Publikačná činnosť

Barančok, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • BARANČOK, Peter. Changes in land use and landscape structure significantly affecting the biodiversity and species migration in the territory [Zmeny vo využívaní krajiny a krajinnej štruktúry, ktoré významne ovplyvňujú biodiverzitu a migráciu druhov v území]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 3. ISBN 978-80-89325-31-3. (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
  • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária. Natural capital assessment of the eastern part of the Slovenské rudohorie mountains [Hodnotenie prírodného kapitálu východnej časti Slovenského rudohoria]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 4. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
  • KANKA, Róbert - BARANČOK, Peter - KOLLÁR, Jozef - PALAJ, Andrej. Detailed vegetation research as a proxy for monitoring climate change in alpine ecosystems [Podrobný výskum vegetácie ako zástupca monitorovania klimatických zmien vo vysokohorských ekosystémoch]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH