Publikačná činnosť

Kollár, Jozef

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • DLAPA, Pavel** – HRINÍK, Dávid – HRABOVSKÝ, Andrej – ŠIMKOVIC, Ivan – ŽARNOVIČAN, Hubert – SEKUCIA, Frederik – KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, article no. 339. ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADCA
  • LICHNER, Ľubomír** – IOVINO, Massimo – ŠURDA, Peter – NAGY, Viliam – ZVALA, Anton – KOLLÁR, Jozef – PECHO, J. – PÍŠ, Vladimír – SEPEHRNIA, Nasrollah – SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
  • ŠURDA, Peter** – LICHNER, Ľubomír – KOLLÁR, Jozef – NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
  • ŽARNOVIČAN, Hubert** – KANKA, Róbert – KOLLÁR, Jozef – VYSKUPOVÁ, Monika – SIVECKÁ, Anna – TICHÁ, Anna – FAŠUNGOVÁ, Simona – KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA