Projektová činnosť

Národné

Ex-ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklósová Viktória, PhD.
Anotácia: V zmysle návrhu nariadenia EPaR o Strategických plánoch SPP bude Strategický plán SPP (SP)základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky, na základe ktorého bude implementovanápodpora EÚ z EPZF aj EPFRV. Ex-ante hodnotenie a strategické environmentálne hodnotenie (SEA) sú povinnými súčasťami SP amusia byť spracované zároveň a po celú dobu prípravy SP. Súčasťou ex ante hodnotenia je strategické environmentálne hodnotenie (SEA). Prínosom SEA jeidentifikovať, popísať a zhodnotiť vplyvy, ktoré môžu mať významný dosah na životné prostredie prirozhodovacom a implementačnom procese SP SPP.Hodnotenie SEA musí byť súčasťou ex ante hodnotenia, ako samostatná správa a je nedeliteľnousúčasťou SP SPP, ktoré napomôže komplexne zhodnotiť predpokladaný vplyv SP SPP na životnéprostredie a zdravie vrátane porovnania s existujúcim stavom životného prostredia. Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovanýpre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadovéhohospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovaniaalebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokumentspolufinancovaný Európskou úniou.SEA musí byť vykonaná v súlade s prílohou 1 smernice SEA. Musí byť naviazaná alebo prepojená stematickým rozsahom platnosti v ex ante a musí sa sústrediť na prípravu správy o vplyve SP SPP naživotné prostredie. SEA bude zameraná na vyhodnotenie možných vplyvov pripravovanéhostrategického dokumentu – SP SPP na životné prostredie a ich optimalizáciu. V súlade s ustanoveniamizákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, vypracovanie oznámenia a správy o hodnotení strategickéhodokumentu môže vykonať len PO alebo FO evidovaná MŽP SR v osobitnomzozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ŽP.
Doba trvania: 1.6.2019 – 31.12.2022
Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine
Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Moyzeová Milena, PhD.
Anotácia: Aktuálnou témou súčasného vedeckého výskumu doma aj vo svete je riešenie problematiky zelenej (Z) a modrej (M) infraštruktúry. Úlohou Z a M infraštruktúry je podpora a zachovanie biodiverzity a diverzity krajiny, polyfunkčné využívanie krajiny, ochrana zložiek krajiny a zachovanie významných krajinných prvkov. Cieľom projektu bude na základe interdisciplinárneho vedeckého výskumu vypracovať metodiku hodnotenia Z a M infraštruktúry v sídelnom prostredí. Vytvoriť odborný metodický nástroj využiteľný pre plánovaciu a projekčnú prax na lokálnej úrovni. Okrem hodnotenia zelenej a modrej infraštruktúry bude parciálnym cieľom zhodnotiť aj sivú infraštruktúru, ktorá súvisí s rozvojom sídiel a komunikácií a je dôležitou súčasťou komplexného hodnotenia pre výsledné návrhy. Ochrana prirodzených a poloprírodných ale aj človekom vytvorených ekosystémov je dôležitou podmienkou pre zachovanie bioprodukcie, environmentálnych a socioekonomických funkcií a celkových podmienok a foriem života v urbanizovanej krajine.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
ENVIRO PLUS – Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kalivoda Henrik, PhD.
Anotácia: Základným cieľom projektu je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a podniku ESPRIT spol. s r. o. obsahovo zameraných do znalostnej oblasti environmentálne inžinierstvo. Témy projektu sú zamerané na produktové línie v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie:1) Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením2) Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve.
Doba trvania: 27.9.2022 – 30.9.2023