Publikačná činnosť

Barančok, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • FUTSCHIK, Andreas – WINKLER, Manuela** – STEINBAUER, Klaus – LAMPRECHT, Andrea – RUMPF, Sabine B. – BARANČOK, Peter – PALAJ, Andrej – GOTTFRIED, Michael – PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. (2019: 2.698 – IF, Q1 – JCR, 1.338 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADCA