Publikačná činnosť

Špulerová, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HUTÁROVÁ, Daniela – KOZELOVÁ, Ivana – ŠPULEROVÁ, Jana. Tourism development options in marginal and less-favored regions: A case study of Slovakia´s Gemer region [Rozvoj cestovného ruchu v marginálnych a najmenej rozvinutých regiónoch: prípadová štúdia slovenského regiónu Gemer]. In Land, 2021, vol. 10, article no. 229. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/land-10-00229-v2.pdf> (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADMA