Základné info

David, Stanislav Doc. PaedDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 0908 205292, 421 2 3229 3636
Fax: 037/ 7335 608
Vegetačné mapovanie (lúčne spoločenstvá, travinno-bylinná vegetácia tr. Festuco-Brometea), vážky (Odonata) (rozšírenie, biodiverzita, ochrana, ekológia), biostatistika