27. septembra 2021

ÚKE SAV v projekte Navštív svoju školu v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov

Posledný piatok v mesiaci september už tradične patrí noci výskumníkov. Na podujatí sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje aj Ústav krajinnej ekológie. Tento ročník pod názvom Navštív svoju školu sa niesol v duchu návratu vedeckých pracovníkov do škôl medzi žiakov. Pracovníci ÚKE SAV pre žiakov šiesteho ročníka Základnej školy Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke, náučným a interaktívnym spôsobom predstavili prácu krajinných ekológov. RNDr. Milena Moyzeová, PhD. a Ing. Zuzana Baránková, PhD. odprezentovali zaujímavé informácie na tému Význam a úžitky včiel pre človeka a ekosystémy, ktoré oživili praktickými ukážkami práce včelára. V praktickej časti si žiaci sami vyskúšali ako sa používa včelárske dymidlo, mali možnosť vidieť spôsob ako si správne nasadiť ochrannú kuklu včelára, oboznámili sa s procesom ručnej výroby sviečky z včelieho vosku, videli klieštika včelieho, ktorý ohrozuje zdravotný stav včielok a včelieho plodu a mnoho ďalšieho (Foto 1-12). Prenos vedeckých poznatkov do vzdelávacieho procesu prehĺbi žiakom nielen vedomosti, ale môže ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a k práci vedca.

Za ÚKE SAV napísala: Milena Moyzeová

Foto: Edita Adamčeková

6. augusta 2021

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 2021/2022

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624

 

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM pre akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác UKE SAV_2021 (.pdf)  

Ústav krajinnej ekológie SAV je školiacim pracoviskom v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, program Environmentalistika. Doktorandské štúdium realizuje v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.

Nástup doktorandov 1. ročníka šk. roka 2021/2022 na školiace pracovisko je 6.-8.9.2021

Kontakt: sekretariát ÚKE SAV, Mgr. Andrea Kubáčková, andrea.kubackova@savba.sk, tel. 02/3229 3624

 

10. júna 2021

Celoslovenské dni poľa 2021 z pohľadu krajinných ekológov

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV) sa v dňoch 8. až 9. júna 2021 zúčastnil jubilejného 10 ročníka poľnohospodárskej výstavy s názvom Celoslovenské dni poľa. Hostiteľom tohoročnej výstavy odrôd, ochrany, výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat bola spoločnosť AGRO Divízia Selice. Na ploche 15 hektárov sa predstavilo viac ako 140 vystavovateľov. Medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sa svojou expozíciou predstavil  aj Ústav krajinnej ekológie, ktorý si už tradične pre návštevníkov podujatia pripravil zaujímavú prezentáciu s názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom?  Formou posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov pracovníci ÚKE SAV obohatili vysokú odbornú úroveň podujatia. Vo vlastnom stánku prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov  z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Expozícia pozostávala z troch základných blokov:

 • blok: Krajina, čo si a na čo nám slúžiš približoval krajinu nielen ako životný priestor pre človeka a jeho aktivity, ale zároveň aj životný priestor pre všetky ostatné živé organizmy, ktoré sa v ňom nachádzajú a vytvárajú cennú biodiverzitu. Zároveň poukazoval na to, čo človek svojimi neuváženými aktivitami spôsobuje v krajine. Sústredil sa najmä na pôsobenie dopadov globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.
 • blok: Precízne poľnohospodárstvo – táto časť bola zameraná na predstavenie využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, najmä na detekciu pôdnych podmienok, detekciu vývoja a poškodenia porastu. Zároveň bol predstavený predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE SAV v spolupráci s maďarskými kolegami.
 • blok: Ekologické poľnohospodárstvo, kde pracovníci prezentovali nielen metodický postup krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj nástroje na ochranu biodiverzity a stability krajiny – metodiku na monitoring historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, metodiku územného systému ekologickej stability, ktorá je záväzným legislatívnym podkladom pre tvorbu pozemkových úprav.

Ide o aktuálne výskumné témy, ktoré slovenskí poľnohospodári môžu využiť vo svojej poľnohospodárskej praxi.

Spracovala: Milena Moyzeová, Zita Izakovičová, Edita Adamčeková

Foto: Milena Moyzeová

Foto 1,2: Neformálne rozhovory v stánku ÚKE SAV

Foto 3: Ing. Ján Mičovský, CSc a pracovníčky ÚKE SAV

 

 

9. júna 2021

DEŇ ZEME 2021 – VYHODNOTENIE!

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťažnej témy Dobrý skutok pre planétu Zem vyhlásenej z príležitosti Dňa Zeme 2021!

Na výzvu, spraviť konkrétny čin, ktorý prispeje k lepšiemu životnému prostrediu, zareagovalo 463 detí – 20 jednotlivcov a 18 školských kolektívov z 12 škôl. Deti sa zapojili prostredníctvom výtvarných prác, fotografií a videí. Nebolo ľahké vybrať víťaza. Napokon komisia vybrala víťazov v každej z troch kategórií.

Víťazmi sa stali:

v 1. kategórii (3-10 rokov) Filip Jagmasevic z Hirtenbergu a Bibiana Očadlíková z Nitry (výtvarná práca)

v 2. kategórii (10-15 rokov) Matúš Daňo z Nitry

v 3. kategórii (kolektívy) 9.A zo ZŠ na Fatranskej ulici v Nitre

Porota taktiež udelila špeciálne ceny. Špeciálnu cenu za dlhodobý záujem a starostlivosť o životné prostredie získali Sebastian Roy z Trnavy a Adam Kriš z Oravskej Jasenice a špeciálnu cenu za tvorivý prístup v starostlivosti o životné prostredie získal kolektív 2.A zo ZŠ na Štúrovej ulici v Myjave.

Chceme upozorniť, že víťazmi sú všetci, ktorí sa zapojili do našej súťaže a prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na našej krásnej planéte!

ĎAKUJEME!!!!

Všetky súťažné práce – kresbym, fotky a videá nájdete aj na FACEBOOKU:

Link 1

Link 2

Link 3

23. mája 2021

GREEN WEEK 2021

ÚKE SAV dňa 21. 5. 2021 v rámci európskej iniciatívy GW usporiadal podujatie pre deti z Materskej škôlky na Macharovej ulici 1 v bratislavskej Petržalke s názvom:

Čo trápi veľké mestá a ako im pomáhajú tí najmenší

Cieľom podujatia bolo naučiť deti predškolského veku citlivo sa správať ku svojmu životnému prostrediu. Formou PowerPointovej prezentácie a pracovného listu sa deti názornou a hravou formou na konkrétnych príkladoch naučili rozpoznať  negatívne aj pozitívne príklady správania sa ľudí v meste. Tie negatívne ktoré mestu škodia a mesto z nich ochorie, priraďovali k zamračenému smailikovi a naopak tie pozitívne, ktoré pomáhajú mesto uzdraviť priraďovali k usmatemu smailikovi. Podujatie prispelo k rozvoju pamäťových schopností a postrehu detí a tiež k rozvoju ich jemnej motoriky ako je kreslenie, vystrihovanie a lepenie.

Foto 1-2  Deti pozorne sledujú PowerPointovú prezentáciu a veselo diskutujú

Foto 3-4-5 Deti pracujú s pracovným listom

Foto 1-5: K. Kovačičová

.pdf na stiahnutie: Green Week 2021

24. apríla 2021

DEŇ ZEME 2021- EKODUEL

Foto 1: Podujatie EKODUEL sa konalo online

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so ZŠ Rovinka pripravili v rámci Dňa Zeme podujatie s názvom EKODUEL. Ako z názvu podujatia vyplýva, v  dueli sa stretli dve skupiny žiakov ôsmeho ročníka, ktoré pred odbornou porotou prezentovali vybrané ekologické témy formou PowerPointovej prezentácie. Prvá prezentácia bola zameraná na znečistenie oceánov. Druhá rovnako, zaujímavá téma, sa týkala negatívneho vplyvu odevného priemyslu na životné prostredie. Žiaci ukázali, že problematika ochrany a tvorby životného prostredia im nie je cudzia, a že sa s ňou dokážu so cťou popasovať. Oceňujeme nielen skvelú prípravu, ale aj odbornosť s akou žiaci k danej téme pristupovali. Obe družstvá ukázali, že vedia nielen ekologicky myslieť, ale dokážu vystupovať a prezentovať pripravené témy pred spolužiakmi a porotou. Napriek tomu, že išlo o online podujatie žiaci si odniesli množstvo dojmov zo stretnutia a vyjadrili ochotu zapojiť sa aj v budúcnosti do aktivít, ktoré pomôžu chrániť našu planétu Zem. Veríme, že tento rok je prvým rokom našej vzájomnej spolupráce a že v nasledujúcich rokoch sa do EKODUELU prihlásia aj ročníky z iných škôl.

Za ÚKE SAV spracovali: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Laco

Foto 2: Prezentácia prvého družstva na tému: Znečistenie oceánov

Foto 3: Prezentácia druhého družstva na tému: Negatívne dopady odevného priemyslu na životné prostredie

Foto 4: Certifikáty pre účastníkov EKODUELU

Foto 5a,b,c: Odovzdanie certifikátov a cien účastníkom EKODUELU

 

 

21. apríla 2021

DEŇ ZEME – DOBRÝ SKUTOK PRE PLANÉTU ZEM

Dnešný deň –  22.apríl je Deň Zeme a v tomto čase viac v spoločnosti rezonuje téma ochrany  našej planéty a problémov, ktorým v súčasnej dobe čelí – znečisťenie ovzdušia, vody a pôdy, hromadenie odpadu, vyčerpávanie prírodných zdrojov, úbytok rastlinných a živočíšnych druhov,  a podobne. Ich dôsledky pociťujeme už dnes a v blízkej budúcnosti budeme ešte oveľa viac. A aj keď sa zdá, že sú to témy vzdialené od nás jednotlivcov a mali by sa riešiť na úrovni spoločnosti a vlád alebo dokonca  na celosvetovej úrovni, nie je to celkom pravda. Aj jednotlivec svojim prístupom a rozhodnutiami môže prispievať k zlepšovaniu životného prostredia, lebo ako sa hovorí, začať treba od seba a pokúsiť sa zmeniť to, čo je v našich silách. A keď sa takto rozhodne každý, tak sa zmena k lepšiemu prejaví.

A preto Vás aj  tento rok chceme opäť pozvať, aby ste sa nad témou ochrany životného prostredia zamysleli a nielen zamysleli, ale aj sami prispeli k jeho zveľaďovaniu. Preto sme pre Vás pripravili súťažnú tému: „Dobrý skutok pre planétu ZEM“.

Súťaž je určená pre jednotlivcov aj kolektívy a je rozdelená do 3 kategórií:

 1. kategória pre deti od 3 do 10 rokov: nakresli obrázok alebo pošli fotografiu seba, ako sám alebo s tvojimi blízkymi či priateľmi, robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš rastlinku a podobne, určite Vás napadne aj viac možností).
 2. kategória pre deti od 10 do 15 rokov: pošli fotografiu, ako robíš dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbieraš odpadky v prírode, separuješ odpad, sadíš kvet, krík alebo strom, nepoužívaš jednorazové obaly a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripoj k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento tvoj skutok prináša.
 3. kategória pre kolektívy (triedy, školské kluby a pod): pošlite fotografiu ako spoločne robíte dobrý skutok pre našu planétu (napr. zbierate odpadky v prírode, separujete odpad, sadíte kvety, kríky alebo stromy, realizujete hmyzí hotel a podobne, určite Vás napadne aj viac možností) a pripojte k nej krátky komentár (3-5 viet) aké dobro pre životné prostredie tento Váš skutok prináša.

Najväčšou výhrou v tejto súťaži bude to, že urobíte niečo dobré pre životné prostredie a tým aj pre lepší život na našej planéte. Ale keďže, ako sa hovorí, že dobré skutky nezostanú bez odmeny, troch z vás odmeníme. Veríme však, že všetkým bude najväčšou odmenou dobrý pocit z vykonaného dobra.

Súťažné práce posielajte do 22.mája 2021 na e-mailovú adresu: magdalena.bezakova@savba.sk, v predmete správy uveďte: Deň Zeme 2021

Tešíme sa na všetky Vaše dobré skutky!!!

8. apríla 2021

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Slovenská akadémia vied otvára dvere záujemcom o doktorandské štúdium

Podujatie je určené mladým ľuďom, diplomantkám a diplomantom, absolventkám a absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí uvažujú nad rozbehnutím vedeckej kariéry. Na internetovej stránke http://tod.sav.sk si môžu počas celého týždňa pozerať prezentácie a videá z tridsiatich vedeckých pracovísk SAV. V piatok 16. apríla budú zástupcovia zapojených ústavov pripravení so študentami neformálne diskutovať počas online stretnutia ZOOM s vedcami SAV“  a to v dvoch časových blokoch: od 10.00 – 11.30 a od 13:30 – 15:00.

Internetová stránka Týždňa otvorených dverí s prezentáciami a videami ústavov SAV: http://tod.sav.sk

Facebookové podujatie, kde budú počas týždňa pribúdať novinky: http://bit.ly/tod_sav

ZOOM S VEDCAMI SAV 16.4.2021: http://bit.ly/zoom_s_vedcami_sav

TS – SAV otvára dvere záujemcom o doktorandské štúdiu (.pdf)

 

Doktorandské štúdium na SAV v akademickom roku 2021/2022

Link na informačnú stránku SAV

18. decembra 2020

FORUM CARPATICUM 2021

6th FORUM CARPATICUM

Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability

21.-25. júna 2021, Brno, Česká republika

Medzinárodná vedecká konferencia

Forum Carpaticum je otvorená konferencia, organizovaná iniciatívou Veda pre Karpaty.  Sieť Veda pre Karpaty (S4C) spája vedcov v strednej Európe, definuje výskumné priority pre tento región, poskytuje aplikovateľné návrhy pre politické rozhodnutia a posilňuje medzinárodnú spoluprácu s partnermi v rámci i mimo Karpát.

Ciele konferencie:

 • Podporovať karpatský výskum v oblasti klímy, vody, ekologických procesov, ochrany prírody, udržateľného využívania prírodných zdrojov, vzťahu medzi človekom a životným prostredím, výchovy k udržateľnému rozvoju.
 • Poskytnúť výskumným pracovníkom a zúčastneným stranám priestor na výmenu názorov, myšlienok a výsledkov výskumu, posilniť dialóg medzi výskumom, politikou a praxou s cieľom zvýšiť udržateľnosť Karpát.
 • Podporovať interdisciplinárnu a transdisciplinárnu spoluprácu, nadviazanie kontaktov medzi S4C, miestnymi a regionálnymi orgánmi a rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do environmentálneho riadenia.

Organizátori prispôsobia formát konferencie aktuálnej Covid situácii, možná je štandardná konferencia, hybridné podujatie (fyzická i virtuálna účasť) alebo plne on-line konferencia.

Viac informácií na:  http://forumcarpaticum.czechglobe.cz/

 

15. decembra 2020

Vyhlásenie vedcov k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) Európskej únie (EÚ) stále nedokáže vyriešiť environmentálne a sociálno-ekonomické výzvy poľnohospodárstva EÚ. Poľnohospodárske ekosystémy sa ďalej zhoršujú, biodiverzita klesá a emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva zostávajú vysoké. Farmy zároveň čelia nevyriešeným sociálno-ekonomickým výzvam a vidiecke oblasti majú ťažkosti zostať životaschopné. Pritom znalosti, údaje, nástroje a zdroje na riešenie výziev v oblasti udržateľnosti sú ľahko dostupné. Chýba vhodný návrh SPP, ako aj stanovenie priorít a nevyhnutná politická vôľa ich vylepšiť.

Zatiaľ čo návrh Európskej komisie z roku 2018 nedosiahol riešenie hlavných slabých stránok SPP, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskej rady a Európskeho parlamentu (EP) z októbra 2020 výrazne oslabujú environmentálne nástroje SPP, pričom zachovávajú alebo dokonca zlepšujú nerovnomerné a kontraproduktívne rozdeľovanie platieb. Oslabená SPP ohrozuje životné prostredie aj budúcnosť poľnohospodárov a poľnohospodárstva.

Vedecké dôkazy ukazujú, že je možné a efektívne zosúladiť udržateľné poľnohospodárstvo, multifunkčné agrolesníctvo a dlhodobú prosperitu s cieľmi EÚ v oblasti klímy a biodiverzity. Záujmy poľnohospodárov a ochranu životného prostredia je možné vzájomne posilňovať a dosiahnuť prostredníctvom SPP, ktorá je v súlade so stratégiami EÚ – Zelená dohoda, Stratégia biodiverzity a súčasne je v súlade s Parížskou dohodou.

Navrhovaná SPP po roku 2020 predstavuje bežný model poľnohospodárstva oproti životaschopnej alternatíve zodpovedného a udržateľného modelu poľnohospodárstva, ktorý zaisťuje životaschopnosť vidieckych spoločenstiev. Príbehu na podporu dôležitosti výroby potravín a potreby živiť svet čelí realita väčšej výmery poľnohospodárskej pôdy na výrobu paliva a krmív pre zvieratá ako pre ľudskú spotrebu. Politické pozície tiež nereprezentujú záujmy a potreby väčšiny poľnohospodárov, ktorí chcú chrániť svoje životné prostredie v záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti svojho vlastného poľnohospodárstva a oprávnene požadujú podporu verejnej politiky. SPP by mala na tento účel efektívnejšie poskytovať prostriedky a zamerať sa na spravodlivý prechod k udržateľnej budúcnosti poľnohospodárstva.

Trialógové rokovania sú poslednou príležitosťou na prehodnotenie koncepcie SPP po roku 2020 a na navrhnutie právnych textov, ktoré skôr dovoľujú, než bránia environmentálnym a sociálnym ambíciám v súlade s vyhlásením EÚ, že budúca SPP bude spravodlivejšia a ekologickejšia.

S využitím času získaného pri prechodnom období dvoch rokov dôrazne odporúčame členským štátom, Európskej rade a Európskemu parlamentu prehodnotiť súčasný návrh. Špeciálne žiadame:

 1. Udržať kondicionalitu v súlade s cieľmi stanovenými Komisiou a zlepšiť ju o

a) rozšírenie trvalej ochrany pasienkov mimo chránených oblastí (Natura 2000) a

b) udržiavanie alebo obnovu najmenej 10 percent neproduktívnych, poloprírodných krajinných prvkov na celej využívanej poľnohospodárskej ploche a nie iba na ornej pôde;

 1. Účelovo viazať rozpočty na agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a umožniť členským štátom zvýšiť svoje rozpočty nad súčasnú úroveň;
 2. Zabezpečiť najmenej 30 percent rozpočtu piliera 1 na ekologické schémy a využitím súčasných poznatkov zabezpečiť, aby boli ekologické schémy dobre koncipované (t. j. zahrnúť iba účinné opatrenia v oblasti biodiverzity), monitorované a prehodnocované, aby sa dosiahli merateľné environmentálne vplyvy;
 3. Presunúť oblasti s prírodnými obmedzeniami do prvého piliera alebo ich viazať striktne na environmentálne ciele a ochranu poľnohospodárskych oblastí s vysokou prírodnou hodnotou namiesto toho, aby sa bez zbytočných kritérií bezdôvodne uvádzali ako environmentálny nástroj;
 4. Zrušiť

a) účelové viazanie priamych platieb (najmä viazaných platieb),

b) prekážku maximálnych investícií členských štátov do životného prostredia a

c) obmedzenie rozpočtových prevodov do piliera 2.

Tieto obmedzenia bránia ambicióznym členským štátom investície do vidieckych oblastí a do verejných statkov;

 1. Stanoviť jasný cieľ zníženia viazaných platieb (napr. smerom k 5 percent) ako dotácií, ktoré sú škodlivé pre trhy aj pre životné prostredie;
 2. Ak priame platby zostanú politickou prioritou a navrhovaným prostriedkom na riešenie problémov poľnohospodárov bude väčšia spravodlivosť medzi príjemcami, potom by Európska rada a EP mali zaviesť mechanizmus obmedzenia a prerozdelenia povinne pre všetky členské štáty a stanoviť prísne pravidlá obmedzenia;
 3. Zabezpečiť úspech nového modelu prostredníctvom

a) prepojenia strategických plánov so Zelenou dohodou EÚ,

b) zachovania ročného podávania správ o výsledkových indikátoroch a

c) zlepšenia integrácie vedcov a ďalších odborníkov do konzultačných procesov

v rámci poľnohospodárskych vedomostných a inovačných systémov (AKIS).

Veda vo všetkých disciplínach je k dispozícii na riešenie problémov udržateľnosti poľnohospodárstva a zlepšenie SPP. Výzvu na zlepšenie SPP podporilo viac ako 3 600 signatárov. Podčiarkli uskutočniteľnosť konštruktívnych zmien a zdokumentovali pripravenosť pomôcť pri pozitívnej transformácii a zabezpečení budúcej SPP a poľnohospodárstva EÚ (Pe’er et al. 2020).

Na základe nedostatočných a nevhodných zmien v návrhu novej SPP v posledných mesiacoch, 40 vedcov z 13 členských štátov EÚ vydalo vyhlásenie, ktorého súčasťou je aj Ústav krajinnej ekológie SAV, a je v plnom znení uložený ako publikácia TU.

Text: Peter Bezák, Ústav krajinnej ekológie SAV