Základné info

Gajdoš, Peter RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
Tel.: 421 2 3229 3638
Fax: 037/7335608
živočíšna ekológia, zoológia, biodiverzita, bioindikácia a ochrana prírody (živočíšna ekológia na úrovni krajiny a spoločenstiev, ochrana prírody so zameraním na Natura 2000 územia a na živočíchy uvádzané v Smernici o biotopoch na medzinárodnej úrovni)