Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia poberajú mesačné štipendium z rozpočtu SAV:
pred zložením dizertačnej skúšky 675,00 €
po zložení dizertačnej skúšky 786,50 €

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2019/2020

WEB UKE Doktorandi UKE-SAV_stav k januáru 2019

Témy dizertačných prác 2019-2020

Informácie o prijímacom konaní 2019-2020