AGROKOMPLEX 2022

Od 18.-21. augusta sa na nitrianskom národnom výstavisku konala medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2022.

V rámci expozície Slovenskej akadémie vied opäť svoje výskumné aktivity prezentoval aj Ústav krajinnej ekológie (ÚKE), ktorý svoju expozíciu zameral na posterovú prezentáciu na aktuálne témy z oblasti poľnohospodárstva:

  • precízne poľnohospodárstvo – prezentácia spôsobov využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, vývoj porastu pre odhady úrod, odhady celkového chlorofylu v poraste  a indikáciu živinového stavu pre optimalizáciu hnojenia,
  • územné systémy ekologickej stability – význam krajinnoekologických podkladov pre tvorbu pozemkových úprav,
  • historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny (HŠPK) – mapovanie, hodnotenie a monitoring HŠPK a návrh manažmentu na ochranu a zachovanie HŠPK,
  • ekologizácia hospodárenia na ornej pôde – zosúladenie poľnohospodárskej výroby v súlade s ochranou prírodných zdrojov a potenciálov územia,
  • podpora strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny (projekt URANOS),
  • príklad hodnotenia novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (projekt APVV DEMETRA),
  • vplyv globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.

Ústav krajinnej ekológie prezentoval aj ďalšie výskumné aktivity vo forme knižných publikácií, časopisov Ekológia a Ekologické štúdie, informačných brožúr a letákov z ktorých sa návštevník dozvedel aké dôsledky majú klimatické zmeny na poľnohospodársku krajinu, ako ich možno sledovať, ako sa dá na ne adaptovať, či a aký význam v krajine majú historické krajinné štruktúry poľnohospodárskej krajiny, ako ich udržiavať a čo spôsobuje ich ohrozenie či zánik, v oblasti ekologizácie poľnohospodárstva ako sa dá znížiť nákladovosť pri výrobe poľnohospodárskych produktov a mnoho ďalších zaujímavých informácií a poznatkov.

Fotografia 1,2  Pohľad na expozíciu ÚKE SAV, v.v.i. (Foto: M. Moyzeová)