Základné info

Gajdoš, Peter RNDr., CSc.

Samostatný vedecký pracovník, vedúci pobočky Nitra
Tel.: 421 2 3229 3638
Fax: 037/7335608
RNDr. Peter Gajdoš, CSc. – vedúci Pobočky Nitra Ústavu krajinnej ekológie SAV, samostatný vedecký pracovník, vyštudoval odbor biológia vedecký smer zo zameraním na zoológiu na UK Bratislava, PhD-prácu obhájil v odbore ekológia. Zameriava sa na živočíšnu ekológiu, konzervačnú biológiu, hodnotenie biodiverzity a krajinnú ekológiu. Má bohaté skúsenosti v ochrane prírody (9 rokov pôsobil na S-CHKO Ponitrie ako zoológ, absolvoval 2 ročné postgraduálne štúdium na UK Bratislava v odbore ochrana a tvorba životného prostredia, bol koordinátorom slovenského tímu v projekte CORINE biotopes, v 1992-1998, ai.) Od roku 1998 až doteraz pracuje pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) ako expert pre EEA Phare Topic Link on Nature Conservation (1998-2001) and European Topic Centre on Biological Diversity (od 2002 doteraz). Expertízy sa týkajú hodnotení implementácii EU Príloh Habitats a Birds Directives and budovania siete Natura 2000 a Emerald vo Phare krajinách a v ďalších európskych krajinách. Od 2005 to 2014 bol monitor pre LIFE-Nature projekty v Rumunsku. Participoval ako expert alebo ako vedúci vo viacerých projektov EU Framework Programme and daľších medzinárodných projektov ako napr. EVALUWET-NAS, BIOPRESS, BIOSCENE, BIOPLATFORM, ALTER-Net, EBONE, LIFE-Astrale, atď.. Viedol 6 domácich projektov ktoré boli zamerané na výskum mokradí, chránených území, výskum hôr and výskum poľnohospodárskej krajiny. V súčasnosti participuje na hodnotení zmien poľnohospodárskej krajiny Slovenska v rámci projektu APVV DEMETRA. V projekte sa zúčastní na zbere a zhodnotení dát, pri tvorbe metodiky koncepčných a strategických rozvojových dokumentov a v samotnom spracovaní týchto dokumentov.