Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • ČERNECKÝ, Ján – GAJDOŠ, PeterŠPULEROVÁ, JanaHALADA, Ľuboš – MEDERLY, Peter – ULRYCH, L. – ĎURICOVÁ, Viktória – ŠVAJDA, Juraj – ČERNECKÁ, Ľudmila – ANDRÁŠ, Peter – RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
  • DLAPA, Pavel** – HRINÍK, Dávid – HRABOVSKÝ, Andrej – ŠIMKOVIC, Ivan – ŽARNOVIČAN, Hubert – SEKUCIA, Frederik – KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, article no. 339. ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADCA
  • FUTSCHIK, Andreas – WINKLER, Manuela** – STEINBAUER, Klaus – LAMPRECHT, Andrea – RUMPF, Sabine B. – BARANČOK, PeterPALAJ, Andrej – GOTTFRIED, Michael – PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADCA
  • GAJDOŠ, Peter – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň – arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Typ: ADFB
  • LICHNER, Ľubomír** – IOVINO, Massimo – ŠURDA, Peter – NAGY, Viliam – ZVALA, Anton – KOLLÁR, Jozef – PECHO, J. – PÍŠ, Vladimír – SEPEHRNIA, Nasrollah – SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
  • ŠURDA, Peter** – LICHNER, Ľubomír – KOLLÁR, Jozef – NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
  • ŠURDA, Peter – LICHNER, Ľubomír – NAGY, Viliam – KOLLAR, J.. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. – Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Typ: AFG
  • ŽARNOVIČAN, Hubert** – KANKA, RóbertKOLLÁR, Jozef – VYSKUPOVÁ, Monika – SIVECKÁ, Anna – TICHÁ, Anna – FAŠUNGOVÁ, Simona – KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA