RESTORE4LIFE EXKURZIA A INFORMATÍVNY SEMINÁR – ZÁHORIE, SOLOŠNICA

30.októbra 2023 sa v rámci projektu Restore4Life – „Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja“ uskutočnila exkurzia v povodí rieky Rudava v regióne Záhorie. Exkurzie sa zúčastnili viacerí výskumní pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i., zástupcovia niektorých zahraničných partnerov projektu – Prof. Dr. Gabrielle Weigelhofer z BOKU – Universität für Bodenkultur, Viedeň, Rakúsko, Paul Goriup z CNDD  – National Centre for Sustainable Development, Bukurešť, Rumunsko , Dr. Tim Grandjean z AIMC – Archipelagos Institute for Marine Conservation, Grécko a Krisztina Borsósné  Gulyás, Tamás Miklós, Delinke Tóth –North Hungarian Water Directorate, Maďarsko. Exkurziu viedol Andrej Devečka z BROZ – Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktorý účastníkom demonštroval územie v povodí Rudavy, kde už bola revitalizácia realizovaná v inom projekte a taktiež predstavil územie, kde sa bude obnova realizovať v rámci projektu Restore4Life.

31.októbra sa v Sološnici  uskutočnil Informatívny seminár projektu Restor4Life. Seminár organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i. a  zúčastnilo sa ho viac ako 40 pozvaných hostí, ktorí majú záujem o tému obnovy mokradí – zástupcovia odbornej verejnosti, štátnych riadiacich a odborných inštitúcií, výskumných organizácií, pracovníci ochrany prírody, zástupcovia lokálnych  subjektov – pracovníci  miestnej správy, miestnych firiem, neziskových organizácií, miestnych združení, obhospodarovatelia pozemkov  v záujmovom území.

Cieľom seminára bolo informovať o plánovanej obnove mokradí v regióne a jej pozitívnych vplyvoch na udržateľný rozvoj regiónu a jeho komunitu, ale taktiež vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach podpory miestnej ekonomiky a podporiť zapojenie miestnej komunity. Na seminári bol predstavený projekt Restore4Life, plánované obnovné opatrenia na rieke Rudava mimovládnou organizáciou BROZ, aktivity obnovy mokradí, ktoré realizuje Správa CHKO Záhorie, účastníci sa podieľali na strategickej analýze makroprostredia prístupom PESTLE a dostali informácie o občianskej vede a jej plánovanom využití v projekte.

Projekt Restore4Life je  financovaný z programu EÚ  Horizon Europe a je súčasťou Misie EÚ: „Obnova našich oceánov a vôd“, ktorej cieľom je chrániť a  obnovovať zdravie našich oceánov a vôd prostredníctvom výskumu a inovácií, zapojenia občanov a modrých investícií.