Publikačná činnosť

Hreško, Juraj

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2021:
  • CELER, Slavomír – PISCOVÁ, Veronika – HREŠKO, Juraj. Geomorfologicko-vegetačné aspekty súčasného vývoja krajiny Vysokých Tatier [Geomorphological-vegetation aspects of the current development of the High Tatras landscape]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 95 s. Prírodovedec 749. ISBN 978-80-558-1686-9 Typ: AAB
  • PISCOVÁ, Veronika – ŠEVČÍK, Michal – HREŠKO, Juraj – PETROVIČ, František**. Effects of a short-term trampling experiment on alpine vegetation in the Tatras, Slovakia [Účinky krátkodobého zošľapávacieho experimentu na alpínsku vegetáciu Tatier, Slovensko]. In Sustainability, 2021, vol. 13, iss. 5, article no. 2 750. (2020: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.612 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052750 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
  • SEDLÁK, Andrej – PISCOVÁ, Veronika – HREŠKO, Juraj. Zmeny subniválnej vegetácie Tatier za viac ako 50 rokov [Changes in subnival vegetation over 50 years]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 223-228. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADFB