Medzinárodné

Aktuálne

eLTER – Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum – eLTER
European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure — eLTER
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: Celkovým cieľom projektu ELTER je poskytnúť podporu pre lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dlhodobého socio-ekologického výskumu, aby mohli poskytovať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy eLTER sú: 1) identifikovať potreby používateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby; 2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu, v spolupráci s príslušnými svetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami, napr. LIFEWATCH; 3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať dáta na distribuovaných Dátových uzloch a poskytnutím prístupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostredníctvom Platformy pre integráciu dát; 4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií. Sieť LTER-Europe a európska komunita pre Kritické zóny budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. 162 lokalít v 22 krajinách bude poskytovať údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Testovacie prípadové štúdie budú s využitím týchto údajov riešiť celý rad environmentálnych a spoločenských otázok, aby sa dosiahli inovácie v službách na úrovni siete a riadil sa koncepčný vývoj. Plánovaná "LTER infraštruktúra" umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.
Web stránka projektu: http://www.lter-europe.net/projects/eLTER
Doba trvania: 1.6.2015 – 31.5.2019
ETC BD – Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu
European Topic Centre on Biological Diversity
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: Európske tematické centrum pre biologickú diverzitu (ETC/BD) má podporovať prácu EEA v oblasti biologickej diverzity v období 2014-18 a realizáciu akčného plánu EÚ a súvisiacich globálnych stratégií. Kľúčové prioritné oblasti, zahrnuté do pracovných plánov stanovených medzi EEA a Európskou komisiou zahŕňajú: 1) Podpora implementácie existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prírody (smernice o vtákoch a biotopoch), vrátane prepojenia s ostatnými kľúčovými právnymi predpismi EÚ, týkajúcimi sa mora a vôd, racionalizácia aktivít na zber dát a podávanie správ a zdieľanie skúseností a znalostí; 2) Podpora hodnotenia a podávania správ v súvislosti s globálnou a EÚ stratégiou v oblasti biodiverzity, súčasne podporovať implementáciu dátových a informačných aspektov, najmä mapovanie a hodnotenie zdravia ekosystémov a ich služieb v Európe; 3) Práca na konkrétnych úlohách, týkajúcich sa stratégie biodiverzity EÚ v tých odvetviach, ktoré nie sú pokryté inými ETC. Medzi ne patrí poľnohospodárstvo a lesníctvo, potrebná je spolupráca s JRC, GR AGRI a ďalšími celoeurópskymi a globálnymi partnermi.
Web stránka projektu: http://bd.eionet.europa.eu/
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2018
Landscape Europe
Landscape Europe
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bezák Peter PhD.
Anotácia: LANDSCAPE EUROPE je interdisciplinárna sieť národných výskumných inštitúcií so skúsenosťami v krajinnom hodnotení, plánovania, riadenia vo sfére politiky a vzdelávania ako aj rozvoja vedy a umenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja krajiny.
Web stránka projektu: http://www.landscape-europe.net
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2018
NEEMO – Monitorovanie LIFE projektov, komunikácia o LIFE programe a o iných aktivitách spojených s LIFE programom – NEEMO EEIG
Monitoring of LIFE projects (action grants and operating grants), communication about the LIFE programme and other linked activities- NEEMO EEIG
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Oszlányi Július CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia LIFE projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v problémových okruhoch ochrany životného prostredia a ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a či riešitelia kvalifikovane pristupujú k riešeniu. Hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG ENVIRONMENT a EASME) spolu s odporúčaním pokračovania projektu alebo s návrhom na jeho ukončenie, resp. záverečné správy.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
ENI_SEIS – Podpora pre implementáciu regionálneho a národného plánu ENI-SEIS II East 2017-2018 v podpore podávania správ pre sieť Emerald
Support for the implementation of the ENI-SEIS II East 2017-2018 Regional and National Work Plan in assisting reporting to Emerald Network
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Halada Ľuboš CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je poskytnúť vedeckú a technickú podporu šiestim krajinám východnej Európy (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) s cieľom posilniť ich monitorovanie životného prostredia a správu informácií na základe zásad SEIS. Pokiaľ ide o biologickú diverzitu, znamená to podporu pri implementácii siete Emerald v rámci Bernského dohovoru. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:- Regionálne semináre o požiadavkách na podávanie správ. Očakávajú sa dva semináre zamerané na požiadavky na podávanie správ založené na medzinárodných normách a vypracovanie máp rozšírenia druhov a habitatov;- Biogeografické semináre na hodnotenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít Emerald. Predpokladajú sa dva semináre: 1) Seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít na ochranu druhov (okrem vtákov) a biotopov v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku; 2) seminár na posúdenie dostatočnosti navrhovaných a kandidátskych lokalít smaragdov seminár na ochranu druhov vtákov v Bielorusku, Moldavskej republike a na Ukrajine;- Asistenčné služby pre krajiny ENI Východná Európa – podpora pri používaní nástroja pre štandardné formuláre údajov do EEA CDR;- Harmonizácia medzi Bernským dohovorom (Emerald) a smernicami EÚ o prírode pri podávaní správ;- Harmonizácia metodológií pre tvorbu regionálne porovnateľného ukazovateľa o chránených oblastiach – implementácia ukazovateľa o chránených územiach.
Web stránka projektu: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network-reference-portal
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.11.2018