Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia poberajú mesačné štipendium z rozpočtu SAV:
pred zložením dizertačnej skúšky 734,00 €
po zložení dizertačnej skúšky 855,50 €

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2019/2020

WEB UKE Doktorandi UKE-SAV_stav k januáru 2019

Témy dizertačných prác 2019-2020

Informácie o prijímacom konaní 2019-2020

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2019/2020 na školiace pracovisko je dňa 4.9.2019 o 9.00

Kontakt: sekretariát, tel. 02/3229 3624