Medzinárodné

Aktuálne

eLTER – Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum – eLTER
European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure — eLTER
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu ELTER je poskytnúť podporu pre lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dlhodobého socio-ekologického výskumu, aby mohli poskytovať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy eLTER sú: 1) identifikovať potreby používateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby; 2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu, v spolupráci s príslušnými svetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami, napr. LIFEWATCH; 3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať dáta na distribuovaných Dátových uzloch a poskytnutím prístupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostredníctvom Platformy pre integráciu dát; 4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií. Sieť LTER-Europe a európska komunita pre Kritické zóny budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. 162 lokalít v 22 krajinách bude poskytovať údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Testovacie prípadové štúdie budú s využitím týchto údajov riešiť celý rad environmentálnych a spoločenských otázok, aby sa dosiahli inovácie v službách na úrovni siete a riadil sa koncepčný vývoj. Plánovaná "LTER infraštruktúra" umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/projects/eLTER
Doba trvania: 1.6.2015 – 31.5.2019
ETC BD – Európske tématické centrum pre biologickú diverzitu
European Topic Centre on Biological Diversity
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu (ETC/BD) má podporovať prácu EEA v oblasti biologickej diverzity v období 2014-18 a realizáciu akčného plánu EÚ a súvisiacich globálnych stratégií. Kľúčové prioritné oblasti, zahrnuté do pracovných plánov stanovených medzi EEA a Európskou komisiou zahŕňajú: 1) Podpora implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody (smernice o vtákoch a biotopoch), vrátane prepojenia s ostatnými kľúčovými právnymi predpismi EÚ, týkajúcimi sa mora a vôd, racionalizácia aktivít na zber dát a podávanie správ a zdieľanie skúseností a znalostí; 2) Podpora hodnotenia a podávania správ v súvislosti s globálnou a EÚ stratégiou v oblasti biodiverzity, súčasne podporovať implementáciu dátových a informačných aspektov, najmä mapovanie a hodnotenie zdravia ekosystémov a ich služieb v Európe; 3) Práca na konkrétnych úlohách, týkajúcich sa stratégie biodiverzity EÚ v tých odvetviach, ktoré nie sú pokryté inými ETC. Medzi ne patrí poľnohospodárstvo a lesníctvo, potrebná je spolupráca s JRC, GR AGRI a ďalšími celoeurópskymi a globálnymi partnermi.
Web stránka projektu: http://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2018
INSPIRATION – Integrované priestorové plánovanie, využitie územia, manažment krajiny – INSPIRATION
INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION – INSPIRATION
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Izakovičová Zita PhD.
Anotácia: Projekt sa sústreďuje na zhodnotenie súčasného stavu výskumu v oblasti manažmentu krajiny a definovania potrieb na budúce obdobie. Hlavné čiastkové ciele projektu sú: 1) Identifikovať spoločenské výzvy súvisiace s pôdou, najmä s využitím pôdy, s hospodárením s pôdou a s ochranou pôdy, s využitím krajiny a jej zdrojov; 2) Zhodnotiť prístupy k integrovanému manažmentu krajiny; 3) Zhodnotiť súčasné slabé a silné stránky; 4) Definovať návrhy na zlepšenie situácie; 5) Identifikovať potrebu výskumu v danej oblasti; 6) Identifikovať hlavné skupiny „Stakeholders“; 7) Vytvoriť sieť všetkých skupín „zainteresovaných“ v danej oblasti; 8) Zabezpečiť transfer poznatkov a prispieť k zlepšeniu politiky a výskumu EÚ v danej oblasti.
Web stránka projektu: www.inspiration.de
Doba trvania: 1.3.2015 – 28.2.2018
Advance eLTER – Advance eLTER
Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2017
Landscape Europe
Landscape Europe
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter PhD.
Anotácia: LANDSCAPE EUROPE je interdisciplinárna sieť národných výskumných inštitúcií so skúsenosťami v krajinnom hodnotení, plánovania, riadenia vo sfére politiky a vzdelávania ako aj rozvoja vedy a umenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja krajiny.
Web stránka projektu: http://www.landscape-europe.net
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2017
NBP – Podpora pre biogeografický proces Natura 2000
Support for the Natura 2000 Biogeographical Process
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: V rámci tohto projektu bude konzorcium vedené ECNC (European Centre for Nature Conservation) aj naďalej podporovať biogeografický proces Natura 2000. Podpora poskytovaná v tejto súvislosti sa bude vzťahovať na pokračovanie biogeografického procesu Natura 2000 a jeho rozšírenia s dvoma úvodnými seminármi pre kontinentálny, panónsky, stepný a čiernomorský biogeografický región, ktorý sa uskutoční v Luxemburgu na jar roku 2015 a pre makaronézsky biogeografický región, plánovaný na jeseň roku 2015. Bude zahŕňať tiež organizáciu druhého kola seminárov Natura 2000 pre boreálny a atlantický región v roku 2016 a pre ostatné regióny v roku 2017. V neposlednom rade, ako súčasť "Programu spolupráce pre biogeografické regióny siete Natura 2000", nová zmluva bude podporovať vytvorenie a uskutočnenie radu podujatí na podporu spolupráce, organizovaných v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi, organizáciami ochrany prírody, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Tieto podujatia budú navrhnuté tak, aby prispeli k pokroku v konkrétnych spoločných prioritách, stanovené účastníkmi procesu. Cieľom bude rozvíjať spoluprácu a spoločné aktivity na manažment siete Natura 2000. Bude klásť dôraz najmä na rozvoj nových poznatkov a praktických skúseností o prístupoch k manažmentu, potrebných na zlepšenie podmienok a stavu biotopov a druhov siete Natura 2000.
Web stránka projektu: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017