Publikačná činnosť

Lieskovský, Juraj

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • HALADA, Ľuboš – LIESKOVSKÝ, Juraj – MEDERLY, Peter – PETROVIČ, František – MOJSES, Matej. Recent changes and processes of Carpathian agricultural areas with particular focus to Slovakia [Súčasné zmeny a procesy v poľnohospodárskych oblastiach Karpát so zvláštnym zreteľom na Slovensko]. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 28. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • LIESKOVSKÝ, Juraj** – LIESKOVSKÁ, Dana. Cropland abandonment in Slovakia: Analysis and comparison of different data sources [Opúšťanie poľnohospodárstva na Slovensku: Analýza a porovnanie rôznych zdrojov dát]. In Land, 2021, vol. 10, no. 4, article no. 334. (2020: 3.395 – IF, Q2 – JCR, 0.744 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10040334 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
  • LIESKOVSKÝ, Juraj – LIESKOVSKÝ, Tibor – HLADÍKOVÁ, K. – ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar – HURAJTOVÁ, Natália. LiDAR as a tool for detection of historical anthropogenic landforms: examples from Slovakia [LiDAR ako nástoj na detekciu historických antropogénnych foriem reliéfu – príklady zo Slovenska]. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 47-48. (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG
  • RUSŇÁK, Tomáš – GAŠPAROVIČOVÁ, Petra – LIESKOVSKÝ, Juraj. Exploring tourism in Tatra National Park and Low Tatras National Park by using social big data [Exploratívna analýza turizmu v Tatranskom národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry s využítím údajov zo sociálnych sietí]. In 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – Brno : Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences, 2021, p. 79. (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. 6th FORUM CARPATICUM – Linking the environmental, political and societal aspects for Carpathian sustainability) Typ: AFG