie informácie o prijímacom konaní na rok 2017/2018

WEB UKE Doktorandi UKE-SAV_stav k januaru 2018

Dôležité termíny:

Podanie prihlášky na PhD. štúdium: do 31. mája 2018

Prijímacie skúšky na PhD. štúdium: posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018