Základné info

Miklós, László Dr.h.c. Prof. RNDr., DrSc.

Vedúci vedecký pracovník
krajinná ekológia, krajinno-ekologické plánovanie, ekologické siete, geosystémy, abiotický komplex, environmentálna politika, trvalo-udržateľný rozvoj