APVV ocenila projekt Demetra

Agentúra pre podporu vedy a výskumu (APVV) vydala v roku 2023 po siedmykrát publikáciu „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“. Projekty prezentované v tejto publikácii boli podané v rámci všeobecnej výzvy APVV s označením VV 2017, do ktorej bolo podaných 671 návrhov projektov a podporených bolo 152 žiadostí. Publikácia prezentuje výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov z tejto výzvy v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách. Do publikácie bol vybraný aj projekt APVV-17-0377 Demetra „Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska“, čo považujeme za výrazné ocenenie práce tímu projektu.

Projekt Demetra riešil tím Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. v spolupráci s kolegami z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v období 08/2018-12/2022. Vedúcim projektu bol RNDr. Ľuboš Halada, CSc. Hlavným cieľom projektu bolo zhodnotiť rozsah a priestorové rozmiestnenie novodobých zmien využívania poľnohospodárskej krajiny Slovenska (PK), ich trendov a dopadov na plnenie hlavných funkcií poľnohospodárskej krajiny a od nich závislých ekosystémových služieb. Originálnymi črtami projektu sú komplexný prístup s analýzou a hodnotením prírodných i socio-ekonomických faktorov, dôraz na využitie medzinárodne zavedených indikátorov, analýza trendov vývoja s formulovaním možných budúcich scenárov, prepojenie viacerých priestorových úrovní, kombinácia analytických postupov s empirickými poznatkami a zapojenie zainteresovaných skupín spoločnosti.

Hlavným výsledkom projektu je komplexné zhodnotenie zmien využívania PK Slovenska po r. 1990 – ich rozsahu, trendov, rozmiestnenia, dopadov na plnenie funkcií krajiny a poskytovania ekosystémových služieb. V úvodnej fáze projektu sme zhodnotili hnacie sily, tlaky a indikátory zmien PK v medzinárodnom a národnom kontexte, vyhodnotili zmeny PK na národnej úrovni a interpretovali ich ako procesy. Na lokálnej úrovni sme následne urobili analýzu stavu a zmien PK v siedmich modelových územiach v rôznych typoch krajiny. Výsledkom sú krajinnoekologické štúdie pre každé územie s rozsiahlymi informáciami využiteľnými napr. pre plánovanie ďalšieho rozvoja týchto obcí a regiónov. Na národnej úrovni boli vyhodnotené ekosystémové služby PK. Záverečná fáza bola zameraná na interpretáciu, zovšeobecnenie výsledkov a návrhy – okrem porovnania národných a lokálnych trendov sme formulovali návrhy a opatrenia pre ďalší vývoj PK Slovenska. Výstupmi projektu je 13 karentovaných a 15 iných recenzovaných publikácií, 1 vedecká monografia v zahraničí a množstvo iných aktivít. Projekt inicioval 14 domácich a zahraničných projektov a rôzne formy medzinárodnej spolupráce.

Publikáciu APVV „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ je možné nájsť na web stránkach:
https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-sk-A4.pdf (slovenská verzia)
https://www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/publikacie/publikacia-2023-en-A4.pdf (anglická verzia)