Publikačná činnosť

Kanka, Róbert

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • ŽARNOVIČAN, Hubert** – KANKA, Róbert – KOLLÁR, Jozef – VYSKUPOVÁ, Monika – SIVECKÁ, Anna – TICHÁ, Anna – FAŠUNGOVÁ, Simona – KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA