DEŇ ZEME 2021- EKODUEL

Foto 1: Podujatie EKODUEL sa konalo online

Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci so ZŠ Rovinka pripravili v rámci Dňa Zeme podujatie s názvom EKODUEL. Ako z názvu podujatia vyplýva, v  dueli sa stretli dve skupiny žiakov ôsmeho ročníka, ktoré pred odbornou porotou prezentovali vybrané ekologické témy formou PowerPointovej prezentácie. Prvá prezentácia bola zameraná na znečistenie oceánov. Druhá rovnako, zaujímavá téma, sa týkala negatívneho vplyvu odevného priemyslu na životné prostredie. Žiaci ukázali, že problematika ochrany a tvorby životného prostredia im nie je cudzia, a že sa s ňou dokážu so cťou popasovať. Oceňujeme nielen skvelú prípravu, ale aj odbornosť s akou žiaci k danej téme pristupovali. Obe družstvá ukázali, že vedia nielen ekologicky myslieť, ale dokážu vystupovať a prezentovať pripravené témy pred spolužiakmi a porotou. Napriek tomu, že išlo o online podujatie žiaci si odniesli množstvo dojmov zo stretnutia a vyjadrili ochotu zapojiť sa aj v budúcnosti do aktivít, ktoré pomôžu chrániť našu planétu Zem. Veríme, že tento rok je prvým rokom našej vzájomnej spolupráce a že v nasledujúcich rokoch sa do EKODUELU prihlásia aj ročníky z iných škôl.

Za ÚKE SAV spracovali: M. Moyzeová, E. Adamčeková, I. Laco

Foto 2: Prezentácia prvého družstva na tému: Znečistenie oceánov

Foto 3: Prezentácia druhého družstva na tému: Negatívne dopady odevného priemyslu na životné prostredie

Foto 4: Certifikáty pre účastníkov EKODUELU

Foto 5a,b,c: Odovzdanie certifikátov a cien účastníkom EKODUELU