Základné info

David, Stanislav Doc. PaedDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421908 205292
Fax: 037/ 7335 608
Vegetačné mapovanie (lúčne spoločenstvá, travinno-bylinná vegetácia tr. Festuco-Brometea), vážky (Odonata) (rozšírenie, biodiverzita, ochrana, ekológia), biostatistika