23. septembra 2022

Krajinní ekológovia na Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie sa dňa 23.9.2022 zúčastnili už piateho ročníka Vedeckého veľtrhu konaného tradične v priestoroch námestia Eurovea. Vo vedeckom stánku s názvom „Krajina očami mladého výskumníka“ prezentovali expozíciu zameranú na výskum neživej a živej prírody. Pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre menšie deti a ich rodičov pripravili množstvo interaktívnych súťaží, kvízov, hier a názorných ukážok z vedeckej práce krajinných ekológov. Deti sa oboznámili s vývojovým cyklom vážok a pod mikroskopom sledovali ich jednotlivé vývojové štádiá. Na slepej mape Slovenska priraďovali názvy geomorfologických celkov a chránených území. Oboznámili sa s „dešifrovaním“  leteckých snímok ku ktorým priraďovali reálne krajinné typy, zahrali sa pexeso na tému: Rastliny a živočíchy mokraďových ekosystémov, alebo si precvičili slovenské a latinské názvy rastlín a tradičných drevín z našich parkov a záhrad. Expozíciu ÚKE SAV v.v.i. spestrili aj ukážky nerastov, motýľov a preparovaných nožičiek rôznych druhov vtákov. Pre tých najmenších boli v stánku pripravené omaľovávanky a pracovné listy na tému: Človek a jeho aktivity v krajine.

Text: Milena Moyzeová

Fotografie: Edita Adamčeková

Fotografia 1 Expozícia ÚKE SAV, v.v.i. na Vedeckom veľtrhu 2022.

Fotografia 2 Deti sa zapájajú do prezentovaných aktivít.

Fotografia 3 Pozorovanie pod mikroskopom.

Fotografia 4 Určovanie názvov rastlín a drevín deti tiež zaujalo.

23. septembra 2022

Nová publikácia: Zmena klímy I. diel.

ÚKE SAV sa autorsky podieľal na zostavení jedinečnej publikácie Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Bližšie informácie o publikácii a link na jej stiahnutie nájdete na:

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10539

19. septembra 2022

Podujatie „Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT)“

18. októbra 2022 sa uskutoční podujatie Cooperation Innovation Technology Transfer („COINTT“), ktoré je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou a jej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania.

Jej ambíciou je byť najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a stať sa uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“), konkrétne odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy. Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

Viac informácií ohľadne konferencie nájdete na danej webovej stránke: Program 2022 – COINTT

20. augusta 2022

AGROKOMPLEX 2022

Od 18.-21. augusta sa na nitrianskom národnom výstavisku konala medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2022.

V rámci expozície Slovenskej akadémie vied opäť svoje výskumné aktivity prezentoval aj Ústav krajinnej ekológie (ÚKE), ktorý svoju expozíciu zameral na posterovú prezentáciu na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva:

 • precízne poľnohospodárstvo – prezentácia spôsobov využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, vývoj porastu pre odhady úrod, odhady celkového chlorofylu v poraste  a indikáciu živinového stavu pre optimalizáciu hnojenia,
 • územné systémy ekologickej stability – význam krajinnoekologických podkladov pre tvorbu pozemkových úprav,
 • historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) – mapovanie, hodnotenie a monitoring HŠPK a návrh manažmentu na ochranu a zachovanie HŠPK,
 • ekologizácia hospodárenia na ornej pôde – zosúladenie poľnohospodárskej výroby v súlade s ochranou prírodných zdrojov a potenciálov územia,
 • podpora strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny (projekt URANOS),
 • príklad hodnotenia novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (projekt APVV DEMETRA),
 • vplyv globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.

Ústav krajinnej ekológie prezentoval aj ďalšie výskumné aktivity vo forme knižných publikácií, časopisov Ekológia a Ekologické štúdie, informačných brožúr a letákov z ktorých sa návštevník dozvedel aké dôsledky majú klimatické zmeny na poľnohospodársku krajinu, ako ich možno sledovať, ako sa dá na ne adaptovať, či a aký význam v krajine majú historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny, ako ich udržiavať a čo spôsobuje ich ohrozenie či zánik, v oblasti ekologizácie poľnohospodárstva ako sa dá znížiť nákladovosť pri výrobe poľnohospodárskych produktov a mnoho ďalších zaujímavých informácií a poznatkov.

Fotografia 1,2  Pohľad na expozíciu ÚKE SAV, v.v.i. (Foto: M. Moyzeová)

23. júla 2022

SEMINÁR K LETNEJ ŠKOLE ÚKE SAV 2022

Dňa 18.7.2022 sa v zasadačke ÚKE SAV, v. v. i. uskutočnila letná škola ÚKE SAV.

Seminár k letnej škole 2022 (.pdf)

29. júna 2022

Poďakovanie – DG ENV Zelený týždeň

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. ako poďakovanie za úspešné partnerské podujatie získal v mene generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie (DG ENV) Cetrifikát potvrdzujúci náš príspevok k Zelenému týždňu EÚ 2022 v rámci Green Week 2022.

Ústav krajinnej ekológie SAV (.pdf)

23. júna 2022

DEŇ ZEME 2022 – VYHODNOTENIE

Znižovanie biodiverzity je jedným z pálčivých problémov životného prostredia na našej planéte. Početnosť druhov hrozivo klesá v celosvetovom meradle, ale taktiež na Slovensku.   Z tohto dôvodu sme sa rozhodli z príležitosti Dňa Zeme upriamiť pozornosť detí na chránené druhy rastlín a živočíchov v ich regióne. Aby spoznali to, čo je potrebné chrániť.

Tešíme sa, že veľa detí reagovalo na túto výzvu a v spolupráci s pani učiteľkami vypracovali a poslali nám veľké množstvo posterov o chránených druhoch. Deti okrem vyhľadania informácií o jednotlivých druhoch prejavili aj svoje výtvarné schopnosti a postery boli veľmi pekne graficky spracované.

Veľmi si vážime Váš záujem o problematiku ochrany životného prostredia a povzbudzujeme Vás, aby ste v tom vytrvali! Srdečná vďaka patrí aj Vašim učiteľkám, že Vás v tom záujme podporujú a v tejto problematike vzdelávajú.

Aby sme Vás v tomto záujme podporili, rozhodli sme sa malou odmenou odmeniť všetkých, ktorí sa zapojili do našej aktivity.

Prišlo139 posterov od 156 detí zo 7 základných škôl:

ZŠ Oravská Jasenica:

 1. ročník: Ema Súľová, Diana Kubová, Sofia Ferancová, Mathias Feranec, Vanesa Adamicová
 2. ročník: Andrea Madleňáková, Patrícia Šeligová, Richard Szscerba, Sofia Koklesová, Lukáš Brontvaj, Erik Balák, Liana Ferancová, Šarlota Kosmeľová, Michal Kušnier, Vivien Žofajová, Slávka Snopková, Daniel Murgaš, Marek Brontvaj
 3. ročník: Karolina Freimane, Karolína Matisová, Aleš Beňuš, Laura Adamicová, Alica Horňáková, Jakub Špigura, Laura Hvoľková, Pavol Madleňák, Terezka Hvoľková, Dávid Malík, Lukáš Čiernik, Sára Žofajová, Simon Kramar, Marco Jančo, Sabína Madleňáková, Leo Čiernik, Timea Krišová, Tobiáš Mliečko,
 4. ročník: Nela Mičudová, Elizabeth Žofajová
 5. ročník: Adam Kriš, Hugo Kovalčík, Karolína Pavčová, Tamara Žofajová
 6. ročník: Michaela Bakevčíková, Erik Žofaj, Martin Čiernik

ZŠ Fatranská Nitra-Janíkovce

 1. ročník: Ema Adámeková, Lea Domoráková, Dominika Dömöšová, Bibiana Jurášková, Branislav Koleda, Lukáš Kramár, Sofia Hlaváčiková, Amira Melišová, Juraj Mondočko, Ella Pajer, Michal Plevka, Vladimír Marcus Jančovič, Sebastian Šrank
 2. ročník: Leonie Kunkelová, Wendy Kunkelová, Barbora Maňuchová, Adam Krajčo, David Adámek, Noel Čaládi, Juraj Reptík
 3. ročník: Samuel Kyta, Sara Filipová, Zara Balvanová, Tobias Balvan, Kristián Gedai, Linda Majer, Laura Majer, Kristína Dömöšová, Matúš Németh, Matej Maľa, Nina Csányiová, Jessica Lily Gajdošová, Ema Jagelková

ZŠ Fatranská Nitra:

 1. ročník: Emma Gajdošová, Gabriel Kresan

ZŠ Milana Mravca, Raková:

 1. ročník: Kamila Streličáková, Linda Jendrišáková, Mirka Tlelková, Simona Gulčíková,
 2. ročník: Radka Barčáková, Marika Juračková, Terézia Roštárová, Nela Čišecká, Petra Olešňaníková, Júlia Machýlová, Terézia Anna Gulčíková

ZŠ Čeľadice:

 1. ročník: Radka Kántorová, Natália Šimonová, Tomáš Laca, Laura Vančová, Anna Gahírová, Dominika Doležalová, Ben Kalnai, Hana Slováková
 2. ročník: Katarína Kučírková, Michaela Kántorová, Natálka Rišková, Zuzana Srnková
 3. ročník: Zoja Rajčániová, Hannah Helen Szökeová, Nela Grmanová

ZŠ s MŠ Jastrabá: 3. ročník: Sebastian Roy

ZŠ Nejedlého Bratislava: 5. ročník: Zuzana Hlohincová

Vyhodnotenie_podrobne ( pdf)

 

 

 

 

21. júna 2022

DEŇ VODY – VYHODNOTENIE

 

Milé žiačky a žiaci,

pri príležitosti Svetového dňa vody pre vás organizovali Global Water Partnership Slovensko v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV, v. v. i.  súťaž o najlepšiu esej na tému Voda – nenahraditeľná podmienka života rastlín, živočíchov i človeka“.

Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa v takom hojnom počte zúčastnili našej súťaže. Na výzvu ste zareagovali 36-i zo 7 stredných škôl. Vašimi veľmi kvalitnými esejmi,  ste obohatili prvý ročník tejto súťaže.

Pri hodnotení esejí jednotlivých súťažiacich hodnotiaca komisia postupovala podľa inštrukcií uvedených v pokynoch.

Dovoľte nám, aby sme vyhlásili víťazaktorým sa stáva Bianka Papuláková z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom. Na druhom mieste sa umiestnila Patrícia Gestingerová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom  a  tretie miesto si získala Natália Skovajsová z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom meste nad Váhom.

Srdečne blahoželáme!

Zbornik studentskych eseji – final_.pdf

Keďže všetky eseje boli na vysokej úrovni, rozhodli sme sa, že odmeny budeme posielať aj vám, ostatným zúčastnených študentom, čím chceme podporiť vašu chuť do ďalšieho tvorivého  ročníka.

Srdečne ďakujeme aj vašim pedagógom a rodičom za ich podporu a pomoc.

Ceny a diplomy odošleme prostredníctvom Slovenskej pošty na vami uvedené adresy.

Zo súťažných prác sme vytvorili pre vás Zborník študentských esejí.

Všetky súťažné práce nájdete aj na našom FACEBOOKU.

So srdečným pozdravom

RNDr. Viktória Miklósová, predseda združenia GWP Slovensko 

doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV

 

9. júna 2022

Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. na 11. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej

Ústav krajinnej ekológie (ÚKE SAV, v.v.i.) sa 7. – 8. júna 2022  zúčastnil poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa, zameranej na prezentáciu poľnohospodárskej techniky, technológií obrábania pôdy, súťaží v orbe konským záprahom, ale aj na prehliadku poľných pokusov a odborné semináre. Ústav krajinnej ekológie, ako jeden zo 144 vystavovateľov, si pre návštevníkov výstavy pripravil expozíciu s názvom „Príspevok krajinných ekológov k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva. Prostredníctvom posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov, pracovníci Ústavu prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Z prezentácií z oblasti ekologického a precízneho poľnohospodárstva návštevníkov zaujali nielen metodické postupy krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj metodiky monitoringu  historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a územných systémov ekologickej stability, ktoré patria k praktickým nástrojom na ochranu biodiverzity a stability poľnohospodárskej krajiny. Upútali aj ukážky využitia predpovedného systému na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE v spolupráci s maďarskými kolegami a rovnako aj spôsoby využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, detekciu pôdnych podmienok a detekciu vývoja a poškodenia porastu. Priestor stánku poslúžil aj na rozhovory s farmármi na aktuálne témy, ktoré slovenskí poľnohospodári riešia vo svojej poľnohospodárskej praxi. Veríme, že ÚKE SAV, v.v.i. svojou účasťou prispel k vysokej odbornej úrovni  celého podujatia.

Fotografia 1. Expozíciu v stánku ÚKE SAV, v.v.i. navštívil minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Fotografia 2. Riaditeľka ÚKE Zita Izakovičová a Milena Moyzeová v rozhovore so županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom.

Fotografia 3. Rozhovory s farmármi – Marta Dobrovodská, Magdaléna Bezáková, Svetlana Košánová a Lucia Gemmelová.

Text: Milena Moyzeová

Autor fotografií: Edita Adamčeková

5. júna 2022

5. jún – Svetový deň životného prostredia

V tomto roku uplynie 50. rokov od prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme 5. -16. júna 1972 a na ktorej počesť bol  5. jún vyhlásený za Svetový deň životného prostredia. Hostiteľskou krajinou je opäť Švédsko  a jeho téma v tomto roku znie: „Only one planet“ „ Iba jedna Zem“. Nadväzuje na motto spomínanej konferencie, ktoré bolo „Je len jedna Zem“.  Dnes, tak ako pred 50 rokmi platí, že planéta Zem je jediným domovom, ktorý ľudstvo má a jeho zdroje, ktoré nie sú neobmedzené, musíme chrániť.  A preto nás tento deň nabáda k udržateľnému životu v súlade s prírodou a to ako na úrovni jednotlivcov, tak na úrovni krajín a medzinárodných spoločenstiev. Z príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa konajú mnohé podujatia, súťaže, koncerty, iniciatívy, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia.

Pri tejto príležitosti poďakovať všetkým deťom, ktorým problematika ochrany životného prostredia nie je ľahostajná a ktoré sa zapojili do našej iniciatívy „Spoznaj a chráň“. Veľmi sa tomu tešíme, pretože práve záujem mladej generácie o ochranu životného prostredia je nádejou pre planétu Zem.

Celkové vyhodnotenie aktivity a zverejnenie prác detí na našom webe už čoskoro!