Základné info

Halada, Ľuboš RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľky
Tel.: 421 2 3229 3641
Fax: 037/7335 608
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. pracuje v oblasti krajinnej ekológie, ekológie rastlín, výskumu pohorí, hodnotenia biodiverzity a ochrany prírody. Pracoval (väčšinou ako líder slovenského tímu) v projektoch 5.-7. rámcového programu EÚ BIOPRESS BioScene, BioHab, Bioforum, ALTER-Net, Sensor, POINT, EBONE, OpenNESS a v projekte Horizon 2020 eLTER. Je expertom EEA European Topic Centre on Biological Diversity a člen externého monitorovacieho tímu programu LIFE. Je koordinátorom národnej siete pre dlhodobý ekologický výskum a zástupca Slovenska v celosvetovej sieti ILTER a európskej sieti LTER-Europe. Aktívne pracuje v sieti Veda pre Karpaty (Science for Carpathians) ako predseda jej Vedeckého riadiaceho výboru (2012-2014) a člen výkonného výboru (od roku 2010). Minister školstva, vedy, výskumu a športu ho nominoval ako zástupcu Slovenska v ESFRI Forum (2016) a v projekte ESFRI Európska infraštruktúra pre biodiverzitu a ekosystémy LIFEWATCH (2014).