Celoslovenské dni poľa 2021 z pohľadu krajinných ekológov

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV) sa v dňoch 8. až 9. júna 2021 zúčastnil jubilejného 10 ročníka poľnohospodárskej výstavy s názvom Celoslovenské dni poľa. Hostiteľom tohoročnej výstavy odrôd, ochrany, výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat bola spoločnosť AGRO Divízia Selice. Na ploche 15 hektárov sa predstavilo viac ako 140 vystavovateľov. Medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sa svojou expozíciou predstavil  aj Ústav krajinnej ekológie, ktorý si už tradične pre návštevníkov podujatia pripravil zaujímavú prezentáciu s názvom Čo môže veda ponúknuť poľnohospodárom?  Formou posterov, knižných publikácií, informačných brožúr a letákov pracovníci ÚKE SAV obohatili vysokú odbornú úroveň podujatia. Vo vlastnom stánku prezentovali výsledky krajinnoekologického výskumu realizovaného v poľnohospodárskej krajine Slovenska nielen pre odborníkov  z praxe, ale aj pre širokú verejnosť. Expozícia pozostávala z troch základných blokov:

  • blok: Krajina, čo si a na čo nám slúžiš približoval krajinu nielen ako životný priestor pre človeka a jeho aktivity, ale zároveň aj životný priestor pre všetky ostatné živé organizmy, ktoré sa v ňom nachádzajú a vytvárajú cennú biodiverzitu. Zároveň poukazoval na to, čo človek svojimi neuváženými aktivitami spôsobuje v krajine. Sústredil sa najmä na pôsobenie dopadov globálnych megatrendov na poľnohospodársku krajinu.
  • blok: Precízne poľnohospodárstvo – táto časť bola zameraná na predstavenie využitia satelitných dát z družice Sentinel 2 pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín, najmä na detekciu pôdnych podmienok, detekciu vývoja a poškodenia porastu. Zároveň bol predstavený predpovedný systém na ochranu viniča, ktorý vyvinuli pracovníci ÚKE SAV v spolupráci s maďarskými kolegami.
  • blok: Ekologické poľnohospodárstvo, kde pracovníci prezentovali nielen metodický postup krajinnoekologickej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny, ale aj nástroje na ochranu biodiverzity a stability krajiny – metodiku na monitoring historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny, metodiku územného systému ekologickej stability, ktorá je záväzným legislatívnym podkladom pre tvorbu pozemkových úprav.

Ide o aktuálne výskumné témy, ktoré slovenskí poľnohospodári môžu využiť vo svojej poľnohospodárskej praxi.

Spracovala: Milena Moyzeová, Zita Izakovičová, Edita Adamčeková

Foto: Milena Moyzeová

Foto 1,2: Neformálne rozhovory v stánku ÚKE SAV

Foto 3: Ing. Ján Mičovský, CSc a pracovníčky ÚKE SAV