Doktorandské štúdium

Ústav je školiacim pracoviskom v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Doktorandi v dennej forme doktorandského štúdia poberajú mesačné štipendium z rozpočtu SAV:
pred zložením dizertačnej skúšky 561,5 €
po zložení dizertačnej skúšky 646,5 €

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2017/2018

Témy dizertačných prác na rok 2017/2018 (školiace pracovisko ÚKE SAV)
Bližšie informácie o prijímacom konaní na rok 2017/2018

WEB UKE Doktorandi UKE-SAV_stav k januaru 2018