17. novembra 2022

19th International Landscape Ecological Symposium Announcement

 

Dear colleagues,

we are pleased to inform you about the upcoming 19th International Landscape

Ecological Symposium organized by Institute of Landscape Ecology, Slovak

Academy of Sciences, which will take place on 17 – 19 May 2023 in

Trenčianske Teplice Spa Town, Slovakia.

For more information please visit:

https://www.ile19thsymposium.com/

On behalf of the  Organising Committee

RNDr. Marta Dobrovodská, PhD.

Institute of Landscape Ecology SAS

Štefánikova 3

814 99 Bratislava

SLOVAKIA

e-mail: symposium.ile2023@savba.sk

tel.: +421-2-32293604

10. novembra 2022

Seminár „Hospodárenie s vodou v krajine“

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali dňa 9.11.2022 v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky,

seminár s názvom Hospodárenie s vodou v krajine.

Na seminári vystúpili poprední odborníci z vedeckej obce i mimovládneho sektora.

Odborníci vo svojich prednáškach poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, dopravnou cestou i regulátorom klímy. Významne určuje a sústavne ovplyvňuje vlastnosti krajiny. Obsah vody v krajine determinuje spôsoby využívania krajiny a diferencuje existenciu ekosystémov. Odborníci poukázali aj na to,  aké má naša krajina problémy, či je odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a povodniam, problémom, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov počasia súvisiacich s klimatickou zmenou.

Téma oslovila mladú generáciu aj odbornú verejnosť, o čom svedčila hojná účasť aj veľmi rozvinutá odborná diskusia.

Ďakujeme pekne odborníkom za kvalitné prednášky. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

Seminár_Hospodárenie s vodou v krajine_2022_TVT (.pdf)

Videozáznam zo seminára sa nachádza na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=2r3WNShacDM&list=PLVJiUSBl4DQdQbUDGfhrs3lLHa1G4GI8F

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.

8. novembra 2022

Deň otvorených dverí na Ústave krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

Dňa 8.11. 2022 sa v priestoroch zasadacej miestnosti na Štefánikovej ulici 3 konal Deň otvorených dverí.

Tohoročný program pripravený v rámci národnej akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku bol venovaný predovšetkým študentom vysokých škôl. Približne tri desiatky študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave navštívili priestory Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v Bratislave, aby sa oboznámili s vedeckou prácou krajinných ekológov. Okrem prednášky RNDr. Milena Moyzeovej, PhD. s názvom Zelená infraštruktúra podtitul Sú chránené stromy chránené? sa študenti oboznámili so štruktúrou a zameraním pracoviska, hlavnými výskumnými témami a vybranými výsledkami riešenia domácich aj zahraničných projektov vo forme vystavených posterov, atlasových diel, knižných publikácií, časopiseckých titulov, ale aj informačných brožúr, letákov a CD filmov.

Súčasťou programu bola aj návšteva Ústavnej knižnice a počítačového laboratória. Podujatie ukončila diskusia so študentmi na aktuálne témy a možnosti prepojenia vedy a výskumu s vysokoškolským vzdelávaním.

Text: Milena Moyzeová, Fotografie: Edita Adamčeková

 

Deň otvorených dverí na ÚKE SAV, v.v.i.

Posterová diskusia v knižnici

Prednáška RNDr. Mileny Moyzeovej, PhD. študentov zaujala

4. novembra 2022

Hospodárenie s vodou v krajine – pozvánka

Global Water Partnership Slovensko

v spolupráci s

Ústavom krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

si  Vás dovoľujú  pozvať na seminár v rámci devätnásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku

„Hospodárenie s vodou v  krajine“

             9. novembra 2022 o 9:00

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, Bratislava

POZVÁNKA_hospodarenie s vodou v krajine 2022 (.pdf)

Web link online prenosu podujatia:

https://us02web.zoom.us/j/81282586009?pwd=Z0xqMXVTL0ZPcmVsb0RZTmZkZndwZz09

3. októbra 2022

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a Európska noc výskumníkov 2022

Ústav krajinnej ekológie si na tohoročnú Európsku noc výskumníkov pripravil výber ukážok využitia a ochrany zložiek a prvkov krajiny. Expozíciu s názvom Krajina Slovenska čo si a na čo nám slúžiš? zameral na širokú verejnosť s dôrazom na žiakov základných a stredných škôl. Cieľom expozície je ukázať návštevníkom prácu krajinných ekológov, ktorých predmetom výskumu je krajina ako geoekosystém. Program plný hier, súťaží a vedomostných kvízov bol nielen poučný, ale aj zábavný. Všetky vekové kategórie návštevníkov si mohli prakticky vyskúšať prácu s mapovými podkladmi, s leteckými snímkami, s atlasmi na určovanie rastlín, ale aj  prácu s lupou a mikroskopom, ktorú krajinní ekológovia využívajú pri svojom vedeckom výskume. Najmenší návštevníci svoj vzťah k prírode vyjadrili kreslením a vyfarbovaním pracovných listov s environmentálnou tematikou.

Text: Milena Moyzeová, Fotografie: Edita Adamčeková

Expozícia ÚKE SAV, v.v.i.

Pripravené ukážky žiakov zaujali

Ešte pohľad do mikroskopu

Aj zoológia mala v expozícii svoje miesto

Žiaci súťažili vo vedomostných kvízoch

23. septembra 2022

Krajinní ekológovia na Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie sa dňa 23.9.2022 zúčastnili už piateho ročníka Vedeckého veľtrhu konaného tradične v priestoroch námestia Eurovea. Vo vedeckom stánku s názvom „Krajina očami mladého výskumníka“ prezentovali expozíciu zameranú na výskum neživej a živej prírody. Pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre menšie deti a ich rodičov pripravili množstvo interaktívnych súťaží, kvízov, hier a názorných ukážok z vedeckej práce krajinných ekológov. Deti sa oboznámili s vývojovým cyklom vážok a pod mikroskopom sledovali ich jednotlivé vývojové štádiá. Na slepej mape Slovenska priraďovali názvy geomorfologických celkov a chránených území. Oboznámili sa s „dešifrovaním“  leteckých snímok ku ktorým priraďovali reálne krajinné typy, zahrali sa pexeso na tému: Rastliny a živočíchy mokraďových ekosystémov, alebo si precvičili slovenské a latinské názvy rastlín a tradičných drevín z našich parkov a záhrad. Expozíciu ÚKE SAV v.v.i. spestrili aj ukážky nerastov, motýľov a preparovaných nožičiek rôznych druhov vtákov. Pre tých najmenších boli v stánku pripravené omaľovávanky a pracovné listy na tému: Človek a jeho aktivity v krajine.

Text: Milena Moyzeová

Fotografie: Edita Adamčeková

Fotografia 1 Expozícia ÚKE SAV, v.v.i. na Vedeckom veľtrhu 2022.

Fotografia 2 Deti sa zapájajú do prezentovaných aktivít.

Fotografia 3 Pozorovanie pod mikroskopom.

Fotografia 4 Určovanie názvov rastlín a drevín deti tiež zaujalo.

23. septembra 2022

Nová publikácia: Zmena klímy I. diel.

ÚKE SAV sa autorsky podieľal na zostavení jedinečnej publikácie Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Bližšie informácie o publikácii a link na jej stiahnutie nájdete na:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10539

19. septembra 2022

Podujatie „Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT)“

18. októbra 2022 sa uskutoční podujatie Cooperation Innovation Technology Transfer („COINTT“), ktoré je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou a jej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Jej ambíciou je byť najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

Viac informácií ohľadne konferencie nájdete na danej webovej stránke: Program 2022 – COINTT

20. augusta 2022

AGROKOMPLEX 2022

Od 18.-21. augusta sa na nitrianskom národnom výstavisku konala medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2022.

V rámci expozície Slovenskej akadémie vied opäť svoje výskumné aktivity prezentoval aj Ústav krajinnej ekológie (ÚKE), ktorý svoju expozíciu zameral na posterovú prezentáciu na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva:

  • precízne poľnohospodárstvo – prezentácia spôsobov využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, vývoj porastu pre odhady úrod, odhady celkového chlorofylu v poraste  a indikáciu živinového stavu pre optimalizáciu hnojenia,
  • územné systémy ekologickej stability – význam krajinnoekologických podkladov pre tvorbu pozemkových úprav,
  • historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) – mapovanie, hodnotenie a monitoring HŠPK a návrh manažmentu na ochranu a zachovanie HŠPK,
  • ekologizácia hospodárenia na ornej pôde – zosúladenie poľnohospodárskej výroby v súlade s ochranou prírodných zdrojov a potenciálov územia,
  • podpora strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny (projekt URANOS),
  • príklad hodnotenia novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (projekt APVV DEMETRA),
  • vplyv globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.

Ústav krajinnej ekológie prezentoval aj ďalšie výskumné aktivity vo forme knižných publikácií, časopisov Ekológia a Ekologické štúdie, informačných brožúr a letákov z ktorých sa návštevník dozvedel aké dôsledky majú klimatické zmeny na poľnohospodársku krajinu, ako ich možno sledovať, ako sa dá na ne adaptovať, či a aký význam v krajine majú historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny, ako ich udržiavať a čo spôsobuje ich ohrozenie či zánik, v oblasti ekologizácie poľnohospodárstva ako sa dá znížiť nákladovosť pri výrobe poľnohospodárskych produktov a mnoho ďalších zaujímavých informácií a poznatkov.

Fotografia 1,2  Pohľad na expozíciu ÚKE SAV, v.v.i. (Foto: M. Moyzeová)

23. júla 2022

SEMINÁR K LETNEJ ŠKOLE ÚKE SAV 2022

Dňa 18.7.2022 sa v zasadačke ÚKE SAV, v. v. i. uskutočnila letná škola ÚKE SAV.

Seminár k letnej škole 2022 (.pdf)