Publikácie

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BARANČOKOVÁ, MáriaBARANČOK, Peter. Landslides as a limit of possible land-use planning in the Kysuce region. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 62. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • BARANČOK, PeterBARANČOKOVÁ, Mária. Changes of landscape diversity and biodiversity by the influence of natural factors and human effects in Devínske Karpaty Mts. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 76-77. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • BEZÁK, PeterDOBROVODSKÁ, Marta. Role of rural identity in traditional agricultural landscape maintenance: the story of a post-communist country. In Agroecology and Sustainable Food Systems, 2019, vol. 43, no. 1, p. 1-18. (1.381 – IF2018). ISSN 2168-3565. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2018.1516711>. Typ: ADCA
 • BEZÁK, PeterBEZÁKOVÁ, Magdaléna. Hidden benefits of the Slovakian agricultural landscape in socio-ecological context. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 32. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • CELER, Slavomír – PISCOVÁ, Veronika – BUGÁR, Gabriel – HREŠKO, Juraj. The recent changes of High Tatra Mts. landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 60. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila – MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, Peter – JARČUŠKA, Benjamín. A bolo svetlo: keď presvetlenosť lesných porastov významne ovplyvňuje zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov [And it was light: when the canopy openness of forest stands significantly affects the composition of the spider’s epigeic communities. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. – 8. února 2019. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 40. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila – MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, Peter – JARČUŠKA, Benjamín. Zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov pri rôznej presvetlenosti lesných porastov. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. – 2018, s. 10. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • DOBROVODSKÁ, MartaKANKA, RóbertDAVID, StanislavKOLLÁR, JozefŠPULEROVÁ, JanaŠTEFUNKOVÁ, DagmarMOJSES, Matej – PETROVIČ, František – KRIŠTÍN, Anton – STAŠIOV, Slavomír – HALADA, ĽubošGAJDOŠ, Peter. Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by-plot level: case studies from Slovakia. In Biodiversity and Conservation, 2019, vol. 28, p. 2 615 – 2 645. (3.142 – IF2018). ISSN 0960-3115. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01784-x>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADCA
 • DOBROVODSKÁ, MartaKANKA, RóbertDAVID, StanislavKOLLÁR, JozefŠPULEROVÁ, JanaŠTEFUNKOVÁ, DagmarMOJSES, Matej – PETROVIČ, František – KRIŠTÍN, Anton – STAŠIOV, Slavomír – HALADA, ĽubošGAJDOŠ, Peter. Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by plot level: case studies from Slovakia [Hodnotenie biokultúrnej hodnoty tradičnej poľnohospodárskej krajiny na úrovni parcely: prípadové štúdie zo Slovenska]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. – Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 484. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter – ČERNECKÁ, Ľudmila – ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 53-64. (0.728 – IF2018). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0145-z>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Peter – PURGAT, Pavol – PURKART, Adrián. Diversity of the epigeic spider communities in the typical habitats of sand dunes in Záhorie. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 28. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter – ČERNECKÁ, Ľudmila – ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky (Araneae) vybraných slanísk Slovenska. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. – 2018, s. 14. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • HALADA, Ľuboš – MEDERLY, Peter – BEZÁK, PeterLIESKOVSKÝ, JurajIZAKOVIČOVÁ, Zita. Recent changes of agricultural landscape: Driving forces and pressures from European and Slovak perspective. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 19. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • HRNČIAROVÁ, Tatiana. Historická krajina Bratislavy z druhej polovice 16. storočia podľa jednej z najstaršie zachovaných vedút [The historical landscape of Bratislava from the second half of the 16th century according to one of the oldest preserved vedute]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 59-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • HRNČIAROVÁ, Tatiana. Zaniknuté a existujúce historické cintoríny Bratislavy – špeciálne kultúrne a prírodné pamiatky mestskej krajiny [extinct and existing historical cemeteries of Bratislava – special cultural and natural monuments of urban landscape]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 32-40. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • HUTÁROVÁ, DanielaGERHÁTOVÁ, Katarína. Historical structures of agricultural landscapes and local development options in the Gemer-Novohrad region. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 59. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita – PETROVIČ, František. Lokalizačné kritériá uplatňované pri stavaní historických hradov a zámkov na Slovensku [Localisation criteria applied for the construction of historic castles and chateaux in Slovakia]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 21-25. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita – MEDERLY, Peter – PETROVIČ, František. Impact of the urbanisation on the landscape and its ecosystems. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 89. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, ZitaŠPULEROVÁ, Jana. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy [The impact of global megatrends on the landscape and its ecosystems]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. 36 s. Typ: AGI
 • KALIVODA, Henrik. Butterflies diversity of the rivers inter-dike spaces in the west and east Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 58. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej – MIKLÓSOVÁ, Viktória – STAŠOVÁ, Simona – KOVÁČ, Tomáš. Regional tourism organization Tekov and sustainable tourism development: preferences of local residents and stakeholders [Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov a trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu: preferencie miestnych obyvateľov a zainteresovaných strán]. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand… – Brno : Mendel University in Brno, 2019, p. 334-338. ISBN 978-80-7509-659-3 print. ISSN 2336-6311 print. Dostupné na internete: <http://utok.mendelu.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf> Typ: ADMB
 • <http://utok.mendelu.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand…). Typ: ADMB
 • KALIVODOVÁ, Michaela. Influence of vineyard management on small terrestrial mammals communities in vineyard landscape of the Little Carpathians. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 64. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KALIVODOVÁ, MichaelaLACO, IvanRANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research = Abstracts [elektronický zdroj]. Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019. 91 p. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/konferencie/18th-international-symposium-smolenice/>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: FAI
 • KANKA, RóbertŠPULEROVÁ, Jana. Significance of artificial ditches for maintaining of phytodiversity in the lowland agriculture landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 31. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KENDERESSY, PavolŠPULEROVÁ, JanaKOZELOVÁ, Ivana. Analysis of socio-economic factors affecting the persistance/abandonment of traditional agrarian landscape in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 11. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KLIMANTOVÁ, Alexandra. Ekologická analýza vegetácie lúk Hodrušskej hornatiny [Ecological evaluation of grassland vegetation in Hodrušská hornatina highland. In The Ecological Studies]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 25-37. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • KLIMANTOVÁ, Alexandra. Diverzita trvalých trávnych porastov v Hodrušskej hornatine (Štiavnické vrchy). In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 11-24. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • KOLLÁR, Jozef – ZIMA, Lukáš – PALAJ, Andrej. The impact of former vineyard land use on the soils (Little Carpathians, SW Slovakia). In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 61. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KOVÁČ, Tomáš – LACO, Ivan – TURANOVIČOVÁ, Martina – BOLTIŽIAR, Martin. Hodnotenie prírodných predpokladov MAS Magura-Strážov pre regionálny rozvoj = Assessment of the natural assumptions of the Magura-Strážov LAG for regional development. In XXI. International Colloqium of Regional Sciences. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. – Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 633-640. ISBN 978-80-210-8969-3. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-083.pdf>(Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách/International colloquium on regional sciences). Typ: ADMB
 • KOVÁČ, Tomáš – LACO, Ivan – KALIVODOVÁ, Michaela – BOLTIŽIAR, Martin. IMPACT OF LOCAL ACTION GROUPS TO SUPPORT OF TOURISM DEVELOPMENT – CASE STUDY LOCAL ACTION GROUP (LAG) MAGURA-STRAZOV [Vplyv miestnych akčných skupín na podporu rozvoja cestovného ruchu, na príklade miestnej akčnej skupiny (MAS) Magura-Strážov]. In Geografické informácie/Geographical Information, 2018, roč. 22, č. 1, s. 218-232. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/437-vplyv-miestnych-akcnych-skupin-na-podporu-rozvoja-cestovneho-ruchu-na-priklade-miestnej-akcnej-skupiny-mas-magura-strazov>(Vega 2/0051/17 : Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu/The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development). Typ: ADNB
 • KRNÁČOVÁ, ZdenaKENDERESSY, Pavol – HREŠKO, Juraj – DOBROVODSKÁ, Marta. Potential retention capacity of traditionally used agricultural landscape in the model territory of Liptovská Teplička in conditions of the Western Carpathians (Slovakia). In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 74-75. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MAES, Dirk – VEROVNIK, Rudi – WIEMERS, Martin – BROSENS, Dimitri – BESHKOV, Stoyan – BONELLI, Simona – BUSZKO, Jaroslaw – CANTÚ-SALAZAR, Lisette – CASSAR, Louis-Francis – COLLINS, Sue – DINCA, Vlad – DJURIC, Milan – DUŠEJ, Goran – ELVEN, Hallvard – FRANETA, Filip – GARCIA-PEREIRA, Patricia – GERYAK, Yurii – GOFFART, Philippe – GÓR, Ádám – HIERMANN, Ulrich – HÖTTINGER, Helmut – HUEMER, Peter – JAKŠIĆ, Predrag – JOHN, Eddie – KALIVODA, Henrik – KATI, Vassiliki – KIRKLAND, Paul – KOMAC, Benjamin – KŐRÖSI, Ádám – KULAK, Anatolij – KUUSSAARI, Mikko – L´HOSTE, Lionel – LELO, Suvad – MESTDAGH, Xavier – MICEVSKI, Nikola – MIHOCI, Iva – MIHUT, Sergiu – MONASTERIO-LEÓN, Yeray – MORGUN, Dmitry V. – MUNGUIRA, Miguel L. – MURRAY, Tomás – NIELSEN, Per Stadel – ÓLAFSSON, Erling – ÖUNAP, Erki – PAMPERIS, Lazaros N. – PAVLÍČKO, Alois – PETTERSSON, Lars – POPOV, Serhiy – POPOVIĆ, Miloš – PÖYRY, Juha – PRENTICE, Mike – REYSERHOVE, Lien – RYRHOLM, Nils – ŠAŠIĆ, Martina – SAVENKOV, Nikolay – SETTELE, Josef – SIELEZNIEW, Marcin – SINEV, Sergey – STEFANESCU, Constanti – ŠVITRA, Giedrius – TAMMARU, Toomas – TIITSAAR, Anu – TZIRKALLI, Elli – TZORTZAKAKI, Olga – VAN SWAAY, Chris A. M. – VIBORG, Arne Lykke – WYNHOFF, Irma – ZOGRAFOU, Konstantina – WARREN, Martin S. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. In Journal of Insect Conservation, 2019, vol. 23, iss. 2, p. 301-330. (1.330 – IF2018). ISSN 1366-638X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-019-00127-z>. Typ: ADCA
 • MAMEDOVA, Yuna. Comparison of a management in national park Poloniny and Uzhanian national nature park. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 66. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MARŠALEK, Peter – MARŠALEKOVÁ, Lenka – GAJDOŠ, Peter – ŽILA, Pavel. Epigeické pavúky (Araneae) intravilánu mesta Spišská Nová Ves [Araneae of intravilan of the Spišská Nová Ves town. In Spiš – geographical proceedings]. In Spiš : vlastivedný zborník. 9. – Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 355-367. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • MEDERLY, Peter – MOČKO, Matej – JANČOVIČ, Martin – ČERNECKÝ, Ján – HALADA, Ľuboš. Ecosystem services at national level in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 70. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MIKLÓSOVÁ, ViktóriaIZAKOVIČOVÁ, Zita – MIKLÓS, László. Integrated approach to the management of the landscape within the implementation of the Danube strategy. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. – Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 485. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • MOYZEOVÁ, Milena. Kultúrne pamiatky pri hodnotení kvality životného prostredia vidieckych sídel v okrese Trnava [Cultural monuments in the assessment of the environmental quality of rural settlements in Trnava district]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 26-31. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • MOYZEOVÁ, Milena. Krajinnoekologický výskum vo vidieckych sídlach [Landscape ecological research in rural settlements. In Rural landscape 2019]. In Venkovská krajina 2019 : 16. ročník mezinárodní mezioborové konference. Editor Václava Hrubá. – Kostelec nad Černými lesy : Česká společnost pro krajinnou ekologii – regionální organizace CZ-IALE, 2019, s. 60-66. ISBN 978-80-7458-115-1. Dostupné na internete: <https://hostetin.veronica.cz/konference-venkovska-krajina-4>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Venkovská krajina 2019). Typ: AFC
 • MOYZEOVÁ, Milena. Green infrastructure. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 73. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MOYZEOVÁ, Milena. Pamiatky v krajine = The monuments in the landscape. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • PURGAT, Pavol – GAJDOŠ, Peter. Diverzita epigeických pavúčích spoločenstiev malokarpatskej vinohradníckej krajiny okolia Modry [Diversity of the epigeic spider communities of the Little Carpathians vineyard region in surroundings of Modra town. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. – 8. února 2019. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 151-152. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol – GAJDOŠ, Peter. The impact of viticultural landscape structures on the diversity of ground-living spider assemblages (model area Modra). In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 21. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • RANIAK, Andrej – MIKLÓS, László. Proposal of local territorial system of ecological stability for Bzovik village [Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre územie obce Bzovík]. In Geografické informácie/Geographical Information, 2018, vol. 22, no. 1, p. 448-459. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/454-navrh-miestneho-uzemneho-systemu-ekologickej-stability-pre-uzemie-obce-bzovik>. Typ: ADNB
 • SZINETÁR, Csaba – KOVÁCS, Gábor – URÁK, István – GAJDOŠ, Peter. A Kárpát-medence épületlakó pókfaunája [Fauna pavúkov obytných budov v Karpatskej kotline]. In XIV. Regionális Természettudományi Konferencia 2019. január 31. – Szombathely : Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, 2019, o. 14. Typ: AFG
 • ŠATALOVÁ, BarboraŠPULEROVÁ, JanaDOBROVODSKÁ, Marta. Evaluation of high nature value farmland in the context of rural development programme [Hodnotenie území s vysokou prírodnou hodnotou pre program rozvoja vidieka]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. – Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 193. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny a ich vplyv na činnosť opeľovačov [The land use changes of agricultural land use and their impact on pollination. In The Ecological Studies]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 4-10. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, JanaKOZELOVÁ, IvanaKALIVODA, HenrikKANKA, RóbertIZAKOVIČOVÁ, ZitaMIKLÓSOVÁ, ViktóriaKALIVODOVÁ, MichaelaGERHÁTOVÁ, Katarína. The role of ditches in intensively managed agricultural landscape [Funkcie odvodňovacích kanálov v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. – Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 483. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, JanaŠATALOVÁ, BarboraDOBROVODSKÁ, MartaVLACHOVIČOVÁ, Miriam. The approach to monitoring of high nature value farmland. In KALIVODOVÁ, Michaela – LACO, Ivan – RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 13. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Ekosystémové služby a trvalé trávne porasty [Ecosystem services and permanent grassland]. In Roľnícke noviny, 2019, 24.4., s. 22-24. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://www.rno.sk/page/16/>. Typ: BDF
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prepojenie tradičných agrárnych krajín s pamiatkovo hodnotnými sídelnými štruktúrami – príklady a možnosti zachovania biokultúrneho dedičstva [Interconnection of traditional agrarian landscapes with protected monument territories in Slovakia – examples and possibilities of preserving the bio-cultural heritage]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 3-11. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • WAYLEN, Kerry A. – BLACKSTOCK, Kirsty L. – VAN HULST, Freddy J. – DAMIAN, Carmen – HORVÁTH, Ferenc – JOHNSON, Richard K. – KANKA, Róbert – KÜLVIK, Mart – MACLEOD, Christopher J. A. – MEISSNER, Kristian – OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. – PINO, Joan – PRIMMER, Eeva – RÎŞNOVEANU, Geta – ŠATALOVÁ, Barbora – SILANDER, Jari – ŠPULEROVÁ, Jana – SUŠKEVIČS, Monika – UYTVANCK, Jan Van. Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems? In Science of the Total Environment, 2019, vol. 662, p. 373-384. (5.589 – IF2018). ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718353580?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • WAYLEN, Kerry A. – BLACKSTOCK, Kirsty L. – VAN HULST, Freddy J. – DAMIAN, Carmen – HORVÁTH, Ferenc – JOHNSON, Richard K. – KANKA, Róbert – KÜLVIK, Mart – MACLEOD, Christopher J. A. – MEISSNER, Kristian – OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. – PINO, Joan – PRIMMER, Eeva – RÎŞNOVEANU, Geta – ŠATALOVÁ, Barbora – SILANDER, Jari – ŠPULEROVÁ, Jana – SUŠKEVIČS, Monika – UYTVANCK, Jan Van. Data summarizing monitoring and evaluation for three European environmental policies in 9 cases across Europe. In Data in Brief, 2019, vol. 23, article no.103785. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919301362>. Typ: ADMB