Publikačná činnosť

Gajdoš, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • ČERNECKÁ, Ľudmila** – MIHÁL, Ivan – GAJDOŠ, Peter – JARČUŠKA, Benjamín. The effect of canopy openness sylvatica) forests on ground-dwelling spider communities. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 250-261. (2019: 2.729 – IF, Q1 – JCR, 1.129 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12380>. Typ: ADCA
  • ČERNECKÁ, Ľudmila – KORENKO, Stanislav – DORKOVÁ, Martina – SÝKORA, Jan – GAJDOŠ, Peter. The life strategies of parasitoids – when koinobiont parasitoid Sin arachna nigricornis /Holmgren 1860/ manipulate its araneid spider host. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 41. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
  • ČERNECKÝ, Ján – GAJDOŠ, Peter – ĎURICOVÁ, Viktória – ŠPULEROVÁ, Jana – ČERNECKÁ, Ľudmila – ŠVAJDA, Juraj – ANDRÁŠ, Peter – ULRYCH, Libor – RYBANIČ, Rastislav – POVAŽAN, Radoslav. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku = Value of ecosystems and their services in Slovakia [elektronický zdroj]. Rec. Zita Izakovičová, Peter Mederly. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2020. 166 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf>. ISBN 978-80-8184-078-4. Typ: AAB
  • ČERNECKÝ, Ján – GAJDOŠ, Peter – ŠPULEROVÁ, Jana – HALADA, Ľuboš – MEDERLY, Peter – ULRYCH, L. – ĎURICOVÁ, Viktória – ŠVAJDA, Juraj – ČERNECKÁ, Ľudmila – ANDRÁŠ, Peter – RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. (2019: 2.365 – IF, Q2 – JCR, 0.754 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
  • GAJDOŠ, Peter – KRUMPÁLOVÁ, Zuzana – ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň – arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Typ: ADFB
  • GAJDOŠ, Peter – PURGAT, Pavol – DAVID, Stanislav. Epigeické spoločenstvá pavúkov prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp [Ground living spider communities (Araneae) of sand dune in Tomášikovo village (south Slovakia). In Zoological Days]. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. – Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 61-62. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
  • MAJZLAN, Oto – GAJDOŠ, Peter. Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku [Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia)]. In Zborník Slovenského Národného Múzea : Prírodné vedy. – Bratislava : Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava, 2019, 2019, roč. LXV, s. 53-64. ISBN 978-80-8060-474-5. ISSN 0139-5424.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: AEDA